Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN12236:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

ƒ(X/Xn) = (X/Xn)1/3

ƒ(X/Xn) = (841/108) (X/Xn) + 4/29

if (X/Xn) > (6/29)3

if (X/Xn) ≤ (6/29)3

ƒ(Y/Yn) = (Y/Yn)1/3

ƒ(Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29

if(Y/Yn) > (6/29)3

if(Y/Yn) ≤ (6/29)3

ƒ(Z/Zn) = (Z/Zn)1/3

ƒ(Z/Zn) = (841/108) (Z/Zn) + 4/29

if(Z/Zn) > (6/29)3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

và X, Y, Z mô tả kích thích màu được xem xét và Xn, Yn, Zn mô tả kích thích màu trắng được quy định.

Thuật ngữ tương đương: “không gian màu CIELAB”

CHÚ THÍCH: Tương quan gần đúng về độ sáng, độ màu và màu có thể được tính như sau:

Độ sáng theo CIE 1976

L* = 116 ƒ(Y/Yn) - 16

trong đó

ƒ(Y/Yn) = (Y/Yn)1/3

ƒ(Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29

if(Y/Yn) > (6/29)3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

độ màu a, b theo CIE 1976

góc màu a, b theo CIE 1976

hab = arctan (b*/a*)

Xem thêm CIE 15 Phép đo màu

Xem thêm ISO 116664-4: 2008 (E)/CIE S 014- 4/E: 2007 Phép đo màu - Phần 4: Không gian màu L*a*b* theo CIE 1976

17-158

Sự khác biệt màu sắc L*u*v* theo CIE1976

[∆E*uv]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ tương đương: “sự khác biệt màu sắc CIELUV”

Xem thêm CIE15 Phép đo màu

Xem thêm ISO 116664-5:2009 (E) / CIE S 014-5 / E: 2009 Phép đo màu - Phần 5: Không gian màu L*u*v* và Biểu đồ sắc độ đồng nhất u’; v’ theo CIE 1976

17-159

Không gian màu L* u* v* theo CIE1976

Không gian màu ba chiều xp x đồng nhất, được tạo thành bằng cách vẽ đồ thị trong hệ tọa độ vuông góc của các đại lượng L*, u*, v* được xác định theo công thức sau:

L* = 116 ƒ (Y/Yn) - 16

u* = 13 L* (u’ - u’n)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó

ƒ(Y/Yn) = (Y/Yn)1/3

ƒ(Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29

if(Y/Yn) > (6/29)3

if(Y/Yn) ≤ (6/29)3

và Y, u’, v’ mô tả kích thích màu cần xét còn Yn, u’n, v’n, mô tả kích thích màu trắng vô sắc quy định.

Thuật ngữ tương đương: “không gian màu CIELUV”

CHÚ THÍCH: Tương quan xấp xỉ của độ sáng, độ bão hòa, độ màu và màu có thể được tính như sau:

Độ sáng theo CIE1976:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó

ƒ(Y/Yn) = (Y/Yn)1/3

ƒ(Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29

if(Y/Yn) > (6/29)3

if(Y/Yn) ≤ (6/29)3

mức bão hòa u, v theo CIE 1976:

suv=13 [(u’-u’n)2 + (v' - v’n)2]1/2

độ màu u, v theo CIE1976:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

huv = arctan[(v’ - v’n)/(u’ - u’n)] = arctan(v*/u*)

Xem thêm CIE15 Phép đo màu

Xem thêm ISO 116664-5: 2009 (E)/CIE S 014- 5/E: 2009 Phép đo màu - Phần 5: Không gian màu L*u*v* và Biểu đồ màu đồng nhất u’, v’ theo CIE1976

17-160

Sự khác biệt sắc độ u’, v’ theo CIE1976 [c]

Sự khác biệt giữa 2 kích thích màu, được xác định là khoảng cách Ơclit giữa các điểm biểu diễn chúng trong biểu đồ màu u’, v’ và tính theo phương trình:

c = [(∆u’)2 + (∆v’)2]1/2

17-161

Biểu đồ UCS theo CIE1976

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-162

Biểu đồ thang sắc độ đồng nhất theo CIE 1976

Biểu đồ sắc độ đồng nhất được tạo ra bằng cách vẽ đồ thị trong hệ tọa độ vuông góc v’, u’ của các đại lượng được xác định bởi các phương trình:

u’ = 4X/(X + 15Y + 3Z) = 4x / (-2x + 12y + 3)

v’ = 9Y/(X + 15Y + 3Z) = 9y/ (-2x + 12y + 3)

trong đó X, Y, Z là các giá trị ba kích thích trong hệ đo màu tiêu chuẩn CIE 1931 hoặc 1964 và x, y là các tọa độ màu tương ứng của kích thích màu cần xem xét

Thuật ngữ tương đương: "biểu đồ UCS theo CIE 1976”

CHÚ THÍCH: Biểu đồ này được chỉnh sửa và thay thế biểu đồ UCS theo CIE 1960 trong đó các giá trị v, u đặt trên các tọa độ vuông góc. Mối tương quan giữa 2 cặp tọa độ này là:

u’ = u; v'=1.5v.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hàm phối hợp màu CIE

Các hàm (l), (l),  (l) trong hệ đo màu chuẩn CIE 1931 hoặc 10(l), 10(l), 10 (l) trong hệ đo màu chuẩn CIE 1964

Xem thêm “người quan sát đo màu chuẩn CIE”, “người quan sát đo màu chuẩn CIE 1931” và “người quan sát đo màu chuẩn CIE1964”

Xem thêm CIE 15 Phép đo màu

Xem thêm ISO 6664-1: 2007 (E) / CIE S 014-1 / E: 2006 Phép đo màu - Phần 1: Người quan sát đo màu chuẩn CIE

17-164

Bầu trời quang tiêu chuẩn của CIE

Bầu trời không mây mà phân bố độ sáng tương đối được mô tả trong ISO 15469: 2004/CIE S 011:2003 Phân bố không gian của ánh sáng ban ngày - Bầu trời tổng quát tiêu chuẩn của CIE

17-165

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Người quan sát tiêu chuẩn được xác định bởi các hàm phối hợp màu CIE

Xem thêm “hàm phối hợp màu CIE” (17-163)

17-166

Người quan sát lệch chuẩn CIE

Người quan sát tiêu chuẩn có các hàm phối hợp màu lệch với hàm phối hợp màu của người quan sát đo màu tiêu chuẩn của CIE theo cách xác định

CHÚ THÍCH 1: Độ lệch xác định có thể áp dụng cho người quan sát đo màu chuẩn CIE 1931 hoặc người quan sát đo màu chuẩn CIE 1964.

CHÚ THÍCH 2: Việc sử dụng người quan sát lệch chuẩn để tạo ra sự khác biệt là điển hình của các trường hợp xảy ra khi phối hợp màu sắc được thực hiện bởi những người quan sát có sự nhìn màu được phân loại là bình thường.

Xem thêm CIE 80-1989

17-167

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tập hợp 15 kiểu phân bố độ chói bầu trời tạo nên mô hình bầu trời từ bầu trời đầy mây đến bầu trời quang mây

CHÚ THÍCH: Các phân bố độ chói tương đối được mô tả trong ISO 15469:2004 / CIE S 011:2003 Phân bố không gian ánh sáng ban ngày - Bầu trời tổng quát tiêu chuẩn của CIE. Bầu trời trong tiêu chuẩn CIE được tích hợp như một trường hợp riêng và bầu trời đầy mây tiêu chuẩn CIE được bổ sung như dạng công thức riêng biệt.

17-168

Nguồn sáng chuẩn CIE

Các nguồn sáng A và D65 được xác định bởi CIE theo phổ phân bố công suất tương đối

CHÚ THÍCH 1: Các nguồn sáng này được dùng để đại diện cho:

A: Bức xạ Plank ở nhiệt độ khoảng 2856 K;

D65: Phổ phân bố công suất tương đối đại diện cho ánh sáng ban ngày với nhiệt độ màu tương quan xấp xỉ 6500 K (được gọi là “nhiệt độ màu tương quan danh nghĩa của ánh sáng ban ngày ”).

Xem thêm CIE 15 Phép đo màu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Nguồn sáng B, C và các nguồn sáng D khác, trước đây được biểu thị là “nguồn sáng chuẩn”, giờ đây cần được gọi là “nguồn sáng CIE”.

17-169

Bầu trời đầy mây tiêu chuẩn của CIE

Bầu trời hoàn toàn đầy mây có tỷ lệ độ chói, Lg , theo hướng góc g, phía trên đường chân trời với độ chói Lz, tại thiên đỉnh được cho bởi tương quan:

17-170

Người quan sát trắc quang chuẩn CIE

Người quan sát lý tưởng có đường cong đáp ứng phổ tương đối phù hợp với hàm hiệu quả sáng theo phổ đối với sự nhìn thích nghi sáng V(l) hoặc hàm V’(l), đối với sự nhìn thích nghi tối và tuân thủ luật tổng cộng bao hàm trong định nghĩa quang thông

Xem thêm ISO 23539: 2005 (E)/CIE S 010 / E: 2004 Phép trắc quang - Hệ thống trắc quang vật lý của CIE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nguồn chuẩn CIE

Nguồn nhân tạo do CIE quy định có bức xạ gần đúng với nguồn sáng chuẩn CIE

CHÚ THÍCH: Nguồn CIE là nguồn nhân tạo đại diện cho nguồn sáng CIE. Xem “nguồn sáng chuẩn CIE" (17-168).

Xem thêm CIE15 Phép đo màu

Xem thêm ISO 6664-2:2007 (E) / CIE S 014-2 / E: 2006 Phép đo màu - Phần 2: Nguồn sáng chuẩn CIE cho Phép đo màu

17-172

Sự khác biệt màu sắc CIELAB [∆E*ab]

Xem “sự khác biệt màu sắc L*a*b* theo CIE 1976” (17-156)

17-173

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “không gian màu L*a*b* theo CIE 1976” (17-157)

17-174

Sự khác biệt màu sắc CIELUV [∆E*uv]

Xem “sự khác biệt màu sắc L*a*b* theo CIE 1976” (17-158)

17-175

Không gian màu CIELUV

Xem “không gian màu L*a*b* theo CIE 1976” (17-159)

17-176

Nhịp ngày đêm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-177

Bức xạ phân cực xoay tròn

Bức xạ trong đó véc tơ điện trường có biên độ không đổi và quay quanh hướng truyền sóng với tốc độ bằng tần số bức xạ

CHÚ THÍCH: Bức xạ phân cực xoay tròn được mô tả là thuận tay phải (thuận tay trái) nếu chiều quay của véc tơ E theo chiều kim đồng hồ (ngược chiều kim đồng hồ) như nhìn nhận bởi người quan sát tiếp nhận bức xạ.

17-178

Bóng trong

Bóng đèn truyền thấu đều bức xạ khả kiến

17-179

Bóng đèn phủ mờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-180

Hệ số cường độ sáng (của một vật phản xạ ngược chiều) [R]

Thương số của cường độ sáng I, của vật phản xạ ngược chiều với hướng quan sát và độ rọi E tại vật phản xạ trên mặt phẳng vuông góc với hướng của ánh sáng tới

Đơn vị: cd·Ix-1

17-181

Hệ số độ chói phản xạ ngược (của mặt phẳng phản xạ ngược chiều) [RL]

Thương số của độ chói L của bề mặt có tính phản xạ ngược chiều với hướng quan sát và độ rọi, E, tại vật phản xạ trên mặt phẳng vuông góc với hướng của ánh sáng tới

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Đại lượng này đặc biệt thích hợp để mô tả các vật liệu dạng tấm.

17-182

Hệ số phản xạ ngược (của mặt phẳng phản xạ ngược) [RA]

Thương số của hệ số cường độ sáng R, của mặt phẳng phản xạ ngược với diện tích A của nó,

Đơn vị: cd·Ix-1·m-2

CHÚ THÍCH 1: Đại lượng này đặc biệt thích hợp để mô tả các vật liệu dạng tấm.

CHÚ THÍCH 2: Trước đây, ký hiệu R’ được sử dụng cho đại lượng này.

17-183

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ số của quang thông nhận được bởi bề mặt tham chiếu với tổng quang thông danh định của các bóng đèn lắp đặt trong hệ thống

Đơn vị: 1

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “hệ số sử dụng” ("utilization factor")

17-184

Ốp trần

Panen lắp chìm hoặc mái vòm trên trần nhà

17-185

Bức xạ cố hữu

Bức xạ đơn sắc có dao động điện từ duy trì độ lệch pha không đổi từ vị trí này sang vị trí khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sợi đốt xoắn kép

Sợi đốt xoắn quấn thành một cuộn xoắn lớn hơn

17-187

Bóng đèn cathode lạnh

Bóng đèn phóng điện trong đó ánh sáng được tạo ra bởi cột dương của sự phóng điện phát sáng

CHÚ THÍCH: Loại đèn này thường được cấp điện từ một thiết bị cung cấp đủ điện áp để khởi động không cần có phương tiện đặc biệt.

17-188

Bóng đèn khởi động nguội

Bóng đèn phóng điện được thiết kế để khởi mà không cần gia nhiệt trước cho các điện cực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-189

Đường gom

1. Kết nối giữa đường xuyên tâm hoặc đường vành đai và đường tiếp cận khu vực

2. Đường chính trong khu dân cư kết nối tất cả các tuyến đường khu vực với một tuyến đường huyết mạch

17-190

Màu sắc (US)

1. Màu sắc (cảm nhận được): xem "màu sắc (cảm nhận được)" (17-198)

2. Màu sắc (tâm-vật lý): đặc điểm kỹ thuật của kích thích màu sắc về các giá trị được xác định theo toán tử, chẳng hạn như giá trị 3 kích thích

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: "màu sắc" (colour)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Trong tiếng Đức "Farbe" thường được sử dụng thay cho "Farbempfindung". Việc sử dụng "Farbe" theo nghĩa “Farbvalenz" nôn tránh. Chỉ khi ý nghĩa là hiển nhiên từ ngữ cảnh, hoặc khi “Farbempfindung" và "Farbvalenz" đều phù hợp, khi đó "Farbe" có thể được sử dụng theo nghĩa "Farbvalenz".

17-191

Chất tạo màu

Thuốc nhuộm, sắc tố, hoặc tác nhân khác được sử dụng để tạo màu sắc cho vật liệu

17-192

Máy đo màu

Dụng cụ đo các đại lượng màu sắc, chẳng hạn như các giá trị ba kích thích của một kích thích màu

17-193

Không gian màu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Các giá trị ba kích thích CIE XYZ theo CIE là tọa độ màu, cũng như các giá trị RGB có mối quan hệ toán học chính xác và có thể chuyển đổi sang giá trị ba kích thích XYZ theo CIE.

17-194

Trung tính màu

Có sắc độ tương tự như màu trắng được công nhận

CHÚ THÍCH 1: Khi khẳng định một mảng ảnh là màu trung tính, cần thiết phải chỉ rõ màu trắng được chấp nhận. Đối với bản in hình ảnh phản xạ, màu trắng được chấp nhận thường được coi là màu trắng trung tính hoặc bề mặt phản xạ khuếch tán hoàn toàn được chiếu bởi nguồn sáng.

CHÚ THÍCH 2: Màu trắng được chấp nhận của màu trung tính có thể hoặc không tương ứng với màu trắng thích nghi theo một người quan sát.

17-195

Độ tinh khiết màu [pc]

Đại lượng được xác định bởi quan hệ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó Ld và Ln là độ chói tương ứng của kích thích đơn sắc và kích thích vô sắc xác định trong một hỗn hợp công thêm phù hợp với kích thích màu xem xét

CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp kích thích màu tím, xem CHÚ THÍCH 1 “độ tinh khiết”.

CHÚ THÍCH 2: Trong hệ đo màu chuẩn theo CIE 1931, độ tinh khiết màu pc, có tương quan với độ tinh khiết kích thích pe, theo phương trình pc = peyd/y, trong đó yd và y là tọa độ màu y tương ứng của kích thích đơn sắc và kích thích màu xem xét.

CHÚ THÍCH 3: Trong hệ đo màu chuẩn theo CIE 1964, số đo pc,10, được xác định bởi mối quan hệ được cho trong CHÚ THÍCH 2, nhưng sử dụng pe,10, yd,10 và y10 thay vif pe, yd và y tương ứng.

17-196

Phép đo màu

Đo kích thích màu dựa trên tập hợp các quy ước

17-197

Màu sắc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Màu sắc (tâm-vật lý): đặc điểm kỹ thuật của một kích thích màu sắc về giá trị được xác định theo toán tử, chẳng hạn như 3 giá trị ba kích thích

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: "màu sắc" (“color”)

CHÚ THÍCH 1: Khi ý nghĩa là rõ ràng từ ngữ cảnh, thuật ngữ “màu sắc” có thể được sử dụng một mình.

CHÚ THÍCH 2: Trong tiếng Đức "Farbe" thường được sử dụng thay cho “Farbempfindung”. Nên tránh sử dụng “Farbe” trong theo nghĩa “Farbvalenz”. Chỉ khi ý nghĩa là hiển nhiên từ ngữ cảnh, hoặc khi "Farbempfindung" và "Farbvalenz" đều phù hợp, khi đó "Farbe" có thể được sử dụng theo nghĩa "Farbvalenz"

17-198

Màu sắc (cảm nhận được)

Đặc trưng của nhận thức thị giác có thể được mô tả bởi các thuộc tính của màu, độ chói sáng (hoặc độ sáng) và sự no màu (hoặc bão hòa hoặc sắc độ)

CHÚ THÍCH 1: Khi cần thiết, đề tránh nhầm lẫn giữa các ý nghĩa khác của từ này, thuật ngữ "màu sắc cảm nhận được" có thể được sử dụng.

CHÚ THÍCH 2: Màu sắc cảm nhận được phụ thuộc vào phân bố phổ của các kích thích màu, kích cỡ, hình dạng, kết cấu và vùng bao quanh kích thích, trạng thái thích nghi của hệ thống thị giác của người quan sát, và sự trải nghiệm của người quan sát về các tình huống phổ biến và tương tự khi quan sát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 4: Màu sắc cảm nhận được có thể xuất hiện ở một số chế độ biểu hiện màu sắc. Tên gọi của các chế độ biểu hiện màu khác nhau là để phân biệt giữa sự khác nhau về chất lượng và đặc điểm hình học của nhận biết màu sắc. Một số thuật ngữ quan trọng hơn của các chế độ biểu hiện màu sắc được đưa ra trong "màu sắc vật thể”, “màu sắc bề mặt” và “màu sắc khẩu độ". Các chế độ biểu hiện màu sắc khác gồm có màu sắc phim, màu sắc khối rỗng, màu sắc nguồn sáng, màu sắc vật thể và màu sắc Ganzfeld. Từng chế độ biểu hiện màu sắc này có thể diễn đạt chất lượng hơn bằng các tính từ mô tả sự kết hợp màu sắc hoặc các mối liên quan về không gian thời gian của chúng. Các thuật ngữ khác liên quan đến sự khác biệt về chất giữa các màu sắc cảm nhận được ở các chế độ thể hiện màu khác nhau được đưa ra trong "màu sáng", "màu không sáng", "màu liên quan" và "màu không liên quan".

17-199

Biểu hiện màu sắc

1. Khía cạnh của nhận thức thị giác mà mọi thứ được nhận ra bởi màu sắc của chúng

2. Trong các nghiên cứu tâm-vật lý học: nhận thức thị giác, trong đó các khía cạnh quang phổ của kích thích thị giác được tích hợp với môi trường chiếu sáng và quan sát.

17-200

Mô hình biểu hiện màu sắc

Mô hình mô tả sự biểu hiện màu sắc, được xây dựng từ các ký hiệu diễn tả các kích thích màu sắc

CHÚ THÍCH: Trong xử lý ảnh, định nghĩa sau cũng được sử dụng: phương trình và phương pháp chuyển đổi các đại lượng vật lý có thể đo lường sang và từ các tương quan về thuộc tính nhận thức trong điều kiện nhìn cụ thể.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản đồ màu

Tập hợp các mẫu màu được sắp xếp và xác định theo các quy tắc cụ thể

17-202

Ranh giới màu

Đường viền của một khu vực trong biểu đồ sắc độ được bao bởi các đoạn thẳng

CHÚ THÍCH: Diện tích được cho bởi phương trình của các đường thẳng hoặc tọa độ của các điểm giao nhau giữa chúng hoặc với đường quỹ tích phổ

17-203

Hàm biến đổi thành phần màu

Hàm toán học đơn điệu, đơn biến được áp dụng riêng cho một hoặc nhiều kênh màu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Nói chung, các hàm biến đổi thành phần màu sẽ là phi tuyến, chẳng hạn hàm mũ (tức là "gamma”) hoặc hàm lôgarit Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể sử dụng hàm biến đổi thành phần màu tuyến tính.

CHÚ THÍCH 3: Để biết thêm thông tin về "kênh màu", xem CHÚ THÍCH 2 đối với “mã hóa không gian màu” (17-227).

17-204

Dữ liệu chứa màu sắc

Dữ liệu bao gồm văn bản, ký họa, đồ họa và hình ảnh, dưới dạng trường quét hoặc véc tơ

17-205

Hệ số hiệu chỉnh màu sắc

Không còn sử dụng: xem "hệ số hiệu chỉnh không phù hợp phổ" (17-1224)

17-206

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự khác biệt nhận thấy giữa 2 phần tử màu

Xem thêm “sự khác biệt màu sắc L*a*b* theo CIE 1976”, (17-17-156) “sự khác biệt màu sắc L*u*v* theo CIE 1976” (17-158), “sự khác biệt màu sắc CIELAB” (17-172), “sự khác biệt màu sắc CIELUV” (17-174)

17-207

Phần tử màu (của mô hình biểu hiện màu)

Khu vực xác định trong đó biểu hiện màu sắc là đồng đều

17-208

Mã hóa màu

Mã hóa số lượng hóa một không gian màu, bao gồm cả mã hóa không gian màu và mã hóa hình ảnh màu

17-209

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biểu diễn dưới dạng đại số hoặc véc tơ của sự phối hợp 2 kích thích màu sắc, trong đó, ví dụ, có thể là phối trộn cộng thêm của 3 kích thích màu tham chiếu

Ví dụ: [C] Ξ X[X] = Y[Y] + Z[Z]

CHÚ THÍCH 1: Trong phương trình này, ký hiệu Ξ biểu thị trùng hợp màu và được đọc là phù hợp. Các ký hiệu không được đặt trong dấu ngoặc vuông biểu thị số lượng các kích thích được chỉ định bởi ký hiệu có dấu ngoặc vuông: do đó R [R] có nghĩa là R đơn vị kích thích [R], và ký hiệu + có nghĩa là phối trộn cộng thêm của các kích thích màu. Trong một phương trình như vậy, dấu trừ có nghĩa là kích thích được thêm vào đại lượng ở vế bên kia của phương trình khi thực hiện phối hợp màu sắc

CHÚ THÍCH 2: Các kích thích tham chiếu được biểu diễn dưới dạng [R], [G] và [B] trong trường hợp đó dấu ‘Ξ’, đọc là “phù hợp” cần sử dụng. Thay vào đó, phương trình màu có thể được viết bằng chữ La tinh in đậm khi đó cần sử dụng dấu ‘=’, được phát âm “bằng”: C = XX+ YY + ZZ.

17-210

Phin lọc màu

Xem CHÚ THÍCH cho “phin lọc” (17-434)

17-211

Gam màu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a) có mặt trong một cảnh cụ thể, tác phẩm nghệ thuật, ảnh chụp, nhân bản bằng quang cơ, hoặc hình thức nhân bản khác;

(b) có khả năng được tạo ra bằng cách sử dụng một thiết bị và / hoặc phương tiện đầu ra cụ thể

CHÚ THÍCH: Trong các ứng dụng sao chép và truyền thông, chỉ có khối rỗng hoặc khối đặc trong không gian màu được coi là gam màu. Trong các ứng dụng như chiếu sáng tín hiệu, gam màu là một diện tích.

17-212

Ranh giới gam màu

Bề mặt ngoài của gam màu

17-213

Dữ liệu ảnh màu

Thông tin được mã hóa kỹ thuật số, với các khía cạnh màu được biểu diễn bằng cách sử dụng mã hóa hình ảnh màu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu ảnh màu, tham chiếu gốc tiêu chuẩn

Dữ liệu hình ảnh màu gốc xác định và được tài liệu hóa thể hiện tọa độ màu của các phần tử màu hình ảnh sao chụp hai chiều do quét tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh hoặc bản in, hoặc sao chụp quang cơ hoặc hình thức nhân bản khác

Xem thêm “trạng thái hình ảnh, tham chiếu gốc" (17-17-564)

17-215

Dữ liệu hình ảnh màu, tham chiếu đầu ra tiêu chuẩn

Dữ liệu hình ảnh tham chiếu đầu ra, dựa vào một thiết bị đầu ra thực hoặc ảo và điều kiện nhìn được chuẩn hóa

CHÚ THÍCH 1: Dữ liệu hình ảnh chủ đích để trao đổi mở phổ biến nhất là tham chiếu đầu ra tiêu chuẩn. Bởi với dữ liệu hình ảnh tham chiếu đầu ra tiêu chuẩn, thường đủ để xác định đầu ra tiêu chuẩn mà dữ liệu hình ảnh được viện tới để diễn giải sự hiển thị màu được mô tả bởi dữ liệu hình ảnh.

CHÚ THÍCH 2 Dữ liệu hình ảnh tham chiếu đầu ra tiêu chuẩn có thể trở thành khởi điểm cho quá trình nhân bản tiếp theo. Ví dụ, dữ liệu hình ảnh tham chiếu đầu ra tiêu chuẩn sRGB thường được coi là điểm bắt đầu cho việc tái hiển thị màu sắc được thực hiện bài một máy in được thiết kế để nhận dữ liệu hình ảnh sRGB.

Xem thêm “trạng thái hình ảnh, tham chiếu đầu ra” (17-565)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu hình ảnh màu, cảnh tham chiếu chuẩn

Dữ liệu hình ảnh màu được xác định và ghi lại thể hiện các ước tính tọa độ màu của các thành tố của một khung cảnh.

Xem thêm “trạng thái hình ảnh, cảnh tham chiếu" (17-567)

17-217

Mã hóa hình ảnh màu

Mã hóa kỹ thuật số các giá trị màu, cùng với bất kỳ thông tin cần thiết nào để diễn giải chính xác các giá trị màu sắc như trạng thái hình ảnh, môi trường quan sát hình ảnh dự kiến và môi trường tham chiếu

CHÚ THÍCH 1: Trong một số trường hợp, môi trường quan sát hình ảnh dự kiến sẽ được xác định rõ ràng cho mã hóa hình ảnh màu. Trong các trường hợp khác, môi trường quan sát hình ảnh dự định, tức là chi tiết của trạng thái hình ảnh có thể được chỉ định trên cơ sở từng hình ảnh bằng cách sử dụng siêu dữ liệu được liên kết với hình ảnh kỹ thuật số.

CHÚ THÍCH 2: Một số mã hóa hình ảnh màu số cho biết các đặc tính của môi trường tham chiếu cụ thể, chẳng hạn như bản in phản xạ với dải mật độ xác định, ở trường hợp khác môi trường tham chiếu sẽ không được áp dụng, chẳng hạn như với mã hóa cảnh tham chiếu hoặc sẽ được quy định sử dụng siêu dữ liệu hình ảnh.

CHÚ THÍCH 3: Mã hóa hình ảnh màu không bị giới hạn đối với hình ảnh đồ họa kỹ thuật số có nguồn gốc từ cảnh gốc, nhưng cũng có thể áp dụng cho hình ảnh kỹ thuật số có nội dung như văn bản, đường nét mỹ thuật, đồ họa véc tơ và các dạng tác phẩm nghệ thuật gốc khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quản lý màu sắc

Liên kết dữ liệu liên quan cần thiết để diễn giải rõ ràng về dữ liệu nội dung màu sắc và áp dụng chuyển đổi dữ liệu màu theo yêu cầu để thực hiện tái tạo có chủ đích

CHÚ THÍCH 1: Nội dung màu có thể bao gồm văn bản, đường nét, đồ họa và hình ảnh, dạng quét hoặc véc tơ, tất cả đều có thể được quản lý màu.

CHÚ THÍCH 2: Quản lý màu xem xét đặc tính của các thiết bị đầu vào và đầu ra khi xác định chuyển đổi dữ liệu màu cho các thiết bị này.

17-219

Hệ thống thứ tự màu

Sắp xếp các mẫu theo một tập hợp các nguyên tắc để xếp thứ tự và biểu thị màu sắc của chúng, thường theo các thang bậc nhất định

CHÚ THÍCH: Một hệ thống thứ tự màu thường được minh họa bằng một tập hợp các mẫu vật lý, đôi khi được gọi là bản đồ màu. Điều này tạo điều kiện cho kết nối màu sắc nhưng không phải là điều kiện tiên quyết để xác định hệ thống thứ tự màu.

Xem thêm “bản đồ màu” (17-201)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mảng màu, khu vực thử nghiệm

Hình ảnh màu từ một thiết bị đầu ra hoặc một bản in phản xạ hoặc trên phim được đo, trong đó các giá trị kiểm soát của thiết bị được giữ không đổi trên diện tích hình ảnh

17-221

Sự hoàn màu (của nguồn sáng)

Ảnh hưởng của một nguồn sáng đối với sự hiển thị màu sắc của các vật thể bằng cách so sánh có ý thức hoặc tiềm thức với màu sắc của chúng dưới nguồn sáng chuẩn

17-222

Chỉ số hoàn màu [R]

Đo mức độ mà màu sắc tâm-vật lý của một vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng thử nghiệm phù hợp với màu sắc của cùng vật thể đó được chiếu sáng bởi nguồn sáng chuẩn, dung sai thích hợp cần được thực hiện đối với trạng thái thích nghi màu sắc

Xem thêm CIE 13 Phương pháp đo và xác định độ hoàn màu của nguồn sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-223

Phương tiện tái tạo màu

Phương tiện để hiển thị thông tin màu, ví dụ: màn hình hoặc bản in

CHÚ THÍCH: Đối với bản in, phương tiện tái tạo màu không phải là máy in mà là sự kết hợp của máy in, chất màu và chất nền.

17-224

Sự tái hiển thị màu

Phép ánh xạ dữ liệu hình ảnh màu của bức ảnh tham chiếu thích hợp với một phương tiện tạo ảnh thực hoặc ảo và điều kiện nhìn được chỉ định sang dữ liệu hình ảnh màu của ảnh tham chiếu thích hợp với phương tiện tạo ảnh thực hoặc ảo và điều kiện nhìn khác.

CHÚ THÍCH: Tái hiển thị màu thường bao gồm một hoặc nhiều hơn những vấn đề sau: bù trừ cho sự khác biệt về điều kiện nhìn, bù trừ cho sự khác biệt về khoảng linh động và / hoặc gam màu của phương tiện tạo ảnh và điều chỉnh theo sở thích.

17-225

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một phần của không gian màu có chứa màu bề mặt

17-226

Không gian màu

Diễn tả về hình học của màu sắc trong không gian, thường là 3 chiều

17-227

Mã hóa không gian màu

Mã số hóa của không gian màu, bao gồm đặc tính kỹ thuật của phương pháp mã hóa số và dải mã hóa

CHÚ THÍCH 1: Nhiều mã hóa không gian màu có thể được xác định dựa trên một không gian màu duy nhất ở đó các mã hóa không gian màu khác nhau có các phương thức mã hóa kỹ thuật số và / hoặc phạm vi mã hóa khác nhau. (Ví dụ, sRGB 8 bit và e-sRGB 10 bit là những mã hóa không gian màu khác nhau dựa trên không gian màu RGB cụ thể.)

CHÚ THÍCH 2: Mã hóa không gian màu được xác định bằng một số kênh màu, mỗi kênh tương ứng với một chiều không gian màu. Các giá trị dữ liệu kênh màu được mã hóa cho biết vị trí theo chiều tương ứng thể hiện trong không gian màu hình học.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không gian màu, phụ thuộc vào thiết bỊ

Không gian màu được xác định bởi các đặc tính của một thiết bị tạo hình ảnh thực hoặc được lý tưởng hóa

CHÚ THÍCH: Không gian màu phụ thuộc vào thiết bị có mối quan hệ chức năng đơn giản với phép đo màu CIE cũng có thể được phân loại là không gian màu sắc ký. Ví dụ, không gian màu RGB tương ứng với màn hình CRT thực tế hoặc lý tưởng có thể là được coi là không gian màu sắc ký.

17-229

Kích thích màu

Bức xạ nhìn thấy đi vào mắt và tạo ra cảm giác về màu sắc, hoặc có sắc hoặc vô sắc

17-230

Hàm kích thích màu [φl (l)

Mô tả một kích thích màu sắc bởi mật độ phổ của một đại lượng đo bức xạ, chẳng hạn như độ phát xạ hoặc công suất bức xạ là một hàm của bước sóng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ màu [Tc]

Nhiệt độ của một nguồn bức xạ Plank phát bức xạ có cùng sắc độ như của kích thích đã cho

Đơn vị: K

CHÚ THÍCH: Nhiệt độ màu đối nghịch cũng được sử dụng với đơn vị K-1 hoặc MK-1 (trong đó 1 MK-1 =10-6 K-1) tên gọi trước đó "mired" giờ không còn dùng nữa.

17-232

Bóng đèn màu

Bóng đèn được làm bằng thủy tinh màu, hoặc thủy tinh trong suốt được phủ bên trong hoặc bên ngoài bằng một lớp màu có thể trong suốt hoặc khuếch tán

17-233

Sự no màu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Đối với kích thích màu của một sắc độ đã cho và trong trường hợp các màu liên quan có hệ số độ chói cho trước, thuộc tính này thường tăng lên khi độ chói tăng, trừ khi độ sáng rất cao.

17-234

Phối hợp màu sắc

Hành động làm cho một kích thích màu có cùng màu sắc giống như kích thích màu đã cho

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ tiếng Pháp áp dụng chủ yếu cho việc điều chỉnh sự cân bằng các trường của máy đo màu trực quan, trong khi các thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Đức áp dụng như nhau cho việc lựa chọn 2 mẫu vật liệu có cùng màu dưới một nguồn sáng nhất định.

17-235

Hệ số phối hợp màu sắc

Ba giá trị của tập hợp các hàm phối hợp màu sắc ở bước sóng nhất định

Trước đây là: “giá trị phổ ba kích thích”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các hàm phối hợp màu sắc (của hệ thống ba màu)

Giá trị ba kích thích của các kích thích đơn sắc cố công suất bức xạ bằng nhau

CHÚ THÍCH 1:3 giá trị của một tập hợp các hàm phối hợp màu sắc ở bước sóng nhất định được gọi là “Hệ số phối hợp màu” (trước đây là: "giá trị phổ ba kích thích").

CHÚ THÍCH 2: Có thể sử dụng các hàm phối hợp màu để tính giá trị ba kích thích của kích thích màu sắc từ các hàm kích thích màu của nó φl(l).

Xem thêm CIE 15 Phép đo màu

Xem thêm ISO 11664-1:2007(E)/CIE S 014-1/E:2006 Phép đo màu - phần 1: Standard Colorimetric Observersimetation - Phần 1: Người quan sát đo màu chuẩn CIE

CHÚ THÍCH 3: Trong các hệ thống đo màu chuẩn CIE, các các hàm phối hợp màu sắc được thể hiện bằng các ký hiệu (l), (l),  (l) và 10(l), 10(l), 10 (l).

17-237

Phố thương mại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-238

Bóng đèn phóng điện hồ quang nguồn nhỏ gọn

Xem “đèn hồ quang ngắn" (17-1174)

17-239

Bóng đèn so sánh

Nguồn sáng có cường độ sáng, quang thông hoặc độ chói không đổi nhưng không nhất thiết phải biết giá trị, dùng để so sánh liên tiếp với một bóng đèn chuẩn và nguồn ánh sáng thử nghiệm

17-240

Các kích thích màu bổ sung

Tổ hợp 2 kích thích màu sắc để có thể tái tạo các giá trị ba kích thích của một kích thích vô sắc bằng cách phối trộn cộng thêm thích hợp của 2 kích thích này

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước sóng bổ sung (của một kích thích màu)

[lc]

Bước sóng của kích thích đơn sắc mà khi phối trộn cộng theo tỷ lệ thích hợp với kích thích màu được xem xét, phù hợp với kích thích vô sắc đã định

17-242

Chỉ số khúc xạ phức hợp (của vật liệu hấp thụ đẳng hướng) [(l)]

Đại lượng được xác định theo công thức:

(l) = n(l) - ik(l)

trong đó n(l) là chỉ số khúc xạ ở bước sóng l, k(l) là chỉ số hấp thụ phổ và

Đơn vị: 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tính dễ hiểu (của một dấu hiệu)

Mức độ một người quan sát có thể dễ dàng hiểu được thông điệp dự định truyền đạt bởi dấu hiệu.

17-244

Đèn điện khí nén (US)

Đèn điện được cấp năng lượng bởi một máy phát điện điều khiển bởi khí nén

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “đèn khí”

17-245

Tế bào hình nón

Tế bào cảm quang trong võng mạc chứa các sắc tố nhạy cảm với ánh sáng có khả năng khởi tạo quá trình thị giác ban ngày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ số cấu hình (giữa 2 bề mặt S1 và S2) [c21, c12]

Tỷ số giữa độ chiếu bức xạ hoặc độ rọi, E2 (hoặc E1), tại một điểm trên bề mặt S2 (hoặc S1) do thông lượng nhận được từ bề mặt S1 (hoặc S2), với độ trưng bức xạ hoặc độ trưng sáng, M1 (hoặc M2), của bề mặt S1 (hoặc S2)

;

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Mối quan hệ giữa hệ số cấu hình c và hệ số trao đổi (qua lại) g là:

trong đó

F2 (hoặc F1 ) là thông lượng bức xạ hoặc quang thông nhận được trên b mặt S2 (hoặc S1) từ bề mặt S1 (hoặc S2) and A2 (hoặc A1) là diện tích bề mặt S2 (hoặc S1).

17-247

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị bao gồm các tiếp điểm điện, với cách điện thích hợp và được nối với dây dẫn mềm, bảo đảm kết nối bóng đèn với nguồn điện nhưng không đỡ bóng đèn

17-248

Độ rõ ràng

1. Chất lượng của một đối tượng hoặc một nguồn sáng xuất hiện nổi bật trong môi trường xung quanh

2. Chất lượng của một dấu hiệu thu hút (dễ gây chú ý) hoặc đạt được (dễ dàng tìm kiếm) sự chú ý của người lái xe

17-249

Tấm tiếp xúc

Mảnh kim loại cách điện với vỏ đầu đèn, kết nối với một trong những dây dẫn trong bóng đèn và cung cấp kết nối với nguồn điện

Thuật ngữ tương đương sử dụng ở Mỹ: “lỗ gắn dây”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn sóng liên tục

1. Bóng đèn hoạt động với đầu ra liên tục

2. Trong an toàn quang sinh học: bóng đèn hoạt động trong thời gian lớn hơn 0,25 s, tức là bóng đèn không phát xung

CHÚ THÍCH: Trong IEC 62471:2006/CIE S 009:2002 An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn, các bóng đèn chiếu sáng thông dụng (GLS) được xác định là bóng đèn sóng liên tục.

17-251

Sự tương phản

1. theo nghĩa cảm nhận: đánh giá sự khác biệt trong sự xuất hiện của 2 hoặc nhiều phần của một trường nhìn thấy đồng thời hoặc liên tiếp (do đó: tương phản độ chói, tương phản độ sáng, tương phản màu sắc, tương phản đồng thời, độ tương phản liên tiếp, v.v...)

2. theo nghĩa vật lý: đại lượng có ý tương quan với độ tương phản độ chói cảm nhận được, thường được xác định bởi một trong số các công thức liên quan đến độ chói của các kích thích xem xét: ví dụ bằng sự thay đổi tỷ lệ về tương phản gần độ chói ngưỡng hoặc bằng tỷ số của các độ chói đối với độ chói cao hơn nhiều

17-252

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống duy trì sự tương phản của chữ khắc trên biển hiệu và nền tiếp giáp để đạt được độ rõ ràng trong giới hạn quy định dưới điều kiện ánh sáng xung quanh thay đổi

17-253

Hệ số tương phản (của hệ thống chiếu sáng đối với một nhiệm vụ)

Tỷ số giữa độ tương phản của một nhiệm vụ trong hệ thống chiếu sáng xem xét, với độ tương phản của cùng nhiệm vụ đó trong chiếu sáng chuẩn

Đơn vị: 1

17-254

Hệ số biểu lộ tương phản (của hệ thống chiếu sáng đường hầm) [qc]

Tỷ số giữa độ chói L mặt đường và độ rọi mặt đứng Ev, tại một vị trí cụ thể trong đường hầm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-255

Độ nhạy tương phản [Sc]

Nghịch đảo của độ tương phản (vật lý) nhỏ nhất có thể nhận thấy được, thường được biểu diễn bằng L/∆L, trong đó L là độ chói trung bình và ∆L là ngưỡng chênh lệch độ chói

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Giá trị của Sc phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm độ chói, điều kiện nhìn và trạng thái thích nghi.

17-256

Độ rọi võng mạc quy ước

Tích của độ chói theo một hướng xác định và diện tích biểu kiến của đồng tử (tự nhiên hoặc nhân tạo) nhìn thấy từ hướng đó

Đơn vị: cd, cd.m-2.mm2, trotand

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiếu sáng gờ

Hệ thống chiếu sáng bao gồm các nguồn sáng được che chắn bởi một tấm phẳng song song với tường và gắn lên trần nhà, và phân phối ánh sáng trên tường

17-258

Nhiệt độ màu tương quan [Tcp]

Nhiệt độ của vật bức xạ Plank có sắc độ gần nhất với sắc độ của phân bố phổ đã cho trên một biểu đồ (theo người quan sát tiêu chuẩn CIE 1931), trong đó mô tả các tọa độ u’,  v' của quỹ tích Plank và kích thích thử nghiệm

Đơn vị: K

CHÚ THÍCH 1: Không nên sử dụng khái niệm nhiệt độ màu tương quan nếu sắc độ của nguồn thử nghiệm khác biệt với của vật bức xạ Plank nhiều hơn

trong đó ut’, vt’ của nguồn thử nghiệm, up’, vp’ của vật bức xạ Plank.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Lưu ý rằng các giá trị ở một số bảng trong tài liệu tham chiếu này là không được cập nhật).

Viết tắt: “CCT”

17-259

Mô hình tái tạo màu tương ứng

Mô hình toán học tạo ra các phép biến đổi, được áp dụng cho khung cảnh hoặc dữ liệu hình ảnh tham chiếu gốc để tạo ra dữ liệu hình ảnh mô tả bản sao, hiển thị phù hợp với bản gốc gần nhất có thể

CHÚ THÍCH: Các phép biến đổi được tạo ra bởi các mô hình tái tạo thưởng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ độ chói và gam màu của cảnh hoặc bản gốc và phương tiện đầu ra.

17-260

Kích thích màu tương ứng

Cặp kích thích màu có cùng hiển thị màu sắc khi một kích thích được nhìn thấy trong một tập hợp điều kiện thích nghi và kích thích kia được nhìn thấy trong tập hợp (điều kiện thích nghi) khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiếu sáng chùm tia ngược (trong đường hầm)

Chiếu sáng trong đó ánh sáng chiếu tới các vật thể từ hướng ngược lại với luồng giao thông

CHÚ THÍCH: Chiếu sáng chùm tia ngược được đặc trưng bằng cách sử dụng các đèn điện phân bố cường độ sáng không đối xứng qua mặt phẳng vuông góc với hướng lưu thông, khi cường độ sáng tối đa hướng theo chiều ngược lại với dòng giao thông. Thuật ngữ chỉ đề cập đến hướng đi bình thường.

Xem thêm “chiếu sáng chùm tia thuận" (17-986), “chiếu sáng đối xứng” (17-1293)

Viết tắt: “CBL”

17-262

Chiếu sáng vòm

Hệ thống chiếu sáng bao gồm các nguồn sáng được che chắn bởi một gờ hoặc hốc, và phân bố ánh sáng trên trần và phần tường phía trên gờ

17-263

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “chỉ số hoàn màu" (17-222)

17-264

Tần số nhấp nháy tới hạn

Đối với một tập hợp các điều kiện nhất định, tần số thay đổi các kích thích mà ở mức cao hơn sẽ không thể nhận thấy sự nhấp nháy

Thuật ngữ tương đương: “tần số hợp nhất”

17-265

Thanh ngang (ứng dụng ở sân bay)

Dây đèn trong hệ thống chiếu sáng tiếp cận được bố trí trực giao và đối xứng với tuyến trung tâm của hệ thống và đường băng

17-266

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ số giữa quang thông tích lũy đối với góc khối xem xét và quang thông hướng xuống của nguồn sáng

Đơn vị: 1

17-267

Quang thông tích lũy (của một nguồn, cho một góc khối)

Quang thông phát ra bởi nguồn trong điều kiện vận hành, trong một hình nón bao quanh góc khối có trục hướng xuống theo chiều đứng

Đơn vị: Im

17-268

Giờ giới nghiêm

Thời gian trong đó sẽ áp dụng yêu cầu nghiêm ngặt hơn (để kiểm soát ánh sáng gây khó chịu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-269

Cắt

1. kỹ thuật được sử dụng để che chắn bóng đèn và các bề mặt có độ chói cao từ hướng nhìn trực tiếp để giảm chói lóa

2. kỹ thuật được sử dụng để che chắn bóng đèn và bề mặt có độ chói cao để giảm ánh sáng chiếu lên phía trên hướng nằm ngang

CHÚ THÍCH: Trong chiếu sáng bên ngoài, phân loại giới hạn xác định mức hạn chế cường độ sáng ở hai vùng chiếu sáng trong phạm vi từ 80° đến 180° phía trên điểm dưới cùng (đáy). Ánh sáng phát ra ở vùng 80° đến 90° có khả năng cao góp phần gây chói lóa và ánh sáng phát ra phía trên hướng ngang góp phần nhiều làm sáng bầu trời.

17-270

Góc cắt (của đèn điện)

Góc đo tờ điểm thấp nhất trở lên, nằm giữa trục thẳng đứng và đường ngắm đầu tiên mà không nhìn thấy bóng đèn và các bề mặt có độ chói cao

Đơn vị: rad, °

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn CW

Xem “đèn sóng liên tục” (17-250)

17-272

Đường dành cho xe đạp

Đường, hoặc một phần đường, chỉ dành riêng cho xe đạp

17-273

Độ rọi trụ (tại một điểm, theo một hướng chiếu xác định) [Ev,z; Ez]

Xem CHÚ THÍCH đối với "độ chiếu xạ trụ" (17- 274)

Đơn vị: Ix = Im·m-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ chiếu xạ trụ (tại một điểm, đối với một hướng chiếu nhất định) [Ee,z]

1. độ chiếu xạ trung bình trên bề mặt ngoài của một hình trụ rất nhỏ được đặt thẳng đứng tại một điểm trong không gian, để có được độ chiếu xạ tổng hợp tạo nên bởi bức xạ chiếu tới từ nhiều hướng

2. Định nghĩa tương đương: trung bình số học của độ chiếu xạ thẳng đứng Ee,v tại một điểm

trong đó

Le là độ bức xạ theo hướng (ɛ, φ);

dΩ là phần tử góc khối theo hướng (ɛ, φ);

ɛ là góc tới được đo đối với trục của hình trụ;

Ee,v là độ chiếu xạ thẳng đứng trên một phần tử diện tích có pháp tuyến theo hướng φ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: W·m-2

CHÚ THÍCH: Các đại lượng tương tự “độ rọi trụ”, Ev,z và "độ chiếu photon hình trụ", Ev,z, được định nghĩa theo cách tương tự, thay thế độ bức xạ Le bằng độ chói Lv hoặc bức xạ photon Lp

D

17-275

Nguồn sáng D

Xem “nguồn sáng ban ngày” (17-281)

17-276

Tối

Tính từ được sử dụng để mô tả mức độ sáng thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dòng điện tối

Dòng điện đầu ra của một đầu đo quang điện hoặc của âm cực của nó trong trường hợp không có bức xạ chiếu tới

17-278

Ánh sáng ban ngày

Một phần bức xạ mặt trời có khả năng gây cảm giác thị giác

17-279

Hệ số ánh sáng ban ngày [D]

Tỷ số giữa độ rọi tại một điểm trên mặt phẳng cho trước do ánh sáng nhận trực tiếp và gián tiếp từ bầu trời có phân bố độ chói giả định hoặc đã biết, với độ rọi trên mặt phẳng nằm ngang do bán cầu bầu trời đó không bị che chắn, trong đó đóng góp của ánh sáng mặt trời trực tiếp đối với cả hai giá trị độ rọi được loại trừ.

Đơn vị: 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Khi tính toán chiếu sáng nội thất, sự đóng góp của ánh sáng mặt trời trực tiếp phải được xem xét riêng.

17-280

Màu sắc huỳnh quang do ánh sáng ban ngày sơn, sắc tố hoặc thuốc nhuộm phát sáng huỳnh quang do tiếp xúc với ánh sáng ban ngày

CHÚ THÍCH: Các vật liệu này hấp thụ năng lượng từ ánh sáng ban ngày ở các vùng bước sóng ngắn hơn quang phổ nhìn thấy và/hoặc ở vùng cực tím và tái phát xạ năng lượng ở bước sóng dài hơn, sinh ra bức xạ trong một phạm vi hẹp các bước sóng trong dải nhìn thấy.

Xem thêm “vật liệu phát quang" (17-908), “vật liệu huỳnh quang" (17-458)

17-281

Nguồn sáng ban ngày

Nguồn sáng có phổ phân bố năng lượng tương tự hoặc gần giống như ánh sáng ban ngày

17-282

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn phát ánh sáng có phổ phân bố năng lượng xấp xỉ pha xác định của ánh sáng ban ngày

17-283

Đường quỹ tích ánh sáng ban ngày

Quỹ tích các điểm trong một biểu đồ màu thể hiện sắc độ của các pha ánh sáng ban ngày được CIE đưa ra các công thức cho các nguồn sáng ban ngày (nguồn sáng D) với nhiệt độ màu tương quan khác nhau

17-284

Cửa sáng ban ngày

Diện tích lắp kính hoặc không, có khả năng tiếp nhận ánh sáng ban ngày cho nội thất

17-285

Chiếu sáng ban ngày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: "Chiếu sáng tự nhiên” trước đây được sử dụng, nhưng “chiếu sáng ban ngày” hiện sử dụng tương ứng với sử dụng “ánh sáng điện”.

17-286

Đèn chạy xe ban ngày

Đèn pha hoặc đèn tín hiệu chuyên dụng gắn trên mặt trước của xe dự định sử dụng lái xe ban ngày để tăng độ nhìn rõ / dễ thấy của xe đối với người tham gia giao thông khác

Tên viết tắt: "DRL”

17-287

Sự nhìn màu khiếm khuyết

Tật dị thường của thị giác, trong đó khả năng phân biệt giữa một số màu hoặc tất cả các màu bị suy giảm

CHÚ THÍCH 1: Dị tật ba màu: Dạng thị giác ba màu trong đó phân biệt màu sắc kém hơn bình thường.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 3: Dị tật nhìn màu lục: Sự nhìn màu khiếm khuyết trong đó sự phân biệt màu có sắc đỏ và xanh lục bị suy giảm, không có bất kỳ biểu hiện màu sắc mờ dị thường.

CHÚ THÍCH 4: Bệnh mù màu lục: sự nhìn màu khiếm khuyết trong đó không phân biệt được màu có sắc đỏ và xanh lục, không có bất kỳ biểu hiện màu sắc mờ dị thường.

CHÚ THÍCH 5: Bệnh thị giác hai màu: Sự nhìn màu khiếm khuyết trong đó tất cả các màu có thể phù hợp sử dụng hỗn hợp cộng thêm chỉ của 2 kích thích.

CHÚ THÍCH 6: Bệnh mù màu hoàn toàn: Sự nhìn màu khiếm khuyết trong đó tất cả các màu có thể được hợp bằng cách sử dụng chỉ một kích thích phù hợp duy nhất.

CHÚ THÍCH 7: Mù màu đỏ: Tính từ biểu thị hội chứng mù màu đỏ hoặc dị tật nhìn màu đỏ.

CHÚ THÍCH 8: Dị tật nhìn màu đỏ: Sự nhìn màu khiếm khuyết trong đó phân biệt màu đỏ và màu xanh lục bị suy giảm, với các màu hơi đỏ hiển thị mờ bất thường.

CHÚ THÍCH 9: Bệnh mù màu đỏ: Sự nhìn màu khiếm khuyết trong đó không thể phân biệt màu đỏ và màu xanh lục, với các màu hơi đỏ hiển thị mờ bất thường.

CHÚ THÍCH 10: Mù màu xanh: Tính từ biểu thị hội chứng mù màu xanh hoặc dị tật nhìn màu xanh.

CHÚ THÍCH 11: Dị tật nhìn màu xanh: Sự nhìn màu màu khiếm khuyết, trong đó phân biệt màu xanh dương nhạt và màu vàng nhạt bị suy giảm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-288

Phương điều khiển giao thông

Tập hợp các thiết bị điều khiển giao thông trên đường hoặc bên cạnh đường cung cấp hướng dẫn, quy định, hoặc thông tin cảnh báo cho người lái xe, không phải đèn tín hiệu

CHÚ THÍCH: Các thiết bị này giúp người lái xe xác định hướng hành trình dự kiến cho xe cộ trên một đoạn đường.

17-289

Cọc tiêu, cột mốc

1. thiết bị điều khiển giao thông phản xạ ngược thường được gắn trên cột dọc hai bén đường ở độ cao gần ngang tầm mắt người lái xe đối diện luồng giao thông để cung cấp thông tin hướng đi từ một khoảng cách xa

2. cột được dựng lên ở cạnh làn đường để chỉ mối nguy hiểm hoặc mép đường

Thuật ngữ tương đương: "cột mốc"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Máy đo mật độ

Dụng cụ đo mật độ phản xạ quang hoặc mật độ truyền quang

17-291

Mật độ (quang) [D]

Lôgarit cơ số 10 của nghịch đào hệ số truyền qua

D = -log10

Đơn vị: 1

17-292

Bộ khử phân cực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH Không có cách đơn giản và thỏa mãn hoàn toàn để khử phân cực chùm tia bức xạ đã biết. Các phương pháp được sử dụng thường tạo ra sự thay đổi lớn của trạng thái phân cực về thời gian, bước sóng hoặc khẩu độ của chùm tia. Các thiết bị hoạt động trên nguyên tắc này thường được gọi là giả khử cực.

17-293

Hệ số suy giảm

Không còn sử dụng: xem "hệ số duy trì" (17- 753).

17-294

Vận tốc thiết kế

1. vận tốc sử dụng để thiết kế và xác định các tính năng vật lý của một con đường có ảnh hưởng đến vận hành xe cộ an toàn và hiệu quả

2. vận tốc an toàn tối đa có thể được duy trì trên một đoạn đường nhất định khi điều kiện thuận lợi

17-295

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nghịch đảo của công suất tương đương nhiễu, Fm

Đơn vị: W-1

17-296

Đầu đo (bức xạ quang)

Thiết bị trong đó bức xạ quang chiếu tới tạo ra hiệu ứng vật lý có thể đo lường được

17-297

Mù màu lục

Xem CHÚ THÍCH 2 đối với “Sự nhìn màu khiếm khuyết" (17-287)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dị tật nhìn màu lục

Xem CHÚ THÍCH 3 đối với "sự nhìn màu khiếm khuyết" (17-287)

17-299

Bệnh mù màu lục

Xem CHÚ THÍCH 4 đối với “sự nhìn màu khiếm khuyết" (17-287)

17-300

Bệnh thị giác hai màu

Xem CHÚ THÍCH 5 đối với “sự nhìn màu khiếm khuyết” (17-287)

17-301

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự lệch hướng lan truyền bức xạ, được xác định bởi bản chất sóng của bức xạ, và xảy ra khi bức xạ đi qua mép rìa của chướng ngại vật

17-302

Độ rọi ngang khuếch tán (từ bầu trời) [Ev,d]

Độ rọi đo ánh sáng bầu trời tạo ra trên bề mặt nằm ngang trên trái đất

Đơn vị: Ix = Im.m-2

Thuật ngữ tương đương: "độ rọi bầu trời"

17-303

Độ chiếu xạ ngang khuếch tán [Ee,d]

Độ chiếu xạ do bức xạ mặt trời khuếch tán tạo ra trên bề mặt nằm ngang trên trái đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-304

Độ phản xạ khuếch tán [ρd]

Tỷ số giữa phần phản xạ khuếch tán của (toàn bộ) quang thông phản xạ với quang thông tới

Đơn vị: 1

Xem thêm CHÚ THÍCH đối với “độ phản xạ” (17- 1058)

17-305

Phản xạ khuếch tán

Sự khuếch tán bởi phản xạ trong đó hoàn toàn không có phản xạ định hướng

17-306

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần bức xạ mặt trời đến Trái đất do bị phân tán bởi các phân tử không khí, hạt sol khí, hạt mây hoặc các hạt khác

17-307

Sự truyền qua khuếch tán

Sự khuếch tán bởi truyền qua trong đó, không có sự truyền qua đều đặn ở quy mô rộng

17-308

Độ truyền qua khuếch tán [td]

Tỷ số giữa phần truyền qua khuếch tán của (toàn bộ) quang thông truyền qua với quang thông tới

Đơn vị: 1

Xem thêm CHÚ THÍCH đối với “độ truyền qua” (17-1337)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiếu sáng khuếch tán

Chiếu sáng trong đó ánh sáng tới mặt phẳng làm việc hoặc tới một vật thể không chủ yếu từ một hướng cụ thể

17-310

Bộ khuếch tán

Thiết bị được sử dụng để thay đổi sự phân bố không gian của bức xạ và tùy thuộc chủ yếu vào hiện tượng khuếch tán

CHÚ THÍCH: Nếu toàn bộ bức xạ phản xạ hoặc truyền qua bởi bộ khuếch tán được khuếch tán với sự phản xạ hoặc truyền qua không đều đặn thì bộ khuếch tán được cho là khuếch tán hoàn toàn, không phụ thuộc sự phản xạ hoặc truyền qua có đẳng hướng hay không.

17-311

Sự khuếch tán

Xem "sự phân tán" (17-1139)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ số khuếch tán (của một bề mặt khuếch tán, bởi phản xạ hoặc truyền qua) [σ]

Tỷ số giữa giá trị độ chói trung bình L, đo ở góc 20° và 70° (0,35 rad và 1,22 rad) với độ chói được đo ở góc 5 ° (0,09 rad) so với pháp tuyến, khi bề mặt xem xét được chiếu sáng vuông góc

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH 1: Hệ số khuếch tán được sử dụng để chỉ sự phân bố không gian của quang thông khuếch tán. Nó có giá bằng 1 cho mỗi bộ khuếch tán đẳng hướng, bất kể giá trị của hệ số phản xạ khuếch tán hoặc hệ số truyền qua khuếch tán.

CHÚ THÍCH 2: Cách xác định hệ số khuếch tán này chỉ có thể được áp dụng cho các vật liệu có đường chỉ báo khuếch tán không khác biệt đáng kể so với kính mờ bình thường.

CHÚ THÍCH 3: Xem CHÚ THÍCH đối với “góc nửa giá trị” (17-515).

17-313

Hệ thống hình ảnh số hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-314

Mờ (tính từ)

Tính từ được sử dụng để mô tả mức độ sáng thấp

17-315

Thiết bị làm mờ

Thiết bị trong mạch điện để thay đổi quang thông từ bóng đèn trong hệ thống chiếu sáng

17-316

Quang thông trực tiếp (trên bề mặt)

Quang thông mà bề mặt trực tiếp nhận được từ một hệ thống chiếu sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lóa trực tiếp

Sự lóa do các vật tự phát sáng nằm trong trường thị giác, đặc biệt ở gần tuyến nhìn

17-318

Độ rọi trực tiếp

Độ rọi do ánh sáng nhận trực tiếp từ nguồn hoặc đèn điện

Đơn vị: Ix = lm.m-2

17-319

Chiếu sáng trực tiếp

Chiếu sáng bằng các đèn điện có phân bố cường độ sáng sao cho phần quang thông phát ra trực tiếp đi tới mặt phẳng làm việc được giả định là vô hạn, chiếm từ 90 % đến 100 %

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ lệ trực tiếp (của hệ thống sáng nội thất)

Tỷ lệ của quang thông trực tiếp trên mặt phẳng làm việc với quang thông hướng xuống của hệ thống

Đơn vị: 1

17-321

Độ rọi mặt trời trực tiếp [Ev,s]

Độ rọi được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời trực tiếp trên bề mặt nằm ngang trên trái đất

Đơn vị: Ix = Im.m-2

17-322

Độ chiếu bức xạ mặt trời trực tiếp [Ee,s]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: W.m-2

17-323

Bức xạ mặt trời trực tiếp

Phần bức xạ mặt trời ngoài trái đất, như một chùm tia chuẩn trực đi tới bề mặt trái đất sau khi suy giảm chọn lọc bởi bầu khí quyển

17-324

Truyền qua trực tiếp

Xem “truyền qua đều đặn" (17-1078)

17-325

Đèn chỉ thị hướng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ tương đương sử dụng ở Mỹ: “Đèn tín hiệu báo rẽ”

17-326

Đèn dẫn hướng

Đèn tín hiệu được thiết kế để chỉ ra tín hiệu bằng một ký tự trên một đường chân trời hẹp và được sử dụng để chỉ ra hướng cụ thể.

CHÚ THÍCH 1: Cũng có thể chỉ ra một đường chân trời cho từng phía bằng các ký tự khác biệt.

CHÚ THÍCH 2: Trong tiếng Pháp, thuật ngữ “feu de guidage" dùng để chỉ đèn dẫn hướng trong đó đường chân trời rất hẹp được sử dụng để chỉ một hướng cụ thể và phải chỉ rõ đường chân trời mỗi phía.

17-327

Hiệu ứng định hướng

Xem “Hiệu ứng Stiles-Crawford (loại đầu tiên)” (17-1268)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phát xạ định hướng (của nguồn bức xạ nhiệt, theo một hướng nhất định) [ɛ;ɛ(θ,φ)]

Tỷ số giữa độ bức xạ của nguồn bức xạ theo hướng đã định với độ bức xạ của nguồn bức xạ Plank ở cùng nhiệt độ

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Các ký hiệu được chọn ở đây làm ví dụ về các tọa độ góc xác định hướng đã cho.

17-329

Chiếu sáng định hướng

Chiếu sáng trong đó ánh sáng tới mặt phẳng làm việc hoặc vật thể chủ yếu từ một hướng cụ thể

17-330

Sự lóa mờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-331

Sự phóng điện (trong chất khí)

Dòng điện qua chất khí và hơi do các phần tử mang điện tích phát sinh và chuyển động dưới ảnh hưởng của điện trường

CHÚ THÍCH: Hiện tượng này dẫn đến sự phát bức xạ điện từ có vai trò quan trọng trong tất cả các ứng dụng chiếu sáng.

17-332

Đèn phóng điện

Bóng đèn trong đó ánh sáng được tạo ra, trực tiếp hoặc gián tiếp bởi sự phóng điện qua khí, hơi kim loại hoặc hỗn hợp của một số khí và hơi

CHÚ THÍCH: Tùy theo ánh sáng được tạo ra chủ yếu trong khí hoặc trong hơi kim loại, phân biệt giữa bóng đèn phóng điện trong chất khí, ví dụ các bóng đèn xenon, neon, helium, nitơ, carbon dioxide và bóng đèn hơi kim loại, chẳng hạn như bóng đèn hơi thủy ngân và bóng đèn hơi natri

17-333

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lóa gây khó chịu mà không nhất thiết làm giảm sự nhìn rõ vật thể

17-334

Sự phân tán

1. Hiện tượng thay đổi vận tốc lan truyền của bức xạ đơn sắc trong môi trường là một hàm phụ thuộc tần số của bức xạ này

2. Tính chất của môi trường làm phát sinh hiện tượng này

3. Tính chất của hệ thống quang học dẫn đến việc phân tách các thành phần đơn sắc của bức xạ nhận được, ví dụ bằng lăng kính hoặc con cách

17-335

Đặc tính đầu vào / đầu ra hiển thị

Đặc tính truyền liên quan đến giá trị mã số chuẩn hóa và độ chói đầu ra được chuẩn hóa như được biểu diễn bằng một hàm toán học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-336

Bề mặt hiển thị

Một phần của màn hình chứa các phần tử có thể được kích hoạt để hiển thị thông tin hình ảnh

CHÚ THÍCH: Bề mặt hiển thị phải được coi là bao gồm các vật liệu bất kỳ bổ sung mặt trước màn hình.

17-337

Xung quanh hiển thị (trong công nghệ hình ảnh)

Khu vực bên ngoài nền trường nhìn

17-338

Màn hình phẳng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-339

Màn hình hiển thị LCD

Thiết bị đa phương tiện sử dụng màn hình tinh thể lỏng loại truyền qua hoặc phản xạ để trình bày thông tin thị giác từ đầu vào tương tự và số hóa

17-340

Đường cong phân bố (cường độ sáng)

Đường cong biểu diễn các giá trị cường độ sáng của một nguồn như một hàm phụ thuộc hướng trong không gian và thường được thể hiện ở tọa độ cực, tức là với điểm gốc tại tâm trắc quang

17-341

Nhiệt độ phân phối (của một nguồn trong một dải bước sóng đã cho, l1 to l2) [TD]

Nhiệt độ của nguồn bức xạ Plank có phân bố phổ tương đối S (l) giống hoặc gần giống như bức xạ được xem xét trong dải phổ quan tâm mà tích phân sau được giảm thiểu bởi a và T:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó l là bước sóng, St(l) là phân bố phổ tương đối của bức xạ xem xét, Sb(l,T) là phân bố phổ tương đối của nguồn bức xạ Plank tại nhiệt độ T, và a là hệ số chia thang

Đơn vị: K

CHÚ THÍCH 1: Công thức bức xạ của Planck:

trong đó

c2 là hằng số bức xạ thứ hai.

CHÚ THÍCH 2: Nhiệt độ phân phối là một đặc tính có ý nghĩa đối với bộ tản nhiệt có phân bố phổ tương đối tương tự như nguồn bức xạ Plank, nhưng chỉ khi tính cho dải bước sóng mở rộng và cho bức xạ có phân bố công suất phổ là hàm liên tục của bước sóng trong dải đó.

CHÚ THÍCH 3: Trong phép đo quang và đo màu dải tần số này, l1, l2, là vùng phổ có thể nhìn thấy và trong những trường hợp này, phạm vi từ l1 = 400 nm đến l2 = 750 nm được khuyến nghị.

CHÚ THÍCH 4: Trong thực tế, tích phân được thay thế bằng một phép tổng. Đối với các bóng đèn sợi đốt, khoảng bước sóng cách đều nhau là 10 nm thường sẽ đủ. Tất cả các giá trị trong phép tổng được xử lý với trọng số bằng nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-342

Đường phân nhánh

Xem “đường gom” (17-189)

17-343

Tính đa dạng [Ud]

Tỷ lệ độ rọi tối thiểu (độ chói) và độ rọi tối đa (độ chói) trên (của) bề mặt

Đơn vị: 1

17-344

DLOR (viết tắt)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-345

Bước sóng trội (của kích thích màu) [ld]

Bước sóng của kích thích đơn sắc khi pha trộn với kích thích không màu xác định theo tỷ lệ thích hợp, phù hợp với kích thích màu xem xét trong CIE Biểu đồ màu x,y năm 1931

Đơn vị: nm

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp kích thích màu tím, bước sóng trội được thay thế bằng bước sóng bổ sung.

17-346

Liều (bức xạ quang của phân bố quang phổ xác định)

Thuật ngữ được sử dụng trong quang hóa, quang trị liệu và quang sinh học đối với lượng phơi nhiễm bức xạ

Đơn vị: J.m-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-347

Suất liều

Thuật ngữ được sử dụng trong quang hóa, quang trị liệu và quang sinh học đối với lượng chiếu xạ

Đơn vị: W.m-2

CHÚ THÍCH 1: Phân bố phổ của bức xạ phải được xác định.

CHÚ THÍCH 2: Khái niệm về tỷ lệ được áp dụng tương tự như liều quang hóa và liều hiệu quả.

17-348

Đường cong đáp ứng liều

Đáp ứng tương đối với sự tăng phơi nhiễm bức xạ (ví dụ: liều quang sinh học, liều quang hóa)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn chiếu xuống

Đèn nhỏ tập trung ánh sáng, thường lắp chìm trong trần nhà

17-350

Quang thông hướng xuống (của nguồn)

Quang thống tích lũy của một nguồn đối với gốc khối 2p sr, dưới mặt phẳng nằm ngang đi qua qua nguồn

Đơn vị: Im

17-351

Phần quang thông hướng xuống (của đèn điện)

Tỷ số giữa quang thông hướng xuống với tổng quang thông của đèn điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-352

Tỷ số quang thông hướng xuống (của đèn điện)

Tỷ số giữa quang thông hướng xuống của đèn điện, được đo trong điều kiện thực tế quy định cùng với các bóng đèn và thiết bị của nó, với tổng lượng quang thông của cùng các bóng đèn đó khi hoạt động bên ngoài đèn điện với cùng một thiết bị, trong điều kiện quy định

Đơn vị: 1

Xem thêm CHÚ THÍCH đối với “tỷ lệ đầu ra ánh sáng" (17-847)

Viết tắt: "DLOR"

17-353

Đèn điện chống nhỏ giọt

Xem CHÚ THÍCH đối với "đèn điện có bảo vệ" (17-995)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DRL (viết tắt)

Xem “đèn chạy xe ban ngày” (17-286)

17-355

Thời gian phơi sáng [texp]

Xem “thời lượng phơi sáng” (17-415)

17-356

Đèn chống bụi

Xem CHÚ THÍCH đối với "đèn điện có bảo vệ" (17-995)

17-357

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem CHÚ THÍCH đối với "đèn điện có bảo vệ" (17-995)

17-358

Nơi ở

Tòa nhà nơi mọi người thường cư trú, đặc biệt trong các giờ tối, ví dụ: nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, bệnh viện

E

17-359

Liều hiệu quả [Heff]

Một phần của liều thực sự tạo ra hiệu ứng quang hóa

Đơn vị: J·m-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-360

Cường độ hiệu dụng (của đèn nhấp nháy)

Cường độ sáng của một đèn cố định, có cùng phân bố phổ tương đối như ánh sáng nhấp nháy, sẽ có cùng phạm vi phát sáng (hoặc tầm nhìn trong thuật ngữ hàng không) như ánh sáng nhấp nháy trong điều kiện quan sát giống hệt nhau

Đơn vị: cd

CHÚ THÍCH: Với mục đích thực tế, cường độ hiệu dụng thông thường có thể được đánh giá cho ánh sáng nhấp nháy từ dữ liệu trắc quang theo phương pháp được thỏa thuận.

17-361

Đèn chiếu hiệu ứng

Thiết bị chiếu với phần quang học được thiết kế để cung cấp trường chiếu sáng đồng đều của các slide và, chiếu chi tiết xác định với một vật kính phù hợp

CHÚ THÍCH: Các slide có thể là loại tĩnh hoặc hiệu ứng động.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấu hình đầu ra

Sự phân bố góc của đáp ứng đầu thu đối với tâm của lỗ khoét lấy mẫu trên mẫu được đo

CHÚ THÍCH: cấu hình đầu vào và đầu ra cùng xác định bản chất hình học của đo lường đối với các phép đo phản xạ và truyền qua.

17-363

Cấu hình tám độ

Sự chiếu xạ hoặc đo vật liệu phản xạ ở 8° với đường vuông góc tại một góc phương vị

CHÚ THÍCH 1: Cấu hình này được sử dụng để thay thế cấu hình định hướng 0 ° trong nhiều ứng dụng thực tế của các phép đo phản xạ, vì nó cho phép phân biệt giữa các phép đo thành phần phản xạ gương cộng gộp và loại trừ.

CHÚ THÍCH 2: Cấu hình này bị giới hạn đối với các phép đo sử dụng quả cầu tích phân như được mô tả trong CIE 15 Phép đo màu

Xem thêm CIE 15 Phép đo màu (phần 5)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hồ quang điện (trong khí hoặc hơi)

Xem “phóng điện hồ quang” (17-54)

17-365

Chiếu sáng điện

Chiếu sáng bằng nguồn sáng điện

CHÚ THÍCH: “Chiếu sáng nhân tạo” trước đây được sử dụng, nhưng “nhân tạo” không được sử dụng trong tiếng Anh

17-366

Sự phát quang điện

Sự phát quang gây ra bởi tác động của điện trường trong chất khí hoặc trong chất rắn (hiệu ứng Destriau, hoặc tái kết hợp có tính bức xạ như trong điốt phát sáng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn huỳnh quang điện

Bóng đèn trong đó ánh sáng được tạo ra bởi sự phát quang điện

17-368

Bảng phát quang điện

Bảng phát sáng trong đó ánh sáng được tạo ra bởi sự phát quang điện

17-369

Nguồn huỳnh quang điện

Nguồn sáng trong đó ánh sáng được tạo ra bởi sự phát quang điện

17-370

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phát xạ hoặc truyền năng lượng dưới dạng sóng điện từ với các photon liên kết

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “bức xạ” tiếng Pháp áp dụng tốt nhất cho một thành tố đơn lẻ của bức xạ bất kỳ đặc trưng bài một bước sáng hoặc một tần số (xem “bức xạ đơn sắc" (17-788)).

17-371

Biển hiệu thông báo biến đổi dạng ma trận cơ điện

Biển hiệu với các phần tử được cấu trúc như cánh lật, trục quay hoặc các cơ cấu bị tương tự khác để hiển thị một trong số các thông báo chuyên dụng hoặc một thông báo hình thành trên ma trận ký tự phi định dạng

17-372

Bóng đèn chớp sáng điện từ

Xem “Ống đèn chớp sáng” (17-439)

17-373

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quan hệ giữa các giá trị mã hóa số cung cấp cho thiết bị đầu ra và độ trung tính tương đương do thiết bị tạo ra

Viết tắt: “EOCP”

17-374

Phần tử (mặt biển hiệu)

Thành phần phát sáng hoặc phản xạ hoặc truyền qua tạo thành phần hoạt động nhỏ nhất của mặt biển hiệu

CHÚ THÍCH: Một phần tử có thể chứa nhiều hơn 1 bộ phát sáng.

Xem thêm “điểm ảnh” (17-956)

17-375

Kích thước phần tử (mặt biển hiệu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: mm

17-376

Bức xạ phân cực elip

Bức xạ trong đó véc tơ điện trường quay ở tần số bức xạ nhưng thay đổi về cường độ với tốc độ bằng hai lần tần số bức xạ; điểm đầu cuối của véc tơ điện tạo nên một hình elip

CHÚ THÍCH: Bức xạ phân cực elip được mô tả là thuận tay phải (thuận tay trái) nếu vòng quay của véc tơ E là theo chiều kim đồng hồ (ngược chiều kim đồng hồ) như nhìn thấy bởi một đầu thu nhận bức xạ.

17-377

Chiếu sáng khẩn cấp

1. Chiếu sáng được cung cấp để sử dụng khi bị mất nguồn điện cho chiếu sáng bình thường

2. Phần chiếu sáng được duy trì trong điều kiện khẩn cấp, ví dụ: mất nguồn điện chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ số quang thông của ba lát chế độ khẩn cấp

Tỷ số giữa quang thông khẩn cấp của bóng đèn cấp điện bởi ba lát khẩn cấp và quang thông của cùng bóng đèn hoạt động với ba lát chuẩn thích hợp ở điện áp và tần số danh định

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Hệ số quang thông của ba lát khẩn cấp là giá trị tối thiểu đo được tại thời gian thích hợp sau khi mất nguồn điện bình thường và liên tục đến cuối thời gian định mức.

17-379

Sự phát (bức xạ)

Sự giải phóng năng lượng bức xạ

17-380

Phổ phát xạ (của vật liệu phát quang)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-381

Vật liệu phát xạ

Vật liệu phù trên điện cực kim loại để thúc đẩy sự phát xạ điện tử

17-382

Tính phát xạ (bán cầu) [ɛ,ɛh]

Tỷ số giữa độ phát xạ của một nguồn bức xạ và của nguồn bức xạ Rank ở cùng nhiệt độ

Đơn vị: 1

17-383

Bộ phát xạ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Một số bộ phát xạ có thể được kết hợp để tạo thành một phần tử đơn lẻ.

17-384

Vỏ bóng đèn phủ men

Vỏ bóng đèn phủ một lớp men mờ

17-385

Mức năng lượng

Trạng thái năng lượng dạng lượng tử rời rạc của một nguyên tử, một phân tử hoặc một ion

17-386

Góc tới (vật phản xạ ngược chiều) [β]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: rad, °

17-387

Cửa vào (đường hầm)

Phần cấu trúc đường hàm tương ứng với phần bắt đầu được bao phủ của đường hầm hoặc phần bắt đầu của màn che nắng khi sử dụng màn che nắng hở (màn che ánh sáng ban ngày)

17-388

Vùng môi trường

Khu vực diễn ra các hoạt động cụ thể hoặc dự kiến và các yêu cầu cụ thể cho hạn chế ánh sáng khó chịu được khuyến khích

CHÚ THÍCH: Các vùng được chỉ định theo xếp hạng vùng (E1... E4).

17-389

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “hàm chuyển đổi quang điện” (17-373)

17-390

Phổ năng lượng bằng nhau (Mỹ)

Phổ bức xạ có mật độ phổ của đại lượng bức xạ là hàm của bước sóng không đổi trong suốt dải nhìn thấy φl(l) = không đổi)

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “phổ đồng đều năng lượng”

CHÚ THÍCH: Bức xạ của phổ năng lượng bằng nhau đôi khi được coi là một nguồn sáng, trong trường hợp này nó được biểu thị bằng ký hiệu E.

17-391

Quang kế cân bằng độ sáng

Quang kế thị giác trong đó các phần của trường thử nghiệm và so sánh được quan sát đồng thời và được điều chỉnh cho cân bằng độ sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quang kế cân bằng tương phản

Quang kế thị giác trong đó các phần của trường thử nghiệm và so sánh được quan sát đồng thời và được điều chỉnh cho cân bằng tương phản

17-393

Phổ đồng đều năng lượng

Phổ bức xạ có mật độ phổ của một đại lượng bức xạ là một hàm của bước sóng không đổi trong suốt dải nhìn thấy (φl(l) = hằng số)

Thuật ngữ tương đương sử dụng ở Mỹ: "phổ năng lượng bằng nhau".

CHÚ THÍCH: Bức xạ của phổ đồng đều năng lượng đôi đôi khi được coi là một nguồn phát sáng, trong trường hợp này nó được biểu thị bằng ký hiệu E.

17-394

Chương trình bảo dưỡng đẳng chu kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Thông thường khoảng thời gian để làm sạch bề mặt phòng là bội số của khoảng thời gian thay thế đèn; thời gian thay đèn lại là bội số của khoảng thời gian làm sạch đèn.

17-395

Chương trình bảo dưỡng đồng mức độ rọi

Chương trình theo đó các hoạt động bảo dưỡng làm sạch đèn, bề mặt phòng và thay thế đèn được lập kế hoạch thực hiện khi độ rọi giảm đến giá trị duy trì

17-396

Độ tương phản tương đương (của nhiệm vụ)

Tương phản độ chói của nhiệm vụ chuẩn nhìn rõ có độ nhìn rõ tương đương với nhiệm vụ được xem xét có cùng độ chói.

Xem thêm “độ tương phản” (17-251)

17-397

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ chói của trường so sánh trong đó bức xạ tần số 540x1012 Hz có cùng độ sáng như trường xem xét trong điều kiện trắc quang quy định của phép đo; trường so sánh phải có kích thước và hình dạng quy định có thể khác với trường được xem xét

Đơn vị: cd·m-2

CHÚ THÍCH 1: Bức xạ tần số 540x1012 Hz có bước sóng trong không khí tiêu chuẩn là 555,016 nm.

CHÚ THÍCH 2: Một trường so sánh cũng có thể được sử dụng trong đó bức xạ có phân bố quang phổ tương đối bất kỳ, nếu biết độ chói tương đương của trường này trong cùng điều kiện đo.

17-398

Độ chói màng mờ tương đương (đối với chói lóa hoặc phản xạ màn mờ)

Độ sáng, khi được thêm vào bởi sự chồng chất với độ sáng của cả nền thích nghi và vật thể, làm cho ngưỡng sáng hoặc độ chênh lệch độ chói giống nhau theo hai điều kiện sau: (1) có chói lóa, nhưng không có độ chói bổ sung; (2) có độ chói bổ sung, nhưng không chói lóa

17-399

Ban đỏ, quang hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Ban đỏ không do quang hóa g có thể do các tác nhân hóa học hoặc vật lý khác nhau gây ra.

17-400

Phổ tác động ban đỏ [ser(l)]

Xem “hàm trọng số phổ ban đỏ (17-401)

17-401

Hàm trọng số phổ ban đỏ [ser(l)]

Hàm đại diện cho sự phụ thuộc phổ của khả năng bức xạ cực tím gây ra ban đỏ chỉ có thể nhận biết ở da người

Thuật ngữ tương đương: “phổ tác động ban đỏ”

17-402

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tích phân theo thời gian của độ chiếu xạ gây ban đỏ được xác định bởi phương trình:

H er = ʃʃEl(t)ser(l)dldt

Trong đó

E (t) là độ chiếu xạ theo phổ W.m-2.nm-1

ser(l) là phổ tác động ban đỏ được chuẩn hóa bằng 1 ở mức tối đa

Đơn vị: J.m-2

Thuật ngữ tương đương: "phơi nhiễm bức xạ gây ban đỏ"

Xem thêm “liều ban đỏ tối thiểu (MED)” (17-782), “liều ban đỏ chuẩn (SED)” (17-1255)

CHÚ THÍCH: Định nghĩa này hàm ý rằng phổ tác động được chấp nhận đối với hiệu ứng quang hóa được xem xét, và giá trị cực đại của nó là 1. Khi đưa ra một số lượng định lượng, điều cần thiết là xác định xem liều có nghĩa theo phổ tác động nào bởi vì đơn vị là như nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ chiếu xạ ban đỏ [Eer]

Độ chiếu xạ hiệu quả với bức xạ phổ, El, có trọng số trung bình với hàm trọng số ban đỏ, ser(l), được chuẩn hóa tới 1 ở giá trị tối đa

Đơn vị: W.m-2

CHÚ THÍCH: Định nghĩa này hàm ý rằng phổ tác động được chấp nhận đối với hiệu ứng quang hóa được xem xét, và giá trị cực đại của nó là 1.

Khi đưa ra một số lượng định lượng, cần thiết phải xác định theo phổ tác động quang hóa nào độ chiếu xạ có nghĩa bởi đơn vị là như nhau.

17-404

Phơi nhiễm bức xạ ban đỏ [Her]

Xem “liều ban đỏ” (17-402)

17-405

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bức xạ quang học có hiệu quả gây ban đỏ quang hóa

CHÚ THÍCH: Bức xạ tia cực tím thông thường.

Xem thêm “hàm trọng số phổ ban đỏ” (17-401), “liều ban đỏ chuẩn (SED)” (17-1255)

17-406

Chiếu sáng thoát hiểm

Một phần của ánh sáng khẩn cấp cung cấp chiếu sáng các tuyến đường thoát hiểm, ánh sáng khu vực mở và ánh sáng khu vực có nguy cơ cao khi ánh sáng bình thường thất bại, cũng như các dấu hiệu hướng dẫn bất cứ khi nào các lối thoát hiểm bị chiếm đóng

17-407

Sự kích thích

Sự tăng mức năng lượng của các nguyên tử, phân tử hoặc ion lên mức năng lượng cao hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ tinh khiết kích thích [pe]

Số lượng được xác định bằng tỷ lệ NC/ND của 2 khoảng cách trên cùng đường thẳng trong biểu đồ màu của các hệ màu chuẩn 1931 hoặc 1964 CIE, khoảng cách đầu tiên giữa điểm C biểu diễn kích thích màu được xem xét và điểm N biểu diễn kích thích vô sắc xác định, khoảng cách thứ hai là giữa điểm N và điểm D trên quỹ tích phổ phổ tại bước sóng trội của kích thích màu được xem xét, dẫn đến các biểu thức sau:

hoặc

trong đó (x, y), (xn, yn), (xd, yd) là các tọa độ x, y của các điểm C, N và D tương ứng

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp kích thích màu tím, xem CHÚ THÍCH 1 đối với “độ tinh khiết” (17-1002).

CHÚ THÍCH 2: Các công thức trong x và y là tương đương, nhưng độ chính xác càng cao khi công thức có giá trị ở từ số lớn hơn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-409

Phổ kích thích (cho một thành phần đơn sắc có Bước sóng xác định của bức xạ phát ra)

Mật độ phổ tại bước sóng phát xạ xác định của thông lượng bức xạ hoặc thông lượng photon phát ra bởi vật liệu phát sáng huỳnh quang là hàm của bước sóng bức xạ đơn sắc kích thích chiếu tới có công suất bằng nhau

17-410

Cửa ra (của đường hầm)

Một phần của công trình xây dựng đường hầm tương ứng với điểm cuối phần đường hầm được bao phủ hoặc đến cuối màn che nắng khi màn che nắng hở (màn che ánh sáng ban ngày) được sử dụng

17-411

Vùng lối ra (của đường hầm)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Vùng lối ra bắt đầu ở cuối khu vực bên trong. Nó kết thúc tại cổng ra của đường hầm.

17-412

Chiếu sáng vùng lối ra

Chiếu sáng cung cấp tương phản thị giác cho người lái xe còn ở trong đường hầm với con đường thoáng ngoài đường hầm

17-413

Đèn chống nổ (Mỹ)

Đèn điện thỏa mãn các quy chuẩn thích hợp áp dụng cho thiết bị có vỏ bọc chống nổ, để sử dụng trong trường hợp có nguy cơ nổ

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: "đèn chịu lửa"

17-414

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách tiếp xúc (với người) từ bóng đèn hoặc hệ thống đèn

Đơn vị: m

CHÚ THÍCH: Để đánh giá độ an toàn của bóng đèn, đây là khoảng cách gần nhất phù hợp với ứng dụng của bóng đèn hoặc hệ thống đèn. Đối với các bóng đèn phát sáng theo mọi hướng, khoảng cách được đo từ tâm của dây tóc hoặc nguồn hồ quang. Đối với các bóng đèn loại phản xạ khoảng cách được đo từ mép ngoài của thấu kính hoặc mặt phẳng xác định điểm kết thúc của bộ phản xạ ở bộ phản xạ không có thấu kính.

17-415

Thời lượng phơi sáng [texp]

Chênh lệch thời gian giữa thời gian kết thúc te, thời gian bắt đầu ts của phơi nhiễm bức xạ

Đơn vị: s

Thuật ngữ tương đương: “thời gian phơi nhiễm”

17-416

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức độ tiếp xúc tối đa của một bề mặt, thường là mắt hoặc da, đó là điều không mong muốn dẫn đến các hiệu ứng quang hóa bất lợi

CHÚ THÍCH 1: Giới hạn phơi nhiễm cho sự an toàn của con người đối với bức xạ quang học EL, thường được ICNIRP khuyến cáo.

CHÚ THÍCH 2: Giới hạn phơi nhiễm thường dựa trên các biện pháp chiếu xạ (ví dụ: đối với da), song nơi có liên quan cũng có thể dựa trên bức xạ (ví dụ: mối nguy hiểm ánh sáng màu xanh của các nguồn rộng)

17-417

Máy đo độ phơi sáng

Công cụ để xác định các thiết lập chính xác khẩu độ ống kính, tốc độ cửa trập, v.v. của một máy quay

17-418

Đường cao tc

Đường tương tự xa lộ nhưng thiếu một số tính năng của xa lộ, ví dụ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- không được kiểm soát lối vào hoàn toàn (Mỹ)

- không phải tất cả các điểm nút giao tách biệt (Mỹ)

17-419

Gam màu mở rộng

Gam màu mở rộng bên ngoài gam màu hiển thị tiêu chuẩn sRGB CRT

CHÚ THÍCH Theo định nghĩa cửa IEC 61966-2-1 Hệ thống và thiết bị đa phương tiện - Đo lường và quản lý màu - Phần 2-1: Quản lý màu - Không gian màu RGB mặc định - sRGB.

17-420

Năng suất lượng tử phát huỳnh quang ngoài

Xem CHÚ THÍCH đối với “năng suất lượng tử phát huỳnh quang” (17-906)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hiệu suất lượng tử ngoài (của đầu đo) [ηe; η]

Tỷ số giữa số lượng các sự kiện cơ bản (như giải phóng điện tử) góp phần vào đầu ra của đầu đo với số lượng photon tới bao gồm cả các photon phần xạ bởi đầu đo

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Việc sử dụng thuật ngữ không chuẩn “hiệu suất lượng tử” (n) luôn hàm ý hiệu suất lượng tử ngoài.

17-422

Thành phần phản xạ ngoài của hệ số ánh sáng ban ngày [De]

Tỷ số giữa phần độ rọi tại một điểm trên mặt phẳng đã cho trong nội thất nhận trực tiếp từ các bề mặt phản xạ bên ngoài được chiếu sáng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bầu trời có phân bố độ chói giả định hoặc đã biết, và độ rọi trên mặt phẳng nằm ngang tạo bởi bán cầu không bị che khuất của bầu trời này, trong đó loại bỏ sự đóng góp của ánh sáng mặt trời trực tiếp chữ cả hai độ rọi

Đơn vị: 1

Xem thêm CHÚ THÍCH 2: “hệ số ánh sáng ban ngày” (17-279)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ rọi mặt trời ngoài trái đất [Ev]

Độ rọi mặt trời chiếu tới giới hạn ngoài của khí quyển Trái Đất

Đơn vị: Ix = Im.m-2

17-424

Bức xạ mặt trời ngoài trái đất [Ee]

Độ chiếu xạ mặt trời trên giới hạn ngoài của khí quyển của Trái đất, xét tới toàn bộ quang phổ mặt trời

Đơn vị: W.m-2

17-425

Chân cắm (Mỹ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “tấm tiếp xúc”

F

17-426

Đèn điện trước

Đèn mỏ, di động hoặc kiểu khác, cung cấp chiếu sáng khu vực làm việc trước mặt

17-427

Thời gian suy gim (của đầu đo)

Thời gian cần thiết để đầu ra của đầu đo giảm từ tỷ lệ phần trăm cao đã công bố đến tỷ lệ phần trăm công bố thấp hơn của giá trị tối đa khi đầu vào ổn định được ngắt tức thì

CHÚ THÍCH: Thông thường, tỷ lệ phần trăm cao là 90% và tỷ lệ phần trăm thấp là 10%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu nền

Màu sắc cảm nhận được không thuộc về bất kỳ đối tượng nào

17-429

Trường bao quát (của đầu đo)

Góc đặc "nhìn thấy" bởi đầu đo (góc nhận), ví dụ: của máy đo bức xạ hoặc máy đo quang phổ, mà đầu đo nhận được bức xạ từ bên ngoài

Đơn vị: sr

CHÚ THÍCH 1: Không được nhầm lẫn trường bao quát với góc bao của nguồn nhìn thấy, α.

CHÚ THÍCH 2: Góc phẳng đôi khi được sử dụng để mô tả trường góc đặc đối xứng tròn của trường bao quát.

17-430

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phạm vi của không gian trong đó các đối tượng được mắt nhìn thấy đối với mắt ở một vị trí nhất định

Thuật ngữ tương đương: “trường nhìn”

CHÚ THÍCH 1: Trong mặt phẳng kinh tuyến ngang, trường nhìn mở rộng đến gần 190 ° với cả hai mắt mở, vùng nhìn thấy hai mắt là khoảng 120 °, và vùng nhìn thấy bằng một mắt chỉ khoảng 154 °.

CHÚ THÍCH 2: Phạm vi của trường nhìn có xu hướng giảm dần theo độ tuổi.

17-431

Dây tóc

Dây dẫn xoắn, thường là vonfram, được nung đến nóng sáng bởi dòng điện chạy qua

17-432

Biến đổi hiển thị ảnh phim

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-433

Biến đổi không hiển thị ảnh phim

Ánh xạ dữ liệu hình ảnh thể hiện các số đo của ảnh âm bản tới dữ liệu hình ảnh cảnh thể hiện ước tính tọa độ không gian màu của các phần tử cảnh gốc

17-434

Bộ lọc

Thiết bị truyền qua đều đặn được sử dụng để sửa đổi thông lượng bức xạ hoặc quang thông, phân bố phổ tương đối hoặc cả hai của bức xạ đi qua

CHÚ THÍCH: Sự phân biệt giữa các bộ lọc chọn lọc và bộ lọc không chọn lọc hoặc bộ lọc trung tính tùy thuộc việc chúng có làm thay đổi phân bố phổ tương đối của bức xạ hay không. Bộ lọc chọn lọc làm thay đổi đáng kể sắc độ của bức xạ được gọi là bộ lọc màu; Bộ lọc làm thay đổi sự phân bố quang phổ nhưng do hiện tượng metame, truyền bức xạ gần như có cùng màu sắc như của bức xạ tới, có thể được gọi là bộ lọc màu xám.

17-435

Chiếu sáng chỉ dẫn thoát cháy khẩn cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-436

Trục đầu tiên (của đèn điện khi được đo trong hệ tọa độ C)

Trục thẳng đứng đi qua tâm trắc quang của đèn khi ở độ nghiêng của nó trong khi đo

CHÚ THÍCH 1: Các cực của hệ tọa độ C, nằm trong trục này.

CHÚ THÍCH 2: Trục này nghiêng khi đèn nghiêng khỏi độ nghiêng của nó trong khi đo.

CHÚ THÍCH 3: Xem CIE 121-1996 để biết thêm thông tin về trục đầu tiên của đèn điện.

17-437

Thông điệp cố định (của một biển hiệu thông báo thay đổi)

Tập hợp các ghi chú thể hiện trên một biển hiệu thực hiện bởi cấu hình cứng của biển hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn chống nổ

Đèn điện thỏa mãn các quy chuẩn thích hợp áp dụng cho thiết bị có vỏ chống nổ, để sử dụng trong trường hợp có nguy cơ nổ

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: "đèn chống nổ"

17-439

Đèn ống chớp sáng

Bóng đèn phóng điện hoạt động với một thiết bị điện tử để tạo ra lượng quang thông cao trong một thời gian rất ngắn có tính lặp lại

Thuật ngữ tương đương: “bóng đèn chớp sáng điện tử”

CHÚ THÍCH: Loại bóng đèn này có thể được sử dụng cho các đối tượng chiếu sáng để chụp ảnh, để quan sát hoạt nghiệm, hoặc phát tín hiệu.

17-440

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị phát sáng, thường gắn sát 4 góc mặt biển báo để thu hút sự chú ý

17-441

Ánh sáng nhấp nháy

Ánh sáng theo nhịp trong đó mỗi lần xuất hiện của ánh sáng (chớp sáng) có cùng thời lượng và có thể loại trừ đối với nhịp điệu chớp sáng nhanh, tổng thời gian sáng trong một chu kỳ ngắn hơn hẳn tổng thời gian tối

CHÚ THÍCH Thuật ngữ “pha tối” được sử dụng cho khoảng thời gian tối giữa 2 lần xuất hiện khác biệt luân phiên của ánh sáng.

17-442

Đèn chớp sáng (Mỹ)

Đèn xách tay được cấp điện bởi nguồn lắp sẵn, thường là pin khô hoặc ắc quy, đôi khi là máy phát thủ công

Thuật ngữ tương đương sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “đèn pin”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-443

Sự nhấp nháy

Ấn tượng về sự không ổn định của cảm nhận thị giác được gây ra bởi một kích thích ánh sáng có độ chói hoặc phân bố phổ thăng giáng theo thời gian

17-444

Chỉ số nhp nháy

Xem CHÚ THÍCH 2 đối với “biên độ thăng giáng quang thông” (17-39)

17-445

Quang kế nhấp nháy

Quang kế thị giác, trong đó người quan sát nhìn thấy một trường không bị phân chia được chiếu sáng liên tiếp, hoặc 2 trường liền kề được chiếu sáng luân phiên, bằng 2 nguồn để so sánh, tần số thay đổi được thuận tiện lựa chọn sao cho nó ở trên tần số hợp nhất đối với màu sắc nhưng dưới tần số hợp nhất đối với độ sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phao

Phao dạng thuyền

CHÚ THÍCH: Một phao sáng là phao mang đèn tín hiệu

17-447

Đèn nổi

Xem “phao” (17-446)

17-448

Đèn pha

Đèn chiếu được thiết kế cho chiếu sáng pha, thường có khả năng được chĩa về bất kỳ hướng nào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiếu sáng pha

Chiếu sáng một khung cảnh hoặc đối tượng, thường là bởi đèn chiếu, để tăng đáng kể độ chói so với xung quanh

17-450

Lắp đặt chiếu sáng pha

Lắp đặt chiếu sáng sử dụng đèn pha để chiếu sáng khung cảnh hoặc đối tượng (chẳng hạn như sân thể thao, khu vực làm việc ngoài nhà, tượng dài, bức tượng và tòa nhà)

17-451

Chỉ số khoang sàn

Chữ số biểu diễn hình học của một phần căn phòng giữa sàn và mặt phẳng sử dụng, được sử dụng để tính toán hệ số sử dụng hoặc độ sử dụng

Đơn vị: 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó a và b là kích thước các cạnh của phòng và hf là khoảng cách từ sàn đến mặt phẳng sử dụng.

Xem thêm “chỉ số phòng” (17-1121)

Xem thêm thuật ngữ “tỷ số khoang sàn” của Mỹ

17-452

Tỷ số khoang sàn (Mỹ)

Chữ số biểu diễn hình học của một phần căn phòng giữa sàn và mặt phẳng sử dụng, được sử dụng để tính toán hệ số sử dụng hoặc độ sử dụng

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Tỷ số khoang sàn được đưa ra theo công thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó a và b là kích thước các cạnh của phòng và hf là khoảng cách từ sàn đến mặt phẳng sử dụng.

Xem thêm “chỉ số khoang sàn”, thuật ngữ được sử dụng bên ngoài nước Mỹ

17-453

Đèn sàn (Mỹ)

Đèn điện di động lắp trên một chân giá cao thích hợp để đứng trên sàn

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ngoài nước Mỹ: “bóng đèn tiêu chuẩn”

17-454

Lượng phơi nhiễm (tại một điểm, trong một thời gian phơi sáng nhất định) [He,o; Ho]

Xem "phơi nhiễm bức xạ cầu" (17-1028)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ lệ lượng phơi nhiễm (tại một điểm) [Ee,o; Eo]

Xem "độ chiếu xạ cầu" (17-1245)

17-456

Sự phát huỳnh quang

Sự phát bức xạ quang (ánh sáng) khi một chất bị phơi nhiễm với loại bức xạ điện từ bất kỳ, trong đó bức xạ phát ra thường xuất hiện trong vòng 10 ns sau khi kích thích

CHÚ THÍCH: Hiệu ứng này là do quá trình chuyển dịch "cho phép" thường từ trạng thái kích thích đơn lẻ tới trạng thái nền đơn lẻ.

17-457

Bóng đèn huỳnh quang

Bóng đèn phóng điện thủy ngân áp suất tháp, trong đó hầu hết ánh sáng được phát ra bởi một hoặc nhiều lớp phốt pho bị kích thích bởi bức xạ tử ngoại từ sự phóng điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-458

Vật liệu huỳnh quang

Vật liệu biểu lộ sự huỳnh quang do tiếp xúc với bức xạ quang

CHÚ THÍCH: Các vật liệu này hấp thụ năng lượng từ bức xạ quang ở các vùng bước sóng ngắn hơn của phổ khả kiến và / hoặc trong vùng tử ngoại và tái phát xạ một số năng lượng ở các bước sóng dài hơn, tạo ra các dải phát xạ hẹp trong vùng nhìn thấy được.

Xem thêm “vật liệu phát quang” (17-908), “màu huỳnh quang ban ngày” (17-280)

17-459

Bóng đèn phóng điện thủy ngân huỳnh quang

Bóng đèn phóng điện cường độ cao trong đó phần ánh sáng chính được tạo ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, do bức xạ từ thủy ngân hoạt động ở áp suất từng phần vượt quá 100 kPa

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ này bao gồm lớp phủ phốt pho trong (đèn huỳnh quang thủy ngân) và bóng đèn pha trộn. Trong bóng đèn phóng điện thủy ngân huỳnh quang, ánh sáng phát ra một phần do hơi thủy ngân và một phần do lớp phốt pho bị kích thích bởi bức xạ cực tím của sự phóng điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biển hiệu huỳnh quang

Biển hiệu có các phần tử và / hoặc nền chứa các thành phần huỳnh quang có thể nhìn thấy được bằng cách sử dụng vật liệu phát sáng ở bước sóng dài hơn so với bước sóng hấp thụ

17-461

Đèn ống huỳnh quang

Xem CHÚ THÍCH đối với “bóng đèn huỳnh quang” (17-451)

17-462

Chất huỳnh quang

Vật liệu phát quang

Các thuật ngữ tương đương: “chất phốt pho”, “chất phát quang”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã quang thông (của đèn điện)

Bộ giá trị của bộ ba quang thông, phần quang thông hướng xuống và tỷ số quang thông, biểu diễn sự phân bố quang thông tương đối của đèn điện, được sử dụng trong việc tính toán hệ số sử dụng và/hoặc sử dụng

7-464

Bộ ba thông lượng (của nguồn)

Bộ giá trị tỷ lệ thông lượng hướng xuống tích lũy của nguồn đối với góc khối p/2 sr, p sr, and 3p/2 sr, thể hiện sự phân bố quang thông hướng xuống tương đối của nguồn, được sử dụng để tính tỷ số trực tiếp của các hệ thống lắp đặt nguồn sáng đó

17-465

Footcandela (Mỹ)

Xem CHÚ THÍCH đối với “lux” (17-744)

17-466

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem CHÚ THÍCH 2 đối với “candela trên mét vuông” (17-118)

17-467

Lối đi bộ

Một phần đường dành riêng cho người đi bộ

Thuật ngữ tương đương: “vỉa hè (không phải ở Mỹ)”

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: “vỉa hè”

17-468

Hệ số hình dạng (giữa hai mặt S1 và S2) [f12; f21]

Tỷ số giữa thông lượng bức xạ hoặc mật độ quang thông trung bình, F2 / A2 (hoặc F1 / A1), nhận được trên bề mặt S2 (hoặc S1) từ bề mặt S1 (hoặc S2) với độ trưng bức xạ hoặc độ trưng sáng, M1 (hoặc M2), của bề mặt S1 (hoặc S2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó F2 (hoặc F1) là thông lượng bức xạ hoặc quang thông nhận được trên bề mặt S2 (hoặc S1) từ mặt S1 (hoặc S2), A2 (hoặc A1) là diện tích bề mặt S2 (hoặc S1) và g là hệ số trao đổi (qua lại)

Đơn vị: 1

17-469

Cấu hình vành khuyên bốn mươi lăm độ (45°a)

Sự chiếu xạ các vật liệu phản xạ ở góc 45° với pháp tuyến, đồng thời từ tất cả các hướng phương vị

CHÚ THÍCH: Để đo màu của các mẫu phản xạ bằng cách chiếu xạ với cấu hình này, ảnh hưởng của kết cấu và hướng được giảm thiểu, cấu hình chiếu xạ (thông lượng vào) này có thể đạt được bằng cách sử dụng một nguồn nhỏ và bộ phản xạ vòng hình elip hoặc linh kiện quang học phi cầu khác, cấu hình này đôi khi được thực hiện gần đúng bằng cách sử dụng một số nguồn sáng trong một vòng hoặc một số bó sợi quang được chiếu sáng bởi một nguồn duy nhất và đầu cuối kết thành một vòng. Thực hiện gần đúng đối với cấu hình vành khuyên như vậy được gọi là cấu hình đường tròn, ký hiệu “45°a”.

Xem thêm CIE15 Phép đo màu (phần 5)

17-470

Cấu hình bốn mươi lăm độ (45° x)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Cấu hình này nhấn mạnh kết cấu và hướng.

CHÚ THÍCH 2: “x” trong ký hiệu cho biết hướng phương vị của chùm tia tới theo hướng x trên mặt phẳng tham chiếu.

Xem thêm CIE 15 Phép đo màu (phần 5)

17-471

Hố võng mạc

Phần trung tâm của võng mạc, mỏng và lõm xuống, chứa hầu hết các tế bào hình nón và hình thành vị trí nhìn rõ nhất

Thuật ngữ tương đương: "hố trung tâm"

CHÚ THÍCH: Fovea đối diện một góc khoảng 0,087 rad (5°) trong trường nhìn.

17-472

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “hố võng mạc” (17-471)

17-473

Foveola

Vùng trung tâm của hố võng mạc không chứa mạch máu

CHÚ THÍCH 1: Foveola đối diện một góc khoảng 0,017 rad (1°) trong trường thị giác.

CHÚ THÍCH 2: Khu vực trung tâm của foveola, đối diện một góc khoảng 0,003 rad (0,2°), không chứa tế bào hình nón xanh dương.

17-474

Độ che phủ mây gián đoạn (Mỹ)

Tỷ số giữa tổng các góc khối đối diện bởi các đám mây với góc khối 2p sr của toàn bộ bầu trời

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: "lượng mây tổng cộng"

CHÚ THÍCH: Quan sát độ che phủ mây gián đoạn thường được ghi lại bằng ốc ta hoặc phần mười.

17-475

Đường cao tốc (Mỹ)

Xem CHÚ THÍCH đối với "xa lộ" (17-792)

17-476

Đèn chiếu điểm Fresnel

Đèn chiếu điểm có thấu kính với thấu kính bước

17-477

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn điện lắp trên xe cộ để chiếu sáng con đường phía trước có tầm nhìn kém, và thường được định vị để giảm bớt lượng ánh sáng ngược lại do sự phân tán tới người lái xe

17-478

Đèn vị trí phía trước

Đèn tín hiệu lắp trên xe để chỉ báo phía trước về sự hiện diện của chiếc xe, cũng có thể, đặc biệt nếu ghép đối với một đèn giống hệt sẽ cung cấp dấu hiệu về chiều rộng của chiếc xe

CHÚ THÍCH: Các thuật ngữ “đèn bên” (bên ngoài nước Mỹ) và “đèn đánh dấu bên” (Mỹ) thường được sử dụng cho một trong cặp đèn vị trí phía trước.

17-479

Bóng mờ

Bóng đèn được làm khuếch tán bằng cách làm nhám bề mặt trong hoặc mặt ngoài

17-480

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “tần số nhấp nháy tới hạn” (17-264)

G

17-481

Bóng đèn phóng điện trong khí

Bóng đèn trong đó ánh sáng được tạo ra, trực tiếp hoặc gián tiếp bởi sự phóng điện qua chất khí, hơi kim loại, hoặc hỗn hợp của một số khí và hơi

Thuật ngữ tương đương: "bóng đèn phóng điện khí"

CHÚ THÍCH: Tùy theo ánh sáng chủ yếu được tạo ra trong chất khí hoặc trong hơi kim loại, người ta phân biệt giữa các bóng đèn phóng điện khí, ví dụ bóng đèn xenon, neon, helium, nitơ, carbon dioxide và bóng đèn hơi kim loại, ví dụ đèn hơi thủy ngân và đèn hơi natri.

17-482

Bóng đèn phóng điện khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-483

Bóng đèn nạp khí (sợi đốt)

Bóng đèn sợi dốt trong đó phần tử phát sáng hoạt động trong bóng đèn chứa đầy khí trơ

17-484

Chiếu sáng chung khuếch tán

Chiếu sáng bằng các đèn điện có phân bố cường độ sáng sao cho phần quang thông phát ra trực tiếp đi tới mặt phẳng làm việc, giả định là rộng vô hạn, bằng 40 % đến 60 %

17-485

Chiếu sáng chung

Chiếu sáng cơ bản là đồng đều cho một khu vực không có yêu cầu chiếu cục bộ đặc biệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn phục vụ chiếu sáng chung

Bóng đèn dành cho không gian chiếu sáng thường có người hoặc vùng quan sát

CHÚ THÍCH Ví dụ như bóng đèn cho chiếu sáng văn phòng chiếu sáng, trường học, nhà ở, nhà máy, đường xá hoặc ô tô. Không bao gồm đèn để sử dụng chuyên biệt như chiếu phim, quy trình sao chụp, “làm rám nắng”, quy trình công nghiệp, trị liệu y tế, và các ứng dụng đèn chiếu quét.

17-487

Phạm vi địa lý (Mỹ)

Khoảng cách lớn nhất mà một vật thể hoặc nguồn sáng có thể nhìn thấy trong điều kiện tầm nhìn hoàn hảo, chỉ giới hạn bởi độ cong của Trái đất, bởi khúc xạ trong khí quyển, và do chiều cao của người quan sát và vật thể hoặc nguồn sáng

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoái nước Mỹ: “phạm vi địa lý”

17-488

Phạm vi địa lý

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: “phạm vi địa lý”

17-489

Phạm vi hình học (của một chùm tia) [G]

Tích phân lấy trên toàn bộ chùm tia của lượng cơ bản dG, được xác định bởi công thức tương đương:

trong đó dA và dA’ là diện tích của 2 phần của một yếu tố chùm tia được phân cách bởi khoảng cách I; θθ’ là các góc giữa hướng của chùm tia cơ bản và các đường vuông góc đến dA và dA';  là góc khối đối diện bởi dA’ từ một điểm trên dA

Đơn vị: m2.sr

CHÚ THÍCH: Đối với chùm tia truyền qua môi trường không khuếch tán liên tiếp, lượng Gn2, trong đó n là chỉ số khúc xạ, là bất biến. Lượng đó được gọi là "phạm vi quang học".

17-490

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “đèn diệt vi khuẩn” (17-71)

17-491

Bức xạ diệt khuẩn

Bức xạ quang học có khả năng làm bất hoạt hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh

Thuật ngữ tương đương: “bức xạ diệt vi sinh”

17-492

Chói lóa

Điều kiện nhìn trong đó có sự khó chịu hoặc giảm khả năng nhìn chi tiết hoặc đối tượng, gây ra bởi sự phân bố không phù hợp hoặc phạm vi độ chói hoặc tương phản cực lớn

Xem thêm "chói lóa mờ” (17-330), “chói lóa mất tiện nghi” (17-333)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chói lóa do phản xạ

Chói lóa do phản xạ gây ra, đặc biệt khi hình ảnh phản chiếu xuất hiện trong cùng hoặc gần như cùng một hướng với đối tượng quan sát

CHÚ THÍCH: Trước đây: "chói lóa phản xạ".

17-494

Giới hạn hệ số chói lóa [RG,L]

Giá trị tối đa cho phép được đưa ra bởi hệ thống đánh giá chói lóa của CIE

Đơn vị: 1

Xem thêm CIE 112-1994 Hệ thống đánh giá chói lóa để sử dụng trong lĩnh vực chiếu sáng thể thao ngoài trời và khu vực ngoài nhà

Viết tắt: “GRL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ rọi ngang tổng cộng [Ev,g]

Độ rọi do ánh sáng ban ngày tạo ra trên bề mặt nằm ngang trên trái đất

Đơn vị: Ix = Im.m-2

17-496

Độ chiếu xạ ngang tổng cộng [Ee,g]

Độ chiếu bức xạ do bức xạ mặt trời tổng tạo ra trên bề mặt nằm ngang trên trái đất

Đơn vị: W•m-2

17-497

Bức xạ mặt trời tổng cộng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-498

Chỉ số UV tổng cộng

Lượng được khai thác cho lĩnh vực công cộng, cho dự báo thời tiết và khí hậu học, định lượng khả năng gây ban đỏ (hoặc khả năng gây nám da) của bức xạ cực tím mặt trời ở xung quanh (hoặc ánh sáng mặt trời), nhưng cũng có thể được áp dụng cho các nguồn khác

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH Chỉ số UV toàn phần quốc tế, Iuv, được xác định theo công thức:

trong đó El là bức xa phổ mặt trời biểu diễn bằng W.m-2.m-1 bước sóng l, ser(l) là phổ tác động gây ban đỏ được phát triển bởi CIE và ker là hằng số bằng 40 m2.W-1

17-499

Chao đèn hình cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-500

Độ bóng (của bề mặt)

Kiểu hiển thị phản chiếu nét nổi bật của các đối tượng cảm nhận như được đặt trên bề mặt do tính chất chọn lọc có hướng của bề mặt đó

17-501

Máy đo độ bóng

Dụng cụ đo các đặc tính trắc quang khác nhau của bề mặt tạo nên độ bóng

17-502

Sự phóng điện phát sáng

Sự phóng điện trong đó phát xạ thứ cấp từ catốt lớn hơn nhiều so với phát xạ nhiệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-503

Bóng đèn GLS

Xem “bóng đèn phục vụ chiếu sáng chung” (17- 486)

17-504

Quang kế góc

Quang kế để đo các đặc tính phân bố ánh sáng theo hướng của nguồn sáng, đèn điện, phương tiện hoặc bề mặt

17-505

Bức xạ kế góc

Bức xạ kế để đo các đặc tính phân bố bức xạ theo hướng của các nguồn, đèn điện, phương tiện hoặc bề mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định luật Grassmann

Ba định luật thực nghiệm mô tả tính chất phù hợp màu của hỗn hợp màu cộng thêm của kích thích màu:

- để xác định sự phù hợp màu, 3 biến độc lập là điều kiện cần và đủ,

- đối với hỗn hợp cộng thêm của các kích thích màu, chỉ các giá trị ba kích thích của chúng có liên quan mà không phải thành phần quang phổ,

- trong hỗn hợp cộng thêm của các kích thích màu, nếu một hoặc nhiều thành phần của hỗn hợp thay đổi từ từ thì các giá trị ba kích thích kết quả cũng thay đổi từ từ

CHÚ THÍCH: Định luật Grassman không áp dụng cho tất cả các điều kiện quan sát

17-507

Vật xám (Mỹ)

Vật bức xạ nhiệt không chọn lọc có độ phát xạ nhỏ hơn 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-507

Vật xám

Vật bức xạ nhiệt không chọn lọc có độ phát xạ nhỏ hơn 1

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: “vật xám”

17-509

Bộ lọc xám

Xem CHÚ THÍCH đối với "bộ lọc" (17-434)

17-510

GRL (viết tắt)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-511

Du hiệu nhóm A

Dấu hiệu cảnh báo, dấu hiệu quy định, dấu hiệu chuyển tải giới hạn tốc độ bắt buộc hoặc cấm hoặc dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm sắp xảy ra

17-512

Dấu hiệu nhóm B

Biển báo tư vấn trên xa lộ

17-513

Dấu hiệu nhóm C

Dấu hiệu chỉ hướng, các dấu hiệu thông báo khác, thông báo hết dấu hiệu nhóm A hoặc nhóm B, hoặc biển báo bãi đỗ xe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-514

Phân kỳ bán đỉnh (của đèn chiếu, trong mặt phẳng xác định)

Độ mờ góc của tất cả các vector bán kính trong mặt phẳng xác định có độ dài lớn hơn 50 % giá trị cực đại của đường cong cường độ sáng trong tọa độ cực

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: "độ rộng nửa đình"

CHÚ THÍCH: Bên ngoài nước Mỹ “độ rộng chùm tia” liên quan đến góc toàn phần trong đó độ rọi trên mặt phẳng vuông góc với trục của chùm tia lớn hơn 10 % giá trị cực đại.

17-515

Góc nửa giá trị (đối với bề mặt khuếch tán do phản xạ hoặc truyền qua) [g]

Góc quan sát tại đó độ chói bằng nửa giá trị độ chói của ánh sáng khuếch tán tại góc 0°, với ánh sáng tới vuông góc

Đơn vị: rad, °

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-516

Đèn cầm tay

Đèn điện di động có tay cầm và dây dẫn mềm để cấp điện

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: "đèn di động"

17-517

Bản cứng

Hình ảnh tự duy trì trên chất nền rắn

17-518

Bóng thủy tinh cứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-519

Đèn đường vận chuyển trong hầm mỏ

Đèn mỏ được thiết kế để chiếu sáng các tuyến vận tải trong mỏ và hoạt động từ mạng điện chính

17-520

Tín hiệu cảnh báo nguy hiểm (trên xe)

Tín hiệu ánh sáng được cung cấp bởi hoạt động đồng thời của tất cả đèn chỉ báo hướng trên xe, và được sử dụng để chỉ ra rằng chiếc xe là mối nguy hiểm đặc biệt cho các xe đang di chuyển khác

17-521

Đèn pha

Đèn lắp trên xe để chiếu sáng con đường hoặc khung cảnh phía trước xe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-522

Đèn pha

Xem “đèn pha (17-521)

17-523

Đèn pha, chùm sáng thấp xuống

Đèn pha được thiết kế để chiếu sáng mà không gây chói lóa quá mức cho người phía trước xe có đèn này, đặc biệt là các lái xe đang tiến đến gần

Các thuật ngữ tương đương: “đèn pha, chùm sáng thấp”, “đèn pha, chùm sáng lướt qua”

CHÚ THÍCH: Các đèn pha như được định nghĩa trong “đèn pha, chùm sáng chính” và “đèn pha, chùm sáng nghiêng” có thể được cung cấp bởi một thiết bị chiếu sáng duy nhất

17-524

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “đèn pha, chùm sáng chính” (17-527)

17-525

Đèn pha, chùm sáng cao

Xem “đèn pha, chùm sáng chính” (17-527)

17-526

Đèn pha, chùm sáng thấp

Xem “đèn pha, chùm sáng thấp xuống” (17-523)

17-527

Đèn pha, chùm sáng chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thuật ngữ tương đương: “đèn pha, chùm sáng cao”, “đèn pha, chùm sáng chạy xe”

CHÚ THÍCH: Các đèn pha như được định nghĩa trong “đèn pha, chùm tia chính” và “đèn pha, chùm tia nghiêng” có thể được cung cấp bởi một thiết bị chiếu sáng duy nhất.

17-528

Đèn pha, chùm sáng lướt qua

Xem “đèn pha, chùm sáng thấp xuống” (17-523)

17-529

Đèn gắn mũ

Một phần của đèn gắn trên mũ, chứa nguồn sáng hoặc nguồn, được thiết kế để gắn vào mũ bảo hiểm của thợ mỏ

17-530

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều trị bệnh bằng sử dụng bức xạ mặt trời

17-531

Hiện tượng Helmholtz-Kohlrausch

Sự thay đổi độ sáng của màu sắc cảm nhận được tạo ra bằng cách tăng độ tinh khiết của màu sắc kích thích trong khi vẫn giữ độ chói không đổi trong phạm vi sự nhìn ban ngày

CHÚ THÍCH: Đối với các màu sắc cảm nhận có liên quan, sự thay đổi về độ sáng cũng có thể xảy ra khi độ tinh khiết được tăng lên trong khi vẫn giữ hệ số độ chói không đổi của kích thích màu.

17-532

Bệnh quáng gà

Dị tật thị giác trong đó thiếu rõ hoặc hoàn toàn không có sự nhìn ban ngày

Thuật ngữ tương đương: "bệnh mù về đêm"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn HID

Xem “bóng đèn phóng điện cường độ cao” (17- 534)

17-534

Bóng đòn phóng điện cường độ cao

Bóng đèn phóng điện trong đó hồ quang phát sáng được ổn định bởi nhiệt độ thành bóng và hồ quang có tải lên thành bóng vượt quá 3 W.cm-2

CHÚ THÍCH: Bóng đèn phóng điện cường độ cao bao gồm các nhóm bóng đèn đã biết như bóng đèn thủy ngân áp suất cao, bóng đèn halogen kim loại và bóng đèn natri cao áp.

17-535

Bóng đèn (hơi) thủy ngân cao áp

Bóng đèn phóng điện cường độ cao trong đó phần ánh sáng chính được tạo ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, do bức xạ từ thủy ngân hoạt động ở áp suất riêng vượt quá 100 kPa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong bóng đèn phóng điện thủy ngân huỳnh quang, ánh sáng được tạo ra một phần bởi hơi thủy ngân và một phần do lớp phốt pho bị kích thích bởi bức xạ tử ngoại của sự phóng điện.

17-536

Bóng đèn (hơi) Natri áp suất cao

Bóng đèn phóng điện cường độ cao trong đó ánh sáng được tạo ra chủ yếu bằng bức xạ từ hơi natri hoạt động ở áp suất riêng khoảng 10 kPa

17-537

Đui

Xem CHÚ THÍCH 1 đối với "đui đèn" (17-639)

17-538

Dây dẫn sáng rỗng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-539

Độ rọi ngang [Ev,h; Eh]

Độ rọi trên mặt phẳng nằm ngang

Đơn vị: Ix = Im.m-2

17-540

Bóng đèn catốt nóng

Bóng đèn phóng điện trong đó ánh sáng được tạo ra bởi cột dương của phóng điện hồ quang

CHÚ THÍCH Bóng đèn như vậy thường cần một thiết bị hoặc mạch khởi động đặc biệt

17-541

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn catốt nóng cần phải gia nhiệt trước các điện cực để khởi động

Thuật ngữ tương đương: “bóng đèn nung nóng trước”

17-542

Sắc

thuộc tính của cảm nhận thị giác theo đó một vùng nhìn thấy giống như một trong số các màu: đỏ, vàng, lục và lam, hoặc kết hợp các cặp liền kề của các màu này được xem xét trong một vòng khép kín

CHÚ THÍCH: Trước đây trong tiếng Đức là “Fartrton”. Thuật ngữ mới là “Buntton”.

17-543

Phép cầu phương sắc màu

Tương quan của màu sắc biểu thị theo tỷ lệ của các sắc duy nhất được cảm nhận là tồn tại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-544

Định dạng tệp ICC

Định dạng tệp và mã hóa được sử dụng để lưu trữ các biến đổi liên quan đến một mã hóa màu với mã hóa khác, dưới dạng được định nghĩa bởi Liên minh màu quốc tế

CHÚ THÍCH: Ví dụ, định dạng tệp ICC có thể được sử dụng để lưu trữ các biến đổi được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu hình ảnh màu của thiết bị sang dữ liệu hình ảnh màu tương đương về đo màu, được mã hóa trong một không gian màu kết nối hồ sơ ICC, như một phần của hệ thống quản lý màu. Định dạng tệp ICC định rõ một số biến đổi nằm trong mỗi tệp hồ sơ ICC.

Thuật ngữ tương đương: “Định dạng hồ sơ ICC”

17-545

ICC PCS (viết tắt)

Xem "Không gian kết nối hồ sơ ICC" (17-546)

17-546

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã hóa không gian màu được sử dụng để kết nối các biến đổi nguồn và đích (từ các hồ sơ nguồn và đích) trong kiến trúc quản lý màu ICC

CHÚ THÍCH: Đặc tả ICC.1: 2001 định nghĩa 2 biến thể của PCS: PCS chung đối với biến đổi cho mục đích đo màu, và PCS tham chiếu đầu ra đối với các biến đổi cho mục đích cảm nhận.

Viết tắt: “ICC PCS”

17-547

Định dạng hồ sơ ICC

Xem “Định dạng tệp ICC” (17-544)

17-548

ICNIRP

Chữ viết tắt của Ủy ban quốc tế về bảo vệ bức xạ không ion hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ mồi

Thiết bị dự kiến, hoặc bởi chính nó hoặc kết hợp với các thành phần khác, để tạo xung điện áp khởi động một bóng đèn phóng điện mà không cung cấp gia nhiệt trước cho các điện cực

CHÚ THÍCH: Phần tử tạo xung điện áp khởi động có thể được kích hoạt hoặc không kích hoạt.

17-550

Độ rọi (tại một điểm của bề mặt) [Ev; E]

1. Thương của quang thông tới một phần tử bề mặt chứa điểm, với diện tích dA của phần tử đó

2. Định nghĩa tương đương: tích phân lấy trên bán cầu nhìn thấy được từ điểm đã cho của biểu thức Lv cosθ dΩ, trong đó Lv là độ chói ở điểm đã cho theo các hướng khác nhau của chùm tia cơ bản có góc khối dΩ, và θ là góc giữa chùm tia bất kỳ và đường vuông góc với bề mặt tại điểm đã cho

Đơn vị: Ix = Im·m-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Máy đo độ rọi

Dụng cụ để đo độ rọi

17-552

Độ đồng đều độ rọi [Uo]

Tỷ số giữa độ rọi tối thiểu với độ rọi trung bình trên bề mặt

Đơn vị: 1

Thuật ngữ tương đương; "tỷ số đồng đều độ rọi"

17-553

Véc tơ độ rọi (tại một điểm)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-554

Vật chiếu sáng

Bức xạ với phân bố năng lượng phổ tương đối được xác định trên dải bước sóng ảnh hưởng đến cảm nhận màu sắc của vật thể

CHÚ THÍCH Trong tiếng Anh thông dụng, thuật ngữ này không bị hạn chế theo nghĩa này, mà còn được sử dụng cho bất kỳ loại ánh sáng chiếu lên vật thể hoặc khung cảnh.

17-555

Sự thay đổi đo màu của nguồn sáng

Sự thay đổi sắc độ và hệ số độ chói của kích thích màu sắc vật thể do sự thay đổi ở nguồn sáng

17-556

Sự thay đổi màu của nguồn sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-557

Chế độ (hiển thị màu sắc) của nguồn chiếu sáng

Màu sắc nhìn thấy như được quy cho một nguồn chiếu sáng

17-558

Kỹ thuật chiếu sáng

Nghệ thuật, khoa học và thiết kế chiếu sáng nói chung và phát triển hệ thống tạo ra, định hướng, điều khiển hoặc sử dụng ánh sáng nói riêng

17-559

Sự chiếu sáng

Ứng dụng ánh sáng cho một khung cảnh, các vật thể hoặc môi trường xung quanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ này cũng được sử dụng thông dụng với ý nghĩa “hệ thống chiếu sáng” hoặc “lắp đặt ánh sáng”.

17-560

Màu sắc chiếu sáng

Màu sắc cảm nhận được là thuộc về ánh sáng chiếu tới vật thể

17-561

Chụp ảnh, đa phổ

Xem “chụp ảnh đa phổ” (17-795)

17-562

Mô hình xuất hiện màu sắc hình ảnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Một mô hình xuất hiện màu sắc hình ảnh có thể được áp dụng cho các phần tử của một cảnh, bản gốc hoặc bản sao. Nó xác định tương quan thuộc tính cảm quan cho các phần tử này mà không xem xét các đặc tính của môi trường tiềm năng bất kỳ cho việc tái tạo sau này. Tuy nhiên, một mô hình màu sắc hình ảnh tiếp theo bởi sự đảo chiều của nó có thể thích hợp để sử dụng như một mô hình tái tạo màu sắc, đặc biệt nếu môi trường tái tạo không áp đặt bất kỳ hạn chế nào về màu sắc được sao chép trong hình ảnh.

CHÚ THÍCH 2: Không có sự đồng thuận chung về hình thức thích hợp cho một mô hình xuất hiện màu sắc hình ảnh. Một mô hình xuất hiện màu sắc kích thích đơn lẻ không thể kỳ vọng xử lý hoàn toàn với hiệu ứng thay đổi điều kiện nhìn trong ảnh vì hiệu ứng kết hợp của điều kiện nhìn toàn cảnh và các màu khác trong ảnh có thể dẫn đến sự xuất hiện của bất kỳ màu nào trong ảnh thay đổi một cách không thể dự đoán được bởi mô hình kích thích đơn lẻ, do không theo dõi các màu khác.

17-563

Trạng thái hình ảnh

Thuộc tính của mã hóa hình ảnh màu cho biết loại điều kiện hình ảnh vốn có trong các giá trị dữ liệu hình ảnh màu được chuẩn bị và thể hiện bằng mã hóa đó.

CHÚ THÍCH 1: Dữ liệu hình ảnh màu được “tham khảo” một điều kiện hình ảnh có thể thông qua chụp ảnh, số hóa, sự hoàn màu và các quá trình tái hiện màu.

CHÚ THÍCH 2: Trạng thái hình ảnh điển hình là cảnh tham chiếu, gốc tham chiếu, đầu ra tham chiếu và ảnh tham chiếu.

17-564

Trạng thái hình ảnh, tham chiếu gốc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Khi cụm từ "gốc tham chiếu" được sử dụng như chứng nhận cho một đối tượng, nó hàm ý rằng đối tượng ở trạng thái hình ảnh gốc. Ví dụ: dữ liệu hình ảnh được gốc tham chiếu là dữ liệu hình ảnh ở trạng thái hình ảnh tham chiếu ban đầu.

CHÚ THÍCH 2: Dữ liệu hình ảnh tham chiếu ban đầu liên quan đến tọa độ không gian màu của bản gốc, thường được đo theo công nghệ đồ họa ISO 13655 - Phép đo quang phổ và tính toán màu cho hình ảnh nghệ thuật đồ họa, và không bao gồm bất kỳ sự lóa màng mờ bổ sung hoặc lóe sáng nào khác.

CHÚ THÍCH 3: Đặc điểm của dữ liệu hình ảnh gốc tham chiếu thường phân biệt nhất giữa chúng với dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu là chúng liên quan tới bề mặt 2 chiều và độ chiếu sáng lên bề mặt 2 chiều được cho là đồng đều (hoặc dữ liệu hình ảnh được hiệu chỉnh đối với độ không đồng đều bất kỳ về chiếu sáng).

CHÚ THÍCH 4: Có các phân loại bản gốc tạo dữ liệu hình ảnh gốc tham chiếu với các đặc điểm khác nhau.

Các ví dụ bao gồm nhiều loại tác phẩm nghệ thuật, bản in ảnh, phim ảnh, hiển thị phát sáng, v.v. Khi chọn thuật toán tái hiện màu, thường cần phải biết loại bản gốc để xác định tái hiện màu phù hợp cần được áp dụng. Ví dụ, mục đích do màu thường được áp dụng cho tác phẩm nghệ thuật, trong khi các thuật toán cảm giác khác nhau được áp dụng để tạo các bản in ảnh từ phim hoặc tái tạo trên báo in từ các bản in ảnh. Trong một số trường hợp, các điều kiện nhìn giả định cũng khác nhau giữa các loại bản gốc, chẳng hạn như giữa các bản in ảnh và phim, và thường sẽ được xem xét trong các hệ thống được thiết kế tốt.

CHÚ THÍCH 5: Trong một vài trường hợp, có thể mong muốn đưa ra các sai số màu nhỏ trong việc tạo dữ liệu hình ảnh gốc, ví dụ để làm cho gam màu của bản gốc phù hợp hơn với không gian màu hoặc do cách lấy dữ liệu hình ảnh (chẳng hạn như máy quét đo mật độ trạng thái A).

17-565

Trạng thái hình ảnh, đầu ra tham chiếu

Trạng thái hình ảnh kết hợp với dữ liệu hình ảnh biểu diễn tọa độ không gian màu của các phần tử hình ảnh có hiển thị màu phù hợp với thiết bị đầu ra thực hoặc ảo xác định và điều kiện nhìn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ví dụ: dữ liệu hình ảnh đầu ra tham chiếu là dữ liệu hình ảnh ở trạng thái hình ảnh đầu ra tham chiếu.

CHÚ THÍCH 2 Dữ liệu hình ảnh tham chiếu đầu ra cứ liên quan đến thiết bị đầu ra xác định và các điều kiện nhìn. Một cảnh duy nhất có thể được hiện màu cho nhiều loại trình diễn đầu ra tham chiếu tùy thuộc vào các điều kiện xem đầu ra dự kiến, giới hạn truyền thông và / hoặc các mục đích nghệ thuật.

CHÚ THÍCH 3 Dữ liệu hình ảnh đầu ra tham chiếu có thể trở thành điểm khởi đầu cho quá trình sao chép tiếp theo. Ví dụ: dữ liệu hình ảnh đầu ra tham chiếu sRGB thường được coi là điểm bắt đầu để tái hiện màu thực hiện bởi máy in được thiết kế để nhận dữ liệu hình ảnh sRGB.

17-566

Trạng thái hình ảnh, ảnh tham chiếu

Trạng thái hình ảnh liên kết với dữ liệu hình ảnh biểu diễn tọa độ không gian màu của các phần tử hình ảnh sao bản cứng hoặc bản mềm, bao gồm cả dữ liệu hình ảnh tham chiếu gốc và dữ liệu hình ảnh tham chiếu đầu ra

CHÚ THÍCH 1: Khi cụm từ “ảnh tham chiếu" được sử dụng làm chứng nhận cho một đối tượng, hàm ý rằng đối tượng ở trạng thái hình ảnh của ảnh tham chiếu. Ví dụ: dữ liệu hình ảnh của ảnh tham chiếu là dữ liệu hình ảnh ở trạng thái hình ảnh của ảnh tham chiếu.

CHÚ THÍCH 2: Dữ liệu hình ảnh của ảnh tham chiếu nói chung sẽ được hiển thị màu cho một phương tiện ghi hình thực hoặc ảo cụ thể và điều kiện nhìn.

CHÚ THÍCH 3: Dữ liệu hình ảnh của ảnh tham chiếu có thể bao gồm dữ liệu hình ảnh không có nguồn gốc từ một cảnh ban đầu, chẳng hạn như văn bản, nghệ thuật đường nét, đồ họa véc tơ và các dạng khác của tác phẩm nghệ thuật gốc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trạng thái hình ảnh, cảnh tham chiếu

Trạng thái hình ảnh kết hợp với dữ liệu hình ảnh biểu thị các ước tính về tọa độ không gian màu các phần tử của một cảnh

CHÚ THÍCH 1: Khi cụm từ "cảnh tham chiếu" được sử dụng như chứng nhận cho một đối tượng, hàm ý rằng đối tượng ở trạng thái hình ảnh cảnh tham chiếu. Ví dụ: dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu là dữ liệu hình ảnh ở trạng thái hình ảnh cảnh tham chiếu.

CHÚ THÍCH 2 Dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu có thể được xác định từ dữ liệu hình ảnh số hóa thô của của máy ghi hình tĩnh (DSC) trước khi hiển thị màu. Nói chung, DSC không ghi dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu trong tệp hình ảnh, nhưng một số máy có thể làm như vậy ở chế độ đặc biệt dành cho mục đích này. Thông thường, DSC ghi dữ liệu hình ảnh tham chiếu tiêu chuẩn đầu ra đã hiển thị màu.

CHÚ THÍCH 3 Dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu thường thể hiện các ước lượng đo màu tương đối của cảnh. Các ước lượng đo màu tuyệt đối của cảnh có thể được tính toán bằng cách sử dụng hệ số chia thang. Hệ số chia thang có thể nhận được từ thông tin bổ sung như hàm chuyển đổi quang điện tử (OECF), Số F hoặc Độ mở khẩu độ, Thời gian phơi sáng hoặc tốc độ chụp hình.

CHÚ THÍCH 4: Dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu có thể có độ không chính xác do giới hạn phạm vi động cửa máy ảnh, nhiễu từ nhiều nguồn khác nhau, lượng từ hóa, ống kính bị mờ và lóe sáng không được chỉnh sửa và lỗi phân tích màu do hiện tượng metame của máy ảnh. Trong một số trường hợp, những nguồn không chính xác này có thể có ý nghĩa.

CHÚ THÍCH 5: Việc chuyển đổi từ dữ liệu hình ảnh DSC thô sang dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu phụ thuộc vào màu trắng được chấp nhận tương đối được chọn cho cảnh và không gian màu được sử dụng để mã hóa dữ liệu hình ảnh. Nếu chọn màu trắng chấp nhận của cảnh không phù hợp, sẽ thêm các lỗi vào dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu. Các lỗi này có thể khắc phục được nếu sử dụng phép biến đổi để tạo dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu đã biết và sử dụng mã hóa màu có đủ dải chính xác và phạm vi động đối với dữ liệu hình ảnh cảnh tham chiếu không chính xác.

CHÚ THÍCH 6: Cảnh có thể tương ứng với quang cảnh thực tế của thế giới tự nhiên, hoặc có thể là một cảnh ảo được máy tính tạo ra mô phỏng một quang cảnh như vậy. Nó cũng có thể tương ứng với một cảnh chỉnh sửa được xác định bằng cách sửa đổi một cảnh ban đầu để tạo ra một số cảnh mong muốn khác. Bất kỳ sửa đổi cảnh nào như vậy cần để hình ảnh ở trạng thái hình ảnh cảnh tham chiếu và phải được thực hiện trong bối cảnh của biến đổi hiển thị màu dự kiến

17-568

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “chụp ảnh đa phổ” (17-795)

17-569

Sự nung sáng

Sự phát bức xạ quang học bởi quá trình bức xạ nhiệt

CHÚ THÍCH: Tại Mỹ, sự nung sáng giới hạn đối với bức xạ khả kiến.

17-570

Bóng đèn (điện) nung sáng

Bóng đèn trong đó ánh sáng được tạo ra bởi một phần tử được đốt nóng đến sự nung sáng bởi điện chạy qua

17-571

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem "cấu hình quang thông tới" (17-577)

17-572

Chỉ thị khuếch tán (đối với chùm tia tới xác định)

Thể hiện trong không gian, dưới dạng bề mặt được biểu diễn trong tọa độ cực, phân bố góc của cường độ bức xạ (tương đối) hoặc cường độ sáng hoặc độ chói (tương đối) hoặc độ chói của một phần tử bề mặt của môi trường khuếch tán do phản xạ hoặc truyền qua

Thuật ngữ tương đương: "chỉ thị tán xạ"

CHÚ THÍCH 1: Đối với chùm tia bức xạ tới hẹp thường biểu biểu diễn chỉ thị khuếch tán theo tọa độ Đề các. Nếu phân bố góc có đối xứng tròn xoay, một phần kinh tuyến của bề mặt là đủ.

CHÚ THÍCH 2: Thuật ngữ “chỉ thị” thường được sử dụng để biểu thị đường cong thay vì bề mặt, nhận được theo cách tương tự trong mặt phẳng vuông góc với phần tử liên quan.

17-573

Quang thông gián tiếp (tới bề mặt)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: Im

17-574

Độ rọi gián tiếp

Độ rọi được tạo ra bởi phản xạ nhiều lần từ các bề mặt bên trong và / hoặc bên ngoài

Đơn vị: Ix = Im.m-2

17-575

Chiếu sáng gián tiếp

Chiếu sáng bằng các đèn điện có phân bố cường độ sáng sao cho phần nhỏ từ 0 % đến 10 % quang thông phát ra trực tiếp đi tới mặt phẳng làm việc được giả định là vô hạn

17-576

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn điện kết nối với mạng điện bằng mạch từ hở của máy biến áp là bộ phận không thể tách rời của đèn điện

17-577

Hình học quang thông tới

Sự phân bố góc của bức xạ tới mẫu được đo đối với tâm của lỗ khoét lấy mẫu.

Thuật ngữ tương đương: "hình học chiếu xạ", "hình học tia tới"

CHÚ THÍCH: Hình học quang thông tới và quang thông đi ra cùng xác định bản chất hình học của phép đo đối với các phép đo phản xạ và truyền qua.

17-578

Nguy hại đục thủy tinh thể do "nhiệt" hồng ngoại

Sự đục (sự mờ đục) thủy tinh thể do tiếp xúc lâu dài với năng lượng bức xạ hồng ngoại gần làm tăng nhiệt độ của thủy tinh thể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn hồng ngoại

Bóng đèn phát bức xạ hồng ngoại đặc biệt mạnh, bức xạ nhìn thấy được tạo ra nếu có, không được quan tâm trực tiếp

17-580

Bức xạ hồng ngoại

Bức xạ quang học có bước sóng dài hơn bước sóng bức xạ nhìn thấy được, từ 780 nm đến 1 mm

CHÚ THÍCH 1: Đối với bức xạ hồng ngoại, phạm vi giữa 780 nm và 1 mm thường được chia thành:

IR-A: 780 nm đến 1400 nm, hoặc 0,78 đến 1,4 µm;

IR-B: 1,4 µm đến 3,0 µm;

IR-C: 3 µm đến 1 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 3: Trong một số ứng dụng phổ hồng ngoại cũng được chia thành hồng ngoại “gần”, “trung” và “xa”; tuy nhiên, các đường biên nhất thiết phải thay đổi theo ứng dụng (ví dụ: trong khí tượng học, quang hóa học, thiết kế quang học, vật lý nhiệt, vv).

17-581

Màu sắc vốn có

Màu sắc được coi là thuộc về một vật thể không phụ thuộc vào độ chiếu sáng và điều kiện nhìn

17-582

Độ rọi trung bình ban đầu (trên bề mặt của hệ thống chiếu sáng) [Eav,i, ]

Độ rọi trung bình trên bề mặt quy định khi lắp đặt mới

Đơn vị: Ix = Im.m-2

17-583

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ chói trung bình của bề mặt quy định khi lắp đặt mới

Đơn vị: cd.m-2

17-584

Đầu vào (đối với máy đo bức xạ quang)

Lượng đo bức xạ hoặc trắc quang mà máy đo bức xạ quang phản ứng với

17-585

Phương vị lắp đặt (đối với một điểm nhất định trên mặt đường và đèn điện đã cho ở độ nghiêng của nó trong khi đo) [φ]

Góc do một hướng tham chiếu được chọn tạo với mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm đã cho và trục đầu tiên của đèn điện, khi đèn ở độ nghiêng của nó trong khi đo

Đơn vị: rad, °

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-586

Mật độ quang thông lắp đặt (đối với chiếu sáng nội thất)

Thương giữa tổng quang thông ra riêng lẻ của các đèn điện lắp đặt, với diện tích sàn

Đơn vị: Im.m-2

17-587

Chỉ số lắp đặt [K]

Xem “chỉ số phòng” (17-1121)

17-588

Mật độ quang thông bóng đèn được lắp đặt (đối với chiếu sáng nội thất)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: Im.m-2

17-589

Bóng đèn khởi động tức thời (Mỹ)

Bóng đèn phóng điện được thiết kế để khởi động không cần gia nhiệt trước cho các điện cực

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: "bóng đèn khởi động nguội"

17-590

Quang kế tích phân

Quang kế để do quang thông, thường kết hợp một quả cầu tích phân

17-591

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quả cầu rỗng, bên trong được tạo thành từ hoặc được phủ vật liệu phản xạ khuếch tán không chọn lọc về phổ và đồng nhất về không gian tới mức có thể

Các thuật ngữ tương đương: “quả cầu đo quang”, “Quả cầu Ulbricht”

CHÚ THÍCH 1: Do phản xạ bên trong quả cầu, độ rọi trên phần bất kỳ của bề mặt bên trong quả cầu mà quang thông trực tiếp được che đi tỷ lệ thuận với lượng quang thông đi vào quả cầu, hoặc được tạo ra bên trong quả cầu bởi bóng đèn. Độ rọi của thành trong quả cầu có thể được đo qua một cửa sổ nhỏ

CHÚ THÍCH 2: Cửa sổ của một quả cầu tích phân thường được sử dụng trong các hệ thống đo bức xạ để cung cấp nguồn có độ đồng đều không gian tốt và phân bố góc của bức xạ hoặc độ chói gần với định luật cô-sin của Lambe.

17-592

Nút giao

Nơi giao cắt không đồng mức giữa 2 hoặc nhiều đường chính với một hoặc nhiều đường rẽ kết nối cho phép tiếp cận giữa các đường chính

17-593

Sự giao thoa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-594

Vùng bên trong (đường hầm)

Phần đường hầm ngay sau vùng chuyển tiếp kéo dài từ cuối vùng chuyển tiếp đến đầu vùng cửa ra

17-595

Độ chói vùng bên trong (tại vị trí bất kỳ ở vùng bên trong đường hầm) [Lin]

Độ chói mặt đường trung bình tại vị trí đó

Đơn vị: cd.m-2

17-596

Bầu trời trung gian

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-597

Hiệu suất lượng tử trong (của đầu đo) [ηi]

Tỷ số giữa số lượng các sự kiện cơ bản (như giải phóng điện tử) góp phần vào đầu ra của đầu đo với số photon hấp thụ

Đơn vị: 1

17-598

Thành phần phản xạ bên trong của hệ số ánh sáng ban ngày [Di]

Tỷ số giữa phần độ rọi tại một điểm trên mặt phẳng đã cho trong nội thất nhận trực tiếp từ các bề mặt phản xạ bên trong được chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bầu trời có phân bố độ chói giả định hoặc đã biết, với độ rọi trên mặt phẳng ngang do bán cầu không bị che của bầu trời này, trong đó loại trừ sự đóng góp của ánh sáng mặt trời trực tiếp đối với cả hai độ rọi

Đơn vị: 1

Xem thêm CHÚ THÍCH 2 đối với “hệ số ánh sáng ban ngày” (17-279)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự phản xạ qua lại

Hiệu quả chung của phản xạ bức xạ giữa một số bề mặt phản xạ

17-600

Hệ số phản xạ qua lại

Tỷ lệ giữa thông lượng bức xạ hoặc quang thông Fi gián tiếp đi tới bề mặt trong một khoang với thông lượng ban đầu Fo trực tiếp nhận được bởi bề mặt khác, thông lượng Fi nhận được do sự phản xạ qua lại của thông lượng Fo

Đơn vị: 1

17-601

Giao lộ

Khu vực chung nơi có 2 hoặc nhiều đường chính nhập vào hoặc cắt ngang qua, trong đó có đường và các phương tiện bên đường cho giao thông và người đi bộ trong khu vực đó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn điện an toàn thực chất

Đèn mỏ có an toàn do sử dụng các mạch điện an toàn nội tại

17-603

Các bước sóng bất biến

Xem CHÚ THÍCH 1 đối với “Hiện tượng Bezold-Brücke” (17-86)

17-604

Bóng đèn iốt

Bóng đèn nạp khí chứa halogen hoặc hợp chất halogen, sợi đốt là volfram

17-605

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem CHÚ THÍCH 1 đối với “bức xạ hồng ngoại” (17-580)

17-606

IR-B

Xem CHÚ THÍCH 1 đối với “bức xạ hồng ngoại”

17-607

IR-C

Xem CHÚ THÍCH 1 đối với "bức xạ hồng ngoại"

17-608

Độ chiếu xạ (tại một điểm của bề mặt) [Ee]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Định nghĩa tương đương: tích phân, lấy trên bán cầu nhìn thấy từ điểm đã cho, của biểu thức Le cosθ dΩ, trong đó Le là bức xạ tại điểm đã cho theo các hướng khác nhau của chùm tia cơ bản có góc khối dΩ θ là góc giữa chùm tia bất kỳ và đường vuông góc với bề mặt tại điểm đã cho

Đơn vị: W·m-2

17-609

Sự chiếu xạ

Ứng dụng bức xạ quang học đối với vật liệu hoặc vật thể hoặc môi trường xung quanh

17-610

Bức xạ IR

Xem “bức xạ hồng ngoại” (17-580)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình học chiếu xạ

Xem “hình học thông lượng vào” (17-577)

17-612

Dải linh hoạt của camera số ảnh tĩnh theo ISO

Tỷ số giữa mức độ chói tối đa chưa cắt với mức độ chối tối thiểu có thể tái tạo với tín hiệu tăng đến tỷ số nhiễu tạm thời ít nhất bằng 1

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Được xác định theo ISO 15739 Nhiếp ảnh - Ghi hình ảnh tĩnh điện tử - Đo nhiễu.

17-613

Đường cong đẳng candela

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-614

Biểu đồ đẳng candela

Không còn sử dụng: xem “biểu đồ đẳng cường độ” (17-619)

17-615

Đường đẳng candela

Không còn sử dụng: xem “đường đẳng cường độ (Mỹ)” (17-620)

17-616

Đường cong đẳng độ rọi

Quỹ tích của các điểm trên bề mặt có độ rọi cùng giá trị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-616

Đường đẳng độ rọi (Mỹ)

Quỹ tích của các điểm trên bề mặt có độ rọi cùng giá trị

Thuật ngữ tương đương sử dụng ngoài nước Mỹ: “đường cong đẳng độ rọi”

17-618

Đường cong đẳng cường độ

Đường cong được vẽ trên quả cầu có tâm tại tâm sáng của nguồn, nối tất cả các điểm tương ứng với các hướng có cường độ sáng như nhau, hoặc hình chiếu phẳng của đường cong đó

Thuật ngữ tương đương sử dụng ở Mỹ: “đường đẳng cường độ”

7-619

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tập hợp các đường đẳng cường độ

17-620

Đường đẳng cường độ (Mỹ)

Đường cong được vẽ trên quả cầu có tâm tại tâm sáng của nguồn, nối tất cả các điểm tương ứng với các hướng có cường độ sáng như nhau, hoặc hình chiếu phẳng của đường cong đó

Thuật ngữ tương đương sử dụng ngoài nước Mỹ: “đường cong đẳng cường độ”

17-621

Đường cong đẳng độ chói

Quỹ tích các điểm trên bề mặt có độ chói như nhau đối với các vị trí nhất định của người quan sát và của nguồn hoặc các nguồn trong mối tương quan với bề mặt

17-622

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không còn sử dụng: xem “đường cong đẳng độ rọi” (17-616)

17-623

Đường đẳng lux

Không còn sử dụng: xem “đường đẳng độ rọi” (Mỹ) (17-617)

17-624

Ánh sáng đẳng pha

Ánh sáng theo nhịp trong đó tất cả các khoảng thời gian sáng và tối để được cảm nhận là bằng nhau

CHÚ THÍCH: Trong tiếng Pháp và trong thuật ngữ giao thông đường bộ, ánh sáng đồng pha còn được gọi là "feu clignotant”.

17-625

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự phản xạ khuếch tán trong đó phân bố không gian của bức xạ phản xạ sao cho độ bức xạ hoặc độ chói như nhau ở tất cả các hướng trong bán cầu mà bức xạ được phản xạ

17-625

Sự truyền qua khuếch tán đẳng hướng

Truyền qua khuếch tán trong đó sự phân bố không gian của bức xạ truyền qua sao cho độ bức xạ hoặc độ chói như nhau ở tất cả các hướng trong bán cầu mà bức xạ truyền qua

17-627

Nguồn điểm đẳng hướng

Xem CHÚ THÍCH đối với “nguồn điểm” (17-964)

J

17-628

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem CHÚ THÍCH đối với "đèn điện được bảo vệ" (17-995)

K

17-629

Định luật Koschmieder

Định luật liên quan đến độ tương phản nhìn rõ Cd của một vật thể trên nền trời, tại một khoảng cách quan sát nhất định d với độ tương phản vốn có Co, và độ truyền qua khí quyển T được cho là đồng nhất

Cd = CoTd/do

trong đó do là độ dài xác định cho định nghĩa của T.

CHÚ THÍCH 1: Công thức đôi khi được viết

Cd = C0Td

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Xét đến mối quan hệ được đưa ra trong “phạm vi quang học khí tượng” giữa T và phạm vi quang học khí tượng v, luật này cũng có thể được viết như

Cd = C0(0,05d/v)

CHÚ THÍCH 3: Độ tương phản được lấy là tỷ số giữa chênh lệch độ chói của vật thể và độ chói của nền với độ chói của nền.

L

17.630

Nhãn

Bộ nhận dạng có thể là từ, ký hiệu hoặc nhóm ký tự khác được sử dụng để nhận dạng tệp, phương tiện lưu trữ, phần tử được xác định trong chương trình máy tính hoặc một mục cụ thể trong tài liệu, chẳng hạn như bảng tính hoặc biểu đồ

17-631

Lambe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-632

ĐỊnh luật Lambert (cosin)

Đối với phần tử bề mặt có độ bức xạ hoặc độ chói như nhau ở mọi hướng của bán cầu trên bề mặt:

I(θ) = Incosθ

trong đó l(θ) và In là cường độ bức xạ hoặc cường độ sáng tương ứng của phần tử bề mặt theo một hướng ở góc θ với đường vuông góc với bề mặt và theo hướng vuông góc đó.

17-633

Bề mặt lambe

Bề mặt lý tưởng mà bức xạ phát ra từ bề mặt đó phân bố gốc theo định luật cosin Lambe

CHÚ THÍCH: Đối với bề mặt lambe, M = p L trong đó M là độ trưng bức xạ hoặc độ trưng sáng, và L là độ bức xạ hoặc độ chói.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn

Nguồn được chế tạo để phát ra bức xạ quang, thường là nhìn thấy

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ này đôi khi cũng được sử dụng cho một số loại đèn điện.

17-635

Hệ số duy trì lumen của bóng đèn

Xem “hệ số duy trì quang thông bóng đèn” (17- 636)

17-636

Hệ số duy trì quang thông bóng đèn

Tỷ số giữa quang thông của bóng đèn tại một thời điểm nhất định trong suốt tuổi thọ với quang thông ban đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Quang thông ban đầu của các bóng đèn thường được công bố ở 1 h đối với đèn sợi đốt và 100 h cho đèn phóng điện.

Viết tắt: “[ƒLLM”]

17-637

Hệ số sống sót của bóng đèn [ƒLS]

Phần nhỏ trong tổng số bóng đèn tiếp tục hoạt động tại một thời điểm nhất định trong điều kiện xác định và tần số tắt bật

Đơn vị: 1

Viết tắt: “[ƒLS]”

17-638

Điện áp trên bóng đèn (của bóng đèn phóng điện)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: V

17-639

Đui đèn

Thiết bị giữ bóng đèn ở vị trí, thường do đưa đầu đèn vào, trong trường hợp đó nó cũng cung cấp kết nối bóng đèn với nguồn điện

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ "socket" hoặc, khi bối cảnh rõ ràng, chữ viết tắt “holder” thường được sử dụng thay cho “đui đèn”.

CHÚ THÍCH 2: Xem CHÚ THÍCH 2 đối với “đầu đèn” (17-119)

17-640

Đèn hạ cánh

Đèn chiếu trên máy bay để chiếu sáng mặt đất phía trước máy bay trong khi hạ cánh hoặc cất cánh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-641

Nguồn lớn (trong quang sinh học)

Nguồn có kích thước ảnh trên võng mạc lớn đến mức luồng nhiệt tỏa tròn từ tâm của ảnh nguồn đến các mô sinh học xung quanh nhỏ không đáng kể so với luồng nhiệt theo hướng trục

17-642

Laze

nguồn phát ra bức xạ quang nhất quán được tạo ra bởi sự phát xạ kích thích

CHÚ Thích: Đây là từ viết tắt của “khuếch đại ánh sáng bằng phát bức xạ kích thích”.

17-643

Đèn phía bên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH Đèn kênh ưu tiên là đèn bên sử dụng để chỉ luồng ưu tiên tại một điểm có tồn tại lựa chọn các luồng.

17-644

Dấu hiệu phía bên

Dấu hiệu nhân tạo được sử dụng để chỉ luồng đường thủy có thể điều hướng

CHÚ THÍCH Một dấu hiệu kênh ưu tiên là dấu hiệu bên sử dụng để chỉ luồng ưu tiên tại một điểm có tồn tại lựa chọn các luồng.

17-645

LCD (viết tắt)

Xem “màn hình tinh thể lỏng” (17-685)

17-646

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hai hoặc nhiều đèn tín hiệu được định vị để chỉ một đường dẫn hoặc luồng điều hướng, ở hướng mà chúng có thể được nhìn thấy thẳng hàng theo chiều đứng

17-646

Dấu hiệu dẫn

Hai hoặc nhiều dấu hiệu được định vị để chỉ một đường dẫn hoặc luồng điều hướng, ở hướng mà chúng có thể được nhìn thấy thẳng hàng theo chiều đứng

17-648

LED (viết tắt)

Xem “điốt phát sáng” (17-662)

17-649

Chữ khắc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-650

Tính rõ ràng (của một dấu hiệu)

Đo lường mức độ dễ dàng mà người quan sát có thể nhận ra các biểu tượng hoặc từ

CHÚ THÍCH: Thường được đo theo khoảng cách ngưỡng tại đó dấu hiệu trở nên rõ ràng.

17-651

Khoảng cách rõ ràng (của một dấu hiệu)

Khoảng cách mà tại đó dấu hiệu có thể đọc được với thời gian không giới hạn

17-652

Khoảng cách rõ ràng trong điều kiện lướt nhanh (của một dấu hiệu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-653

Ống dẫn sáng bằng thấu kính

Dẫn sáng rỗng trong đó ánh sáng bị giới hạn bởi khúc xạ do các thấu kính bố trí tuần tự dọc theo ống dẫn

17-654

Đèn chiếu điểm

Đèn chiếu với thấu kính đơn, có hoặc không có bộ phản xạ, đôi khi có khả năng điều chỉnh độ phân kỳ bởi chuyển động tương đối của bóng đèn và thấu kính

17-655

Đèn chiếu biển đăng ký (Mỹ)

Thiết bị chiếu sáng trên xe để chiếu sáng biển số, hoặc biển đăng ký, hoặc biển cấp phép ở phía sau xe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-656

Tuổi thọ (của bóng đèn)

Tổng thời gian một bóng đèn đã hoạt động trước khi trở thành vô dụng, hoặc được coi là như vậy theo tiêu chí quy định

CHÚ THÍCH: Tuổi thọ của bóng đèn thường được biểu thị bằng giờ

17-657

Thử nghiệm tuổi thọ (của bóng đèn)

Thử nghiệm trong đó các bóng đèn hoạt động trong các điều kiện quy định trong một thời gian xác định hoặc đến hết tuổi thọ và tiến hành đo quang và đo điện ở những khoảng thời gian nhất định trong quá trình thử nghiệm

17-658

Tuổi thọ đến khi hỏng X% (của bóng đèn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-659

Ánh sáng

1. tính chất của tất cả các cảm giác và nhận thức đặc thù đối với thị giác

2. bức xạ được xem xét từ quan điểm về khả năng kích thích hệ thống thị giác của con người

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ này có 2 ý nghĩa cần được phân biệt rõ ràng. Khi cần thiết để tránh nhầm lẫn giữa hai nghĩa này, thuật ngữ "ánh sáng cảm nhận" có thể được sử dụng theo nghĩa đầu tiên.

CHÚ THÍCH 2: Ánh sáng thường, nhưng không phải lúc nào cũng được cảm nhận là kết quả tác động của kích thích ánh sáng lên hệ thống thị giác.

17-660

Sáng (tính từ)

Tính từ được sử dụng để mô tả mức độ sáng cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tâm sáng (của nguồn)

Điểm được sử dụng làm gốc cho phép đo và tính toán trắc quang

17-662

Điốt phát sáng

Thiết bị trạng thái rắn bao gồm tiếp giáp p-n, phát ra bức xạ quang không cố hữu khi bị kích thích bởi dòng điện

Viết tắt: "LED"

17-663

Dấu hiệu thông báo thay đổi phát sáng

Dấu hiệu sử dụng kỹ thuật phát sáng để hiển thị hoặc một trong số các thông báo chuyên biệt hoặc thông báo được hình thành trên một ma trận ký tự không định dạng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiếp xúc với ánh sáng (tại một điểm của bề mặt, trong thời gian nhất định) [Hv; H]

Không còn sử dụng: xem “phơi sáng” (17-736)

17-665

Bộ chiết sáng (của ống dẫn sáng rỗng)

Cấu trúc trong một ống dẫn sáng rỗng tạo cho ánh sáng thoát khỏi ống dẫn theo cách có kiểm soát

17-666

Vòi phun sáng (của ống dẫn sáng rỗng)

Đèn điện có chứa một nguồn sáng và một hệ thống quang học để hướng ánh sáng có phân bố góc chính xác tới miệng vào của một ống dẫn sáng rỗng

17-667

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không còn sử dụng: xem “hệ số duy trì” (17-753)

17-668

Tỷ số đầu ra ánh sáng (của một bộ đèn) [RLO]

Tỷ số giữa tổng quang thông của đèn, được đo trong các điều kiện thực tế xác định với (các) bóng đèn và thiết bị riêng của nó, với tổng quang thông riêng lẻ của cùng (các) bóng đèn khi hoạt động bên ngoài đèn với cùng một thiết bị, trong các điều kiện quy định

Đơn vị: 1

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: "hiệu suất đèn điện"

Xem thêm CHÚ THÍCH với "Tỷ số đầu ra ánh sáng" (17-847)

Viết tắt: "LOR"

17-669

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ chung chỉ tổng số tất cả các tác động bất lợi của ánh sáng nhân tạo

17-670

Liệu pháp ánh sáng

Tiếp xúc mắt người với bức xạ nhìn thấy để điều trị rối loạn tâm trạng (ví dụ: Rối loạn tâm trạng theo mùa hoặc trầm cảm mùa đông) hoặc rối loạn do gián đoạn nhịp ngày đêm (ví dụ: Rối loạn giấc ngủ giai đoạn nâng cao, mất đồng bộ nhịp ngày đêm liên quan đến làm việc theo ca hoặc di chuyển bằng máy bay)

17-671

Tàu có đèn

Xem “tàu có đèn hiệu” (17-681)

17-672

Phao chiếu sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-673

Hải đăng

Tháp hoặc tòa nhà hoặc cấu trúc đáng kể được dựng lên tại một vị trí địa lý được chỉ định để đặt đèn tín hiệu và hỗ trợ điều hướng hàng hải

17-674

Chiếu sáng

Xem" sự chiếu sáng" (17-559)

17-675

Chuỗi ánh sáng

Dãy bóng đèn được bố trí dọc theo cấp và được kết nối nối tiếp hoặc song song

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-676

Đèn chiếu sáng

Không còn sử dụng: xem “đèn điện” (17-707)

17-677

Lắp đặt chiếu sáng

Một phần của hệ thống chiếu sáng bao gồm các đèn điện và cấu trúc hỗ trợ lắp đặt tại vị trí hoặc công trình liên quan

17-678

Chuỗi ánh sáng (US)

Dãy bóng đèn được bố trí dọc theo cấp và được kết nối nối tiếp hoặc song song

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-679

Công nghệ chiếu sáng

Thiết bị chiếu sáng hoặc điều khiển chiếu sáng

Xem thêm “kỹ thuật chiếu sáng” (17-558)

17-680

Độ sáng (của màu liên quan)

Độ sáng của một diện tích được đánh giá tương ứng với độ sáng của một diện tích được chiếu sáng tương tự có độ trắng hoặc truyền qua cao

CHÚ THÍCH Chỉ các màu liên quan mới thể hiện độ sáng.

17-681

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tàu được thiết kế để mang đèn tín hiệu có cường độ sáng cao, và được cột hoặc neo tại một vị trí địa lý được chỉ định để hỗ trợ điều hướng hàng hải

Thuật ngữ tương đương: "tàu có đèn"

17-682

Sự tách dòng

Sự phân tách giữa các dòng ký tự được biểu thị theo số lượng các phần tử không hoạt động hoặc khoảng cách giữa tâm của các phần tử ký tự liền kề của các dòng ký tự liên tiếp

17-683

Đầu đo tuyến tính

Đầu đo có đầu ra tỷ lệ thuận với đầu vào trên một dải đầu vào xác định, sao cho đáp ứng của đầu đo không đổi trên dải đó

CHÚ THÍCH 1: Đầu đo thường chỉ tuyến tính trong dải giới hạn nhất định của các mức đầu vào. Các dải phải được xác định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-684

Bức xạ phân cực tuyến tính

Bức xạ trong đó véc tơ điện ở một phương vị cố định, nghĩa là bị giới hạn trong một mặt phẳng chứa hướng truyền của bức xạ

17-685

Màn hình tinh thể lỏng

Công nghệ hiển thị điều biến ánh sáng từ đèn chiếu nền để tạo ra hình ảnh có chia thang màu xám và sử dụng các bộ lọc màu đỏ, xanh lục và xanh dương để tạo ra hình ảnh màu; bộ điều biến bao gồm một lớp tinh thể lỏng có thể thay đổi sự phân cực của ánh sáng và hai (trong hầu hết các trường hợp xuyên qua) bộ phân cực chặn ánh sáng từ đèn chiếu nền ở trạng thái tắt

Tên viết tắt: “LCD”

17-686

LLMF (viết tắt)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-687

LMF (viết tắt)

Xem "hệ số duy trì của đèn điện" (17-710)

17-688

Điều khiển cục bộ

Thao tác một dấu hiệu hoặc đèn điện từ bên trong thiết bị hoặc ở gần bằng các phương tiện khác với thao tác thủ công

17-689

Chiếu sáng cục bộ

Chiếu sáng cho một nhiệm vụ thị giác cụ thể, bổ sung và điều khiển riêng biệt với chiếu sáng chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường nội bộ

Đường phố cho phép tiếp cận trực tiếp các tòa nhà và khu đất có lưu lượng giao thông tối thiểu

17-691

Chiếu sáng cục bộ

Sự chiếu sáng được thiết kế để chiếu sáng khu vực xác định về chức năng với độ rọi cao hơn tại một số vị trí được chỉ định, ví dụ các vị trí tại đó công việc được thực hiện

17-692

Bóng đèn hồ quang dàl

Bóng đèn hồ quang, thông thường có áp suất cao, trong đó khoảng cách giữa các điện cực lớn, hồ quang choán hết ống phóng điện và do đó được ổn định

17-693

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hướng song song với trục đường

17-694

Độ đồng đều theo chiều dọc của độ chói mặt đường [Ui]

Tỷ số giữa độ chói tối thiểu và độ chói tối đa dọc theo đường tâm của mỗi làn đường

Đơn vị: 1

17-695

Bóng mờ (của ánh sáng)

Vùng sáng khuếch tán có thể nhìn thấy từ bên ngoài một chùm sáng do hiệu ứng phân tán ánh sáng của khí quyển

17-696

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “tỷ số ánh sáng ra” (17-668)

17-697

Tấm che sáng (Mỹ)

Màn chắn làm bằng các thành phần vật liệu mờ hoặc mờ đục và được xử lý về hình học để tránh trực tiếp nhìn thấy bóng đèn qua một góc đã cho

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “tấm chắn sáng”

17-698

Trần che sáng (Mỹ)

Hệ thống chiếu sáng bao gồm các nguồn sáng bố trí bên trên các tấm chắn gắn phủ kín trần nhà

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “trần che sáng”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tấm che sáng

Màn chắn làm bằng các thành phần vật liệu mờ hoặc mờ đục và được xử lý về hình học để tránh trực tiếp nhìn thấy bóng đèn qua một góc đã cho

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: “tấm che sáng”

17-700

Trần che sáng

Hệ thống chiếu sáng bao gồm các nguồn sáng bố trí bên trên các tấm chắn gắn phủ trần nhà

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: "trần che sáng"

17-701

Bóng đèn (hơi) thủy ngân áp suất thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-702

Bóng đèn (hơi) natri áp suất thấp

Bóng đèn phóng điện trong đó ánh sáng được tạo ra bởi bức xạ từ hơi natri hoạt động ở áp suất riêng từ 0,1 Pa đến 1,5 Pa

17-703

LSF (viết tắt)

Xem "hệ số sống sót của bóng đèn" (17-637)

17-704

Lumen

Đơn vị hệ SI của quang thông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. quang thông phát ra trong góc khối đơn vị (steradian) bởi một nguồn điểm đồng nhất có cường độ sáng là 1 cd (được định nghĩa bởi Hội nghị Toàn thể về Cân Đo lần thứ 9,1948)

2. Định nghĩa tương đương: quang thông của chùm tia bức xạ đơn sắc có tần số 540x1012 Hz và có thông lượng bức xạ là 1/683 W

17-705

Phương pháp lumen

Phương pháp tính toán để dự đoán mối quan hệ giữa số lượng và hình dạng của các nguồn sáng hoặc đèn điện, đặc điểm của căn phòng với độ rọi trung bình trên mặt phẳng làm việc

17-706

Lumen trên phút vuông (US)

Xem CHÚ THÍCH đối với “lux" (17-744)

17-707

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị phân phối, lọc hoặc biến đổi ánh sáng truyền qua từ một hoặc nhiều bóng đèn và bao gồm, ngoại trừ bản thân bóng đèn, tất cả các bộ phận cần thiết để cố định và bảo vệ bóng đèn và các mạch phụ trợ khi cần thiết cùng với các phương tiện kết nối với nguồn điện

17-708

Hiệu suất đèn điện (Mỹ)

Tỷ số giữa tổng quang thông của đèn điện đo được trong điều kiện thực tế quy định với (các) bóng đèn và thiết bị, và tổng lượng quang thông riêng lẻ của cùng (các) bóng đèn khi hoạt động bên ngoài đèn điện có cùng thiết bị, trong điều kiện quy định

Đơn vị: 1

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “tỷ số đầu ra ánh sáng”

Xem thêm CHÚ THÍCH đối với "tỷ số đầu ra ánh sáng" (17-847)

17-709

Cơ cấu bảo vệ đèn điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-710

Hệ số duy trì của đèn điện [ƒLM]

Tỷ số giữa hiệu suất của đèn điện tại một thời điểm nhất định với giá trị hiệu suất ban đầu

Đơn vị: 1

Viết tắt: “ƒLM

17-711

Độ chói (theo một hướng cho trước, tại một điểm nhất định của một bề mặt thực hoặc tưởng tượng) [Lv; L]

Định lượng được xác định theo công thức:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dFv là quang thông truyền đi bởi một chùm sơ cấp qua điểm đã cho và lan truyền trong góc khối dW chứa hướng đã cho;

dA là diện tích mặt cắt của chùm tia chứa điểm đã cho;

q là góc giữa pháp tuyến tới mặt cắt đó và hướng của chùm tia

Đơn vị: cd.m-2 = Im.m-2.sr-1

CHÚ THÍCH 1: Phương trình trên không biểu diễn đạo hàm (tức là tốc độ thay đổi quang thông với góc khối hoặc diện tích) mà là thương của một yếu tố quang thông chia cho một yếu tố góc khối và một yếu tố diện tích. Trong các thuật ngữ toán học nghiêm ngặt, định nghĩa có thể được viết:

Trong các phép đo thực tế, A và W phải đủ nhỏ để các biến thiên của Fv không ảnh hưởng đến kết quả.

Nếu không, tỷ số  cho độ chói trung bình và các điều kiện đo chính xác phải được quy định.

CHÚ THÍCH 2: Xem CHÚ THÍCH 2 đến 7 đối với “độ bức xạ” (17-1012).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ số độ chói (tại phần tử bề mặt của môi trường, theo một hướng đã cho, trong điều kiện chiếu sáng xác định) [qv; q]

Thương của độ chói phần tử bề mặt theo hướng đã cho chia cho độ rọi trên bề mặt đó

trong đó

L là độ chói đo bằng cd m-2;

E là độ rọi đo bằng Ix

Đơn vị: sr-1

CHÚ THÍCH Xem CHÚ THÍCH đối với “hệ số bức xạ” (17-1013).

17-713

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ số giữa độ chói của một trường với độ rọi trên mặt phẳng của trường đó, đối với chiếu sáng khuếch tán và hướng quan sát tạo thành một góc với mặt đường

Đơn vị: cd·m-2·Ix-1

17-714

Tỷ s tương phản độ chói (của màn hình)

Tỷ số giữa độ chói của 2 phần hoạt động của bề mặt hiển thị có cùng hoặc khác màu sắc

Đơn vị: 1

17-715

Ngưỡng chênh lệch độ sáng [ΔL]

Sự khác biệt nhỏ nhất có thể nhận thấy về độ chói của 2 trường liền kề

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Giá trị phụ thuộc vào phương pháp luận, độ chói và các điều kiện nhìn, bao gồm trạng thái thích nghi.

17-716

Liều độ chói (theo một hướng đã cho, tại một điểm nhất định của bề mặt thực hoặc tưởng tượng) [Lt,v]

Định lượng được xác định bởi phương trình

Trong đó

dQv là năng lượng ánh sáng truyền đi bởi một chùm sơ cấp qua điểm đã cho và lan truyền trong góc khối dW chứa hướng đã cho;

dA là diện tích mặt cắt của chùm tia chứa điểm đã cho;

s là góc giữa pháp tuyến tới mặt cắt đó và hướng của chùm tia

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Phương trình trên không biểu diễn đạo hàm (tức là tốc độ thay đổi năng lượng ánh sáng với góc khối hoặc diện tích) mà là thương của một yếu tố năng lượng ánh sáng chia cho yếu tố góc khối và yếu tố diện tích. Trong các thuật ngữ toán học nghiêm ngặt, định nghĩa có thể được viết:

Trong các phép đo thực tế, A và W phải đủ nhỏ để các biến thiên của Fv không ảnh hưởng đến kết quả.

Nếu không, tỷ số  cho liều độ chói trung bình và các điều kiện đo chính xác phải được quy định.

CHÚ THÍCH 2: Xem CHÚ THÍCH 2 đến 6 đối với “liều bức xạ” (17-1014).

17-717

Hệ số độ chói (tại bề mặt của môi trường không tự phát xạ theo một hướng cho trước, trong điều kiện chiếu sáng xác định) [βv]

Tỷ số giữa độ chói của phần tử bề mặt, theo hướng đã cho, với độ chói của bộ khuếch tán phản xạ hoặc truyền qua hoàn toàn được chiếu sáng và quan sát giống hệt nhau

Đơn vị: 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-718

Máy đo độ chót

Dụng cụ để đo độ chói

17-719

Tỷ số độ chói (của một cảnh hoặc hình ảnh)

Tỷ số giữa độ chói tối đa với độ sáng tối thiểu hoặc: hiện diện trong một cảnh, tác phẩm nghệ thuật, ảnh chụp, bản sao cơ quang, hoặc bản sao khác; hoặc có khả năng được tạo bằng thiết bị đầu ra và phương tiện đặc biệt

Đơn vị: 1

17-720

Ngưỡng độ chói

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: cd·m-2

CHÚ THÍCH: Giá trị phụ thuộc vào kích thước trường, xung quanh, trạng thái thích nghi, phương pháp luận và các điều kiện nhìn khác.

17-721

Độ đồng đều độ chói [Uo]

Tỷ số giữa độ chói tối thiểu với độ chói trung bình của bề mặt

Đơn vị: 1

17-722

Sự phát quang

Sự phát xạ bức xạ quang do quá trình không nhiệt bất kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ số độ chói phát quang (tại bề mặt của mỗi trường phát quang theo hướng đã cho, trong điều kiện chiếu sáng xác định) [βv,L]

Xem CHÚ THÍCH đối với "hệ số độ chói" (17- 717)

Đơn vị: 1

17-724

Hệ số bức xạ phát quang (tại bề mặt của môi trường phát quang theo một hướng đã cho, trong điều kiện chiếu sáng xác định) [βL]

Xem CHÚ THÍCH đối với "hệ số bức xạ" (17- 1015)

Đơn vị: 1

17-725

Chất phát quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-726

Trần phát sáng

Hệ thống chiếu sáng bao gồm các nguồn sáng được sắp xếp bên trên lăng kính trong suốt hoặc vật liệu truyền qua khuếch tán phủ lên trần

17-727

Màu phát sáng

Màu sắc cảm nhận được thuộc một diện tích có vẻ phát ra ánh sáng như một nguồn sáng sơ cấp, hoặc có vẻ phản chiếu ánh sáng đó như gương

CHÚ THÍCH: Các nguồn sáng sơ cấp nhìn thấy trong môi trường tự nhiên xung quanh thường thể hiện sự hiển thị các màu phát sáng theo nghĩa này.

17-728

Sự phơi sáng trụ (tại một điểm, theo một hướng và thời gian nhất định) [Hv,z; Hv]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: Ix·s = lm·s·m-2

17-729

Hiệu suất sáng (của nguồn) [ηv; η]

Thương của quang thông phát ra và công suất tiêu thụ bởi nguồn

Đơn vị: lm·W-1

Xem thêm CHÚ THÍCH đối với “hiệu suất bức xạ” (17-1018)

17-730

Hiệu suất sáng (của bức xạ) [K]

Thương của quang thông Fv, và thông lượng bức xạ tương ứng Fe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: IW-1

CHÚ THÍCH 1: Hiệu sáng sáng phụ thuộc vào một số yếu tố, đặc biệt là trạng thái thích nghi th giác và kích thước và v trí của nguồn trong trường nhìn. Vì lý do này, có thể xác định một số hàm hiệu suất sáng theo phổ, đối với các điều kiện thị giác đặc thù. Trừ khi có chỉ định khác, quang thông được đề cập trong định nghĩa trên được xác định bằng cách sử dụng máy quan sát trắc quang chuẩn CIE, tức là sử dụng các hàm V(l) và V'(l) đối với sự nhìn ban ngày và ban đêm tương ứng.

CHÚ THÍCH 2: Đối với hàm hiệu suất sáng theo phổ bất kỳ K(l), hiệu suất sáng đối với bức xạ đơn sắc ở tần số 540 x 1012 Hz, tương ứng với bước sóng l = 555,6016 nm trong không khí chuẩn, được xác định bằng 683 lm·W-1.

CHÚ THÍCH 3: Giá trị lớn nhất của K(l) được biểu thị bằng ký hiệu Km. Đối với sự nhìn ban ngày Km = 683 V (555 nm) / V (555,016 nm) Im·W-1 = 683,002 Im·W-1 ≈ 683 Im·W-1 và cho sự nhìn ban đêm Km = 683 V'(507 nm) / V'(555,016 nm) lm·W-1 = 1 700,05 Im·W-1 ≈ 1 700 lm·W-1

Đối với các bước sóng khác: K(l) = KmV(l)và K'(l) = Km V'(l).

Xem thêm “hiệu suất sáng theo phổ” (17-1222)

17-731

Hiệu suất sáng (của bức xạ) [V]

Tỷ số giữa thông lượng bức xạ tính trọng số theo V(l) với thông lượng bức xạ tương ứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong đó

Fe,l là phổ bức xạ và là bước sóng

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH 1: Đối với hiệu sut sáng theo phổ,  xem hiệu sut sáng theo ph” (17-1222).

CHÚ THÍCH 2: Đối với sự nhìn ban đêm, các ký hiệu trong các công thức được thay thế bằng V’, F’, K' và K’m tương ứng.

17-732

Phần tử phát sáng

Một phần của bóng đèn phát ra ánh sáng

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ tiếng Đức “Leuchtkörper” chỉ áp dụng cho các bóng đèn sợi đốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Năng lượng ánh sáng [Qv; Q]

Tích phân theo thời gian của quang thông Fv trong một khoảng thời gian Δt nhất định

Đơn vị: Im·s, Im·h

17-734

Môi trường sáng

Tổng toàn bộ các điều kiện vật lý của ánh sáng trong một khung cảnh có khả năng ảnh hưởng đến sự nhìn của con người

17-735

Độ trưng sáng (tại một điểm trên bề mặt)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Định nghĩa tương đương: tích phân lấy trên bán cầu nhìn thấy được từ điểm đã cho của biểu thức Lv cosθ dΩ, trong đó Lv là độ chói tại điểm đã cho theo các hướng khác nhau của các chùm tia cơ bản của góc khối dΩθ là góc giữa chùm tia bất kỳ và pháp tuyến với bề mặt tại điểm đã cho

Đơn vị: Im·m-2

17-736

Phơi sáng (tại một điểm trên bề mặt, trong một thời gian nhất định) [Hv; H]

Xem CHÚ THÍCH 2 đối với “phơi nhiễm bức xạ” (17-1021)

Đơn vị: Ix·s = Im·s·m-2

17-737

Hệ số tắt sáng (của khí quyển) [av]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH:  trong đó m là khối lượng không khí quang học tương đối có trọng số đ tính các đặc tính truyền quang ph tương đối của khí quyển.

17-738

Quang thông [Fv; F]

Lượng nhận được từ thông lượng bức xạ Fe bằng cách đánh giá bức xạ theo tác động lên người quan sát trắc quang chuẩn của CIE

Đơn vị: Im

CHÚ THÍCH: Đối với sự nhìn ban ngày  trong đó  là phân bố phổ phổ của thông lượng bức xạ và V(l) là hiệu suất sáng theo phổ

17-739

Cường độ sáng (của nguồn, theo một hướng nhất định) [lv; l]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: cd = lm·sr-1

CHÚ Thích: Định nghĩa chỉ đúng với nguồn điểm

17-740

Phạm vi phát sáng

Khoảng cách lớn nhất mà ánh sáng tín hiệu đã cho có thể nhận ra trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào, chỉ bị giới hạn bởi sự truyền qua khí quyển và ngưỡng độ rọi tại mắt của người quan sát

17-741

Hằng số mặt trời phát sáng [Evo]

Độ rọi được tạo ra bởi bức xạ mặt trời ngoài trái đất trên bề mặt vuông góc với tia sáng mặt trời ở khoảng cách trung bình giữa Mặt trời-Trái đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-742

Sự phơi sáng cầu (tại một điểm, trong một thời gian phơi sáng nhất định) [Hv,o; Ho]

Xem CHÚ THÍCH 2 đối với "phơi bức xạ cầu" (17-1028)

Đơn vị: Unit: Ix.s = Im·s·m-2

17-743

Hệ số độ sáng đục [Tv]

Tỷ số giữa độ dày quang học theo phương thẳng đứng của bầu khí quyển đục thực tế và độ dày quang học theo phương thẳng đứng của khí quyển trong sạch và khô (khí quyển Rayleigh), liên quan đến phần nhìn thấy của phổ mặt trời

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong đó

Evs là độ rọi của chùm tia trực tiếp trên bề mặt nằm ngang (tại mặt đất);

Ev là độ rọi ngang ngoài trái đất;

av là hệ số dập tắt sáng;

m là khối lượng không khí quang học tương đối.

17-744

Lux

Đơn vị hệ SI của độ rọi

Độ rọi được tạo ra trên bề mặt diện tích 1 m2 bởi quang thông 1 Im phân bố đồng đều trên bề mặt đó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Các đơn vị không hệ mét, không hệ SI: lumen / foot vuông (ký hiệu: Im·ft-2), footcandle (ký hiệu: fc) (US)

1 Im·ft -2 = 1 fc = 10,764 Ix.

M

17-745

Độ gồ ghề

Xem “macrotexture” (17-746).

17-746

Macrotexture

Bề mặt cứu trợ của bề mặt đường (nhô ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-747

Macula lutea

Lớp sắc tố photostable bao phủ các bộ phận của võng mạc trong vùng foveat

Thuật ngữ tương đương: “điểm vàng”

17-748

Tỷ số phóng đại (của đèn điện)

Tỷ lệ cường độ phát sáng tối đa của đèn, thường là máy chiếu, với giá trị trung bình cường độ sáng hình cầu của đèn

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Ở một số quốc gia, định nghĩa về tỷ số phóng đại thay đổi tùy theo loại đèn hoặc đèn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện cực chính

Điện cực mà qua đó dòng phóng điện đi qua sau khi sự phóng điện đã ổn định

Đơn vị: 1

17-750

Độ rọi trung bình duy trì (trên bề mặt) [Eav,m; m]

Giá trị dưới mức đó độ rọi trung bình trên bề mặt quy định không được phép giảm

Đơn vị: Ix = Im·m-2

CHÚ THÍCH: Độ rọi trung bình trên bề mặt quy định tại thời điểm bảo trì cần được bảo đảm.

17-751

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị dưới mức đó độ chói trung bình của bề mặt quy định không được phép giảm

Đơn vị: cd·m-2

CHÚ THÍCH: Độ chói trung bình của bề mặt quy định tại thời điểm bảo trì phải được bảo đảm.

17-752

Các giá trị ánh sáng duy trì

Các giá trị được sử dụng trong phép tính dựa trên (a) sự suy giảm quang thông của đèn theo kế hoạch thời gian thay thế, (b) sự suy giảm do độ bẩn của đèn điện, và (c) sự suy giảm do bụi bẩn bề mặt phòng (trong nội thất) hoặc suy giảm do bụi bẩn bề mặt đối với các bề mặt liên quan khác (trong nội thất, khi thích hợp)

17-753

Hệ số bảo trì (của hệ thống lắp đặt chiếu sáng)

[fm]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ “hệ số khấu hao" trước đây được sử dụng để chỉ định nghịch đảo của tỷ lệ trên.

CHÚ THÍCH 2: Hệ số bảo trì tính đến tổn thất ánh sáng do tích tụ bụi bẩn trên các bộ đèn và bề mặt phòng (trong nội thất) hoặc các bề mặt có liên quan khác (ở bên ngoài, khi thích hợp) và giảm lượng phát quang của đèn.

Viết tắt: “MF”

17-754

Đường chính

Tuyến đường chính trong hệ thống giao thông của một quốc gia, khu vực hoặc đô thị

Xem thêm “đường trục” (17-1351)

17-755

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một phần độ sáng bầu trời do các nguồn bức xạ nhân tạo có thể góp phần vào (ví dụ: chiếu sáng nhân tạo ngoài trời)

CHÚ THÍCH: Sự sáng bầu trời do con người tạo ra bao gồm bức xạ được phát trực tiếp hướng lên và bức xạ phản xạ từ bề mặt Trái đất.

17-756

Cột mốc

Xem “cột giao thông” (17-289)

17-757

Đèn đầu cột

Đèn điều hướng được đặt bên trên trục dọc của con tàu, và được thiết kế để hướng ánh sáng trắng cố định về phía trước và các phía bên của tàu

17-758

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị trung bình cường độ sáng của nguồn theo mọi hướng, bằng thương của quang thông chia cho góc khối 4p sr

Đơn vị: cd

17-759

MED (viết tắt)

Xem “liều ban đỏ tối thiểu” (17-782)

17-760

Điểm đen trung tính

Màu trung tính với độ chói thấp nhất có thể được tạo ra bởi phương tiện ghi hình trong sử dụng bình thường, được đo bằng cách sử dụng cấu hình đo xác định

CHÚ THÍCH: Điều thường đáng mong muốn là xác định một điểm đen trung tính có cùng sắc độ như điểm trắng trung tính.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điểm trắng trung tính

Màu trung tính với độ chói cao nhất có thể được tạo ra bởi phương tiện ghi hình trong sử dụng bình thường, được đo bằng cách sử dụng cấu hình đo xác định

17-762

Hooc môn melatonin

Hormone tiết ra từ tuyến tùng

CHÚ THÍCH: Mức melatonin trong tuyến tùng, máu, nước bọt và nước tiểu thăng giáng theo nhịp ngày đêm, cao hơn vào ban đêm và thấp hơn vào ban ngày, theo đồng hồ sinh học tự thiết lập một cách tự nhiên bởi quang chu kỳ ngày/đêm. Ánh sáng vào ban đêm làm giảm melatonin, trong khi phá vỡ sự đồng bộ các quang chu kỳ sinh học và tự nhiên (hoặc nhân tạo) gây ra sự gián đoạn của các chu kỳ ngủ/thức (ví dụ sự lệch giờ sau chuyến bay dài).

17-763

Sự nhìn giữa ngày và đêm

Sự nhìn bằng mắt bình thường giữa sự nhìn ban ngày và sự nhìn ban đêm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem thêm CIE 191: 2010 Hệ thống khuyến nghị cho Phép trắc quang giữa ngày và đêm dựa trên hoạt động thị giác

17-764

Bóng đèn dây tóc kim loại

Bóng đèn sợi đốt có phần tỏ phát sáng là dây tóc kim loại

17-765

Bóng đèn halogen kim loại

Bóng đèn phóng điện cường độ cao, trong đó phần chính của ánh sáng được tạo ra từ hỗn hợp của hơi kim loại và các sản phẩm phân ly của các halogen kim loại

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ này bao gồm các bóng đèn có vỏ trong và phủ chất huỳnh quang.

17-766

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống dẫn sáng rỗng trong đó ánh sáng bị giới hạn bởi sự phản xạ ở bề mặt kim loại của thành ống dẫn

17-767

Bóng đèn hơi kim loại

Xem CHÚ THÍCH đối với “bóng đèn phóng điện” (17-332)

17-767

Kích thích màu metame

Các kích thích màu sắc khác nhau về phổ có các giá trị ba kích thích giáng nhau trong một hệ thống đo màu xác định

Thuật ngữ tương đương: “các chất metame”

CHÚ THÍCH 1: Thuộc tính tương ứng được gọi là “hiện tượng metame”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-769

Hiện tượng metame

Xem CHÚ THÍCH đối với “kích thích màu metame” (17-767)

17-770

Chỉ số hiện tượng metame

Mức độ không phù hợp màu, được tính dưới dạng chênh lệch màu sắc, gây ra bằng cách thay thế một nguồn phát sáng thử nghiệm (người quan sát) có thành phần phổ tương đối (độ nhạy) khác nguồn sáng (người quan sát) chuẩn

CHÚ THÍCH: Sự chênh lệch màu sắc được đánh giá bằng cách sử dụng công thức chênh lệch màu của CIE và phải nêu rõ công thức nào đã được sử dụng.

17-771

Các chất metame

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-772

Phạm vi quang học khí tượng [v]

Độ dài đường đi trong khí quyển cần để giảm 95% quang thông trong chùm tia chuẩn trực từ một nguồn sáng có nhiệt độ màu là 2 700 K

CHÚ THÍCH 1: Giá trị suy giảm đã được chọn sao cho thuật ngữ đảm bảo thước đo gần đúng của khái niệm độ nhìn rõ (khí tượng) thường được sử dụng, là khoảng cách lớn nhất mà tại đó vật thể màu đen có kích thước phù hợp có thể được nhận biết về ban ngày trên nền chân trời.

CHÚ THÍCH 2: Phạm vi quang học khí tượng, v, có liên quan đến độ truyền qua khí quyển, T, được cho là đồng nhất, theo công thức

 hoặc

trong đó d0 là độ dài được xác định trong định nghĩa của T.

Các công thức này đôi khi được viết

 hoặc T = 0,051/v

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-773

Độ nhìn rõ khí tượng

Xem CHÚ THÍCH đối với “phạm vi quang học khí tượng” (17-772)

17-774

MF (viết tắt)

Xem “hệ số duy trì” (17-753)

17-775

Bức xạ diệt vi sinh

Xem “bức xạ diệt khuẩn” (17-491)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ vi nhám

Đặc tính cho biết mức độ bóng bề mặt lát đường hoặc của cốt liệu

17-777

Vi kết cấu

Xem “độ vi nhám” (17-94)

17-778

Đèn điện mỏ

Đèn điện bao gồm vỏ và đôi khi một bộ acquy, cung cấp chiếu sáng trong tất cả các khu vực của hầm mỏ

17-779

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn điện mỏ di động với nguồn điện tích hợp được thiết kế cho các hoạt động cứu hộ

17-780

Đèn an toàn mỏ

Đèn ngọn lửa được sử dụng để phát hiện khí mê-tan và thiếu oxy trong không khí ở mỏ

17-781

Đèn thợ mỏ (cá nhân)

Đèn điện mỏ với nguồn điện tích hợp, cần thiết cho mỗi người đi vào hầm mỏ

17-782

Liều ban đỏ tối thiểu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: J·m-2

CHÚ THÍCH Đây là thước đo chủ quan dựa trên sự đỏ da; phụ thuộc nhiều biến, ví dụ: độ nhạy của cá thể với UVR, đặc tính bức xạ của nguồn, sắc tố da, vị trí giải phẫu, thời gian trôi qua giữa chiếu xạ và quan sát thấy ửng đỏ (thường là: 24 h), v.v. Vì nó thay đổi theo từng cá thể, nên chỉ dành riêng cho nghiên cứu quan sát ở người và động vật khác.

Xem thêm “liều ban đỏ chuẩn (SED)” (17-1255)

Tên viết tắt: “MED”

17-783

Đường nhỏ

đường có hoặc được án định lưu lượng giao thông thấp hơn so với đường chính

17-784

Phản xạ hỗn hợp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-785

Truyền qua hỗn hợp

Truyền qua có một phần thông thường và một phần khuyếch tán

17-786

Hiệu ứng mô hình

Hiệu ứng chiếu sáng định hướng làm rõ độ sâu, hình dạng và kết cấu của vật thể hoặc người

17-787

Chế độ đơn sắc (phép đo quang phổ)

Phương pháp đo quang phổ, trong đó một phương pháp tách sóng (lọc đơn sắc, bộ lọc/nêm băng thông) đặt trước mẫu và tổng thông lượng bức xạ (phản xạ hoặc truyền qua cộng với huỳnh quang) phát ra từ mẫu được đo bằng đầu đo tại bước sóng đơn sắc đã công bố

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bức xạ đơn sắc

Bức xạ đặc trưng bởi một tần số duy nhất

CHÚ THÍCH 1: Trong thực tế, bức xạ của một dải tần số rất nhỏ có thể được diễn đạt bằng một tần số đơn nhất.

CHÚ THÍCH 2: Bước sóng trong không khí hoặc trong chân không cũng được sử dụng để mô tả một bức xạ đơn sắc. Phải nói rõ môi trường.

CHÚ THÍCH 3: Bước sóng trong không khí tiêu chuẩn thường được sử dụng trong trắc quang và phép đo bức xạ. Xem thêm “bước sóng” (17-1426).

17-789

Kích thích đơn sắc

Kích thích bao gồm bức xạ đơn sắc

Thuật ngữ tương đương: “kích thích quang phổ”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bệnh mù màu đơn sắc

Xem thêm CHÚ THÍCH 6 đối với “sự nhìn màu khiếm khuyết” (17-287)

17-791

Bộ tách sóng đơn sắc

Thiết bị quang học phân tách một dải quang phổ hẹp duy nhất của bức xạ quang từ một phổ đầu vào rộng hơn và có thể thay đổi bước sóng trung tâm của bức xạ truyền

17-792

Xa lộ

1. đường dành riêng cho giao thông cơ giới, chỉ có thể nhập vào từ nút giao và đặc biệt trong đó dừng và đỗ xe đều bị cấm; các đường thuộc loại này phải có 2 hoặc một số tuyến đường một chiều và tách biệt

2. đường chia tách chủ yếu thông qua giao thông, thường là trên một tuyến đường liên tục, với kiểm soát lỗi vào chỉ giới hạn ở các nút giao hoàn toàn không đồng mức với các đường ngang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-793

Độ cao lắp đặt

1. trong chiếu sáng nội thất: khoảng cách giữa mặt phẳng làm việc và mặt phẳng của các đèn điện

2. trong chiếu sáng bên ngoài: khoảng cách giữa tâm của đèn điện và mặt đất

Đơn vị: m

17-794

Dẫn ánh sáng nhiều lớp

Ống dẫn sáng rỗng trong đó ánh sáng bị giới hạn bởi phản xạ nhiều tầng bởi nhiều lớp cấu trúc điện môi tại thành ống dẫn

17-795

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chụp ảnh với 6 cảm biến băng thông rộng hoặc nhiều hơn

Thuật ngữ tương đương: “ghi ảnh đa phổ”

17-796

Ghi ảnh đa phổ

Thuật ngữ tương đương: “Chụp ảnh đa phổ”

17-797

Hệ số trao đổi (qua lại) (giữa 2 bề mặt S1 và S2, khi độ bức xạ hoặc độ chói của S1 (hoặc S2) là như nhau ở tất cả các điểm và với tất cả các hướng) [g]

Thương của thông lượng bức xạ hoặc quang thông F2 (hoặc F1) mà bề mặt S1 (hoặc S2) gửi tới bề mặt S2 (hoặc S1), bởi độ trưng bức xạ hoặc độ trưng sáng M1 (hoặc M2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Do M = pL và trong trường hợp cụ thể, tất cả các điểm trên S1 được nhìn thấy từ tất cả các điểm trên S2

trong đó I là khoảng cách giữa các phần tử diện tích dA1 và dA2 trên các bề mặt S1 và S2, G là độ mở hình học của chùm tia phân định ranh giới bởi các đường biên của S1 và S2, và θ1θ2 là các góc giữa các pháp tuyến bề mặt của 2 phần tử diện tích dA1 và dA2 tương ứng và đường nối 2 phần tử diện tích đó.

CHÚ THÍCH 2: Với 2 phần tử diện tích dA1 và dA2

trong đó d1 (hoặc d2) là góc rắn mà khu vực dA2 (hoặc dA1) phụ thuộc từ tâm của dA1 (hoặc dA2).

CHÚ THÍCH 3: Độ chói hoặc độ sáng L của chùm được giới hạn bởi các ranh giới của dA1 và dA2

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ hấp thụ phổ Napierian (của lớp không khuếch tán đồng nhất) [An(l); B(l)]

Logarit tự nhiên (Napierian) của nghịch đảo độ truyền qua nội phổ ti(l)

An(l) = B(l) = -In ti(l)

Đơn vị: 1

Thuật ngữ tương đương: "Mật độ truyền qua nội phổ Napierian"

17-799

Hệ số hấp thụ phổ Napierian (của một lớp không khuếch tán đồng nhất) [an(l)]

Thương của logarit tự nhiên (Napierian) của nghịch đảo độ truyền qua nội phổ ti(l) của lớp môi trường theo chiều dài I đường đi của một chùm bức xạ đi qua lớp đó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem "Độ hấp thụ phổ Napierian" (17-798) cho định nghĩa của An(l)

17-800

Mật độ truyền qua nội phổ Napierian (của một lớp không khuếch tán đồng nhất) [An(l); B(l)]

Xem “Độ hấp thụ phổ Napierian” (17-798)

17-801

Đèn điện góc hẹp

Xem “đèn chiếu” (17-990) và CHÚ THÍCH đối với “đèn điện góc rộng” (17-1434)

17-802

Độ chói đồng tử tự nhiên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: cd, cd·m-2·mm2, troland

17-803

Sự phát sáng bầu trời tự nhiên

Một phần sự sáng bầu trời có thể do bức xạ từ các nguồn thiên thể và các quá trình phát huỳnh quang trong khí quyển của Trái đất

17-804

Đèn điều hướng (trên máy bay)

Đèn tín hiệu, một trong số loạt đèn trên máy bay để chỉ báo sự hiện diện và hướng của máy bay

17-804

Đèn điều hướng (trên tàu thủy)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-806

Mốc điều hướng

Vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo cung cấp thông tin điều hướng bởi cả tình huống và hình dạng đặc biệt của nó

17-807

Bóng đèn phát sáng âm

Bóng đèn phóng điện trong đó ánh sáng được tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp (bằng phát huỳnh quang) từ bức xạ phát sáng âm ở vùng phía trước cực âm

17-808

NEP (viết tắt)

Xem “công suất nhiễu tương đương” (17-816)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ lọc trung tính

Xem CHÚ THÍCH đối với “bộ lọc” (17-434)

17-810

Nêm bước trung tính

Bộ lọc không chọn lọc mà sự truyền qua thay đổi theo các bước dọc theo một đường thẳng hoặc đường cong trên bề mặt của nó

17-811

Nêm trung tính

Bộ lọc không chọn lọc mà sự truyền qua thay đổi liên tục dọc theo một đường thẳng hoặc đường cong trên bề mặt của nó

17-812

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “bệnh quáng gà” (17-532)

17-813

nit

Không còn sử dụng: xem CHÚ THÍCH đối với "candela trên mét vuông" (17-118)

17-814

Đầu vào tương đương nhiễu (của đầu đo)

Giá trị đầu vào của đầu đo tạo đầu ra bằng đầu ra nhiễu hiệu dụng (r.m.s.) đối với tần số và băng thông công bố của thiết bị đo

CHÚ THÍCH: Thông thường phải xem xét băng thông 1 Hz và giá trị này được áp dụng trừ khi có quy định khác.

17-815

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[Em]

Đầu vào tương đương nhiễu khi lượng mà đầu đo đang sử dụng để đo hoặc phát hiện là độ chiếu xạ đồng đều

Đơn vị: W·m-2

17-816

Công suất tương đương nhiễu (của máy dò)

[Fm]

Đầu vào tương đương nhiễu khi lượng mà đầu đo đang sử dụng để đo hoặc phát hiện là thông lượng bức xạ

Đơn vị: W

Viết tắt: “NEP”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dải danh nghĩa (của đèn tín hiệu hàng hải)

Dải phát sáng của đèn tín hiệu hàng hải trong khí quyển đồng nhất có dải quang học khí tượng 10 hải lý

17-818

Màu không phát sáng

Màu sắc cảm nhận thuộc một diện tích có vẻ đang truyền qua hoặc phản xạ khuyếch tán ánh sáng như một nguồn ánh sáng thứ cấp

CHÚ THÍCH Nguồn sáng thứ cấp nhìn thấy trong môi trường xung quanh tự nhiên của chúng thường thể hiện sự hiển thị các màu không phát sáng theo nghĩa này.

17-819

Đầu đo (bức xạ quang) không chọn lọc

Đầu đo của bức xạ quang có đáp ứng phổ độc không phụ thuộc bước sóng trên dải quang phổ được xem xét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự khuếch tán không chọn lọc

Xem CHÚ THÍCH đối với “sự tán xạ” (xem 17-1139)

17-821

Bộ lọc không chọn lọc

Xem CHÚ THÍCH đối với “bộ lọc” (17-434)

17-822

Đầu đo lượng tử không chọn lọc

Đầu đo bức xạ quang có hiệu suất lượng tử không phụ thuộc bước sóng trên dải quang phổ được xem xét

CHÚ THÍCH 1 Cần nêu rõ liệu hiệu suất lượng tử ngoại hay nội đang được xem xét. Nếu không được công bố rõ ràng, sẽ được coi là hiệu suất lượng tử ngoại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-823

Nguồn bức xạ không chọn lọc

Nguồn bức xạ nhiệt có phổ phát xạ không đổi theo bước sóng trên dải phổ xem xét

17-824

Sự giảm catốt bình thường

Sự giảm catốt không phụ thuộc dòng phóng điện, mật độ dòng điện không đổi trên bề mặt hoạt động của catốt

17-825

Độ rọi mặt trời vuông góc [En]

Độ rọi được tạo bởi ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp trên bề mặt trên Trái Đất vuông góc với hướng chiếu sáng của Mặt Trời

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Độ rọi này không giống như độ rọi mặt trời trực tiếp đo được trên bề mặt nằm ngang trên Trái Đất, không nhất thiết vuông góc với hướng chiếu sáng của Mặt trời.

17-826

Độ chiếu xạ mặt trời vuông góc

Độ chiếu xạ được tạo bởi ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp trên bề mặt trên Trái Đất vuông góc với hướng chiếu xạ của Mặt Trời

Đơn vị: W·m-2

CHÚ THÍCH: Không giống như độ chiếu xạ mặt trời trực tiếp đo được trên bề mặt nằm ngang trên Trái Đất, không nhất thiết vuông góc với hướng chiếu xạ của Mặt trời.

17-827

Độ phát hiện chuẩn hóa (của đầu đo) [D*]

Độ phát hiện D chuẩn hóa để tính đến 2 thông số quan trọng của hệ thống phát hiện, diện tích nhạy cảm A của đầu đo và băng thông đo Δf

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó Fm là công suất nhiễu tương đương

Đơn vị: m·Hz1/2·W-1

CHÚ THÍCH: Khái niệm này ch thực tế nếu nhiễu đu ra và đáp ứng của đu đo không phụ thuộc tần s trong dải tần đang xem xét và nếu đầu vào tương đương nhiễu thay đổi như căn bậc hai của diện tích đầu đo; đây không phải là trường hợp thường gặp.

17-828

Tín hiệu (hình ảnh) chuẩn hóa

Tín hiệu đầu vào chia cho giá trị toàn bộ của nó

17-829

Số lượng photon [Np; Qp; Q]

Tích phân theo thời gian của thông lượng photon Fp, trong khoảng thời gian nhất định Δt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ tương đương: “số photon”

17-830

Đèn chiếu biển số

Thiết bị chiếu sáng trên xe để chiếu sáng biển số, hoặc biển đăng ký, hoặc biển cấp phép ở phía sau xe

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: "đèn chiếu biển cấp phép"

Thuật ngữ tương đương: “đèn chiếu biển đăng ký sau xe”

O

17-831

Màu sắc vật thể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-832

Chế độ (hiển thị màu sắc) vật thể

Màu sắc nhìn thấy được quy cho vật thể

17-833

Đèn báo trở ngại

Đèn mặt đất hàng không được sử dụng để chỉ có mối nguy hiểm cố định hoặc di động đối với sự di chuyển được phép của máy bay trên mặt đất hoặc trên không

17-834

Sự cản trở

Bất cứ thứ gì bên ngoài một tòa nhà cản trở tầm nhìn trực tiếp của một phần bầu trời

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn cản trở

Không còn sử dụng: xem “đèn báo trở ngại: (17- 833)

17-836

Ánh sáng khó chịu

Ánh sáng quá mức, do các thuộc tính về định lượng hoặc định hướng, gây sự khó chịu, khó chịu, mất tập trung hoặc giảm khả năng nhìn thấy thông tin cần thiết như tín hiệu giao thông

17-837

Ánh sáng bí ẩn

Ánh sáng theo nhịp trong đó mỗi khoảng thời gian tối (bí ẩn) có cùng thời lượng và tổng thời gian sáng trong một chu kỳ dài hơn hẳn tổng thời gian tối

17-838

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách từ nguồn trong đó bức xạ hoặc độ chiếu xạ trong khoảng thời gian phơi sáng nhất định vượt quá giới hạn phơi nhiễm cho phép

Đơn vị: m

17-839

OECF (viết tắt)

Xem “hàm chuyển đổi quang điện tử” (17-852)

17-840

Độ rộng bán đỉnh (của đèn chiếu, trong mặt phẳng quy định) (Mỹ)

Độ rộng góc của tất cả các véc tơ bán kính của đường cong cường độ sáng theo tọa độ cực trong mặt phẳng quy định có độ dài lớn hơn 50% giá trị tối đa

Thuật ngữ tương đương sử dụng ngoài nước Mỹ: “độ phân kỳ bán đỉnh”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn mờ

Bóng đèn trong đó tất cả hoặc một lớp vật liệu khuếch tán ánh sáng

17-842

Môi trường mờ đục

Môi trường không truyền qua bức xạ trong dải phổ quan tâm

17-843

Mặt độ quang học [Dt]

Xem “mật độ (quang)” (17-291)

17-844

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem "độ dày quang học" (17-850)

17-845

Quy mô quang học

Xem CHÚ THÍCH đối với “độ lớn về hình học” (17-489)

17-846

Bộ lọc quang

Xem “bộ lọc” (17-434)

17-847

Tỷ số đầu ra ánh sáng quang học (của đèn điện)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Đối với các đèn điện chỉ sử dụng đèn sợi đốt, tỷ số đầu ra ánh sáng quang và tỷ số đầu ra ánh sáng trong thực tế là giống nhau.

17-848

Bức xạ quang học

Bức xạ điện từ các bước sóng giữa vùng chuyển tiếp sang tia X (l ≈ 1 nm) và vùng chuyển tiếp sang sóng vô tuyến (l ≈ 1 mm)

17-849

Hệ thống quang học (của biển hiệu phát sáng)

Bố trí các thành phần quang học hoặc các thành phần khác tạo thành các phần tử của một biển hiệu phát sáng

CHÚ THÍCH: Hệ thống quang học được coi là bao gồm nguồn sáng, các thành phần quang học bao gồm màn hình phía trước, bộ lọc hoặc thấu kính, nơi các thành phần này thích hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dày quang học (của khí quyển) [d(ɛ)]

Lượng được xác định theo công thức

Trong đó

Fe là thông lượng bức xạ của một chùm tia chuẩn trực đi vào các tầng giới hạn trên của khí quyển ở góc ɛ theo phương thẳng đứng và Fe là thông lượng bức xạ của chùm tia đó chạm tới bề mặt Trái Đất.

Đơn vị: 1

Thuật ngữ tương đương: "độ sâu quang học"

Xem thêm “độ sâu quang phổ” (17-1225)

17-851

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thích màu sắc vật thể tương ứng với các vật thể có hệ số độ chói có giá trị tối đa có thể đối với mỗi sắc độ khi các hệ số độ chói theo phổ của họ không vượt quá 1 đối với bước sóng bất kỳ

CHÚ THÍCH 1: Các kích thích này tương ứng với các vật thể có các hệ số độ độ chói theo phổ có giá trị là một hoặc 0 với không quá 2 lần chuyển tiếp giữa chúng.

CHÚ THÍCH 2: Các hệ số độ chói và tọa độ màu của các kích thích này xác định ranh giới của một khối màu tương ứng với các vật thể không phát huỳnh quang.

CHÚ THÍCH 3: Đối với hệ số độ chói cho trước, các kích thích màu này xác định độ tinh khiết tối đa có thể cho các vật thể không phát huỳnh quang.

17-852

Hàm chuyển đổi quang điện tử

Tương quan giữa các mức đầu vào và các mức đầu ra số tương ứng đối với một hệ thống chụp ảnh kỹ thuật số quang điện tử

CHÚ THÍCH: Nếu các điểm phơi sáng đầu vào rất sát nhau và nhiễu đầu ra nhỏ so với khoảng thời gian lượng tử hóa, thì OECF có thể có một ký tự dạng bước. Biểu hiện như vậy là sản phẩm của quá trình lượng tử hóa và cần được loại bỏ bằng cách sử dụng một thuật toán làm mịn thích hợp hoặc bằng cách vẽ đường cong trơn theo dữ liệu.

Tên viết tắt: "OECF"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn điện thông thường

Đèn điện không có bảo vệ đặc biệt chống bụi hoặc hơi ẩm

17-854

Chiếu sáng ngoài trời

Hình thức bất kỳ của hệ thống chiếu sáng lắp đặt cố định bên ngoài phát ánh sáng tác động đến môi trường ngoài trời

17-855

Đèn đánh dấu kích thước

Đèn tín hiệu được đặt trên xe để chỉ báo độ cồng kềnh hoặc siêu trường của xe

17-856

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lượng vật lý nhận được bởi một đầu đo đáp ứng với đầu vào quang học

CHÚ THÍCH: lượng này thường là điện, ví dụ dòng điện, điện áp hoặc sự thay đổi điện trở; đầu ra cũng có thể là hóa chất như trong phim chụp ảnh hoặc một máy đo quang hóa, hoặc cơ khí như trong đầu đo Golay.

17-857

Độ đồng đều chung của độ chói mặt đường [Uo]

Tỷ số giữa độ chói tối thiểu tại một điểm với độ chói mặt đường trung bình trên một khu vực đánh giá

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Khi giá trị độ chói chỉ đề cập đến phần làn đường của đường có thể được gọi là "độ chói làn đường".

P

17-858

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn điện mỏ di động chạy bằng pin phát ánh sáng đỏ, được thiết kế để lắp ở phía sau xe lửa

Thuật ngữ tương đương sử dụng ở Mỹ: “đèn hành trình”

17-859

PAR (viết tắt)

Xem "bức xạ tác động quang hợp" (17-943)

CHÚ THÍCH: "PAR" cũng là viết tắt của “bộ phản xạ parabôn mạ nhôm"

17-860

Sự gia nhiệt catốt song song (của bóng đèn phóng điện)

Dạng nung nóng các điện cực của bóng đèn phóng điện trong đó các điện cực được cấp điện bởi các mạch riêng biệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-861

Sự nung nóng trước catốt song song (của bóng đèn phóng điện)

Dạng nung nóng trước các điện cực của bóng đèn phóng điện trong đó các điện cực được cấp điện bởi các mạch riêng biệt

CHÚ THÍCH: Mỗi điện cực thường được kết nối qua một cuộn dây điện áp thấp có thể là một phần của chấn lưu và cung cấp dòng điện nung nóng trước. Trong các mạch nhất định, điện áp thấp này sẽ tự động giảm sau khi đã xảy ra phóng điện hồ quang.

17-862

Đèn đỗ xe

Đèn tín hiệu trên xe để chỉ sự hiện diện của xe khi đỗ

CHÚ THÍCH: Đôi khi đèn vị trí phía trước hoặc đèn sau có thể được sử dụng làm đèn đỗ xe phía trước hoặc đèn đỗ xe phía sau.

17-863

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần đầu tiên của con đường thoáng ngay sau cửa ra của đường hầm

CHÚ THÍCH: Vùng rời đi không phải là một phần của đường hầm, nhưng nó liên quan chặt chẽ đến chiếu sáng đường hầm. Vùng rời đi bắt đầu tại cửa ra. Khuyến cáo rằng chiều dài của khu vực rời đi bằng 2 lần khoảng cách dừng. Độ dài hơn 200 m là không cần thiết.

17-864

Vỉa hè (ngoài nước Mỹ)

Xem “đường đi bộ” (17-467)

17-865

Làn chạy xe (Mỹ)

Một phần của đường thường được sử dụng bởi giao thông xe cơ giới

Thuật ngữ tương đương sử dụng ngoài nước Mỹ: “đường xe chạy”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-866

Dấu hiệu mặt đường (Mỹ)

Thiết bị điều khiển giao thông bao gồm các đường kẻ, mẫu hình hoặc từ trên mặt đường hoặc lề đường trong hoặc liền kề với một làn đường lưu thông hoặc làn đỗ xe có nghĩa là để hướng dẫn hoặc kiểm soát giao thông

Các thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “dấu hiệu đường xe chạy”, “dấu hiệu trên đường”

17-867

PBL (viết tắt)

Xem “chiếu sáng thuận chùm tia” (17-986)

17-868

PCS (viết tắt)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-869

PDP (viết tắt)

Xem “bảng hiển thị plasma” (17-961)

17-870

Chiếu sáng rèm

Hệ thống chiếu sáng bao gồm các nguồn sáng được che chắn bởi một bảng song song với tường ở phía trên cửa sổ

Thuật ngữ tương đương: “chiếu sáng rèm”

17-871

Đèn treo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: “đèn treo”

17-872

Độ nhấp nháy theo phần trăm

Xem CHÚ THÍCH 1 đối với “biên độ thăng giáng quang thông” (17-39)

17-873

Tương quan thuộc tính cảm quan

Mô tả hoặc chỉ số màu không biến đổi cơ bản

17-874

Bộ khuếch tán phản xạ hoàn toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-875

Bộ khuếch tán truyền qua hoàn toàn

Bộ khuếch tán thể hiện sự truyền qua khuếch tán đẳng hướng với hệ số truyền qua bằng 1

17-876

Đèn điện cho phép

Đèn mỏ được thiết kế và thử nghiệm để sử dụng ở những khu vực có thể có khí mêtan hoặc bụi than dễ cháy nổ

17-877

Định luật bảo tồn von Kries’

Xem “định luật bảo tồn của von Kries” (17-1422)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tín hiệu ảo

Sự hiển thị ký tự tín hiệu có ý nghĩa do sự phản xạ ánh sáng bên trong xuất phát từ một nguồn bên ngoài, từ các phần tử hình thành tín hiệu

17-879

Chất phát quang

Xem “chất huỳnh quang” (17-462)

17-880

Lân quang

Sự phát xạ chậm bất kỳ của bức xạ quang xuất hiện ở 10 ns hoặc lâu hơn sau khi kích thích

CHÚ THÍCH: Về mặt kỹ thuật, thuật ngữ “lân quang” chỉ nên được sử dụng cho phát xạ chậm do “chuyển tiếp cấm” từ trạng thái ba trạng thái kích thích đến trạng thái đơn cực nền.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bệnh võng mạc do ánh sáng

Tổn thương võng mạc do nhìn thẳng vào nguồn sáng cực kỳ chói

Thuật ngữ tương đương: “viêm võng mạc do ánh sáng”

17-882

Liều quang sinh học [Heff]

Liều tác dụng với phơi nhiễm bức xạ phổ tính trọng số theo phổ với phổ tác động quang hóa đã công bố

Đơn vị: J·m-2

CHÚ THÍCH: Định nghĩa này hàm ý rằng phổ tác động được chấp nhận đối với hiệu ứng quang hóa được xem xét với giá trị cực đại là 1. Khi đưa ra một số định lượng cần phải xác định liều đó có nghĩa theo phổ tác động quang hóa nào vì đơn vị là như nhau.

17-883

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phơi nhiễm bức xạ cầu tính trọng số theo phổ tác động quang sinh học đã công bố

Đơn vị: J·m-2

CHÚ THÍCH: Định nghĩa này hàm ý rằng phổ tác động được chấp nhận đối với hiệu ứng quang hóa được xem xét với giá trị cực đại là 1. Khi đưa ra một số định lượng cần phải xác định lượng phơi nhiễm đó có nghĩa theo phổ tác động quang hóa nào vì đơn vị là như nhau

17-884

Mức phơi nhiễm quang sinh học (tại một điểm) [Eeff,o]

Độ chiếu xạ cầu tính trọng số theo phổ với phổ tác động quang sinh học đã công bố

Đơn vị: W·m-2

CHÚ THÍCH: Định nghĩa này hàm ý rằng phổ tác động được chấp nhận đối với hiệu ứng quang hóa được xem xét với giá trị cực đại là 1. Khi đưa ra một số định lượng cần phải xác định mức phơi nhiễm đó có nghĩa theo phổ tác động quang hóa nào vì đơn vị là như nhau

17-885

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhánh sinh học liên quan đến tác động của bức xạ quang trên hệ sống

17-886

Tác nhân gây ung thư do ánh sáng

Tác nhân gây ung thư do phơi nhiễm với photon (của bức xạ cực tím)

17-887

Tính gây ung thư do ánh sáng

(Sinh ung thư quang hóa) trực tiếp hoặc làm tăng gián tiếp tác nhân gây ung thư da liên quan đến tia cực tím (ví dụ, ung thư liên quan đến ánh sáng mặt trời) bởi một loại thuốc hoặc hóa cht

17-888

Tác nhân gây đục thủy tinh thể do ánh sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Đục thủy tinh thể cũng có thể do tiếp xúc quá mức với laze kích thích.

17-889

Catốt quang

Lớp kim loại hoặc bán dẫn được thiết kế để phát quang điện tử hiệu quả và được sử dụng trong đầu thu quang điện

17-890

Tác nhân gây ung thư quang hóa

Tác nhân gây ung thư do phản ứng với thuốc hoặc hóa chất được kích hoạt bằng ánh sáng

17-891

Tế bào quang dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ tương đương: "điện trở quang"

17-892

Xử lý quang

Hiệu ứng của po-li-me trạng thái lỏng chuyển thành trạng thái rắn, trở nên không hòa tan với dung môi hoặc tăng tính bền vững với hóa chất ăn mòn bằng chiếu xạ quang học

17-893

Dòng quang điện [Iph]

Một phần dòng điện đầu ra của đầu đo quang điện do bức xạ chiếu tới

Đơn vị: A

CHÚ THÍCH: Trong các bộ nhân quang cần phân biệt giữa dòng quang điện catốt và dòng quang điện a- nốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự phóng xạ quang

Quá trình mà một chất hoặc một hệ thống trở nên ít nhạy cảm với hiệu ứng quang do tác động của một chất hoặc hệ thống khác

17-895

Photodiode

Đầu đo quang điện trong đó dòng quang điện phát sinh do hấp thụ bức xạ quang trong vùng lân cận của tiếp giáp p-n giữa 2 chất bán dẫn hoặc tiếp giáp giữa một chất bán dẫn với kim loại

17-896

Liệu pháp quang linh hoạt

Xem CHÚ THÍCH đối với “quang trị liệu” (17-945)

17-897

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự thay đổi về vật lý, hóa học hoặc sinh học do sự tương tác của bức xạ quang với vật chất, đặc trưng bởi một photon tương tác với một nguyên tử hoặc một phân tử

CHÚ THÍCH: Những thay đổi này bao gồm các hiệu ứng quang điện, quang quang, quang hóa và quang sinh học nhưng sự sinh nhiệt do bức xạ thường không được coi là hiệu ứng quang.

17-898

Đầu thu quang điện

Đầu thu bức xạ quang học lợi dụng sự tương tác giữa bức xạ và vật chất dẫn đến sự hấp thụ photon và giải phóng điện tử khỏi trạng thái cân bằng, do đó tạo ra điện thế hoặc dòng điện, hoặc gây ra sự thay đổi điện trở, nhưng không bao gồm hiện tượng điện do thay đổi nhiệt độ gây ra

17-899

Tế bào quang diện

Xem “pin quang điện” (17-949)

17-900

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu thu quang điện lợi dụng sự phát xạ điện tử do bức xạ quang

Thuật ngữ tương đương: “ống phát quang”

17-901

Bóng đèn chớp sáng

Bóng đèn phát ra một lượng lớn ánh sáng trong một lần chớp có thời lượng rất ngắn để chiếu sáng các vật thể được chụp ảnh

17-902

Bóng đèn chiếu pha

Bóng đèn sợi đốt có nhiệt độ màu đặc biệt cao, thường là loại phản quang để chiếu sáng các vật thể được chụp ảnh

17-903

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nghiên cứu hiệu ứng của bức xạ quang học đối với hệ miễn dịch

CHÚ THÍCH: Các hiệu ứng có thể được khu chú hoặc có hệ thống và gián tiếp qua da.

17-904

Bệnh viêm kết mạc do ánh sáng

Phản ứng viêm giác mạc và kết mạc sau khi phơi nhiễm bức xạ cực tím

CHÚ THÍCH 1: Các bước sóng ngắn hơn 320 nm tác động mạnh nhất trong việc gây ra tình trạng này. Đỉnh phổ tác động ở khoảng 270 nm. Từ đồng nghĩa phổ biến là "bệnh mù tuyết trắng", “mắt hồ quang” và "chớp sáng thợ hàn".

CHÚ THÍCH 2: Các phổ tác động khác nhau đã được công bố đối với bệnh quang viêm giác mạc và quang viêm kết mạc (CIE 106 / 2-1993 và CIE 106 / 3-1993); tuy nhiên, các nghiên cứu mới nhất khuyến khích sử dụng một phổ tác động duy nhất cho cả hai hiệu ứng mắt (CIE 106 / 1-1993).

17-905

Quang huỳnh quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-906

Năng suất lượng tử quang huỳnh quang

Tỷ số giữa thông lượng photon của bức xạ phát ra bởi vật liệu quang huỳnh quang với thông lượng photon của bức xạ kích thích hấp thụ bởi vật liệu đó

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Năng suất lượng tử quang huỳnh quang ngoài là tỉ số giữa thông lượng photon phát ra và thông lượng photon tới.

17-907

Năng suất bức xạ quang huỳnh quang

Tỷ số giữa thông lượng bức xạ phát ra bởi vật liệu quang huỳnh quang với thông lượng bức xạ hấp thụ bởi vật liệu đó

Đơn vị: 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-908

Vật liệu quang huỳnh quang

Vật liệu phát quang huỳnh quang do tiếp xúc với bức xạ quang

CHÚ THÍCH: Các vật liệu này hấp thụ năng lượng từ bức xa quang ở các vùng bước sóng ngắn hơn của phổ khả kiến và / hoặc trong vùng tử ngoại và tái phát xạ một số năng lượng bức xạ ở các bước sóng dài hơn, tạo ra các dải phát xạ hẹp trong vùng nhìn thấy được.

Xem thêm “vật liệu huỳnh quang” (17-458), “màu huỳnh quang ban ngày” (17-280)

17-909

Máy đo quang

Thiết bị để đo các đại lượng trắc quang

17-910

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “quả cầu tích phân” (17-591)

17-911

Tâm trắc quang

Điểm trong bóng đèn hoặc đèn điện mà từ đó quy luật khoảng cách trắc quang theo hướng cường độ tối đa được áp dụng gần sát nhất

17-912

Định luật khoảng cách trắc quang

Định luật tương quan giữa độ rọi E trên bề mặt với cường độ sáng I của một nguồn chiếu sáng điểm, theo đó:

Trong đó θ là gốc giữa pháp tuyến tới bề mặt và hướng chiếu sáng và d là khoảng cách giữa nguồn và bề mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Định luật này chỉ áp dụng cho một nguồn điểm. Tuy nhiên cũng có thể áp dụng cho nguồn không phải là nguồn điểm ở khoảng cách đủ lớn; trong trường hợp này mức độ gần đúng tại khoảng cách áp dụng phải được xác nhận bằng phép đo

17-913

Định luật bình phương nghịch đảo trắc quang

Xem CHÚ THÍCH 1 đối với “định luật khoảng cách trắc quang” (17-912)

17-914

Phép trắc quang

Đo lường các đại lượng có liên quan đến bức xạ được đánh giá theo một hàm hiệu suất sáng của quang phổ đã cho, ví dụ: V((l) hoặc V'((l)

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “trắc quang” đôi khi được sử dụng theo nghĩa rộng hơn bao gồm khoa học về phép đo bức xạ quang học (phép đo phóng xạ), nhưng không nên sử dụng theo nghĩa này.

17-915

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính của thực vật cho phép chúng tận dụng năng lượng bức xạ để kiểm soát sự tăng trưởng và phát triển tế bào, mô và các cơ quan của chúng

17-916

Máy quang điện

Đầu đo quang điện bao gồm catốt quang, anốt và một thiết bị nhân điện tử sử dụng phát xạ thứ cấp của các đinốt hoặc kênh giữa catốt quang và anốt

17-917

Đột biến do quang

sự phát sinh đột biến do phơi nhiễm bức xạ quang

17-918

Photon

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Photon là hạt cơ bản của spin 1 và có khối lượng nghỉ bằng không.

17-919

Bộ đếm photon

Dụng cụ bao gồm một đầu đo quang điện và các thiết bị điện tử phụ trợ mà các điện tử do catốt quang phát ra có thể được tính đến

17-920

Phơi nhiễm hình trụ photon (tại một điểm, đối với một hướng và thời gian nhất định) [Hp,z]

Xem CHÚ THÍCH đối với "phơi nhiễm bức xạ trụ" (17-1017)

Đơn vị: m-2

17-921

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem CHÚ THÍCH đối với “độ chiếu xạ trụ” (17- 274)

Đơn vị: s-1·m-2

17-922

Đầu đo photon

Đầu đo bức xạ quang lợi dụng tương tác giữa bức xạ và vật chất dẫn đến sự hấp thụ photon với sự khởi đầu tiếp theo của sự kiện sơ cấp đối với mỗi photon hấp thụ, từ đó tạo đầu ra tỷ lệ thuận với số lượng photon thu nhận

17-923

Độ phát xạ photon (tại một điểm bề mặt) [Mp]

1. Thương giữa thông lượng photon dFp, rời khỏi phần tử bề mặt chứa điểm với diện tích dA của phần tử đó

2. Định nghĩa tương đương: tích phân lấy trên bán cầu nhìn thấy từ điểm đã cho của biểu thức LpcosθdΩ, trong đó Lp là bức xạ photon tại điểm đã cho theo các hướng khác nhau của các chùm tia cơ bản phát ra trong góc khối dΩ θ là góc giữa chùm tia bất kỳ của các chùm tia này và pháp tuyến với bề mặt tại điểm đã cho

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: s-1·m-2

17-924

Độ nhiễm photon (tại một điểm của bề mặt, trong một thời gian nhất định) [Hp]

Xem CHÚ THÍCH 2 đối với “phơi nhiễm bức xạ” (17-1021)

Đơn vị: m-2

17-925

Lượng phơi sáng photon (tại một điểm, trong một thời gian phơi sáng nhất định) [Hp,o]

Xem CHÚ THÍCH 2 với "phơi nhiễm bức xạ cầu" (17-1028)

Đơn vị: m-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức phơi sáng photon (tại một điểm) [Ep,o]

Xem CHÚ THÍCH 2 đối với “độ chiếu xạ cầu” (17-1245)

Đơn vị: s-1·m-2

17-927

Thông lưng photon [Fp]

Thương giữa photon dNp phát ra, truyền qua, hoặc nhận trong một vi phân thời gian dt với vi phân thời gian đó

Đơn vị: s-1

CHÚ THÍCH: Đối với chùm tia bức xạ có phân bố quang phổ  hoặc  thông lượng photon Fp bằng:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong đó

h là hằng số Plank

c0 là vận tốc ánh sáng trong chân không

17-928

Cường độ photon (của một nguồn, theo một hướng nhất định) [Ip]

Thương của thông lượng photon dFp rời khỏi nguồn và truyền đi trong phần tử góc khối dΩ bao hướng đã cho chia cho phần tử góc khối

Đơn vị: s-1·sr-1

17-929

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. thương của thông lượng photon dFp tới một phần tử bề mặt chứa điểm, chia cho diện tích dA của phần tử đó

2. Định nghĩa tương đương: tích phân, lấy trên bán cầu nhìn thấy được từ điểm đã cho, của biểu thức LpcosθdΩ trong đó Lp là bức xạ photon tại điểm đã cho theo các hướng khác nhau của chùm tia cơ bản góc khối dΩθ là góc giữa chùm tia bất kỳ của các chùm tia này và pháp tuyến với bề mặt tại điểm đã cho

Đơn vị: s-1·m-2

17-930

Số photon [Np; Qp]

Xem “số lượng photon” (17-829)

17-931

Bức xạ photon (theo một hướng nhất định, tại một điểm nhất định của bề mặt thực hoặc ảo) [Lp]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó

dFp là thông lượng photon truyền qua điểm đã cho bởi một chùm sơ cấp và lan truyền trong góc khối dΩ chứa hướng đã cho;

dA là diện tích tiết diện của chùm tia có chứa điểm đã cho;

θ là góc giữa pháp tuyến tới tiết diện đó và hướng của chùm tia

Đơn vị: s-1·m-2·sr-1

CHÚ THÍCH 1: Phương trình trên không đại diện cho đạo hàm (tức là tốc độ thay đổi của thông lượng với góc khối hoặc diện tích) mà là thương của một yếu tố thông lượng chia cho một phần tử góc rắn và một phần tử diện tích. Trong các thuật ngữ toán học nghiêm ngặt, định nghĩa có thể được viết:

Trong các phép đo thực tế, A và Ω phải đủ nhỏ để những biến thiên của không ảnh hưởng đến kết quả. Nếu không, tỷ số  cho bức xạ photon trung bình và các điều kiện đo chính xác phải được quy định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-932

Liều bức xạ photon (theo một hướng đã cho, tại một điểm của bề mặt thực hoặc ảo) [Lt,p]

Đại lượng được xác định bởi phương trình

trong đó

dQe,p là thông lượng photon truyền qua điểm đã cho bởi một chùm sơ cấp và lan truyền trong góc khối dΩ chứa hướng đã cho;

dA là diện tích tiết diện của chùm tia có chứa điểm đã cho;

θ là góc giữa pháp tuyến tới tiết diện đó và hướng của chùm tia

Đơn vị: s-1·m-2·sr-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong các phép đo thực tế, A và Ω phải đủ nhỏ để những biến thiên của Qe,p không ảnh hưởng đến kết quả. Nếu không, tỷ số  cho bức xạ photon trung bình và các điều kiện đo chính xác phải được quy định.

CHÚ THÍCH 2: Xem CHÚ THÍCH 2 đến 7 cho “liều bức xạ” (17-1014).

17-933

Phơi sáng photon cầu (tại một điểm, trong một Thời gian phơi sáng nhất định) [Hp,o]

Xem CHÚ THÍCH 2 với "phơi bức xạ cầu" (17- 1028)

Đơn vị: m-2

17-934

Độ chiếu xạ photon (tại một điểm) [Ep,o]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: s-1·m-2

17-935

Quang bệnh học

Chi nhánh của sinh học và y học có liên quan đến các hiệu ứng bệnh lý liên quan đến bức xạ quang học

17-936

Quang chu kỳ

Chu kỳ sáng và tối tự nhiên hoặc nhân tạo mà sinh vật sống có thể tiếp xúc

17-937

Hiện tượng quang chu kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-938

Sự nhìn ban ngày

Sự nhìn bằng mắt thường, trong đó tế bào hình nón là các tế bào cảm quang hoạt động chủ yếu

CHÚ THÍCH 1: Sự nhìn ban ngày thường xảy ra khi mắt thích nghi với mức độ chói tối thiểu là 5 cd·m-2.

CHÚ THÍCH 2: Cảm nhận màu sắc là đặc trưng của sự nhìn ban ngày.

17-939

Quang trở

Xem “tế bào quang dẫn” (17-891)

17-940

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “bệnh lý võng mạc do ánh sáng” (17-881)

17-941

Sự nhạy cảm quang

Quá trình mà một chất hoặc một hệ thống trở nên dễ nhạy cảm với hiệu ứng quang bởi tác động của một chất hoặc hệ thống khác

17-942

Sự quang hợp

Sự chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học

CHÚ THÍCH Sự quang hợp ở thực vật được biết rõ và liên quan đến sự đồng hóa carbon dioxide thành đường đơn giản. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo (chủ yếu ở dải bước sóng từ 400 nm đến 700 nm), được chuyển thành năng lượng liên kết hóa học trong đường. Sự quang hợp trong da xảy ra khi 7-dehydrocholesterol trong da hấp thụ bức xạ mặt trời UV-B và chuyển thành tiền vitamin D3.

17-943

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng lượng photon tiếp xúc trong dải sóng từ 400 nm đến 700 nm

Đơn vị: mol·m-2·s-1 hoặc mol·m-2·d-1

Viết tắt: "PAR"

17-944

Tính hướng quang

Đặc tính của các sinh vật di động chuyển động theo ánh sáng

CHÚ THÍCH: Ví dụ, hướng quang dương liên quan đến chuyển động (chẳng hạn như bơi) về phía nguồn sáng và hướng quang âm rời khỏi nguồn sáng.

17-945

Quang trị liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “liệu pháp quang động học” đã được sử dụng khi các tác nhân nhạy cảm quang đặc biệt được thêm vào như là một phần của quá trình điều trị.

17-946

Quang bán dẫn

Đầu đo quang điện sử dụng các chất bán dẫn trong đó hiệu ứng quang điện được tạo ra trong vùng lân cận của tiếp giáp ép p-n (p-n-p hoặc n-p-n) có các thuộc tính khuếch đại

17-947

Tính quang hướng

Sự thay đổi hướng phát triển của các bộ phận thực vật (tế bào, mô và / hoặc cơ quan) để đáp ứng với một nguồn bức xạ định hướng.

CHÚ THÍCH: Ví dụ, thân cây thường sẽ uốn cong về phía nguồn ánh sáng và lá sẽ thay đổi hướng sao cho bề mặt trên của chúng có khuynh hướng vuông góc với nguồn sáng.

17-948

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem “tế bào phát quang” (17-900)

17-949

Tế bào quang điện

Đầu đo quang điện sử dụng sức điện động được tạo ra bởi hấp thụ bức xạ quang học

Thuật ngữ tương đương: “tế bào quang điện”

17-950

Phép đo màu vật lý

Phép đo màu trong đó các đầu đo vật lý được sử dụng để thực hiện phép đo

17-951

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phép đo quang trong đó các đầu đo vật lý được sử dụng để thực hiện phép đo

17-952

PIARC

Chữ viết tắt của Hiệp hội đường bộ thế giới, có nguồn gốc từ tên gọi: Hiệp hội quốc tế thường trực của Đại hội đường bộ

17-953

Chân cắm

Mảnh kim loại, thường có dạng hình trụ, cố định ở cuối đầu đèn để cắm vào lỗ tương ứng trong đui đèn để cố định đầu đèn và / hoặc tạo tiếp xúc

Thuật ngữ tương đương: “chốt cắm”

CHÚ THÍCH: Các thuật ngữ “chân cắm” và “chốt cắm” thường chỉ sự khác biệt về kích thước, chân cắm nhỏ hơn chốt cắm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu đèn chân cắm (Mỹ)

Đầu đèn có một hoặc nhiều chân cắm

Thuật ngữ tương đương được sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “đầu đèn chân cắm”

CHÚ THÍCH: Quy ước quốc tế là F cho một chân cắm, G cho 2 hoặc nhiều chân cắm.

17-954

Đầu đèn chân cắm

Đầu đèn có một hoặc nhiều chân cắm

Thuật ngữ tương đương được sử dụng ở Mỹ: “đầu đèn chân cắm”

CHÚ THÍCH: Quy ước quốc tế là F cho một chân cắm, G cho 2 hoặc nhiều chân cắm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điểm ảnh

Phần tử nhỏ nhất có khả năng tạo đầy đủ chức năng của màn hình

Xem thêm “phần tử” (17-374)

17-957

Hằng số Plank [h]

Hằng số với kích thước của năng lượng nhân với thời gian

CHÚ THÍCH: Đối với giá trị của hằng số Plank, xem CODATA

17-958

Định luật Planck

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó

Le là độ chói bức xạ

l là bước sóng trong chân không

T nhiệt độ nhiệt động học

c1 = 2 p h ;

c2 = h c0/k;

h là hằng số Plank

c0 là vận tốc ánh sáng trong chân không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Công thức đôi khi được viết bằng  thay vì  trong đó Ω0 là góc khối có độ ln 1 sr.

CHÚ THÍCH 2: Đối với đầu đo trong môi trường có chiết suất n, độ chói bức xạ đo được là:

n-2Le,l(l,T)

CHÚ THÍCH 3: Định luật Plank cũng có thể được biểu thị cho nồng độ phổ của độ trưng bức xạ Me,l(l, T); hệ số đầu tiên trong công thức là c1 thay vì

CHÚ THÍCH 4: Cả hai đại lượng (độ chói bức xạ và độ trưng bức xạ) đều áp dụng cho bức xạ không phân cực được phát ra.

17-959

Đường quỹ tích Plank

Quỹ tích của các điểm trong một biểu đồ màu sắc thể hiện sắc độ của bức xạ của nguồn bức xạ Plank ở các nhiệt độ khác nhau

17-960

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nguồn bức xạ nhiệt lý tưởng hấp thụ hoàn toàn mọi bức xạ tới, bất kể bước sóng, hướng tới hay sự phân cực

Thuật ngữ tương đương: “vật đen”

CHÚ THÍCH: Nguồn bức xạ nhiệt này với bất kỳ bước sóng và hướng nào, có nồng độ phổ tối đa của độ chói bức xạ đối với nguồn bức xạ nhiệt ở trạng thái cân bằng nhiệt tại nhiệt độ cho trước.

17-961

Màn hình plasma

Loại màn hình phẳng phổ biến cho TV màn hình rộng (32 in hoặc lớn hơn) bao gồm một ma trận các tế bào nhỏ (điểm ảnh) giữa hai tấm kính chứa một hỗn hợp trơ của các khí hiếm có thể chuyển thành plasma bằng cách đặt một điện áp lên tế bào sao cho plasma bắt đầu phát ra các điện tử, sau đó kích thích các chất huỳnh quang phát ánh sáng và tạo ra hình ảnh màu

Viết tắt: “PDP”

17-962

Độ sáng điểm [Ev; E]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: Ix = lm·m-2

CHÚ THÍCH: Độ sáng điểm được đo bằng độ rọi được tạo ra bởi nguồn trên mặt phẳng tại mắt người quan sát vuông góc với hướng từ nguồn sáng.

17-963

Phương pháp điểm (tính toán chiếu sáng)

Phương pháp tính toán để dự đoán độ rọi trực tiếp tại mỗi điểm trên mặt phẳng tính toán, sử dụng dữ liệu đo phân bố cường độ sáng của nguồn hoặc đèn điện

17-964

Nguồn điểm

Nguồn bức xạ không kết hợp, kích thước của nó đủ nhỏ so với khoảng cách giữa nguồn và bề mặt chiếu có thể bỏ qua trong tính toán và các phép đo

CHÚ THÍCH: Nguồn điểm phát ra đồng đều theo mọi hướng được gọi là nguồn điểm đẳng hướng hoặc nguồn điểm đồng nhất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự nhìn điểm

Sự nhìn một nguồn sáng nhỏ, trong đó cảm giác sáng chỉ được xác định bởi độ rọi được tạo ra bởi nguồn ở mắt người quan sát

17-966

Bức xạ phân cực

Bức xạ có trường điện từ theo trục hoành định hướng theo các hướng xác định

CHÚ THÍCH: Sự phân cực có thể là tuyến tính, elip hoặc hình tròn.

17-967

Bộ phân cực

Thiết bị quang học điều chỉnh chùm tia bức xạ quang học để tạo ra một chùm tia với một trạng thái phân cực duy nhất bất kể trạng thái phân cực của bức xạ tới

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: “bộ phân cực” không đủ tiêu chuẩn thường được sử dụng để mô tả một bộ phân cực tuyến tính.

CHÚ THÍCH 3: Sự phân biệt được tạo ra giữa một bộ phân cực hoàn toàn chỉ truyền trạng thái phân cực duy nhất và một bộ phân cực không hoàn toàn ngoài việc truyền một trạng thái phân cực duy nhất, không loại trừ hoàn toàn tất cả các trạng thái phân cực khác.

17-968

Chế độ đa sắc

Chế độ đo quang phổ trong đó mẫu đo được chiếu sáng bởi ánh sáng không bị tán xạ và tổng lượng bức xạ (phản xạ hoặc truyền qua cộng với huỳnh quang) rời khỏi mẫu được phân tích theo từng bước sóng bằng đầu đo

17-969

Máy phát đa sắc tố

Thiết bị quang học đồng thời tạo ra nhiều kênh phổ dải hẹp các bước sóng khác nhau

17-970

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn điện có thể dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác ngay cả trong khi kết nối với nguồn điện

17-971

Đèn mỏ di động

đèn điện mỏi với nguồn điện tích hợp hoặc nguồn điện lưới có thể cung cấp ánh sáng khi đang di chuyển

17-972

Thời gian nắng có thể (tại một địa điểm cụ thể)

Tổng thời gian trong một khoảng thời gian nhất định trong đó mặt trời ở phía trên chân trời thực tế, có thể bị che khuất bởi núi, tòa nhà, cây cối, v.v.

17-973

Chốt cắm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-974

Mô hình tái bản ưu tiên

Mô hình toán học tạo ra các phép biến đổi được áp dụng cho dữ liệu hình ảnh cảnh hoặc ảnh gốc tham chiếu để tạo dữ liệu hình ảnh mô tả một bản sao ưa thích

CHÚ THÍCH: Các mô hình tái bản ưu tiên khác với các mô hình tái bản khác trong đó bản sao ưa thích không cần phải nỗ lực tái tạo lại sự hiển thị của bản gốc. Trong thực tế, những gì được coi là ưa thích có thể phụ thuộc vào sở thích của người xem. Các biến đổi được tạo ra bởi một mô hình tái bản ưu tiên thường phụ thuộc vào các đặc tính của cảnh hoặc bản gốc và phương tiện đầu ra.

17-975

Đèn kênh ưu tiên

Xem CHÚ THÍCH đối với “đèn bên cạnh” (17- 643)

17-976

Dấu hiệu kênh ưu tiên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-977

Đầu đèn chính tiêu điểm trước (Mỹ)

Đầu đèn cho phép phần tử phát sáng được đưa vào một vị trí xác định tương ứng với đầu đèn trong quá trình sản xuất bóng đèn sao cho có thể bảo đảm vị trí tái lặp được khi lắp bóng đèn vào một đui đèn thích hợp

Thuật ngữ tương đương sử dụng bên ngoài nước Mỹ: “đầu đèn chính tiêu điểm trước”

CHÚ THÍCH: Chỉ định quốc tế là P.

17-978

Đầu đèn chính tiêu điểm trước

Đầu đèn cho phép phần tử phát sáng được đưa vào một vị trí xác định tương ứng với đầu đèn trong quá trình sản xuất bóng đèn sao cho có thể bảo đảm vị trí tái lặp được khi lắp bóng đèn vào một đui đèn thích hợp

Thuật ngữ tương đương sử ở Mỹ: “đầu đèn chính tiêu điểm trước”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-979

Bóng đèn chỉnh tiêu cự trước

Bóng đèn sợi đốt trong đó phần tử sáng được điều chỉnh chính xác trong quá trình sản xuất đến một vị trí xác định đối với các thiết bị định vị tạo thành một phần của đầu đèn

17-980

Bóng đèn nung nóng trước

Xem “bóng đèn khởi động nóng” (17-541)

17-981

Bóng đèn thủy tinh ép

Bóng đèn phản xạ có vỏ bóng bao gồm 2 phần thủy tinh hợp nhất với nhau, cụ thể là một bát phản xạ được mạ kim loại và một vỏ có hoa văn tạo thành một hệ thống quang học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nguồn sáng chính

Bề mặt hoặc vật thể phát sáng bằng cách biến đổi năng lượng

17-983

Chuẩn đo quang sơ cấp

Thiết bị được thiết kế để thiết lập đơn vị đo quang cơ bản

17-984

Mặt phẳng chính (phân bố ánh sáng của đèn điện)

Mặt phẳng thẳng đứng qua đèn chứa hướng tham chiếu

17-985

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống dẫn sáng trong đó ánh sáng bị giới hạn bởi sự phản xạ toàn phần của bề mặt lăng kính trong vật liệu trong suốt bao gồm tường dẫn hướng

17-986

Chiếu sáng chùm tia thuận (trong đường hàm)

Chiếu sáng trong đó ánh sáng đi tới vật thể theo cùng hướng với chiều giao thông

CHÚ THÍCH: Chiếu sáng chùm tia thuận được đặc trưng bằng cách sử dụng đèn điện có phân bố cường độ sáng không đối xứng qua mặt phẳng C90-C270 (mặt phẳng vuông góc với hướng giao thông), trong đó cường độ sáng tối đa được chiếu theo cùng hướng với chiều giao thông.

Xem thêm “chiếu sáng đối xứng” (17-1293), “chiếu sáng chùm tia ngược” (17-261)

Viết tắt: “PBL”

17-987

Không gian kết nối dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem thêm “không gian kết nối dữ liệu ICC” (17- 546)

Viết tắt: “PCS”

17-988

Đèn chiếu nhấn mặt nghiêng

Đèn chiếu tạo ra một chùm sáng sắc nét có thể điều chỉnh đường viền bằng các màn chắn, cửa chớp hoặc mặt nạ chặn bóng mờ

17-989

Bóng đèn chiếu

Bóng đèn trong đó phần tử phát sáng có dạng tương đối tập trung và được bố trí sao cho bóng đèn có thể sử dụng với hệ thống chiếu hình ảnh tĩnh hoặc động trên màn hình

17-990

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. thiết bị chiếu hình ảnh lên một bề mặt

CHÚ THÍCH: Bao gồm cả chiếu mặt trước và sau và kỹ thuật phù hợp bất kỳ được sử dụng để cung cấp ánh sáng màu, như các ống tia catốt (CRT), màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc các thiết bị vi phản quang kỹ thuật số (DMD).

2. đèn điện sử dụng sự phản xạ và / hoặc khúc xạ để tăng cường độ sáng trong một góc khối giới hạn

17-991

Bóng đèn chiếu

Bóng đèn trong đó phần tử phát sáng được bố trí sao cho bóng đèn có thể sử dụng với hệ thống chiếu ánh sáng theo một hướng được chọn

CHÚ THÍCH: thuật ngữ này bao gồm các loại bóng đèn khác nhau như bóng đèn pha, bóng đèn chiếu điểm, bóng đèn trường quay, v.v.

17-992

Mù màu đỏ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-993

Dị tật nhìn màu đỏ

Xem “CHÚ THÍCH 8 đối với “sự nhìn màu khiếm khuyết” (17-287)

17-992

Bệnh mù màu đỏ

Xem CHÚ THÍCH 9 đối với “sự nhìn màu khiếm khuyết” (17-287)

17-995

Đèn điện có bảo vệ

Đèn điện với bảo vệ đặc biệt chống xâm nhập của bụi, độ ẩm hoặc nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-996

Kính bảo vệ

Phần trong suốt hoặc mờ của đèn điện hở hoặc đèn điện kín được thiết kế để bảo vệ (các) bóng đèn khỏi bụi bẩn hoặc để tránh tiếp xúc với chất lỏng, hơi hoặc khí và khiến chúng không thể tiếp cận được

17-997

Trường gần

Môi trường ngay sát kích thích màu xem xét, thường rộng khoảng 2° từ cạnh rìa kích thích màu xét theo mọi hướng, hoặc hướng chủ yếu

17-998

Khoảng cách gần (lắp đặt trong nội thất)

Khoảng cách giữa một bức tường và tâm sáng của các đèn điện trong hàng gần nhất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu sắc vật lý tâm lý

Đặc tính kỹ thuật của một kích thích màu về các giá trị xác định theo toán tử, chẳng hạn như các giá trị ba kích thích

CHÚ THÍCH 1: Khi ý nghĩa là rõ ràng từ ngữ cảnh, thuật ngữ “màu” có thể được sử dụng một mình.

CHÚ THÍCH 2: Trong tiếng Đức, “Farbe” thường được sử dụng thay cho "Farbempfindung”. Việc sử dụng "Farbe" theo nghĩa "Farbvalenz" nên tránh. Chỉ khi ý nghĩa là hiển nhiên trong ngữ cảnh, hoặc khi “Farbempfindung” và “Farbvalenz” đều phù hợp, "Farbe" có thể được sử dụng theo nghĩa "Farbvalenz".

Xem thêm “màu” (17-197)

17-1000

Chiếu sáng công cộng

Chiếu sáng bảo đảm an ninh và an toàn suốt đêm trên các tuyến đường công cộng, đường đi xe đạp, vỉa hè và khu vực dành cho người đi bộ trong các công viên và vườn hoa công cộng

CHÚ THÍCH: Cũng có thể qua các chiến lược như “Làm đẹp thành phố” giúp tăng cường các ngành công nghiệp thương mại và du lịch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóng đèn xung

1. bóng đèn phát năng lượng dạng xung duy nhất hoặc một chuỗi xung, trong đói mỗi xung giả định có thời lượng ngắn hơn 0,25 s

2. bóng đèn với một chuỗi xung liên tục hoặc năng lượng bức xạ điều biến trong đó công suất bức xạ đỉnh bằng ít nhất 10 lần năng lượng bức xạ trung bình

CHÚ THÍCH 1: Thời lượng cửa xung bóng đèn là khoảng thời gian giữa các điểm công suất nửa đỉnh trên cạnh trước và cạnh sau của xung

CHÚ THÍCH 2: Trong IEC 62471: 2006 / CIE S 009: 2002 An toàn quang học của bóng đèn và hệ thống đèn, các bóng đèn chiếu sáng thông dụng được định nghĩa là đèn sóng liên tục. Ví dụ về các loại đèn xung bao gồm bóng đèn chớp nhiếp ảnh, đèn chớp trong máy photocopy, đèn LED xung điều biến và đèn nhấp nháy.

17-1002

Độ tinh khiết (của kích thích màu)

Thước đo tỷ lệ của lượng kích thích đơn sắc và kích thích vô sắc xác định, khi pha trộn cộng thêm hợp với kích thích màu được xem xét

CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp kích thích màu tím, kích thích đơn sắc được thay thế bằng một kích thích có sắc độ được biểu diễn bằng một điểm trên ranh giới màu tím.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-1003

Hiện tượng Purkin

Sự giảm độ sáng của kích thích màu bước sóng dài chủ yếu so với độ sáng của kích thích màu bước sóng ngắn chủ yếu khi các độ chói giảm theo cùng tỷ lệ từ mức ban ngày đến mức hoàng hôn hoặc mức ban đêm mà không thay đổi phân bố phổ tương đối của các kích thích tương ứng

CHÚ THÍCH: Khi chuyển từ sự nhìn ban ngày sang sự nhìn hoàng hôn hoặc ban đêm, hiệu suất sáng quang phổ thay đổi, bước sóng của hiệu suất tối đa chuyển dịch về phía các bước sóng ngắn hơn.

17-1004

Ranh giới màu tím

Đoạn thẳng trong biểu đồ màu, hoặc mặt phẳng trong một không gian ba kích thích, thể hiện các hỗn hợp cộng thêm của các kích thích đơn sắc bước sóng xấp xỉ 380 nm và 780 nm

17-1005

Kích thích màu tím

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Màu tím là màu không được thể hiện trong sắc màu của quang phổ.

17-1006

Đầu đo nhiệt điện

Đầu đo nhiệt của bức xạ quang lợi dụng tốc độ thay đổi của sự phân cực điện tự phát, hoặc sự phân cực vĩnh viễn của một số vật liệu điện môi do sự thay đổi nhiệt độ gây ra

Q

17-1007

Lượng ánh sáng [Qv; Q]

Không còn sử dụng: xem “năng lượng sáng” (17- 733)

17-1008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem CHÚ THÍCH 2 đối với “đầu đo lượng tử không chọn lọc” (17-822)

17-1009

Đầu đo lượng tử (không chọn lọc)

Xem “đầu đo lượng tử không chọn lọc” (17-822)

17-1010

Hiệu suất lượng tử (của đầu đo) [η]

Tỷ số giữa số lượng các sự kiện cơ bản (như giải phóng điện tử) góp phần vào đầu ra của đầu đo với số lượng photon tới

Đơn vị: 1

Xem thêm “hiệu suất lượng tử ngoại” (17-421), “hiệu suất lượng tử nội” (17-597)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17-1011

Đường xuyên tâm

đường giao thông trực tiếp giữa trung tâm đô thị và các quận ngoại thành

17-931

Độ chói bức xạ (theo một hướng nhất định, tại một điểm nhất định của bề mặt thực hoặc ảo) [Lp]

Đại lượng được xác định bởi phương trình

trong đó

dFe là thông lượng bức xạ truyền qua điểm đã cho bởi một chùm sơ cấp và lan truyền trong góc khối dW bao hướng đã cho;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

q là góc giữa pháp tuyến tới tiết diện đó và hướng của chùm tia

Đơn vị: W·m-2·sr-1

CHÚ THÍCH 1: Phương trình trên không đại diện cho đạo hàm (tức là tốc độ thay đổi của thông lượng với góc khối hoặc diện tích) mà là thương của một yếu tố thông lượng chia cho một phần tử góc khối và một phần tử diện tích. Trong các thuật ngữ toán học nghiêm ngặt, định nghĩa có thể được viết:

Trong các phép đo thực tế, A và W phải đủ nhỏ để những biến thiên của Fe không ảnh hưởng đến kết quả. Nếu không, tỷ số

 cho độ chói bức xạ trung bình và các điều kiện đo chính xác phải được quy định

CHÚ THÍCH 2: Trong các lưu ý sau, ký hiệu cho các đại lượng không có các chỉ số vì các công thức cũng hợp lệ đối với các thuật ngữ “độ chói” và “ bức xạ photon”.

CHÚ THÍCH 3: Đối với diện tích dA của bề mặt nguồn do cường độ dl, của dA theo hướng đã cho là  do đó công thức tương đương là  một dạng phổ biến được sử dụng trong kỹ thuật chiếu sáng.

CHÚ THÍCH 4: Đối với diện tích dA của bề mặt nhận chùm tia do độ chiếu xạ hoặc độ rọi dE được tạo nên bởi chùm tia trên dA nên công thức tương đương là  một dạng hữu ích khi nguồn không có bề mặt (ví dụ bầu trời, plasma của sự phóng điện).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 6 Vì độ rộng quang học Gn2, (xem CHÚ THÍCH với “độ rộng hình học”) là bất biến do đó lượng Ln-2 cũng bất biến dọc theo đường đi của chùm tia nếu tổn thất do hấp thụ, phản xạ và khuếch tán được lấy bằng 0. Lượng đó được gọi là "độ chói bức xạ cơ bản".

CHÚ THÍCH 7: Mối tương quan giữa dF và L được đưa ra trong các công thức trên đôi khi được gọi là “định luật cơ bản của phép đo bức xạ và trắc quang”:  với ký hiệu được đưa ra ở đây và ở “độ rộng hình học”.

17-1013

Hệ số bức xạ (tại phần tử bề mặt của môi trường, theo một hướng nhất định, trong điều kiện chiếu xạ xác định) [qe]

Thương giữa độ chói bức xạ của phần tử bề mặt theo hướng đã cho và độ chiếu xạ trên môi trường

Đơn vị: sr-1

CHÚ THÍCH: Hàm phân bố phản xạ hai hướng (BRDF) tương tự như hệ số trên, ngoại trừ nó được xác định cho bức xạ tới định hướng.

17-931

Liều bức xạ (theo một hướng nhất định, tại một điểm nhất định của bề mặt thực hoặc ảo) [Lt]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó

dQe là năng lượng bức xạ truyền qua điểm đã cho bởi một chùm sơ cấp và lan truyền trong góc khối dW bao hướng đã cho;

dA là diện tích tiết diện của chùm tia có chứa điểm đã cho;

q là góc giữa pháp tuyến tới tiết diện đó và hướng của chùm tia

Đơn vị: J·m-2·sr-1

Thuật ngữ tương đương “tích phân độ chói bức xạ theo thời gian”

CHÚ THÍCH 1: Phương trình trên không biểu diễn đạo hàm (tức là tốc độ thay đổi của năng lượng bức xạ với góc khối hoặc diện tích) mà là thương của một yếu tố năng lượng chia cho một phần tử gốc khối và một phần tử diện tích. Trong các thuật ngữ toán học nghiêm ngặt, định nghĩa có thể được viết:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 cho độ chói bức xạ trung bình và các điều kiện đo chính xác phải được quy định

CHÚ THÍCH 2: Trong các lưu ý sau, ký hiệu cho các đại lượng không có các chỉ số vì các công thức cũng hợp lệ đối với các thuật ngữ “ liều độ chói” và “liều bức xạ photon”.

CHÚ THÍCH 3: Đối với diện tích dA của bề mặt nguồn do độ phơi bức xạ hoặc phơi sáng dH tạo nên bởi chùm tia trên dA là  do đó công thức tương đương là  một dạng hữu ích khi nguồn không có bề mặt (ví dụ bầu trời, plasma của sự phóng điện).

CHÚ THÍCH 4: Sử dụng độ rộng hình học dG của chùm sơ cấp, do dG = dAcosqdW nên công thức tương đương là .

CHÚ THÍCH 5 Vì độ rộng quang học Gn2, (xem CHÚ THÍCH với “độ rộng hình học”) là bất biến do đó lượng Ln-2 cũng bất biến dọc theo đường đi của chùm tia nếu tổn thất do hấp thụ, phản xạ và khuếch tán được lấy bằng 0. Lượng đó được gọi là “độ chói bức xạ cơ bản”.

CHÚ THÍCH 6: Mối tương quan giữa dQ và L được đưa ra trong các công thức trên đôi khi được gọi là hệ quả của định luật cơ bản của phép đo bức xạ và trắc quang.

17-1015

Hệ số bức xạ (tại phần tử bề mặt của môi trường không tự phát xạ, theo một hướng đã cho, trong điều kiện chiếu xạ xác định) [β]

Tỷ số giữa độ chói bức xạ của phần tử bề mặt theo hướng đã cho và độ chói bức xạ của bộ khuếch tán phản xạ hoặc truyền qua hoàn hảo được chiếu xạ và quan sát giống hệt nhau

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Đối với môi trường quang huỳnh quang, hệ số bức xạ gồm 2 thành phần, hệ số bức xạ phản xạ βR và hệ số bức xạ huỳnh quang βL. Tổng các hệ số bức xạ phản xạ và huỳnh quang là hệ số bức xạ tổng cộng βT:

βT = βR + βL

Chỉ số R được sử dụng ở đây cho hệ số độ chói bức xạ phản xạ vì nó trực quan hơn S truyền thống và tránh nhầm lẫn với việc sử dụng S để biểu thị trạng thái phân cực.

17-1016

Nhiệt độ bức xạ (của một nguồn bức xạ nhiệt, đối với bước sóng xác định)

Nhiệt độ của nguồn bức xạ nhiệt Plank mà độ chói bức xạ ở bước sóng xác định có cùng mật độ phổ như đối với nguồn bức xạ nhiệt xem xét

Đơn vị: K

17-1017

Phơi nhiễm bức xạ trụ (tại một điểm, cho một hướng và thời lượng nhất định) [He,z]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị: J·m-2 = W·s·m-2

CHÚ THÍCH: Các đại lượng tương tự phơi sáng trụ Hv,z và tiếp xúc photon trụ Hp,z được xác định theo cách tương tự bằng cách thay độ chiếu xạ trụ Ee,z bằng độ rọi trụ Ev,z hoặc độ chiếu xạ photon trụ Ep,z.

17-1018

Hiệu suất bức xạ (của nguồn bức xạ) [ηe]

Tỷ số giữa thông lượng bức xạ phát ra với công suất tiêu thụ của nguồn

Đơn vị: 1

CHÚ THÍCH: Phải xác định có hay không năng lượng tiêu hao bởi các thiết bị phụ trợ như balát, vv, nếu có phải đưa vào công suất tiêu thụ của nguồn.

17-1019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tích phân theo thời gian của thông lượng bức xạ Fe trong một khoảng thời gian Δt nhất định

Đơn vị: J = W·s

17-1020

Độ trưng bức xạ (tại một điểm của bề mặt) [Me]

1. Thương của thông lượng bức xạ dFe phát ra từ một phần tử bề mặt chứa điểm, chia cho diện tích dA của phần tử đó

2. Định nghĩa tương đương: tích phân lấy trên bán cầu có thể nhìn thấy từ điểm đã cho, của biểu thức Le cosθ dΩ, trong đó Le là độ chói bức xạ tại điểm đã cho theo các hướng khác nhau của các chùm tia cơ bản phát ra trong góc khối dΩθ là góc giữa chùm tia bất kỳ và pháp tuyến với bề mặt tại điểm đã cho

Đơn vị: w m-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phơi nhiễm bức xạ (tại một điểm của một bề mặt, trong một thời gian nhất định) [He]

1. Thương của năng lượng bức xạ dQe tới một phần tử bề mặt chứa điểm trong khoảng thời gian đã cho chia cho diện tích dA của phần tử đó

2. Định nghĩa tương đương: tích phân theo thời gian của độ chiếu xạ Ee tại điểm đã cho trong khoảng thời gian Δt

Đơn vị: J·m-2 = W·s·m-2

CHÚ THÍCH: Lượng "phơi sáng" ở đây được xác định không được nhầm lẫn với lượng cũng được đặt tên là "phơi sáng" được sử dụng trong trường tia X và tia g, đơn vị là cu-lông trên kilôgam (C·kg-1).

17-1023

Máy đo phơi nhiễm bức xạ

Dụng cụ để đo độ phơi bức xạ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lượng phơi nhiễm bức xạ (tại một điểm, trong một thời gian phơi sáng nhất định) [He,o]

Xem "phơi nhiễm bức xạ cầu" (17-1028)

17-1024

Tỷ suất lượng phơi bức xạ (tại một điểm) [Ee,o]

Xem “độ chiếu xạ cầu” (17-1245)

17-1025

Thông lượng bức xạ [Fe; P]

Xem "công suất bức xạ" (17-1027)

17-1026

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thương của thông lượng bức xạ Fe phát ra từ nguồn và truyền đi trong phần tử góc khối dΩ chứa hướng đã cho chia cho phần tử góc khối

Đơn vị: W·sr-1

CHÚ THÍCH: Định nghĩa chỉ đúng với một nguồn điểm.

17-1027

Công suất bức xạ [Fe; P]

Công suất phát ra, truyền qua hoặc nhận được dưới dạng bức xạ

Đơn vị: W

Thuật ngữ tương đương; "thông lượng bức xạ"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phơi nhiễm bức xạ cầu (tại một điểm, trong một thời gian nhất định) [He,o]

Tích phân theo thời gian của độ chiếu xạ cầu, Ee,o tại điểm đã cho trong thời gian Δt đã cho

Đơn vị: J·m-2