25/06/2000 | 5615 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

22TCN 260:2000

QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/2000/QĐ-BGTVT, ngày 25/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

PHẦN I

QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 1

MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ

Điều 1: Các công trình giao thông đường thuỷ (gọi tắt là công trình thuỷ) bao gồm:

1. Hệ thống cầu tàu, bến cảng;

2. Luồng lạch, kênh đào và khu nước của cảng;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 22TCN260:2000, TIEU CHUAN NGANH 22TCN260:2000, BO GIAO THONG VAN TAI, QUY TRINH KHAO SAT DIA CHAT, CONG TRINH DUONG THUY, 22TCN 260:2000, XAY DUNG