09/04/2010 | 3257 Lượt xem |

BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 11-CV/BCS
V/v: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Tỉnh uỷ/Thành uỷ.......................................

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Đây là Đề án có quy mô lớn, có ý nghĩa kinh tế xã hội và nhân văn sâu sắc, đòi hỏi việc triển khai thực hiện phải khẩn trương, đồng bộ và với quyết tâm cao. Để triển khai Đề án một cách hiệu quả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thành uỷ và cấp uỷ đảng các cấp là yếu tố quyết định.

Với tinh thần trên, Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Tỉnh uỷ, Thành uỷ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và cần đưa nội dung này vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giai đoạn 2011 - 2015 để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ trong việc thực hiện quan điểm và chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng cám ơn sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Thành uỷ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ LĐTBXH (để b/c);
- Văn phòng Đảng uỷ;
- Lưu BCS, TCDN (5b).

T/M. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
UỶ VIÊN
Đàm Hữu Đắc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11/CV-BCS, CONG VAN 11 2010, BO LAO DONG - THUONG BINH VA X, DAO TAO NGHE CHO LAO DONG NONG THON, LAO DONG - TIEN LUONG