02/07/2010 | 6368 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số 2365/TCT-CS
V/v xử phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 687/CT-THNVDT ngày 26/4/2010 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc xử lý tiền phạt chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Ngày 29/01/2010 Tổng cục Thuế đã có công văn số 353/TCT-CS hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009, theo đó trường hợp khi doanh nghiệp tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được hưởng ưu đãi miễn, giảm, gia hạn thấp hơn so với tổng số thuế đã tạm tính của 4 quý thì doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai bổ sung Điều chỉnh theo quy định tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Tại Điểm 5.3, Mục I, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khai bổ dung hồ sơ khai thuế:

"Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế được Điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt (nếu có) tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung, hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo".

- Tại Điểm 1, Điểm 2, Điểm 3, Mục II, Phần B, Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, cụ thể:

"... Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế, bao gồm:

1.1. Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế.

1.2. Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước, nhưng người nộp thuế đã phát hiện ra sai sót và tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách nhà nước trước thời Điểm nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước.

3. Người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp. Việc xác định số tiền phạt chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp tiền thuế và mức xử phạt theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục này.

Số tiền phạt chậm nộp

=

Số tiền thuế chậm nộp

x

0,05%

x

Số ngày chậm nộp tiền thuế

 

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế trực tiếp xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đã khai thuế TNDN tạm tính quý I/2009 có phát sinh số thuế phải nộp nhưng được gia hạn nộp thuế đến ngày 29/1/2010, quá thời hạn nêu trên doanh nghiệp vẫn chưa nộp thuế và cơ quan thuế đã thực hiện tính tiền thuế, tiền phạt và thông báo theo quy định, nhưng khi nộp quyết toán thuế TNDN năm 2009 doanh nghiệp không phát sinh số thuế phải nộp hoặc số phải nộp thấp hơn số thuế đã kê khai thì doanh nghiệp được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính của các quý đã kê khai và được Điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt (nếu có) tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2365/TCT-CS, CONG VAN 2365 2010, TONG CUC THUE, PHAT CHAM NOP, THUE THU NHAP DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI