30/08/2012 | 4144 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/BXD-KTXD
V/v: định mức chi phí chung đối với dự án sử dụng vốn ODA.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2639/CIPM-QLDA5 ngày 24/7/2012 của Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long về định mức chi phí chung đối với dự án sử dụng vốn ODA. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì đối với các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ hoặc bằng dự toán hoặc theo thông lệ quốc tế. Vì vậy đối với trường hợp như nêu tại văn bản số 2639/CIPM-QLDA5, chủ đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của công trình để làm rõ nội dung chi phí quản lý điều hành sản xuất công trường của người nước ngoài, chi phí quản lý của nhà thầu nước ngoài, căn cứ tính toán các khoản chi phí này để xác định định mức chi phí chung cho phù hợp.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 176/BXD-KTXD, CONG VAN 176, BO XAY DUNG, DINH MUC CHI PHI CHUNG, DU AN SU DUNG VON ODA, DAU TU, XAY DUNG - DO THI