01/07/2013 | 7559 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2132/TCT-CS
V/v trả lời về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31/CT-THNVDT ngày 04/01/2013 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng đề nghị Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về hạch toán chi phí đối với các khoản chi hỗ trợ của Công ty TNHH VietArt OOH. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1.a, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;”

Tại Khoản 2.22 và Khoản 2.24, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“2.22. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a. Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b. Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)”.

“2.24. Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a. Đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b. Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương; kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH VietArt OOH, ngành nghề kinh doanh chính là khai thác quảng cáo ngoài trời, có thực hiện các hoạt động theo thỏa thuật cam kết với UBND Thành phố Đà Nẵng như chi ủng hộ bệnh nhân nghèo bị ung thư, chi hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa: nếu đối tượng nhận tài trợ và hồ sơ xác định các khoản tài trợ đáp ứng được các quy định nêu trên tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp các khoản chi này không đáp ứng được các điều kiện về đối tượng và hồ sơ theo quy định tại Khoản 2.22 và Khoản 2.24, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các khoản chi thực hiện dự án Phố Hoa, chi điện trang trí, duy trì và vận hành hệ thống âm thanh tuyến đường Bạch Đằng, chi xây dựng pano tuyên truyền không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, không tạo ra doanh thu, thu nhập trong kỳ tính thuế nên không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Đà Nẵng được biết. Đề nghị Cục thuế Thành phố Đà Nẵng căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS-2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2132/TCT-CS, CONG VAN 2132 2013, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI