05/12/2013 | 3340 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1225/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 2198/HQLC-NV của Cục Hải quan Tỉnh Lào Cai ngày 28/11/2013 về việc vướng mắc C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 1, Phụ lục 2, Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010: "Người xuất khẩu là cá nhân hoặc pháp nhân thường trú hoặc có trụ sở tại lãnh thổ của một Bên, nơi hàng hóa được xuất khẩu bởi chính cá nhân hoặc pháp nhân đó". Do vậy, ô số 1 trên C/O mẫu E có số tham chiếu E134418001430070 thể hiện người xuất khẩu là Công ty York Guangzhou air conditioning and refrigeation co.ltd. là phù hợp với quy định tại Thông tư trên.

2. Về C/O mẫu E được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2076/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011 và công văn số 573/GSQL-TH ngày 13/12/2011 hướng dẫn.

Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm công văn trên thì C/O mẫu E được cấp trong trường hợp có hóa đơn bên thứ ba (Công ty Appliancz International INC, Hông Kông).

Căn cứ khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương, tại ô số 7 có ghi tên công ty phát hành hóa đơn và tại ô số 13 đã đánh dấu vào mục "Third Party Invoicing".

Do đó, C/O mẫu E có số tham chiếu trên đáp ứng quy định, nếu không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ thì lô hàng nhập khẩu đủ điều kiện hưởng ưu đãi ACFTA.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty liên doanh KS quốc tế Lào Cai (để biết)
(Số 88, Đường Thuy Hoa, Duyên Hải, Lào Cai)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1225/GSQL-TH, CONG VAN 1225 2013, CUC GIAM SAT QUAN LY VE HAI QU, VUONG MAC C/O MAU E, VUONG MAC C/O MAU E 2013, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU