Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2014/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Số hiệu: QCVN16:2014/BXD Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: ***
Ngày ban hành: 15/09/2014 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1

Clanhke xi măng poóc ng

1. Hoạt tính cường độ

Theo Bảng 2 ca TCVN 7024: 2013

TCVN 7024: 2013

Lấy ở 10 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy khoảng 20kg. Trộn đều các mẫu và dùng phương pháp chia tư lấy khoảng 80 kg để làm mẫu thử

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008

3. Hàm lượng sắt oxit (Fe2O3), %, không lớn hơn (a)

0,5

4. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O)qđ, %, không lớn hơn (b)

0,6

TCVN 141: 2008

5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

1,5

6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

0,75

7. Cỡ hạt nhỏ hơn 1 mm, %, không lớn hơn

10

TCVN 7024: 2013

2

Xi măng poóc ng

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 ca TCVN 2682: 2009

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008

3. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

4. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

3,0

TCVN 141: 2008

5. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

1,5

3

Xi măng poóc ng hn hp

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 6260: 2009

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

3. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn

0,8

TCVN 8877: 2011

4

Xi măng poóc lăng trắng

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 5691: 2000

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008

3. Độ trắng tuyệt đối, %, không nhỏ hơn

Theo Bảng 1 của TCVN 5691: 2000

TCVN 5691: 2000

4. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

5

Xi măng Alumin

1. Cường độ nén

Theo Bảng 2 ca TCVN 7569: 2007

TCVN 7569: 2007

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng nhôm ôxit (Al2O3), sắt ôxit (Fe2O3)

Theo Bảng 1 ca TCVN 7569: 2007

TCVN 6533: 1999

3. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O)qd, %, không lớn hơn

0,4

6

Xi măng giếng khoan chng loi G

1. Cường độ nén

Theo Bảng 2 ca TCVN 7445-1: 2004

TCVN 7445-2: 2004

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Thời gian đặc quánh

3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008 Hàm lượng C3S, C3A và C4AF tính theo chú thích Bảng 1, TCVN 7445-1: 2004

Hàm lượng tricanxi silicat (C3S), %

48 ÷ 65

4. Hàm lượng C3S, %, không lớn hơn

3,0

5. Tổng hàm lượng tricanxi aluminát và tetracanxi alumoferit (2C3A+C4AF), %, không lớn hơn

24

7

Xi măng poóc ng ít tỏa nhiệt

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 6069: 2007

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Nhiệt thủy hóa

TCVN 6070: 2005

3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008

4. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

8

Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 7712: 2013

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Nhiệt thủy hóa

TCVN 6070: 2005

3. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn

0,8

TCVN 8877: 2011

9

Xi măng poóc ng bn sun phát

1. Cường độ nén

Theo Bảng 2 của TCVN 6067: 2004

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008 hoặc TCVN 6820: 2001 với loại chứa bari Hàm lượng C3A và C4AF tính theo chú thích Bảng 1, TCVN 6067: 2004

3. Hàm lượng C3A(c), %, không lớn hơn

3,5

4. Tổng hàm lượng (C4AF+ 2C3A)(c), %, không lớn hơn

25,0

5. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

6. Độ nở sun phát ở tuổi 14 ngày(c), %, không lớn hơn

0,04

TCVN 6068: 2004

10

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (d)

1. Cưng đ n

Theo Bảng 1 ca TCVN 7711: 2013

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Đ n thanh va trong dung dch sun phát tui 6 tháng, %, không lớn hơn:

- Loi bn sun phát va

- Loi bn sun phát cao

 

 

 

0,1

0,05

TCVN 7713: 2007

3. Đ n thanh va trong môi trưng nưc tui 14 ngày, %, không lớn hơn

0,02

TCVN 6068: 2004

4. Đ n autoclave, %, không lớn hơn

0,8

TCVN 8877: 2011

11

Xi măng poóc ng x lò cao

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 4316: 2007

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

6,0

TCVN 141: 2008

3. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

12

Xi măng xây trát

1. Cưng đ n

Theo Bảng 2 của TCVN 9202: 2012

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lưng ion clo (Cl-), %, không lớn hơn

0,1

TCVN 141: 2008

3. Đ n định th tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

(a) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với sản phẩm clanhke xi măng poóc lăng trắng.

(b) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với sản phẩm clanhke xi măng ít kiềm.

(c) Khi chỉ tiêu độ nở sun phát ở tuổi 14 ngày thỏa mãn quy định thì không cần thử hàm lượng các khoáng C3A và tổng hàm lượng (C4AF+2C3A).

(d) Việc kiểm soát chất lượng xi măng phải được thực hiện theo phụ lục A của TCVN 7711: 2013.

 

2.2. Nhóm sản phẩm kính xây dựng

Building glass products

2.2.1. Nhà sản xuất phải công bố bằng văn bản các tính năng sau đây của kính:

- Độ truyền sáng (VLT - Visible Light Transmission), trừ sản phẩm kính gương;

- Hệ số hấp thụ nhiệt (SHGC - Solar Heat Gain Coefficient);

- Hệ số bức xạ, chỉ áp dụng cho sản phẩm kính phủ bức xạ thấp - kính Low E.

2.2.2. Các sản phẩm kính xây dựng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.2.

2.2.3. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm kính xây dựng được quy định trong Bảng 2.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1

Kính kéo

1. Sai lệch chiều y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7219: 2002

3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm

2. Khuyết tt ngoi quan

Theo Bảng 3 ca TCVN 7736: 2007

TCVN 7219: 2002

3. Đ truyn sáng

Theo Bảng 4 ca TCVN 7736: 2007

TCVN 7219: 2002

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Sai lệch chiều y

Theo Bảng 1 TCVN 7218: 2002

TCVN 7219: 2002

3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm

2. Khuyết tt ngoi quan

Theo Bảng 2 ca TCVN 7218: 2002

TCVN 7219: 2002

3. Đ truyn sáng

Theo Bảng 3 TCVN 7218: 2002

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Kính n vân hoa

1. Sai lệch chiều y

Theo Bảng 1 ca TCVN 7527: 2005

TCVN 7527: 2005

3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm

2. Đ cong vênh, %, không lớn hơn

0,3

TCVN 7219: 2002

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Theo Bảng 3 ca TCVN 7527: 2005

TCVN 7527: 2005

4

Kính màu hp thnhiệt

1. Sai lệch chiều y

Quy định theo tiêu chun sn phm kính nguyên liệu

TCVN 7219: 2002

3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm

2. Khuyết tt ngoi quan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7219: 2002

5

Kính phphn quang

1. Sai lệch chiều y và đ cong vênh ca kính nn

Quy định theo tiêu chun sn phm kính nguyên liệu

TCVN 7219: 2002

3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm

2. Khuyết tt ngoi quan

Theo Bảng 1 ca TCVN 7528: 2005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. H s phn x năng lưng ánh sáng mt tri

Theo Bảng 2 ca TCVN 7528: 2005

TCVN 7528: 2005

4. Đ bn mài mòn

Theo Bảng 3 TCVN 7528: 2005

TCVN 7528: 2005

3 mẫu, kích thước ≥ (100x100) mm

6

Kính phẳng tôi nhiệt (a)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Theo Bảng 3 ca TCVN 7455: 2013

TCVN 7219: 2002

3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm

2. Khuyết tt ngoi quan

Không cho phép

TCVN 7219: 2002

3. ng sut b mt, MPa, không nh hơn

 

TCVN 8261: 2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

69

 

- Kính n tôi

24

 

4. Th phá v mu kính tôi nhiệt an tn

Theo Bảng 7 ca TCVN 7455: 2013

TCVN 7455: 2013

5. Đ bn va đập kính tôi nhiệt an tn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7368: 2013

TCVN 7455: 2013

 

- Đ bn va đập bi rơi

6 mẫu, kích thước (610x610) mm

- Đ bn va đập con lắc

4 mẫu, kích thước (1900x860)mm

7

Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp (a)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7364-5: 2004

TCVN 7219: 2002

3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm

2. Khuyết tt ngoi quan

TCVN 7364-6: 2004

TCVN 7364-6: 2004

3. Đ bn chu nhiệt đcao

TCVN 7364-2: 2004

TCVN 7364-4: 2004

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Đ bn va đập bi rơi

TCVN 7364-2: 2004

TCVN 7368: 2013

6 mẫu, kích thước (610x610) mm

5. Đ bn va đập con lắc

TCVN 7364-2: 2004

TCVN 7368: 2013

4 mẫu, kích thước (1900x860)mm

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Sai lệch chiều y

Theo Bảng 1 ca TCVN 7456: 2004

TCVN 7219: 2002

3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm

2. Đ cong vênh

Theo Bảng 2 ca TCVN 7456: 2004

TCVN 7219: 2002

3. Khuyết tt ngoi quan

Theo Bảng 3 ca TCVN 7456: 2004

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

9

Kính phủ bức xạ thấp

1. Sai lệch chiều dày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7219: 2002

3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm

2. Khuyết tật ngoại quan

Theo Bảng 2; 3 của TCVN 9808: 2013

TCVN 9808: 2013

(a) Đối với các sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt, kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp, kính cốt lưới thép (thứ tự 6, 7, 8 trong Bảng 2.2), nhà sản xuất phải cung cấp mẫu thử kèm theo lô hàng, số lượng và kích thước mẫu thử phù hợp với yêu cầu nêu trong Bảng 2.2.

2.3. Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa

Admixtures and additive for cements, concretes and mortars

2.3.1. Các sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 2.3 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1

Phụ gia khoáng cho xi măng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

TCVN 6882: 2001

Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy khoảng 2kg. Mẫu có các hạt cỡ lớn phải gia công đến kích thước <10mm

- Phụ gia hoạt tính

75,0

- Phụ gia đầy

-

2. Hàm lượng SO3, %, không lớn hơn

4,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Hàm lượng bụi và sét trong phụ gia đầy, %, không lớn hơn

3,0

TCVN 6882: 2001

4. Hàm lượng kiềm có hại của phụ gia sau 28 ngày, %, không lớn hơn

1,5

TCVN 6882: 2001

2

Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

1. Hệ số kiềm tính K, không nhỏ hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 4315: 2007

Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy khoảng 4kg

2. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn

 

TCVN 4315: 2007

- 7 ngày

55,0

- 28 ngày

75,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,0

TCVN 141: 2008

3

Phụ gia công nghệ cho xi măng

1. Lượng nước tiêu chuẩn của xi măng sử dụng phụ gia so mẫu đối chứng, %, không tăng quá

2,0

TCVN 6017: 1995

Mẫu dạng lỏng: lấy mẫu đơn tối thiểu 0,5 lít, tối thiểu 3 mẫu đơn, mẫu hỗn hợp tối thiểu 4 lít

Dạng khác: Mẫu đơn tối thiểu 1kg, lấy tối thiểu ở 4 vị trí. khối lượng mẫu hỗn hợp tối thiểu 2-3kg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 h hoặc 50% (theo giá trị nào nhỏ hơn)

TCVN 6017: 1995

3. Cưng đ n tui 3 và 28 ngày ca xi măng s dng ph gia so mu đối chng, %, không nhhơn

95,0

TCVN 6016: 2011

4. Đ n autoclave ca xi măng s dng ph gia so mu đối chng, %, không lớn hơn

0,1

TCVN 8877: 2011

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Với SF

Với RHA

 

Lấy tối thiểu 3 mẫu đơn, mỗi mẫu đơn tối thiểu 2 kg với lô SF≤20 tấn, lô RHA≤5 tấn.

Lấy tối thiểu 10 mẫu đơn, mỗi mẫu đơn tối thiểu 2 kg với lô SF >20 tấn, lô RHA >5 tấn

1. Hàm lượng silic oxit (SiO2), %, không nhỏ hơn

85,0

85,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

6,0

3,0 (a)

TCVN 141: 2008

3. Lượng sót trên sàng 45mm, %, không lớn hơn

10,0

Không quy định

TCVN 8827: 2011

4. Chỉ số hoạt tính cường độ so với mẫu đối chứng ở tuổi 7 ngày, %, không nhỏ hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

85,0

TCVN 8827: 2011

5. Bề mặt riêng, m2/g, không nhỏ hơn

12,0

30,0

TCVN 8827: 2011

5

Ph gia khoáng cho bê tông đm n

1. Ch s hot tính cưng đ so vi mu đối chng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6882: 2001

Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 2kg. Mẫu có các hạt lớn phải gia công đến kích thước <10 mm

2. Hàm lượng lưu huỳnh trioxit (SO3)

TCVN 7131: 2002

3. Tổng hàm lượng ôxit SiO2 + Al2O3 + Fe2O3

4. Hàm lưng mt khi nung (MKN)

5. Hàm lưng kiềm có hại, %, không lớn hơn

1,5

TCVN 6882: 2001

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,8

TCVN 8825: 2011

6

Ph gia hóa hc cho bê tông

1. Lưng nưc trn ti đa so vi đi chng

Theo Bảng 1 ca TCVN 8826: 2011

TCVN 8826: 2011

Dạng lỏng: lấy tối thiểu 3 mẫu đơn, mẫu hỗn hợp gộp từ các mẫu đơn tối thiểu 4 lít.

Dạng khác: Mẫu đơn tối thiểu 1kg, lấy tối thiểu ở 4 vị trí. Khối lượng mẫu hỗn hợp tối thiểu 2 kg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Cưng đ n sau 1, 3, 7, 28 ngày so vi đi chng

TCVN 3118: 1993

4. Hàm lượng ion clo (Cl-), không lớn hơn (b)

0,1% theo khi lưng hoc giá tr nhà sn xut công b

TCVN 8826: 2011

5. Hàm lưng bt khí, % th tích, không lớn hơn

2,0

TCVN 3111: 1993

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây:

Mẫu đơn được lấy ở ít nhất 5 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy tối thiểu 2 kg. Mẫu thử được lấy từ hỗn hợp các mẫu đơn theo phương pháp chia tư

1. Tổng hàm lượng ôxit SiO2 + Al2O3 + Fe2O3

Theo Bảng 1 ca TCVN 10302: 2014

TCVN 8262: 2009

2. Hàm lượng canxi ôxit tự do (CaOtd)

TCVN 141: 2008

3. Hàm lưng lưu hunh, hp cht lưu hunh tính quy đi ra SO3

4. Hàm lượng mất khi nung (MKN)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Hàm lượng kiềm có hại

TCVN 6882: 2001

6. Hàm lượng ion clo (Cl-)

TCVN 8826: 2011

7. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff

 

Ph lục C TCVN 10302: 2014

 

Tro bay dùng cho xi măng:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Hàm lượng mất khi nung (MKN)

Theo Bảng 2 ca TCVN 10302: 2014

TCVN 8262: 2009

 

2. Hàm lượng SO3

TCVN 141: 2008

3. Hàm lượng canxi ôxit tự do (CaOtd)

4. Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan)

TCVN 8262: 2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6882: 2001

6. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff

Phụ lục C TCVN 10302: 2014

(a) Trường hợp hàm lượng MKN lớn hơn 3% đến 10%, sử dụng như phụ gia khoáng hoạt tính thông thường.

(b) Phụ gia đáp ứng yêu cầu về hàm lượng ion clo trong quy chuẩn này không có nghĩa là chấp thuận cho sử dụng trong bê tông cốt thép ứng suất trước.

 

2.4. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ

Products of building materials containing inorganic fibers and /or organic fibers, aluminium alloys, PVC-U pipe and wood-based products

2.4.1. Không sử dụng nguyên liệu amiăng amfibôn (tên viết khác amfibole) cho chế tạo các sản phẩm. Nhóm amiăng amfibôn bị cấm sử dụng gồm 5 loại sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Crocidolite (amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hóa học: 3H2O.2Na2O.6(Fe2,Mg)O.2Fe2O3.17SiO2;

(3) Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2;

(4) Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O;

(5) Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O.

2.4.2. Các sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.4.

2.4.3. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ được quy định trong Bảng 2.4.

Bảng 2.4 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ

TT

Tên sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1

Tấm sóng amiăng ximăng

1. Tính chất của sợi amiăng dùng chế tạo sản phẩm

Phù hợp quy định của TCVN 9188: 2012

TCVN 9188: 2012

Theo quy định trong TCVN 9188: 2012

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tính chất cơ lý của sản phẩm

TCVN 4434: 2000

TCVN 4435: 2000

2

Tấm thạch cao

1. Cường độ chịu uốn

TCVN 8256: 2009

TCVN 8257-3: 2009

Lấy ngẫu nhiên với số lượng không nhỏ hơn 0,2 % tổng số tấm thạch cao trong lô hàng và số lượng mẫu gộp không nhỏ hơn 02 tấm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 8256: 2009

TCVN 8257-5: 2009

3. Độ hút nước (chỉ áp dụng cho tấm thạch cao chịu ẩm; ốp ngoài; lớp lót trong nhà)

TCVN 8256: 2009

TCVN 8257-6: 2009

3

Tấm xi măng si

Loại A (loại ván chịu tác động trực tiếp của thời tiết):

Lấy ngẫu nhiên tối thiểu ở hai vị trí, mỗi vị trí lấy 1/2 tấm nguyên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

TCVN 8259-2: 2009

- Hạng 2

4

- Hạng 3

7

- Hạng 4

13

- Hạng 5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Khả năng chống thấm nước, Li

Không tạo thành giọt ở mặt dưới

TCVN 8259-6: 2009

Loại B (loại ván không chịu tác động trực tiếp của thời tiết):

Lấy ngẫu nhiên tối thiểu ở hai vị trí, mỗi vị trí lấy 1/2 tấm nguyên

1. Cường độ chịu uốn, MPa, không nhỏ hơn

 

 

- Hạng 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 8259-2: 2009

- Hạng 2

7

- Hạng 3

10

- Hạng 4

16

- Hạng 5

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không tạo thành giọt ở mặt dưới

TCVN 8259-6: 2009

4

Nm và hp kim nhôm định hình

1. Đ bn kéo, MPa, không nh hơn

165

TCVN 197: 2002

Ly ngu nhiên ti thiểu ba v trí. Mi v trí lấy 01 thanh có chiều i ti thiểu 0,5 m. Mu gp có chiều i ti thiểu là 1,5 m. Chiều rng mu là chiều rng ca thanh nguyên

2. Đ cng, HV, không nh hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 258-1: 2007

3. Lp màng oxy hóa, µm

 

TCVN 5878: 1995

Lp màng thanh nhôm Anod

8 ÷ 25

Lp màng thanh nhôm Anod ED

15 ÷ 35

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Hàm lượng chiết ra được, mg/lít, không lớn hơn

 

 

Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 4 vị trí. Mỗi vị trí lấy hai đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 01 m. Mẫu gộp có chiều dài tối thiểu là 8 m

- Chì

0,01

TCVN 6146: 1996

TCVN 6140: 1996

- Cadimi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thủy ngân

0,001

2. Độ bền áp suất thủy tĩnh

TCVN 8491-2: 2011

TCVN 6149-1÷3: 2007

6

Ván MDF

1. Độ trương nở chiều dày sau 24h ngâm trong nước

TCVN 7753: 2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lấy ngẫu nhiên ở ti thiểu hai v trí sao cho mu gp có diện tích ti thiểu 1 m2. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5 m2

2. Độ bền uốn tĩnh

TCVN 7753: 2007

TCVN 7756-6: 2007

3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván

TCVN 7753: 2007

TCVN 7756-7: 2007

4. Hàm lượng focmanđêhyt theo phương pháp chiết tách, không lớn hơn

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Loại E1

9 mg/100 g

- Loại E2

30 mg/100 g

7

Ván dăm

1. Độ trương nở chiều dày sau 24h ngâm trong nước

TCVN 7754: 2007

TCVN 7756-5: 2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Độ bền uốn tĩnh

TCVN 7754: 2007

TCVN 7756-6: 2007

3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván

TCVN 7754: 2007

TCVN 7756-7: 2007

4. Hàm lượng focmanđêhyt theo phương pháp chiết tách:

 

TCVN 7756-12: 2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không lớn hơn 8 mg/100 g

- Loại E2:

Từ 8mg/100g đến 30 mg/100 g

8

Ván sàn gỗ nhân tạo

1. Độ trương nở chiều dày, %, không lớn hơn

 

EN 13329: 2006(a)

Lấy ngẫu nhiên tối thiểu 04 thanh nguyên khổ ở mỗi lô hàng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

- Nhà ở thương mại

18

2. Độ bền bề mặt, MPa, không nhỏ hơn

1,00

3. Độ thay đổi kích thước khi thay đổi độ ẩm, mm, không lớn hơn

0,9

(a) Đối với phương pháp thử theo tiêu chuẩn nước ngoài, khi công bố tiêu chuẩn quốc gia tương đương hoặc dựa trên tiêu chuẩn nước ngoài đó thì cho phép áp dụng tiêu chuẩn quốc gia.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Paints, waterproofing materials, sealants and relating products

2.5.1. Nhà sản xuất phải công bố hàm lượng VOC có trong sản phẩm sơn.

2.5.2. Các sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.5.

2.5.3. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe được quy định trong Bảng 2.5. Hàm lượng VOC được xác định theo tiêu chuẩn ISO 17895: 2005(a), ISO 11890-1÷2: 2007(a).

Bảng 2.5 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy cách mẫu

1

Sơn tường dạng nhũ tương

1. Độ bám dính (áp dụng cho sơn phủ nội thất và sơn phủ ngoại thất), điểm, không lớn hơn

2

TCVN 2097: 1993

Lấy mẫu theo TCVN 2090: 2007 với mẫu gộp không nhỏ hơn 2 lít

2. Độ rửa trôi sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn

1200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn

50

TCVN 8653-5: 2012

2

Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Cường độ bám dính, MPa, không nhỏ hơn

Trong nhà

Ngoài trời

TCVN 7239: 2014

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ở điều kiện chuẩn

0,35

0,45

- Sau khi ngâm nước 72 h

0,25

0,30

- Sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt

-

0,30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sơn epoxy

1. Thời gian khô (khô bề mặt), h, không lớn hơn

6

TCVN 2096: 1993

Lấy mẫu theo TCVN 2090: 2007 với mẫu gộp không nhỏ hơn 2 lít

2. Độ bền va đập, kG.cm, không nhỏ hơn

50

ISO 6272-2: 2011(a)

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Độ bám dính, điểm, không lớn hơn

2

TCVN 2097: 1993

Lấy mẫu theo TCVN 2090: 2007 với mẫu gộp không nhỏ hơn 2 lít

2. Độ bền uốn, mm, không lớn hơn

1

TCVN 2099: 2013

3. Độ bền va đập, kG.cm, không nhỏ hơn

45

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính

1. Độ bền nhiệt

Không chảy

TCVN 9067-3: 2012

Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu hai vị trí sao cho mẫu gộp có diện tích tối thiểu là 2m2. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5 m theo chiều dài với chiều rộng của tấm được giữ nguyên

2. Độ bền chọc thủng động, J, không nhỏ hơn

 

TCVN 9067-2: 2012

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,5

- Tấm dày 3 mm

3,0

- Tấm dày 4 mm

4,0

6

Băng chặn nước PVC

1. Độ bền kéo, MPa, không nhỏ hơn

11,77

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu ba vị trí sao cho mẫu gộp có chiều dài tối thiểu là 1,5m. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5 m theo chiều dài với chiều rộng của tấm được giữ nguyên

2. Độ bền hóa chất, %:

 

TCVN 9407: 2014

Trong môi trường kiềm

Tỷ lệ thay đổi cường độ chịu kéo là ± 20

Trong môi trường nước muối

Tỷ lệ thay đổi cường độ chịu kéo là ± 10

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Cường độ bám dính sau khi ngâm nước, MPa, không nhỏ hơn

0,50

BS EN14891: 2007(a)

Lấy mẫu đại diện với khối lượng không ít hơn 2 bao nguyên (đối với loại một thành phần) hoặc 2 bộ nguyên (đối với loại hai thành phần) trong một lô.

2. Cường độ bám dính sau lão hóa nhiệt, MPa, không nhỏ hơn

0,50

3. Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện thường, mm, không nhỏ hơn

0,75

4. Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1,5 bar trong 7 ngày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng

1. Ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến tổn hao khối lượng, %, không lớn hơn

10

TCVN 8267-4: 2009

Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu ba vị trí sao cho mẫu gộp tối thiểu là 03 ống. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 01 ống còn nguyên niêm phong.

2. Độ cứng Shore A

Từ 20 đến 60

TCVN 8267-3: 2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

345

TCVN 8267-6: 2009

(a) Đối với phương pháp thử theo tiêu chuẩn nước ngoài, khi công bố tiêu chuẩn quốc gia tương đương hoặc dựa trên tiêu chuẩn nước ngoài đó thì cho phép áp dụng tiêu chuẩn quốc gia.

 

2.6. Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát

Floor and wall tiles, stone products

2.6.1. Các sản phẩm gạch, đá ốp lát phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.6.

2.6.2. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm gạch, đá ốp lát được quy định trong Bảng 2.6.

Bảng 2.6 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm gạch, đá ốp lát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên sn phẩm

Ch tiêu k thuật

Mức yêu cu

Phương pháp th

Quy cách mu

1

Gạch gốm ốp lát ép bán khô (a)

1. Sai lệch kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt

TCVN 7745: 2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10 viên gạch nguyên

2. Độ hút nước

Theo Bảng 7 của TCVN 7745: 2007

TCVN 6415-3: 2005

3. Độ bền uốn

TCVN 6415-4: 2005

4. Độ chịu mài mòn:

- Độ chịu mài mòn sâu (đối với gạch không phủ men)

TCVN 6415-6: 2005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6415-7: 2005

5. Hệ số giãn nở nhiệt dài

TCVN 6415-8: 2005

6. Hệ số giãn nở ẩm

TCVN 6415-10: 2005

2

Gạch gốm ốp lát đùn dẻo (a)

1. Sai lệch kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt

Theo Bảng 2 của TCVN 7483: 2005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10 viên gch nguyên

2. Độ hút nước

Theo Bảng 3 của TCVN 7483: 2005

TCVN 6415-3: 2005

3. Độ bền uốn

TCVN 6415-4: 2005

4. Độ chịu mài mòn:

- Độ chịu mài mòn sâu (đối với gạch không phủ men)

TCVN 6415-6: 2005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6415-7: 2005

5. Hệ số giãn nở nhiệt dài

TCVN 6415-8: 2005

6. Hệ số giãn nở ẩm

TCVN 6415-10: 2005

3

Gạch gốm ốp lát - Gạch ngoại thất Mosaic

1. Độ hút nước

Theo Bảng 3 của TCVN 8495-1: 2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15 viên gch nguyên

2. Độ bền rạn men

TCVN 6415-11: 2005

3. Độ bền sốc nhiệt

TCVN 6415-9: 2005

4. Hệ số giãn nở nhiệt dài

TCVN 6415-8: 2005

4

Gch terrazzo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Theo Bảng 4&5 của TCVN 7744: 2013

TCVN 7744: 2013

08 viên gạch nguyên

2. Đ bn un

TCVN 6355-2: 1998

5

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

1. Độ bền uốn, MPa, không nhỏ hơn

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 mẫu kích thước (100x200) mm

2. Độ chịu mài mòn sâu, mm3, không lớn hơn

175

TCVN 6415-6: 2005

5 mẫu kích thước (100x100) mm

3. Độ cứng vạch bề mặt, tính theo thang Mohs, không nhỏ hơn

6

TCVN 6415-18: 2005

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Độ bền uốn

Theo Bảng 3 của TCVN 4732: 2007

TCVN 6415-4: 2005

5 mẫu kích thước (100x200) mm

2. Độ chịu mài mòn

TCVN 4732: 2007

(a) Cỡ lô sản phẩm gạch gốm ốp lát không lớn hơn 1500 m2. Đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát (thứ tự 1, 2 trong Bảng 2.6), quy định cụ thể về quy cách mẫu và chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm tra như sau:

- Đối với gạch có kích thước cạnh nhỏ hơn 10 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): yêu cầu kiểm tra chất lượng 03 chỉ tiêu 2, 5, 6; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m2.

- Đối với gạch có kích thước cạnh từ 10 đến 20 cm: yêu cầu kiểm tra 04 chỉ tiêu 2, 4, 5, 6; số lượng mẫu thử: 20 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,36 m2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.7. Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

Sanitary ceramic ware products

2.7.1. Các sản phẩm sứ vệ sinh phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.7.

2.7.2. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm sứ vệ sinh được quy định trong Bảng 2.7.

Bảng 2.7 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm sứ vệ sinh

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1

Xí bệt, tiểu nữ

1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước

Theo Bảng 1 của TCVN 6073: 2005

TCVN 5436: 2006

01 sản phẩm hoàn chỉnh

2. Khả năng chịu tải của sản phẩm, không nhỏ hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Độ làm sạch bề mặt

Theo Bảng 7 của TCVN 6073: 2005

4. Mức độ vệ sinh của bệ xí

5. Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh

2

Chậu rửa

1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước

Theo Bảng 2 của TCVN 6073: 2005

TCVN 5436: 2006

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Khả năng chịu tải của sản phẩm, không nhỏ hơn

1,5 kN

3. Khả năng thoát nước

Không bị đọng nước

3

Xí xổm

1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước

Theo Bảng 4 của TCVN 6073: 2005

TCVN 5436: 2006

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh

Theo Bảng 7 của TCVN 6073: 2005

 

2.8. Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa

Aggregates for concrete and mortar

2.8.1. Cốt liệu khai thác trong tự nhiên phải được rửa sạch để đảm bảo hàm lượng bụi, bùn, sét và tạp chất hữu cơ phù hợp với quy định trong Bảng 2.8.

2.8.2. Các sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.8

2.8.3. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa được quy định trong Bảng 2.8.

Bảng 2.8 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1

Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa

1. Thành phần hạt

Theo Bảng 1 của TCVN 7570: 2006

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử

2. Hàm lượng các tạp chất:

- Sét cục và các tạp chất dạng cục

- Hàm lượng bụi, bùn, sét

Theo Bảng 2 của TCVN 7570: 2006

TCVN 7572-8: 2006

3. Tạp chất hữu cơ

Không thẫm hơn màu chuẩn

TCVN 7572-9: 2006

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Theo Bảng 3 của TCVN 7570: 2006

TCVN 7572-15: 2006

5. Khả năng phản ứng kiềm - silic

Trong vùng cốt liệu vô hại

TCVN 7572-14: 2006

2

Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông

1. Thành phần hạt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7572-2: 2006

Lấy tối thiểu ở 10 vị trí. Mẫu gộp tối thiểu 60 kg

2. Mác của đá dăm

Theo mục 4.2.3 của TCVN 7570: 2006

TCVN 7572-10: 2006

TCVN 7572-11: 2006

3. Độ nén dập trong xi lanh của sỏi và sỏi dăm

Theo Bảng 7 của TCVN 7570: 2006

4. Hàm lượng bụi, bùn, sét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7572-8: 2006

5. Tạp chất hữu cơ trong sỏi

Không thẫm hơn màu chuẩn

TCVN 7572-9: 2006

6. Hàm lượng ion clo (Cl-), không vượt quá(a)

0,01%

TCVN 7572-15: 2006

7. Khả năng phản ứng kiềm - silic

Trong vùng cốt liệu vô hại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Cát nghiền cho bê tông và vữa

1. Thành phần hạt(b)

Theo Bảng 1 của TCVN 9205: 2012

TCVN 7572-2: 2006

Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử

2. Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 µm(b)

Theo mục 3.5 của TCVN 9205: 2012

TCVN 9205: 2012

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

TCVN 344: 1986

4. Hàm lượng ion clo (Cl-), không vượt quá(a)

Theo Bảng 2 của TCVN 9205: 2012

TCVN 7572-15: 2006

5. Khả năng phản ứng kiềm - silic

Trong vùng cốt liệu vô hại

TCVN 7572-14: 2006

(a) Có thể sử dụng cốt liệu có hàm lượng ion Cl- vượt quá các quy định này nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo, không vượt quá 0,6 kg đối với bê tông cốt thép thường và không vượt quá 0,3 kg đối với bê tông cốt thép dự ứng lực.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.9. Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

Doors and windows products

2.9.1. Các sản phẩm cửa sổ, cửa đi phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.9. Đối với cửa sổ, cửa đi lắp đặt trong bộ phận ngăn cháy, giới hạn chịu lửa phải thỏa mãn yêu cầu quy định tại Điều 2.4 của QCVN 06: 2010/BXD.

2.9.2. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm cửa sổ, cửa đi được quy định trong Bảng 2.9.

Bảng 2.9 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1

Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC

1. Độ bền áp lực gió

Theo Bảng 3 của TCVN 7451: 2004

TCVN 7452-3: 2004

Lấy 03 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm

2. Độ kín nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Độ bền góc hàn thanh profile, MPa, không thấp hơn

25

TCVN 7452-4: 2004

2

Cửa đi, cửa sổ - Cửa gỗ

1. Độ bền áp lực gió

Theo Bảng 3 của TCVN 9366-1: 2012

TCVN 7452-3: 2004

Lấy 03 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có nước thâm nhập

TCVN 7452-2: 2004

3. Độ bền chịu va đập

Theo Bảng 3 của TCVN 9366-1: 2012

Phụ lục C của TCVN 9366-1: 2012

3

Cửa đi, cửa sổ - Cửa kim loại

1. Độ bền áp lực gió

Theo Bảng 2 của TCVN 9366-2: 2012

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lấy 02 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm

2. Độ kín nước

Không có nước thâm nhập

TCVN 7452-2: 2004

 

2.10. Nhóm sản phẩm vật liệu xây

Masonry brick

2.10.1. Các sản phẩm vật liệu xây phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.10.

2.10.2. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm vật liệu xây được quy định trong Bảng 2.10.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1

Gạch đặc đất sét nung

1. Độ bền nén và uốn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6355-2÷3: 2009

Lấy 50 viên bất kỳ từ mỗi lô.

2. Độ hút nước, %

Lớn hơn 8 và nhỏ hơn 18

TCVN 6355-4: 2009

2

Gạch rỗng đất sét nung

1. Cường độ nén và uốn

Theo Bảng 3 của TCVN 1450: 2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lấy 50 viên bất kỳ từ mỗi lô.

2. Độ hút nước, %, không lớn hơn

16

TCVN 6355-4: 2009

3. Chiều dày thành, vách, mm, không nhỏ hơn

10

TCVN 6355-1: 2009

- Thành ngoài lỗ rỗng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

3

Gạch bê tông

1. Cường độ nén, MPa

Theo Bảng 4 của TCVN 6477: 2011

TCVN 6477: 2011

Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô.

2. Độ hút nước, %

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Cường độ nén

Theo Bảng 3 của TCVN 7959: 2011

TCVN 7959: 2011

Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô.

2. Khối lượng thể tích khô

3. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn

0,2

5

Bê tông nhẹ - Bê tông bọt, khí không chưng áp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Theo Bảng 4 của TCVN 9029: 2011

TCVN 9030: 2011

Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô.

2. Khối lượng thể tích khô

3. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn

3

 

Phần 3.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong Phần 2 dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

3.1.2. Phương thức đánh giá sự phù hợp

3.1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được lựa chọn Phương thức đánh giá 5 hoặc Phương thức đánh giá 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

3.1.2.2. Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5:

- Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

- Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

3.1.2.3. Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 7:

- Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

- Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.3.1. Phương pháp lấy mẫu điển hình tuân theo các quy định nêu trong tiêu chuẩn quốc gia hiện hành về phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử đối với sản phẩm tương ứng.

3.1.3.2. Quy cách và khối lượng mẫu điển hình cho mỗi lô sản phẩm tuân theo quy định trong các Bảng nêu tại Phần 2 tương ứng với từng loại sản phẩm.

3.1.4. Sản phẩm clanhke xi măng, xi măng, phụ gia cho bê tông và vữa nhập khẩu cho phép tạm thời thông quan sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu điển hình và đáp ứng được các quy định kỹ thuật nêu tại Bảng 2.1, Bảng 2.3, riêng chỉ tiêu cường độ nén chưa cần kết quả thử nghiệm ở các tuổi muộn hơn 7 ngày. Lô sản phẩm chỉ được phép công bố hợp quy và đưa vào sử dụng, lưu thông ra thị trường khi tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật thử nghiệm đều phù hợp theo yêu cầu, bao gồm cả các kết quả thử nghiệm ở tuổi sau 7 ngày.

3.1.5. Trình tự, thủ tục chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và dấu hợp quy được thực hiện theo quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và các quy định hiện hành của pháp luật khác có liên quan.

3.2. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

3.2.1. Phải ghi nhãn cho tất cả các bao gói sản phẩm hoặc thể hiện trên giấy Chứng nhận chất lượng cho lô sản phẩm (với sản phẩm không đóng bao gói). Việc ghi nhãn sản phẩm thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa.

3.2.2. Quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng), vận chuyển và bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn đối với sản phẩm đó.

3.3. Tổ chức thực hiện

3.3.1. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng về công tác đo lường và tiêu chuẩn hóa có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chuẩn này; quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.3. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra chứng nhận hợp quy các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan.

3.3.4. Trong quá trình thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng để được hướng dẫn và xử lý.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33.120

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!