28/03/2013 | 3305 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/BNN-KH
V/v báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các ngành, lĩnh vực.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ.

Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu (Thông báo số 1290/TB-BNN-VP ngày 08/3/2013); Vụ Kế hoạch được giao nhiệm vụ lập kế hoạch tổng thể rà soát việc thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch, quy hoạch tất cả các lĩnh vực của ngành để có sự điều chỉnh kịp thời.

Căn cứ Chỉ thị số 809/CT-BNN-KHCN ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020; đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành đánh giá, rà soát việc thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH của đơn vị vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; trong đó, nêu rõ việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất kế hoạch thực hiện giai đoạn đến năm 2015 và dự kiến đến 2020.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch) trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1583/BNN-KH, CONG VAN 1583 2013, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, UNG PHO VOI BIEN DOI KHI HAU, THUC HIEN LONG GHEP CAC NHIEM VU, BAO CAO KET QUA THUC HIEN, KET QUA THUC HIEN