09/10/2013 | 3970 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/BXD-KTXD
V/v: Chi phí nhân công xây dựng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 773/SXD-KTXD ngày 26/8/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về chi phí nhân công xây dựng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng, ngày 05/6/2013 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 1081/UBND-QHXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Để đảm bảo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên căn cứ nội dung văn bản số 1081/UBND-QHXD của UBND tỉnh Thái Nguyên để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, KTXD(Nh6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2112/BXD-KTXD, CONG VAN 2112 2013, BO XAY DUNG, NHAN CONG XAY DUNG DAU TU CONG TRINH, DAU TU, LAO DONG - TIEN LUONG, XAY DUNG - DO THI