01/01/2002 | 4914 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

14TCN 121:2002

HỒ CHỨA NƯỚC  -  CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
QUI ĐỊNH VỀ LẬP VÀ  BAN HÀNH QUI TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT
Reservoirs of Hydraulic Works
Stipulation on formulation and issue of operational procedure

1. QUI ĐỊNH CHUNG.

            1.1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

            Tiêu chuẩn này áp dụng bắt buộc đối với việc lập và ban hành Qui trình vận hành điều tiết (QTVHĐT) các hồ chứa nước thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý, có công trình tràn đóng mở bằng cửa van hoặc thiết bị điều tiết khác để trữ nước, cấp nước và xả lũ.

            Khi thực hiện Tiêu chuẩn này phải đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn và các văn bản pháp qui hiện hành khác có liên quan.

            Đối với hồ chứa nước có công trình tràn tự do (không có cửa van đóng mở) hoặc sử dụng cống cấp nước để xả bớt nước hồ có thể vận dụng Tiêu chuẩn này để xây dựng Qui định vận hành điều tiết trữ nước, cấp nước nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất và an toàn công trình.

            1.2. Trách nhiệm của các cơ quan (đơn vị) lập Qui trình vận hành điều tiết.

            1.2.1 Đơn vị Tư vấn xây dựng khi thiết kế mới hoặc cải tạo nâng cấp hồ chứa nước phải lập QTVHĐT. Đơn vị quản lý dự án lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt (theo 4.1 Tiêu chuẩn này) và bàn giao cho đơn vị quản lý hồ chứa nước.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 14TCN121:2002, TIEU CHUAN NGANH 14TCN121:2002, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, CONG TRINH THUY LOI, QUY TRINH VAN HANH DIEU TIET, XAY DUNG