27/03/2008 | 2988 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2008/CT-UBND

Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 27 tháng 10 năm 2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

1.1. Tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị;

1.2. Căn cứ các quy định tại Nghị định và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức họp lãnh đạo và cán bộ chủ chốt để thảo luận, xác định danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành nghề phải định kỳ chuyển đổi trong cơ quan, địa phương mình; trên cơ sở đó ban hành văn bản quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành nghề phải định kỳ chuyển đổi trong cơ quan, địa phương đồng thời công khai cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị được biết;

1.3. Trên cơ sở văn bản quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành nghề phải định kỳ chuyển đổi trong cơ quan, địa phương, tiến hành xây dựng, phê duyệt kế hoạch và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ cơ quan. Kế hoạch phải xác định rõ và cụ thể: Đối tượng, độ tuổi, trình độ chuyên môn, chức danh, vị trí đang công tác và vị trí công tác chuyển đổi đến. Công khai kế hoạch để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị được biết. Việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức định kỳ chuyển đổi của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị trong năm tiếp theo phải hoàn thành trong tháng 10, gửi 01 bản về Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 11 hàng năm để theo dõi; Riêng năm 2008 hoàn thành trong tháng 4, gửi 01 bản về Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 5.

1.4. Trên cơ sở kế hoạch được duyệt, quyết định việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác. Năm 2008 việc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện từ tháng 6;

1.5. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan theo quy định.

1.6. Đối với các Sở, Ban, Ngành có các đơn vị sự nghiệp, chi cục trực thuộc và UBND các huyện, thành, thị, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị này. Qui định cụ thể các nội dung công việc phải thực hiện, thời gian báo cáo kết quả về Sở, Ban, Ngành, huyện, thành, thị để Sở, Ban, Ngành, huyện, thành, thị tổng hợp chung báo cáo theo yêu cầu;

- Quyết định việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc các trường hợp đặc biệt quy định tại Nghị định trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc (từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác, từ xã, phường, thị trấn này sang xã, phường, thị trấn khác);

1.7. Đối với các Sở, Ban, Ngành có các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành, các Sở, Ban, Ngành sao gửi Nghị định, gửi văn bản yêu cầu triển khai tới các doanh nghiệp đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị này.

2. Cán bộ, công chức, viên chức:

- Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

- Nhanh chóng bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, tài sản…cho đơn vị để nhận nhiệm vụ tại vị trí công tác, cơ quan công tác mới theo yêu cầu; tập trung cao độ với nỗ lực lớn, phát huy năng lực của bản thân để tiếp cận công việc ở vị trí công tác mới, cơ quan mới đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Giám đốc Sở Nội vụ:

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này của các ngành, địa phương và các đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh; tổng hợp các báo cáo định kỳ của các ngành, địa phương, đơn vị để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố, Thị xã và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Chỉ thị này. Báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Nội vụ; (Báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch, các P.CT UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các đơn vị SN trực thuộc UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 09/2008/CT-UBND, CHI THI 09, TINH NGHE AN, LAO DONG - TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH