20/11/2012 | 3589 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2056/BXD-QLN
V/v: Đề nghị hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Hiện nay, các địa phương đã bắt đầu khởi công xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (gọi tắt là Chương trình 716). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do chưa có hướng dẫn về nghiệm thu công trình và thanh, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ nên việc triển khai thực hiện của các địa phương còn lúng túng.

Ngày 02/11/2012, Sở Xây dựng Phú Yên có công văn số 819/SXD-QLN gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đề nghị cho phép Tỉnh được tạm thời áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 ‘‘V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở’’ đối với các công việc: tổ chức nghiệm thu; quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ và sử dụng kinh phí quản lý việc triển khai thí điểm.

Bộ Xây dựng nhận thấy việc hướng dẫn thực hiện đối với các nội dung này là cần thiết để các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất và đúng quy định. Theo quy định tại Quyết định 716/QĐ-TTg thì Bộ Tài chính có nhiệm vụ: ‘‘Hướng dẫn các địa phương lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ và sử dụng kinh phí việc triển khai thí điểm’’; vì vậy, đề nghị quý Bộ sớm có hướng dẫn thực hiện các nội dung theo quy định nói trên. Riêng đối với nội dung tổ chức nghiệm thu công trình chòi phòng tránh lũ, lụt, Bộ Xây dựng sẽ có trách nhiệm hướng dẫn.

Đề nghị sự quan tâm của quý Bộ. Xin trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở Xây dựng Phú Yên;
- Lưu VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2056/BXD-QLN, CONG VAN 2056 2012, BO XAY DUNG, XAY DUNG CHOI PHONG TRANH LU LUT, QUYET TOAN VON HO TRO, HO TRO XAY DUNG CHOI, PHONG TRANH LU LUT, VAN HOA - XA HOI