05/05/2003 | 3174 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

10TCN 216:2003

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG, PHẨM CHẤT NÔNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2003/QĐ-BNN ngày 5 tháng 5 năm 2003)

1. Nguyên tắc:

Quy phạm này quy định những nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực nông học của các loại phân bón phải khảo nghiệm.

2. Nội dung khảo nghiệm:

Số lượng và thời gian khảo nghiệm cho một loại phân bón:

2.1. Đối với phân bón dùng cho nhiều loại cây trồng:

- Khảo nghiệm diện hẹp (thí nghiệm chính quy):

Bố trí khảo nghiệm với ít nhất 3 loại cây trồng: lúa, màu và cây dài ngày (cây công nghiệp hoặc cây ăn quả). Các khảo nghiệm thực hiện tối thiểu trên 2 loại đất. Thời gian khảo nghiệm cho cây ngắn ngày là 2 vụ, cây dài ngày là 1 năm (kể từ sau vụ thu hoạch trước đến vụ thu hoạch sau).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10TCN216:2003, TIEU CHUAN NGANH 10TCN216:2003, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, HIEU LUC CAC LOAI PHAN BON, NANG SUAT CAY TRONG, KHAO NGHIEM TREN DONG RUONG, PHAM CHAT NONG SAN, 10TCN 216:2003, NONG NGHIEP