12/06/2013 | 5972 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/CT-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách mới đối với Người có công với cách mạng, phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước. Ngày 16/7/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh s 04/2012/UBTVQH13 về việc sửa đổi, bổ sung một sđiều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và ngày 09/4/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi là Nghị định số 31).

Để làm tốt công tác giải quyết chính sách ưu đãi người có công nhm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt các công việc sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về nội dung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi là Pháp lệnh), Nghị định số 31; làm cho các cấp, các ngành và toàn dân thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với Cách mạng. Đồng thời, để người có công với Cách mạng hiểu rõ các chính sách mới được ban hành, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc kê khai, thiết lập hồ sơ, xác nhận hồ sơ và đề nghị giải quyết chính sách đảm bảo đúng trình tự, kịp thời, chính xác, đúng quy định.

2. Các s, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với Cách mạng, đng thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi tiêu cực trong việc giải quyết chính sách ưu đãi ngưi có công với Cách mạng trái với các quy định của pháp luật:

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các Sở, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội trong tỉnh. Hướng dẫn tổ chức công khai tại cơ sở trước khi thẩm định, xét duyệt, quyết định thực hiện các chế độ ưu đãi đi với người có công và thân nhân của họ được thụ hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Pháp lệnh và Nghị định số 31, đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, thực hiện điều chỉnh trợ cấp kịp thời, đúng thời đim cho đi tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định của Nghị định số 31.

- Tng hp kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc thực hiện chính sách cho các diện đi tượng theo Pháp lệnh và Nghị định số 31, báo cáo UBND tỉnh để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, gii quyết.

2.2. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bng thẻ bảo hiểm y tế cho các đi tượng Người có công;

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các bệnh viện, các cơ sở y tế có tham gia khám, điều trị, lập hồ sơ bệnh án, cấp giấy ra viện cho các đối tượng để lập hồ sơ hưng chính sách ưu đãi người có công, đảm bảo đúng đối tượng, đúng bệnh, ngăn chn các tiêu cực có thể xảy ra. Phát hiện, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân lợi dụng quyền hạn có hành vi làm sai lệch hồ sơ bệnh án hoặc giấy tờ ra viện để đối tượng lợi dụng lập thủ tục hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận bệnh tật; dị dạng, dị tật cho người hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hóa học theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 31 và việc giám định y khoa, kết luận bệnh tật, khả năng mất sức lao động cho các đối tượng nhằm giải quyết chính sách ưu đãi đúng chế độ;

2.3. Bộ Chỉ huy Quân stỉnh:

- Phi hợp Sở Lao động - TB và XH, các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh các căn cứ, chứng lý, các giy tờ chứng minh thời gian công tác trong quân đội của đối tượng; xác nhận địa bàn, phiên hiệu đơn vị ca Người có công; tổ chức việc tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sỹ quy tập về quê hương theo quy định.

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được giao theo quy định Pháp lệnh và Nghị định số 31.

2.4. Công an tỉnh: Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 04 và Nghị định số 31.

2.5. SGiáo dục và Đào tạo:

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc quyền qun lý thực hiện việc ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo và hướng dẫn, kiểm tra việc xác nhận đối tượng đng các chế độ ưu đãi khác về giáo dục - đào tạo đối với người có công và con của họ đang theo học tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Hướng dẫn các trường tiểu học, THCS, THPT nhận tham gia chăm sóc, giữ gìn các công trình ghi công liệt sỹ.

2.6. Bảo hiểm xã hội tnh: Phối hợp với Sở Lao động - TB và XH triển khai thực hiện tốt việc mua, cp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách người có công, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

2.7. Sở Nội vụ: Phi hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét đề nghị tặng kỷ nim chương Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, đầy; tham mưu giải quyết tồn đọng về khen thưởng thành tích trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; khen thưởng người có công với cách mạng. Thẩm định, trình UBND tỉnh giải quyết chế độ đi với thanh niên xung phong theo quy định.

2.8. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - TB và XH hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi về nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước phù hợp với hoàn cảnh, công lao đóng góp của từng đối tượng.

2.9. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi về đất đai đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ; đất dành riêng cho các công trình ghi công liệt sỹ, cơ sở chăm sóc, điều dưng, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho Người có công.

2.10. STài chính: Đảm bảo nguồn kinh phí của địa phương để gii quyết chính sách ưu đãi cho người có công trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị trong sử dụng, thanh quyết toán kinh phí người có công theo quy định.

2.11. UBND các huyện, thành phố Nam Định:

- Tổ chức triển khai việc thực hiện Pháp lệnh và Nghị định số 31 trên địa bàn; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh cấp huyện, xã để hướng dẫn việc lập, xác nhận, xét duyệt hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng quy định, đặc biệt là việc thực hiện công khai ngay từ cơ sở; chỉ đạo UBND cấp xã và các ngành nâng cao trách nhiệm trong việc công khai lập hồ sơ, xác nhận để hưởng các chế độ ưu đãi; thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên trong lĩnh vực giải quyết chính sách ưu đãi người có công;

- Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng tại địa phương mình.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi khai man giả mạo giy tờ của cơ quan, tchức, các biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà trong quá trình lập, xét duyệt chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn.

3. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hi, vn động các cơ quan, đơn vị và mọi tng lớp nhân dân phối hợp cùng với các cơ quan nhà nước tchức tt công tác giải quyết chính sách, thúc đy phong trào “Đn ơn đáp nghĩa” trong mọi tchức, gia đình, cá nhân chăm lo đời sống người có công. Thường xuyên giám sát việc thực hiện và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi quy định trong Pháp lệnh và Nghị định số 31.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh;
- Đ/c Ch tịch, các Đ/c PCT UBND tnh;
- Các Ban của Tnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể ca tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website UBND tỉnh, Website VPUBND tnh;
- Lưu VP1, VP7.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10/CT-UBND, CHI THI 10, TINH NAM DINH, PHAP LENH UU DAI NGUOI CO CONG, PL UU DAI NGUOI CO CONG VOI CACH MANG, THUC HIEN PHAP LENH UU DAI NGUOI CO CONG, PHAP LENH UU DAI NGUOI CO CONG SUA DOI, THUC HIEN PHAP LENH NAM DINH, VAN HOA - XA HOI