29/05/2013 | 11427 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/TCT-TNCN
V/v: khai nộp thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 344/CT-TNCN của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc khai nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

"1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế."

Tại Điểm 1.2.6, Khoản 1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

"1.2.6. Khấu trừ thuế đối với cá nhân không cư trú có các khoản thu nhập chịu thuế

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Căn cứ để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là thu nhập tính thuế và thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng khoản thu nhập, từng ngành nghề."

Tại Khoản 1, Mục II, Phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn:

"1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%."

Tại tiết c.1, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn:

"c.1) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm có:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (theo mẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này)."

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty may mặc ALLIANCE ONE trong năm 2012 đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty theo biểu lũy tiến từng phần. Nay các cá nhân đã về nước và được xác định là cá nhân không cư trú thì Công ty khai quyết toán thuế cho các cá nhân này theo đúng quy định tại Điểm c.1, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1774/TCT-TNCN, CONG VAN 1774 2013, TONG CUC THUE, KHAI NOP THUE THU NHAP CA NHAN, NOP THUE THU NHAP CA NHAN, KE KHAI THUE THU NHAP CA NHAN, THUE THU NHAP CA NHAN BEN TRE, THUE - PHI - LE PHI