23/12/2011 | 8906 Lượt xem |

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/UBDT-CSDT
V/v: Danh sách xã, thôn ĐBKK và cơ chế quản lý, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2011.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh ………………………

Thực hiện Quyết định số 2318/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2011.

Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006; Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007; Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008; Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư và danh sách xã thoát khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh về xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010 rà soát theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-UBDT ngày 19/7/2007 của Ủy ban Dân tộc.

Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 và Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II.

Theo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn II (2006 – 2010) đã kết thúc, Chính phủ đã tổng kết. Tuy nhiên, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ Tiêu chí mới và phê duyệt Chương trình 135 giai đoạn III (2011 – 2015), Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao vốn Chương trình 135 của năm 2011 được áp dụng như năm 2010 thuộc Chương trình 135 giai đoạn II tại Quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011 số 2138/QĐ-TTg ngày 02/12/2011.

Để triển khai sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện vốn đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011 như sau:

I. Về cơ chế quản lý, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2011

1. Các nội dung được sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011, gồm:

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

- Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng

- Duy tu, bảo dưỡng.

- Hỗ trợ ban chỉ đạo địa phương.

2. Định mức đầu tư, hỗ trợ thực hiện theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg ngày 5/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KH&ĐT-TC-XD-NN&PTNT ngày 15/9/2008 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010.

II. Danh sách các xã, thôn, bản được sử dụng vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011:

1. Danh sách các xã (có phụ lục kèm theo).

2. Danh sách các thôn, bản đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/10/2008 và Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 của Ủy ban Dân tộc (đảm bảo nguyên tắc vốn hỗ trợ cho mỗi xã khu vực II tối đa không quá tổng mức vốn đầu tư của 4 thôn đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7481/VPCP-KTTH ngày 26/12/2007).

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ kế hoạch vốn được giao; danh sách xã, thôn được sử dụng vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011 kèm theo văn bản này chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả vốn được giao và đảm bảo tiến độ giải ngân trước 31/12/2012.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo về Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (thay B/c);
- Các PCN UBDT (để B/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT (PHTH);
- Văn phòng Chính phủ (để B/c);
- Cơ quan thường trực CT135 tỉnh;
- Lưu VT, CSDT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH SÁCH

XÃ SỬ DỤNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2011 TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo văn bản số 1043/UBDT-CSDT ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban Dân tộc)

TT

Huyện

Nguồn ngân sách

Trung ương đầu tư

Địa phương đầu tư

 

Tổng số

26

0

1

Huyện Lục Nam

2

0

 

 

Xã Vô Tranh

 

 

 

Xã Lục Sơn

 

2

Huyện Lục Ngạn

11

0

 

 

Xã Cấm Sơn

 

 

 

Xã Tân Sơn

 

 

 

Xã Phong Minh

 

 

 

Xã Phong Vân

 

 

 

Xã Xa Lý

 

 

 

Xã Hộ Đáp

 

 

 

Xã Sơn Hải

 

 

 

Xã Kim Sơn

 

 

 

Xã Phú Nhuận

 

 

 

Xã Tân Mộc

 

 

 

Xã Đèo Gia

 

3

Huyện Sơn Động

13

0

 

 

Xã Thạch Sơn

 

 

 

Xã Vân Sơn

 

 

 

Xã Hữu Sản

 

 

 

Xã Phúc Thắng

 

 

 

Xã Chiên Sơn

 

 

 

Xã Giáo Liêm

 

 

 

Xã Vĩnh Khương

 

 

 

Xã Cẩm Đàn

 

 

 

Xã An Lạc

 

 

 

Xã Lệ Viễn

 

 

 

Xã An Bá

 

 

 

Xã Dương Hưu

 

 

 

Xã Thanh Luận

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1043/UBDT-CSDT, CONG VAN 1043 2011, UY BAN DAN TOC, DANH SACH XA THON DAC BIET KHO KHAN, CO CHE QUAN LY SU DUNG VON, CHUONG TRINH 135, TAI CHINH NHA NUOC, VAN HOA - XA HOI