04/07/2013 | 3749 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2185/TCT-CS
V/v: chứng từ thu phí khám chữa bệnh

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 453/CT-TTHT ngày 28/3/2013 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về việc chứng từ thu chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc sử dụng chứng từ khi thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Tổng cục Thuế đã có công văn số 42/TCT-CS ngày 05/01/2012 trả lời Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh (bản photo kèm theo), đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, tham khảo.

Theo đó, trường hợp các doanh nghiệp ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để khám chữa bệnh cho người lao động có thẻ bảo hiểm y tế thông qua các Trạm y tế của doanh nghiệp (các Trạm Y tế này được Sở Y tế cấp phép thành lập) thì khoản tiền thanh, quyết toán này từ cơ quan bảo hiểm xã hội cũng là khoản thu thuộc NSNN, do đó, về nguyên tắc cũng phải sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí.

Tuy nhiên, theo quy định về việc sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc NSNN tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước thì chỉ có các cơ quan thu phí, lệ phí mới thuộc đối tượng được sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí.

Vì vậy, khi doanh nghiệp nhận tiền thanh toán phí khám chữa bệnh cho người lao động có thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan bảo hiểm xã theo hợp đồng đã ký thì doanh nghiệp phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơn ghi rõ nội dung thanh toán tiền khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, không ghi thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC
- Lưu VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2185/TCT-CS, CONG VAN 2185 2013, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI, BAO HIEM, THE THAO - Y TE