10/06/2013 | 4739 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2693/BNN-TCCB
V/v Xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Ngày 19/7/2012, Bộ đã ban hành văn bản số 3414/BNN-TCCB hướng dẫn một số nội dung về quản lý biên chế công chức hành chính nhà nước, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thành Đề án vị trí việc làm báo cáo Bộ trước ngày 20/5/2013. Đến nay, các đơn vị vẫn chưa xây dựng Đề án vị trí việc làm báo cáo Bộ theo quy định.

Để thống nhất triển khai Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và quy định của pháp luật liên quan, Bộ chọn 08 đơn vị đại diện cho các khối sự nghiệp để xây dựng Đề án mẫu, gồm: (1) Trường Đại học Lâm nghiệp; (2) Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp; (3) Viện Môi trường Nông nghiệp trực thuộc VAAS (4) Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp; (5) Trường Cao đẳng nghề cơ giới và Xây dựng Bắc Ninh; (6) Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; (7) Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản; (8) Vườn Quốc gia Cúc phương. Trong quá trình xây dựng Đề án mẫu, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ cử các chuyên viên đến cùng làm việc, hướng dẫn đơn vị xây dựng Đề án theo quy định. Thời gian hoàn thành Đề án, báo cáo Bộ trước ngày 30/6/2013.

Trên cơ sở Đề án của các đơn vị thực hiện thí điểm, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn để các đơn vị còn lại triển khai.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị được chọn xây dựng đề án mẫu phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để chỉ đạo thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (TMH, 100b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2693/BNN-TCCB, CONG VAN 2693 2013, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, XAC DINH VI TRI VIEC LAM, VI TRI VIEC LAM, VI TRI VIEC LAM DON VI SU NGHIEP, DON VI SU NGHIEP CONG LAP, DON VI SU NGHIEP CONG LAP THUOC BO, DON VI SU NGHIEP CONG LAP 2013, DE AN VI TRI VIEC LAM, BO MAY HANH CHINH