02/06/2008 | 3034 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2088/TCT-CS
V/v Chính sách thuế TNDN đối với tiền ký cược bỏ bình gas

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01-09/2007/DG Egs ngày 11/9/2007 và công văn số 09.03/2008-EGS ngày 16/3/2008 của Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn đề nghị hướng dẫn xử lý về chi phí vỏ bình gas và tiền đặt cọc vỏ bình gas. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Mục V, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Mục IV Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Trường hợp khi bán gas lần đầu, Công ty kinh doanh gas nhận tiền ký cược vỏ bình gas của khách hàng và hai bên không thỏa thuận khấu trừ tiền ký cược hàng năm thì khoản tiền này được Công ty hạch toán vào tài khoản theo dõi khoản ký cược.

Việc phân bổ chi phí vỏ bình gas thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 7640 TC/TCT ngày 21/6/2005 của Bộ Tài chính.

Trường hợp khách hàng thanh lý hợp đồng cho mượn vỏ bình gas trước thời hạn 5 năm kể từ khi ký hợp đồng: khi thanh lý hợp đồng, Công ty hoàn lại tiền đặt cọc và ghi giảm tài khoản ký cược. Trường hợp Công ty trừ vào số tiền ký cược một khoản nhất định thì khoản tiền này được tính vào thu nhập khác của Công ty thì tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp hết thời hạn 5 năm từ khi ký hợp đồng mượn vỏ bình gas, khách hàng không thanh lý hợp đồng thì số dư trên tài khoản tiền đặt cọc được xác định là thu nhập khác của Công ty khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sau khi Công ty đã kết chuyển khoản tiền đặt cọc vào thu nhập khác của doanh nghiệp, khách hàng mới thanh lý hợp đồng cho mượn vỏ bình gas thì Công ty hạch toán khoản tiền phải trả cho khách hàng và các chi phí phát sinh khác vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC, CST, Cục TCDN, CĐKT;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2088/TCT-CS, CONG VAN 2088 2008, TONG CUC THUE, CHINH SACH THUE, TIEN KY CUOC BO BINH GAS, THUE THU NHAP DOANH NGHIEP, THUE TNDN, DAT COC VO BINH GAS, THUE - PHI - LE PHI