11/09/2013 | 7072 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/TTg-KTN
V/v đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi - lanh từ 175 cm3 trở lên (hạng A2).

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5794/BGTVT-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2013), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 5338/BTP-PLHSHC ngày 11 tháng 7 năm 2013), Bộ Công Thương (công văn số 6235/BCT-QLTT ngày 15 tháng 7 năm 2013), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2629/BVHTTDL-TCTDTT ngày 17 tháng 7 năm 2013), Bộ Công an (công văn số 3001/BCA-C61 ngày 06 tháng 8 năm 2013) về việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi - lanh từ 175 cm3 trở lên (hạng A2), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc đào tạo, sát hạch và cấp giấp phép lái xe mô tô hạng A2 theo đúng Luật Giao thông đường bộ, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam và các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KGVX, PL;
- Lưu: VT, KTN (3).Hong

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1447/TTG-KTN, CONG VAN 1447, THU TUONG CHINH PHU, CAP GIAY PHEP LAI XE, SAT HACH CAP GIAY PHEP LAI XE, GIAY PHEP LAI XE MO TO HANG A2, GIAY PHEP LAI XE, DAO TAO BANG LAI HANG A2, CAP BANG LAI 2013, GIAO THONG - VAN TAI