Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10749:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:71.100.50 Tình trạng: Đã biết

a) Tên sản phẩm:

 

b) Mã số tiêu chuẩn:

TCVN 10749:2015 (EN 599-2:1995);

c) Ghi nhóm môi trường sử dụng phù hợp với thuốc:

1, 2, 3, 4 hoặc 5;

d) Quy trình áp dụng:

Chỉ tm bề mặt, hoặc chỉ tẩm thấm sâu hoặc c hai;

e) Thuốc có dùng dưới lớp phủ:

Chỉ thích hợp dùng dưới lớp phủ hoặc không thích hợp dùng dưới lớp phủ;

f) Các loại gỗ mà sản phẩm được áp dụng:

Chỉ gỗ cây lá rộng, hoặc chỉ gỗ cây lá kim hoặc cả hai;

g) Hiệu lực sinh học bổ sung:

Gồm những đối tượng sau đây:

- tất cả các loài bọ cánh cứng;

- mọt hại gỗ Anobium punctatum;

- xén tóc hại gỗ Hylotrupes bajulus (hoặc Stromatium longicorne New);

- mọt hại gỗ Lyctus brunneus;

- mối;

- nấm hại gỗ Coriolus versicolor,

- nấm biến màu xanh;

- thử nghiệm hiện trường;

h) Giá tr tới hạn dựa theo nhóm môi trường sử dụng/quy trình xử lý gỗ/ loại gỗ:

Tính bằng g/m2 hoặc kg/m3;

i) T lệ sử dụng hoặc lượng thuốc thấm được khuyến cáo của nhà sản xut:

Tính bằng g/m2 hoặc kg/m3

CHÚ THÍCH: Ví dụ về cách trình bày thể hiện thông tin được đưa ra trong Phụ lục A và một hệ thống khuyến cáo các mã phân nhóm hiệu lực của các thuốc bảo quản gỗ được đưa ra trong phụ lục C.

 

PHỤ LỤC A

(Tham kho)

Ví dụ một hệ thống mô tả hiệu lực của các thuốc bảo quản gỗ

Tên thuốc bảo quản:…

1. Dữ liệu thí nghiệm tối thiểu yêu cầu

Nhóm môi trường sử dụng

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

Gỗ                 - gỗ cây lá rộng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm hiện trường

 

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

2. Hiệu quả bổ sung

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

- Coriolus versicolor

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Gỗ phù hợp

 

 

 

 

 

- gỗ cây lá rộng

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- gỗ cây lá kim

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- nấm biến màu xanh

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Côn trùng cánh cứng

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

- mọt hại gỗ Anobium punctatum;

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

- xén tóc hại gỗ Hylotrupes bajulus;

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

- mọt hại gỗ Lyctus brunneus;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3. Mối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- EN 330 mức 3 (FC)

-

 

-

 

-

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- EN 252 mức 4 (F)

-

-

-

-

3. Khả năng rửa trôi: EN 84

Chỉ cho xử lý bề mặt (tất cả thử nghiệm sinh học)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

4

Quá trình áp dụng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

- giá trị tới hạn khi xử lý bề mặt (g/m2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

xx

xx

xx

xx

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

xx

-

-

- giá trị tới hạn khi xử lý thấm sâu (kg/m3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

xx

xx

xx

xx

xx

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

xx

xx

xx

xx

Đánh dấu ô có liên quan với: cho các nhóm hiệu lực thích hợp       - không liên quan ti cấp độ độc hại

1) Xem cột 1-5 của EN 599-1

2) Thuốc bảo quản gỗ th nghiệm hiện trường (theo EN 330) cho sử dụng trong cấp độ 3 với chất phủ là mã FC

3) Thuốc bảo quản gỗ thử hiện trường (theo EN 275) cho sử dụng trong cấp độ 5 - vùng biển phía bắc lá mã FN

Thuốc bảo quản gỗ thử nghiệm hiện trường (theo EN 275) cho sử dụng trong cấp độ 5 - vùng biển phía nam là mã FS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC B

(Tham khảo)

Chỉ dẫn về tính chất vật lý và hóa học

Hiệu lực và sự phù hợp của thuốc bảo quản gỗ với từng hoàn cảnh cụ thể phụ thuộc vào các đặc tính vật lý và hóa học không nằm trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

Đặc biệt, các thuốc bảo quản gỗ cụ thể thường ch phù hợp với từng hoàn cảnh nhất định. Do đó, chúng phải phù hợp với các yêu cầu pháp lý trên cơ sở thích hợp cho mục đích sử dụng, chỉ khi chúng có sự kết hợp đúng, tổ hợp các đặc tính có liên quan ở cả 2 dạng như tạo thành dung dịch hoặc theo hình thức được cung cấp, cũng như khi chúng được tẩm vào gỗ. Các đặc tính có thể bao gồm một hoặc nhiều điều sau:

- Ổn định trong bao bì;

- Độ ăn mòn của dung dịch thuốc xử lý;

- n định sau khi bị làm lạnh;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Điểm bốc cháy;

- Tính chất của gỗ đã được xử lý;

VÍ DỤ. - Sự ăn mòn các vật liệu đi kèm;

- Chống thấm nước;

- Khả năng sơn phủ;

- Khả năng dán dính;

- Tính chất cơ lý;

- Khả năng chống cháy.

CHÚ THÍCH: Không có phương pháp tiêu chun cho việc xác định các đặc tính này nhưng thông tin liên quan đến một sn phm cụ thể và nhóm môi trường sử dụng xác định của nó sẽ được cung cấp qua tờ thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC C

(Tham khảo)

Hệ thống các mã để sử dụng trong việc phân nhóm và ghi nhãn hiệu quả của các thuốc bảo quản gỗ

Danh mục mã

Ký hiệu

1. Mã hiệu qu các cấp độ hại

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

5

2. Đặc điểm các quá trình ứng dụng

 

 

 

 

 

Quá trình - Chỉ tẩm bề mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S

S

-

-

              - Chỉ tẩm thấm sâu

P

P

P

P

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

              - C 2 loại quá trình

SP

SP

SP

-

-

3. Mã hiệu lực sinh học cụ thể:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Anobium punctatum2);

A1)

A

A

A

A

- Hylotrupes bajulus3);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H

H

H

H

- Lyctus brunneus4);

L1)

L

L

L

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mọi loại côn trùng cánh cứng spp;

I1)

I

I

I

I

- Mối;

T

T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T

T

- Nấm mốc xanh;

-

B

B

B

B

- C. versicolor2) - Thử nghiệm cho gỗ cây lá kim

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

VS

VS1)

VS1)

                        - Thử nghiệm cho gỗ cây lá rộng

-

-

VH

VH1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Th nghiệm hiện trường (EN 330)

-

-

FC

-

-

- Thử nghiệm hiện trường (EN 252)

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F

-

                                        (EN 275) Vùng biển phía bắc

-

-

-

-

FN

                                        Vùng biển phía nam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

FS

- Đánh du không liên quan đến nhóm môi trường sử dụng:

1) Hiệu lực chống lại ít nht 1 trong số này là yêu cầu nhỏ nhất trong nhóm môi trường sử dụng;

2) Tn công một số gỗ cây lá rộng và gỗ cây lá kim (xem EN 350-2);

3) Ch tấn công gỗ cây lá kim (xem EN 350-2):

4) Ch tấn công gỗ cây lá rộng (xem EN 350-2).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC D

(Tham khảo)

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 10751:2015, Thuốc bảo quản gỗ - Phương pháp thử tại hiện trường xác định hiệu lực của thuốc bảo quản gỗ để sử dụng trong điều kiện có lớp phủ và không tiếp đất - Phương pháp ghép mộng chữ L.

[2] EN 84, Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Leaching procedure.

[3] EN 252, Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact.

[4] EN 275, Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against marine borers.

[5] EN 335-2, Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part 2: Application to solid wood.

[6] EN 350-1, Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Part 1: Guide to the principles of testing and classification of the natural durability of wood.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[8] EN 351-1, Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention

[9] EN 460, Durability of wood-based products - Natural durability of solid wood - Gtiide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes

 

MỤC LỤC

1. Phạm vi

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Phân loại

4.1. Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. Đặc điểm áp dụng

4.4 .Hiệu lực sinh học bổ sung

4.5. Giá trị tới hạn

5. Thông tin từ nhà sản xuất

6. Thông tin về thuốc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10749:2015 (EN 599-2:1995) về Độ bền tự nhiên của gỗ và các sản phẩm từ gỗ - Tính năng của thuốc bảo quản gỗ khi xác định bằng phép thử sinh học - Phần 2: Phân nhóm và ghi nhãn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219