20/06/2013 | 3175 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2124/UBND-KT
V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng

Long An, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 922/TTr-SXD ngày 12/06/2013 về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên (đính kèm).

Theo nội dung trên, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như trên;
- Ban QLDAXD;
- Ban QLDAXDCTYT;
- Phòng NCKT;
- Lưu:VT, Hai

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2124/UBND-KT, CONG VAN 2124, TINH LONG AN, DAU TU, XAY DUNG - DO THI