17/06/2013 | 3809 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại Ka Long.
(Địa chỉ: số 36, đường Triều Dương, phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/CT ngày 20/08/2012 và công văn số 19/CT ngày 16/10/2012 của Công ty cổ phần thương mại Ka Long đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế đối với đồng tiền thanh toán và chênh lệch tỷ giá. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 19/06/2012, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 3317/CT-TTHT trả lời Công ty về vấn đề này. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

Đối với vấn đề chênh lệch tỷ giá ngoại tệ: đề nghị Công ty thực hiện theo các hướng dẫn tại công văn số 3317/CT-TTHT ngày 19/06/2012 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Đối với các vấn đề về quy đổi tỷ giá giữa các đồng ngoại tệ, đề nghị Công ty có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là cơ quan có thẩm quyền, để có được hướng dẫn cụ thể.

Đối với các vấn đề liên quan đến hạch toán kế toán, đề nghị Công ty có văn bản xin ý kiến Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính để có được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần thương mại Ka Long được biết. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1983/TCT-CS, CONG VAN 1983, TONG CUC THUE, VUONG MAC VE CHINH SACH THUE, CHINH SACH THUE QUANG NINH, CHINH SACH THUE 2013, VUONG MAC CHINH SACH THUE 2013, THUE - PHI - LE PHI