08/08/2012 | 4964 Lượt xem |

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/BKHCN-TCCB
V/v: Thông báo số lượng viên chức đủ điều kiện tham dự thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong khi chờ các văn bản tiếp theo hướng dẫn việc thăng hạng cho viên chức theo Luật Viên chức, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến sẽ đề nghị Bộ Nội vụ cho phép tổ chức kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên ngạch nghiên cứu viên chính, ngạch kỹ sư lên ngạch kỹ sư chính theo quy định cũ. Để có căn cứ trình Bộ Nội vụ xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Đơn vị dựa trên những quy định dưới đây, thông báo chính xác số lượng viên chức ở ngạch kỹ sư và ngạch nghiên cứu viên tính đến ngày 31/12/2011 đủ điều kiện và dự kiến sẽ tham gia kỳ thi nâng ngạch này.

1. Về đối tượng:

Việc thi nâng ngạch nghiên cứu viên (NCV, mã ngạch 13.092) lên nghiên cứu viên chính (NCVC, mã ngạch 13.091); kỹ sư (KS, mã ngạch 13.095) lên kỹ sư chính (KSC, mã ngạch 13.094) chỉ áp dụng cho những cán bộ, viên chức đang ở ngạch NCV và KS, làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và không phải là đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

2. Về điều kiện dự thi:

a) Đối với nghiên cứu viên dự thi nghiên cứu viên chính:

- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch NCVC được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ. Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch NCV và tương đương là 9 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc), có hệ số lương tối thiểu là 3,66 (bậc 5) trở lên.

- Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch nghiên cứu viên chính, cụ thể là:

+ Là nghiên cứu viên.

+ Có trình độ từ Thạc sỹ trở lên.

+ Có trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với viên chức nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, xây dựng chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kinh tế - kỹ thuật (chứng chỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp) đối với các viên chức nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học khác.

+ Có Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức), trình độ C trở lên hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ C trở lên (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức), được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, viên chức nhận xét bằng văn bản.

+ Có Chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, viên chức nhận xét bằng văn bản.

+ Có tối thiểu 3 đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học cấp Bộ, ngành công nhận (trong đó có công trình đưa vào áp dụng hiệu quả).

b) Đối với kỹ sư dự thi kỹ sư chính:

- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch KSC đã ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ. Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch kỹ sư và tương đương là 9 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc), có hệ số lương tối thiểu là 3,66 (bậc 5) trở lên.

- Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch kỹ sư chính, cụ thể là:

+ Là kỹ sư;

+ Có trình độ từ Đại học trở lên.

+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng kinh tế - kỹ thuật (chứng chỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp).

+ Có Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức), trình độ C trở lên hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ C trở lên (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức), được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, viên chức nhận xét bằng văn bản.

+ Có Chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, viên chức nhận xét bằng văn bản.

+ Có tối thiểu 1 đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học Bộ, ngành công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả.

Văn bản thông báo số lượng viên chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính của đơn vị đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 24/8/2012. Quá thời hạn trên, coi như đơn vị không có nhu cầu dự thi nâng ngạch NCVC, KSC.

Xin trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Việt Trung

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2236/BKHCN-TCCB, CONG VAN 2236 2012, BO KHOA HOC VA CONG NGHE, VIEN CHUC DU DIEU KIEN THI NANG NGACH, NGHIEN CUU VIEN CHINH, KY SU CHINH, GIAO DUC