Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163B:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần đối tượng sử dụng

Số hiệu: TCN68-163B:1997 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: ***
Ngày ban hành: 31/03/1997 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Khuyến nghị của ITU-T

Danh mục

Yêu cầu

Chú thích

Q.761

Mô tả chức năng của phần đối tượng sử dụng ISDN của hệ thống báo hiệu số 7

--

 

Q.761.1

Vấn đề chung

R

Kết nối SCCP – ISUP không được yêu cầu

Q.761.2

Giới thiệu các thủ tục báo hiệu phần đối tượng sử dụng ISDN

--

 

Q.761.2.1

Báo hiệu địa chỉ

R

 

Q.761.2.2

Các thủ tục báo hiệu

R

 

Q.761.2.3

Các phương pháp báo hiệu

R

Phương pháp báo hiệu End-to-end không được yêu cầu

Q.761.2.4

Sự trao đổi báo hiệu

--

 

Q.761.2.4.1

Sự trao đổi báo hiệu ISUP

R

 

Q.761.2.4.2

Sự trao đổi báo hiệu với các hệ thống báo hiệu hoặc các phần đối tượng sử dụng khác

R

 

Q.761.3

Các khả năng mà phần đối tượng sử dụng ISDN hỗ trợ

R

Các khả năng sau đây không được yêu cầu:

- Các kiểu nối đa tốc độ

- Thủ tục báo hiệu đối với kiểu kết nối cho phép khả năng chuyển trở lại.

- Thủ tục xác định trễ truyền

- Thủ tục điều khiển “tiếng dội” động động

- Các thủ tục báo hiệu chung liên quan

- Báo hiệu End-to-end – Phương pháp đi qua

- Báo hiệu End-to-end – Phi kết nối SCCP

- Báo hiệu End-to-end – Định hướng kết nối SCCP

- Không yêu cầu End-to-end

- Sự kích hoạt dịch vụ đơn giản

- Các hoạt động từ xa

- Thủ tục xác định mạng

- Các khả năng liên quan các dịch vụ bổ trợ MLPP

- Thủ tục kích hoạt dịch vụ đơn giản, các hoạt động từ xa và thủ tục xác định mạng

Q.761.3.1

Lớp có thể ứng dụng quốc tế

R

 

Q.761.3.2

Lớp sử dụng quốc gia

R

 

Q.761.4

Các dịch vụ được lấy từ phần chuyển giao tin báo MTP

--

 

Q.761.4.1

Tổng quát

R

 

Q.761.4.2

Mô tả các cơ sở

R

 

Q.761.4.2.1

Chuyển giao

R

 

Q.761.4.2.2

Tạm dừng

R

 

Q.761.4.2.3

Hồi phục lại

R

 

Q.761.4.2.4

Trạng thái

R

Các giá trị tham số của điều khoản khác hơn tính bất khả dụng của phần đối tượng sử dụng và mạng báo hiệu bị tắc nghẽn không được yêu cầu

Q.761.5

Báo hiệu End-to-end

--

 

Q.761.5.1

Vấn đề chung

NU

 

Q.761.5.2

Phương pháp SCCP của báo hiệu End-to-end

NU

 

Q.761.5.3

Phương pháp đi qua của báo hiệu End-to-end

NU

 

Q.761.6

Sự mở rộng trong tương lai và thủ tục tương thích

R

 

Q.761.6.1

Tính tương thích các phiên bản

R

 

Q.761/Bảng 3

Tập hợp bản tin tối thiểu được nhận dạng ở giao diện quốc tế

R

 

Q.761/Bảng 4

Tập hợp tham số tối thiểu được nhận dạng ở giao diện quốc tế

R

 

Q.761.6.2

Hướng dẫn các cách mã hóa bổ trợ để tương thích các phần đối tượng sử dụng ISDN

--

 

Q.761.6.2.1

Các bản tin

R

 

Q.761.6.2.2

Các tham số

R

 

Q.762

Chức năng chung của các bản tin và tín hiệu

--

 

Q.762.0

Vấn đề chung

--

 

Q.762.1

Các bản tin báo hiệu

--

 

Q.762.1.1

Bản tin đầy đủ địa chỉ (ACM)

R

 

Q.762.1.2

Bản tin trả lời (ANM)

R

 

Q.762.1.3

Bản tin tắc nghẽn (BLO)

R

 

Q.762.1.4

Bản tin khẳng định tắc nghẽn (BLA)

R

 

Q.762.1.5

Bản tin hoàn thành biến đổi cuộc gọi (CMC) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.6

Bản tin loại bỏ biến đổi cuộc gọi (CMRJ) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.7

Bản tin yêu cầu biến đổi cuộc gọi (CMR) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.8

Bản tin xử lý cuộc gọi (CPG)

R

 

Q.762.1.9

Bản tin thông tin cước (CRG) (sử dụng trong nước)

R

 

Q.762.1.10

Bản tin khóa nhóm mạch (CGB)

R

Bản tin tắc nghẽn nhóm mạch (CGB) sẽ không được coi là khẳng định cho các bản tin xóa mạch được gửi đi trước đó (RSC)

Q.762.1.11

Bản tin khẳng định khóa nhóm mạch (CGBA)

R

 

Q.762.1.12

Bản tin khởi động nhóm mạch (GRS)

R

 

Q.762.1.13

Bản tin khẳng định khởi động nhóm mạch (GRA)

R

 

Q.762.1.14

Bản tin không khóa nhóm mạch (CGU)

R

 

Q.762.1.15

Bản tin khẳng định không khóa nhóm mạch (CGUA)

R

 

Q.762.1.16

Bản tin xếp hàng nhóm mạch (CQM) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.17

Trả lời bản tin xếp hàng nhóm mạch (CQR) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.18

Bản tin nhầm lẫn (CFN)

R

 

Q.762.1.19

Bản tin kết nối (CON)

R

 

Q.762.1.20

Bản tin kế tiếp (COT)

R

 

Q.762.1.21

Bản tin yêu cầu kiểm tra kế tiếp (CCR)

R

 

Q.762.1.22

Bản tin giải phóng có trễ (DRS) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.23

Bản tin chấp nhận thiết bị (FAA)

R

 

Q.762.1.24

Bản tin thiết bị (FAC) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.25

Bản tin loại bỏ thiết bị (FRJ)

R

 

Q.762.1.26

Bản tin yêu cầu thiết bị (FAR)

R

 

Q.762.1.27

Bản tin chuyển đi (FOT)

R

 

Q.762.1.28

Bản tin yêu cầu nhận dạng (IDR)

NU

 

Q.762.1.29

Bản tin trả lời nhận dạng (IRS)

NU

 

Q.762.1.30

Bản tin thông tin (INF) (sử dụng trong nước)

R

 

Q.762.1.31

Bản tin yêu cầu thông tin (INR) (sử dụng trong nước)

R

 

Q.762.1.32

Bản tin địa chỉ đầu tiên (IAM)

R

 

Q.762.1.33

Bản tin khẳng định vòng trở lại (LPA) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.34

Bản tin quản lý tài nguyên mạng (NRM)

NU

 

Q.762.1.35

Bản tin quá tải (OLM) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.36

Bản tin đi qua (PAM) (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.37

Bản tin giải phóng (REL)

R

 

Q.762.1.38

Bản tin hoàn thành giải phóng (RLC)

R

 

Q.762.1.39

Bản tin khởi động mạch (RSC)

R

 

Q.762.1.40

Bản tin trở lại (RES)

R

 

Q.762.1.41

Bản tin phân chia (SGM)

R

 

Q.762.1.42

Bản tin địa chỉ tiếp theo (SAM)

R

 

Q.762.1.43

Bản tin tạm ngừng (SUS)

R

 

Q.762.1.44

Bản tin không khóa (UBL)

R

 

Q.762.1.45

Bản tin xác nhận không khóa (UBA)

R

 

Q.762.1.46

Bản tin mã nhận dạng không có (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.1.47

Bản tin phần đối tượng sử dụng khả dụng (UPA)

NU

 

Q.762.1.48

Bản tin kiểm thử phần đối tượng sử dụng (UPT)

NU

 

Q.762.1.49

Bản tin thông tin khách hàng – khách hàng (USR)

R

 

Q.762.2

Thông tin báo hiệu

--

 

Q.762.2.1

Chuyển tải truy nhập

R

 

Q.762.2.2

Chỉ thị chuyển tải truy nhập

R

 

Q.762.2.3

Chỉ thị giới hạn nội dung địa chỉ

R

 

Q.762.2.4

Tín hiệu địa chỉ

R

 

Q.762.2.5

Mức tắc nghẽn tự động

R

 

Q.762.2.6

Mã nhị phân

R

 

Q.762.2.7

Thông tin thay đổi cuộc gọi

R

 

Q.762.2.8

Chỉ thị chuyển cuộc gọi có thể xảy ra

R

 

Q.762.2.9

Thông tin về quá trình cuộc gọi

NU

 

Q.762.2.10

Nhận dạng cuộc gọi (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.11

Tham chiếu cuộc gọi (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.12

Số bị gọi

R

 

Q.762.2.13

Chỉ thị loại nhóm bị gọi

R

 

Q.762.2.14

Chỉ thị trạng thái nhóm bị gọi

R

 

Q.762.2.15

Số chủ gọi

R

 

Q.762.2.16

Chỉ thị yêu cầu địa chỉ chủ gọi (sử dụng trong nước)

R

 

Q.762.2.17

Chỉ thị trả lời địa chỉ nhóm chủ gọi (sử dụng trong nước)

R

 

Q.762.2.18

Chỉ thị không đầy đủ số chủ gọi

R

 

Q.762.2.19

Loại nhóm chủ gọi

R

 

Q.762.2.20

Chỉ thị yêu cầu loại nhóm chủ gọi (sử dụng quốc gia)

R

 

Q.762.2.21

Chỉ thị trả lời loại nhóm chủ gọi (sử dụng trong nước)

R

 

Q.762.2.22

Giá trị nguyên nhân

R

Xem khuyến nghị Q.850

Q.762.2.22A

Chỉ thị cuộc gọi CCBS

NU

 

Q.762.2.22B

Tham số CCBS

NU

 

Q.762.2.23

Chỉ thị cước

R

 

Q.762.2.24

Chỉ thị yêu cầu thông tin cước (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.25

Chỉ thị trả lời thông tin cước (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.26

Chỉ thị kiểu bản tin giám sát nhóm mạch

R

 

Q.762.2.27

Mã nhận dạng mạch

R

 

Q.762.2.28

Chỉ thị trạng thái mạch (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.29

Chỉ thị cuộc gọi trong nhóm khách hàng có quan hệ

R

 

Q.762.2.30

Mã khóa trong nhóm khách hàng có quan hệ

R

 

Q.762.2.31

Tiêu chuẩn mã hóa

R

 

Q.762.2.32

Kiểu thành phần (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.33

Chỉ thị yêu cầu nhận dạng đường dây được kết nối

R

 

Q.762.2.34

Số được kết nối

R

 

Q.762.2.35

Yêu cầu kết nối

NU

 

Q.762.2.36

Chỉ thị kiểm tra tính liên tục

R

 

Q.762.2.37

Bộ chỉ thị tính liên tục

R

 

Q.762.2.38

Credit (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.39

Chuẩn đoán

R

 

Q.762.2.40

Chỉ thị bản tin loại bỏ

R

 

Q.762.2.41

Chỉ thị tham số loại bỏ

R

 

Q.762.2.42

Chỉ thị thiết bị điều khiển tiếng dội

R

 

Q.762.2.43

Sơ đồ mã hóa (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.44

Kết thúc phần các tham số lựa chọn

R

 

Q.762.2.45

Chỉ thị thông tin End-to-end (sử dụng trong nước)

R

Chỉ yêu cầu giá trị 0

Q.762.2.46

Chỉ thị phương pháp End-to-end

R

Chỉ yêu cầu giá trị 0

Q.762.2.47

Mã hóa lỗi (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.48

Chỉ thị sự kiện

R

 

Q.762.2.49

Chỉ thị ngăn diễn tả sự kiện (sử dụng trong nước)

R

 

Q.762.2.50

Chỉ thị mở rộng

R

 

Q.762.2.51

Chỉ thị phương tiện

R

 

Q.762.2.51A

Các chỉ thị Freephone

R

 

Q.762.2.52

Các chữ số chung (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.53

Thông báo chung

R

 

Q.762.2.54

Số chung

R

 

Q.762.2.55

Tham chiếu chung (được dành riêng)

NU

 

Q.762.2.56

Mã thông số (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.57

Lấp đầy

R

 

Q.762.2.58

Chỉ thị giám sát (sử dụng trong nước)

R

 

Q.762.2.59

Chỉ thị có giám sát (sử dụng trong nước)

R

 

Q.762.2.60

Đếm chặng

NU

 

Q.762.2.61

Chỉ thị thông tin trong băng

R

 

Q.762.2.62

Chỉ thị yêu cầu thiết bị điều khiển nửa tiếng dội đầu vào

NU

 

Q.762.2.63

Chỉ thị trả lời thiết bị điều khiển một nửa tiếng dội vào

NU

 

Q.762.2.64

Chỉ thị lệnh

R

 

Q.762.2.65

Số bên trong mạng

R

 

Q.762.2.66

Chỉ thị trao đổi qua lại

R

 

Q.762.2.67

Yêu cầu ID (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.68

Chỉ thị truy nhập ISDN

R

 

Q.762.2.69

Chỉ thị phần đối tượng sử dụng ISDN

R

 

Q.762.2.70

Chỉ thị phần đối tượng sử dụng ISDN ưu tiên

R

 

Q.762.2.71

Độ dài nhận dạng mạng (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.72

Độ dài bộ chỉ thị tham chiếu (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.73

Liên kết ID (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.74

Tham chiếu nội hạt

NU

 

Q.762.2.75

Vị trí

R

 

Q.762.2.76

Số vị trí

R

 

Q.762.2.77

Tìm khi bận (LFB)

NU

 

Q.762.2.78

Chỉ thị trả lời nhận dạng cuộc gọi mục đích xấu (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.79

Thông số thông tin tương thích bản tin

R

 

Q.762.2.80

Chỉ thị yêu cầu MCID

NU

 

Q.762.2.81

Chỉ thị trả lời MCID

NU

 

Q.762.2.82

Phạm vi dịch vụ MLPP

NU

 

Q.762.2.83

Chỉ thị khách hàng MLPP

NU

 

Q.762.2.84

Chỉ thị biến đổi

NU

 

Q.762.2.85

Các chỉ thị lệnh tiếp theo

NU

 

Q.762.2.86

Chỉ thị cuộc gọi quốc gia/quốc tế

R

 

Q.762.2.87

Bản chất của bộ chỉ thị địa chỉ

R

 

Q.762.2.88

Chỉ thị loại bỏ mạng

R

 

Q.762.2.89

Kế hoạch nhận dạng mạng (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.90

Nhận dạng mạng (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.91

Đồng nhất mạng (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.92

Các phương tiện riêng cho mạng (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.93

Chỉ thị thông báo

R

 

Q.762.2.94

Lựa chọn thuê bao thông báo

R

 

Q.762.2.95

Chỉ thị số không đầy đủ

R

 

Q.762.2.96

Chỉ thị kế hoạch đánh số

R

 

Q.762.2.97

Chỉ thị hạn chế số

R

 

Q.762.2.98

Chỉ thị chẵn/lẻ

R

 

Q.762.2.99

Mã lệnh (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.100

Số bị gọi gốc

R

 

Q.762.2.101

Nguyên nhân tái định hướng gốc

R

 

Q.762.2.102

Mã điểm ISC gốc

NU

 

Q.762.2.103

Chỉ thị yêu cầu thiết bị điều khiển một nửa tiếng dội đầu ra

NU

 

Q.762.2.104

Chỉ thị trả lời thiết bị điều khiển một nửa tiếng dội đầu ra

NU

 

Q.762.2.105

Tham số thông tin tương thích tham số

R

 

Q.762.2.106

Chỉ thị không cho qua

R

 

Q.762.2.107

Mã điểm

NU

 

Q.762.2.108

Mức cao hơn

NU

 

Q.762.2.109

Mã sự cố (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.110

Bộ đếm trễ truyền dẫn

NU

 

Q.762.2.111

Lớp giao thức

NU

 

Q.762.2.112

Giao thức mặt cắt (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.113

Chỉ thị điều khiển giao thức

R

 

Q.762.2.114

Sắp xếp

R

 

Q.762.2.115

Chỉ thị khuyến nghị

NU

 

Q.762.2.116

Chỉ thị tái định hướng

R

 

Q.762.2.117

Số tái định hướng

R

 

Q.762.2.118

Nguyên nhân tái định hướng

R

 

Q.762.2.119

Bộ đếm tái định hướng

R

 

Q.762.2.120

Chỉ thị tái định hướng

NU

 

Q.762.2.121

Thông tin tái định hướng

R

 

Q.762.2.122

Số tái định hướng

R

 

Q.762.2.123

Chỉ thị ngăn số tái định hướng

R

 

Q.762.2.124

Nguyên nhân tái định hướng

R

 

Q.762.2.125

Octet tham chiếu thứ n (đặt trước)

NU

 

Q.762.2.126

Chỉ thị chất lượng tham chiếu (đặt trước)

NU

 

Q.762.2.127

Chỉ thị tham chiếu cuộc gọi

R

 

Q.762.2.128

Các lệnh từ xa (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.129

Nhãn định tuyến

R

 

Q.762.2.130

Chỉ thị vệ tinh

R

 

Q.762.2.131

Chỉ thị phương pháp SCCP

R

Only value 00 is required

Q.762.2.132

Chỉ thị bảo vệ

R

 

Q.762.2.133

Chỉ thị thông báo phát

R

 

Q.762.2.134

Trình tự (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.135

Tham số kích hoạt dịch vụ (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.136

Thiết lập (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.137

Mã điểm báo hiệu (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.138

Chỉ thị phân đoạn đơn giản

R

 

Q.762.2.139

Chỉ thị thông tin yêu cầu

R

 

Q.762.2.140

Trạng thái

R

 

Q.762.2.141

Chỉ thị dừng/tiếp tục

R

 

Q.762.2.142

Khóa trung kế tạm thời sau khi giải phóng (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.143

Chỉ thị transit ở tổng đài trung gian

R

 

Q.762.2.144

Sự lựa chọn mạng transit (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.145

Yêu cầu truyền dẫn trung gian

R

 

Q.762.2.146

Giai đoạn yêu cầu truyền dẫn trung gian

NU

 

Q.762.2.147

Truyền dẫn trung gian được sử dụng

NU

 

Q.762.2.148

Chỉ thị kiểu

R

 

Q.762.2.149

Kiểu của các chữ số (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.150

Kiểu nhận dạng mạng (sử dụng trong nước)

NU

 

Q.762.2.151

Thông tin dịch vụ khách hàng

R

 

Q.762.2.152

Thông tin dịch vụ khách hàng ban đầu

NU

 

Q.762.2.153

Thông tin dịch vụ từ xa của khách hàng

R

 

Q.762.2.154

Chỉ thị khách hàng – khách hàng

R

 

Q.762.2.155

Thông tin khách hàng – khách hàng

R

 

 

Bảng chữ viết tắt các bản tin của phần đối tượng khách hàng

R

Các bản tin sau không cần tới:

Hỏi nhóm mạch

Trả lời hỏi nhóm mạch

Giải phóng có trễ

Thiết bị

Xác nhận Loop back

Quản lý tài nguyên mạng

Quá tải

Chuyển qua

CIC không khai báo

Phần đối tượng sử dụng khả dụng

Kiểm thử phần đối tượng sử dụng

Q.763

Các khuôn dạng và các mã

--

 

Q.763.1

Vấn đề chung

R

 

Q.763.1.1

Nhãn định tuyến

R

 

Q.763.1.2

Mã nhận dạng mạch

R

Các cấu trúc CIC định nghĩa trong Q.763.1.2 a) cho các mạch rút ra từ 1 đường dẫn số 2048 kbps được cần tới

Q.763.1.3

Mã kiểu bản tin

R

 

Q.763.1.4

Các nguyên lý tạo dạng

R

 

Q.763.1.5

Phần bắt buộc cố định của lệnh

R

 

Q.763.1.6

Phần không cố định bắt buộc của lệnh

R

 

Q.763.1.7

Các phần lựa chọn

R

 

Q.763.1.8

Phần cuối của octet tham số lựa chọn

R

 

Q.763.1.9

Trình tự truyền dẫn

R

 

Q.763.1.10

Mã hóa các bít dự phòng

R

 

Q.763.1.11

Các tham số và các kiểu bản tin quốc gia

R

 

Q.763.2

Các mã và các khuôn dạng tham số

--

 

Q.763.2.1

Các mã kiểu bản tin

--

 

 

Bảng 4/Q.763

R

Các bản tin sau không cần tới:

Hỏi nhóm mạch

Hỏi xếp hàng nhóm mạch

Giải phóng trễ

Thiết bị

Xác nhận Loop back

Quản lý tài nguyên mạng

Quá tải

Chuyển qua

CIC không khai báo

Phần đối tượng sử dụng khả dụng

Kiểm thử phần đối tượng sử dụng

Q.763.2.2

Mã hóa chỉ thị độ dài

R

 

Q.763.2.3

Mã hóa các con trỏ

R

 

Q.763.3

Các tham số phần đối tượng sử dụng ISDN

--

 

Q.763.3.1

Các tên tham số

--

 

 

Bảng 5/Q.763

R

Các tham số sau không yêu cầu:

Tham chiếu cuộc gọi

Quá trình cuộc gọi

Bộ chỉ thị trạng thái mạch

Yêu cầu kết nối

Thông tin điều khiển tiếng dội

Bộ đếm chặng

Tham chiếu chung

MLPP cao hơn

Các thiết bị xác định mạng

Mã điểm ISC gốc

Bộ đếm trễ truyền dẫn

Các lệnh từ xa

Kích hoạt dịch vụ

Mã điểm báo hiệu

Yêu cầu truyền dẫn trung gian ban đầu

Truyền dẫn trung gian được sử dụng

Giai đoạn thông tin dịch vụ khách hàng

Q.763.3.2

Thông tin vận chuyển truy nhập

R

 

Q.763.3.3

Chuyển tải truy nhập

R

 

Q.763.3.4

Mức tắc nghẽn tự động

R

 

Q.763.3.5

Chỉ thị cuộc gọi hướng đến

R

 

Q.763.3.6

Thông tin chuyển cuộc gọi

R

 

Q.763.3.7

Thông tin lịch sử cuộc gọi

NU

 

Q.763.3.8

Tham chiếu cuộc gọi

NU

 

Q.763.3.9

Số bị gọi

R

Không yêu cầu mã sau:

Chỉ thị kế hoạch đánh số:

100 – Kế hoạch đánh số TELEX

Q.763.3.10

Số chủ gọi

R

Không yêu cầu mã sau:

Chỉ thị kế hoạch đánh số:

100 – Kế hoạch đánh số TELEX

Q.763.3.11

Loại chủ gọi

R

 

Q.763.3.12

Chỉ thị nguyên nhân

R

Q.850

Q.763.3.12A

Tham số CCBS

O

 

Q.763.3.13

Chỉ thị kiểu bản tin giám sát nhóm mạch

R

 

Q.763.3.14

Bộ chỉ thị trạng thái mạch

NU

 

Q.763.3.15

Mã khóa ghép nối nhóm khách hàng khép kín

R

Đối với các ứng dụng quốc gia có thể sử dụng các mã khóa ghép nối quốc gia

Q.763.3.16

Số được kết nối

R

Không yêu cầu mã sau:

Chỉ thị kế hoạch đánh số:

100 – Kế hoạch đánh số TELEX

Q.763.3.17

Yêu cầu kết nối

NU

 

Q.763.3.18

Các chỉ thị tính liên tục

R

 

Q.763.3.19

Thông tin điều khiển tiếng dội

NU

 

Q.763.3.20

Kết thúc chỉ thị các tham số lựa chọn

R

 

Q.763.3.21

Thông tin sự kiện

R

 

Q.763.3.22

Chỉ thị thiết bị

R

 

Q.763.3.23

Chỉ thị cuộc gọi hướng đi

R

Chỉ thị phương pháp End-to-end: chỉ thị yêu cầu mã 00.

Chỉ thị thông tin End-to-end: chỉ thị yêu cầu mã 00.

Q.763.3.23A

Chỉ thị Freephone

R

 

Q.763.3.24

Các chữ số quay chung

NU

 

Q.763.3.25

Chỉ thị thông báo chung

R

 

Q.763.3.26

Số chung

R

 

Q.763.3.27

Tham chiếu chung (dành riêng)

NU

 

Q.763.3.28

Các bộ chỉ thị chỉ thị thông tin

R

Không yêu cầu chỉ thị giữ cuộc gọi nối.

Không yêu cầu chỉ thị trả lời thông tin cước.

Q.763.3.29

Bộ chỉ thị yêu cầu thông tin

R

Không yêu cầu chỉ thị giữ cuộc gọi nối.

Không yêu cầu chỉ thị trả lời thông tin cước.

Q.763.3.30

Số vị trí

R

Chỉ thị bản chất của địa chỉ: Không cần các mã dành riêng.

Chỉ thị kế hoạch đánh số: Không yêu cầu kế hoạch đánh số TELEX.

Q.763.3.31

Các bộ chỉ thị yêu cầu MCID

NU

 

Q.763.3.32

Các bộ chỉ thị trả lời MCID

NU

 

Q.763.3.33

Thông tin tương thích bản tin

R

Xem Q.764.2.9.5.2

Q.763.3.34

MLPP cao hơn

NU

 

Q.763.3.35

Chỉ thị bản chất của kết nối

R

 

Q.763.3.36

Thiết bị mạng đặc biệt

NU

 

Q.763.3.37

Chỉ thị cuộc gọi hướng về lựa chọn

R

Chỉ thị khách hàng MLPP: chỉ thị yêu cầu mã 0.

Q.763.3.38

Chỉ thị cuộc gọi hướng đi lựa chọn

R

 

Q.763.3.39

Số bị gọi gốc

R

Không yêu cầu mã sau:

Chỉ thị kế hoạch đánh số:

100 – Kế hoạch đánh số TELEX.

Q.763.3.40

Mã điểm ISC gốc

NU

 

Q.763.3.41

Thông tin tương thích tham số

R

Xem Q.764.2.9.5.2

Q.763.3.42

Bộ đếm trễ truyền dẫn

NU

 

Q.763.3.43

Loại và trạng thái

R

 

Q.763.3.44

Số tái định hướng

R

Không yêu cầu mã sau:

Chỉ thị kế hoạch đánh số:

100 – Kế hoạch đánh số TELEX.

Q.763.3.45

Thông tin tái định hướng

R

Chỉ thị tái định hướng:

Chỉ yêu cầu mã 011 và 100.

Q.763.3.46

Số của hướng được định lại

R

Không yêu cầu mã sau:

Chỉ thị kế hoạch đánh số:

100 – Kế hoạch đánh số TELEX.

Q.763.3.47

Tham số giới hạn tái định hướng

R

 

Q.763.3.48

Các lệnh từ xa

NU

 

Q.763.3.49

Kích hoạt dịch vụ

NU

 

Q.763.3.50

Mã điểm báo hiệu

NU

 

Q.763.3.51

Số tiếp theo

R

 

Q.763.3.52

Các bộ chỉ thị tạm dừng/tiếp tục

R

 

Q.763.3.53

Lựa chọn mạng chuyển tiếp

NU

 

Q.763.3.54

Yêu cầu trung gian truyền dẫn

R

 

Q.763.3.55

Giai đoạn yêu cầu trung gian truyền dẫn

NU

 

Q.763.3.56

Trung gian truyền dẫn được sử dụng

NU

 

Q.763.3.57

Thông tin dịch vụ khách hàng

R

 

Q.763.3.58

Giai đoạn thông tin dịch vụ khách hàng

NU

 

Q.763.3.59

Thông tin dịch vụ từ xa của khách hàng

R

 

Q.763.3.60

Chỉ thị khách hàng – khách hàng

R

 

Q.763.3.61

Thông tin khách hàng – khách hàng

R

 

Q.763.4

Các mã và các bản tin phần đối tượng sử dụng ISDN

R

 

Q.763. Bảng 21

Kiểu bản tin:

Đầy đủ địa chỉ

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Thông tin điều khiển tiếng dội

Thiết bị mạng đặc biệt

Các lệnh từ xa

Kích hoạt dịch vụ

Q.763. Bảng 22

Kiểu bản tin:

Trả lời

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi

Thông tin điều khiển tiếng dội

Thông báo chung

Thiết bị mạng đặc biệt

Các lệnh từ xa

Kích hoạt dịch vụ

Q.763. Bảng 23

Kiểu bản tin:

Tiến trình cuộc gọi

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Thiết bị mạng đặc biệt

Các lệnh từ xa

Kích hoạt dịch vụ

Q.763. Bảng 24

Kiểu bản tin:

Xác nhận hỏi nhóm mạch

NU

 

Q.763. Bảng 25

Kiểu bản tin:

Trả lời xóa nhóm mạch

R

 

Q.763. Bảng 26

Kiểu bản tin:

Nhầm lẫn

R

 

Q.763. Bảng 27

Kiểu bản tin:

Kết nối

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi

Thông tin điều khiển tiếng dội

Thông báo chung

Thiết bị mạng đặc biệt

Các lệnh từ xa

Kích hoạt dịch vụ

Số tái định hướng

Q.763. Bảng 28

Kiểu bản tin:

Tính liên tục

R

 

Q.763. Bảng 29

Kiểu bản tin:

Loại bỏ thiết bị

R

 

Q.763. Bảng 30

Kiểu bản tin:

Thông tin

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Yêu cầu kết nối

Thiết bị mạng đặc biệt

Q.763. Bảng 31

Kiểu bản tin:

Yêu cầu thông tin

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Thiết bị mạng đặc biệt

Q.763. Bảng 32

Kiểu bản tin:

Địa chỉ ban đầu

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Yêu cầu kết nối

Thông báo chung

Tham chiếu chung

Thiết bị mạng đặc biệt

Mã điểm ISC gốc

Bộ đếm trễ truyền dẫn

MLPP ưu tiên

Các lệnh từ xa

Kích hoạt dịch vụ

Q.763. Bảng 33

Kiểu bản tin:

Giải phóng 

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Thiết bị mạng đặc biệt

Thông tin tái định hướng

Số tái định hướng

Giới hạn số tái định hướng

Mã điểm báo hiệu

Chỉ thị khách hàng – khách hàng

Q.763. Bảng 34

Kiểu bản tin:

Hoàn thành giải phóng

R

 

Q.763. Bảng 35

Kiểu bản tin:

Địa chỉ kế tiếp

R

 

Q.763. Bảng 36

Kiểu bản tin:

Thông tin khách hàng – khách hàng

R

 

Q.763. Bảng 37

Kiểu bản tin:

Chuyển tiếp

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Q.763. Bảng 38

Kiểu bản tin:

Tiếp tục

Dừng

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Q.763. Bảng 39

Kiểu bản tin:

Tắc nghẽn

Xác nhận tắc nghẽn

Yêu cầu kiểm tra tính liên tục

Mạch khởi tạo

Không khóa

Xác nhận không khóa

R

 

 

Kiểu bản tin:

Xác nhận vòng lặp

Quá tải

CIC không được khai báo

NU

 

Q.763. Bảng 40

Kiểu bản tin:

Tắc nghẽn nhóm mạch

Xác nhận tắc nghẽn mạch

Không khóa nhóm mạch

Xác nhận không khóa mạch

R

 

Q.763. Bảng 41

Kiểu bản tin:

Khởi tạo nhóm mạch

R

 

 

Kiểu bản tin:

Hỏi nhóm mạch

NU

 

Q.763. Bảng 42

Kiểu bản tin:

Dịch vụ được chấp nhận

Yêu cầu dịch vụ

R

Không yêu cầu các tham số sau:

Tham chiếu cuộc gọi

Yêu cầu kết nối

Q.763. Bảng 43

Kiểu bản tin:

Chuyển thẳng

NU

 

Q.763. Bảng 44

Kiểu bản tin:

Kiểm thử phần đối tượng sử dụng

Khả năng sử dụng phần khách hàng

NU

 

Q.763. Bảng 45

Kiểu bản tin:

Dịch vụ

NU

 

Q.763. Bảng 46

Kiểu bản tin:

Quản lý tài nguyên mạng

NU

 

Q.763. Bảng 47

Kiểu bản tin:

Yêu cầu nhận dạng

NU

 

Q.763. Bảng 48

Kiểu bản tin:

Trả lời nhận dạng

NU

 

Q.763. Bảng 49

Kiểu bản tin:

Phân đoạn

R

 

Q.763.A

Phụ lục A

Giải thích các mã dự phòng

R

 

Q.763.A.Bảng A.1

Giải thích các trường và các giá trị mặc định của chúng

NU

 

Q.763.A.Bảng A.2

Các tổng đài kiểu A

R

 

Q.763.A.Bảng A.3

Các tổng đài kiểu B

R

 

Q.763.B

Phụ lục B

Mô tả chung các luật mã hóa của các phần tử

NU

 

Q.764

Các thủ tục báo hiệu cho phần đối tượng sử dụng ISDN

--

 

Q.764.1

Vấn đề chung

--

 

Q.764.2

Các thủ tục báo hiệu và điều khiển cuộc gọi cơ bản

--

 

Q.764.2.1

Thiết lập thành công cuộc gọi

--

 

Q.764.2.1.1

Báo hiệu địa chỉ hướng đi – kiểu gộp thành khối

--

 

Q.764.2.1.1.1

Hoạt động được yêu cầu tại tổng đài xuất phát

R

Lưu ý:

Mục A) Lựa chọn mạch:

- Thông tin định tuyến không được lưu giữ tại các cơ sở dữ liệu ở xa

- Không yêu cầu 64 kbit/s ưu tiên không bị giới hạn

Mục B) Gửi tuần tự thông tin địa chỉ

- Trên đấu nối quốc gia, thông tin về địa chỉ là số thuê bao hoặc là số quốc gia (chủ yếu)

Mục C) Bản tin địa chỉ ban đầu:

- Tham số chỉ thị quyền ưu tiên của ISUP và yêu cầu về phương tiện truyền dẫn là một tập hợp tuân theo Khuyến nghị E.172 của ITU-T (1992)

- Không sử dụng Tham số yêu cầu đấu nối SCCP và tham chiếu cuộc gọi cho các đấu nối xuyên suốt

- Không yêu cầu bộ đếm trễ truyền dẫn

Mục D) Hoàn thành đường truyền dẫn

- Đoạn thứ nhất được áp dụng cho các thuê bao ISDN. Đoạn thứ hai được áp dụng cho các thuê bao tương tự

Q.764.2.1.1.2

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài chuyển tiếp quốc gia

R

Lưu ý:

Mục A) Lựa chọn mạch

- Cuộc gọi được định tuyến chỉ sử dụng kiểu đấu nối được chỉ định trong tham số yêu cầu về phương tiện truyền dẫn, tức là phần bắt đầu với “trong phạm vi mạng nếu như…” cho đến “… tới kiểu đấu nối mới” là không áp dụng.

- Việc định tuyến được thực hiện trong phần thông tin về dịch vụ khách hàng và dịch vụ khách hàng từ xa là không yêu cầu.

- Không yêu cầu bộ đếm trễ lan truyền.

Q.764.2.1.1.3

Hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế đi ra

R

Lưu ý:

Mục A) Lựa chọn mạch

- Đoạn thứ hai và thứ ba không áp dụng.

Mục B) Các tham số trong bản tin địa chỉ ban đầu

- Không áp dụng đoạn thứ hai.

- Không yêu cầu bộ đếm trễ lan truyền và mã điểm ISC xuất phát.

Q.764.2.1.1.4

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế trung gian

R

Bộ đếm trễ lan truyền

Q.764.2.1.1.5

Hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế vào

R

Lưu ý:

Mục B) Các tham số trong bản tin địa chỉ ban đầu

- Tham khảo 2.1.1.3.

Q.764.2.1.1.6

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài đích

R

 

Q.764.2.1.1.7.1

Số chủ gọi đối với các cuộc gọi từ bàn PO.

R

 

Q.764.2.1.1.7.2

Cuộc gọi PO quốc tế.

R

 

Q.764.2.1.1.8

Số bị gọi đối với những cuộc gọi thử nghiệm và thiết bị đo.

R

 

Q.764.2.1.2

Báo hiệu địa chỉ hướng đi – kiểu tuần tự

--

 

Q.764.2.1.2.1

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài xuất phát

R

Lưu ý:

Mục A) Lựa chọn mạch

- Thông tin định tuyến không được lưu giữ tại các cơ sở dữ liệu ở xa.

- Tham khảo 2.1.1.1.

Mục B) Gửi tuần tự thông tin về địa chỉ

- Trên đấu nối quốc gia, thông tin về địa chỉ là số thuê bao hoặc số quốc gia (chủ yếu)

Mục C) Bản tin địa chỉ ban đầu:

- Tham số chỉ thị quyền ưu tiên của ISUP và yêu cầu về phương tiện truyền dẫn là một tập hợp tuân theo Khuyến nghị E.172 (1992) của ITU-T.

- Bộ đếm trễ lan truyền là không bắt buộc.

- Tham số yêu cầu của đấu nối SCCP và tiêu chuẩn cuộc gọi cho đấu nối xuyên suốt là không bắt buộc.

Mục D) Hoàn thành đường truyền dẫn

- Được thực hiện như đã mô tả trong Q.764.2.1.1.1 mục D)

Q.764.2.1.2.2

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc gia trung gian

R

A) và B) tham khảo 2.1.1.2

Q.764.2.1.2.3

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế đi ra

R

Lưu ý:

Mục A) Lựa chọn mạch

- Mọi số địa chỉ bất kỳ nhận được nằm trong bản tin địa chỉ đến sau trong quá trình lựa chọn mạch cũng nằm trong bản tin địa chỉ ban đầu.

- Không áp dụng đoạn thứ hai và thứ ba.

Tham khảo 2.1.1.3

Q.764.2.1.2.4

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế trung gian

R

Lưu ý:

Mục A) Lựa chọn mạch

- Mọi số địa chỉ bất kỳ nhận được nằm trong bản tin địa chỉ đến sau trong quá trình lựa chọn mạch cũng nằm trong bản tin địa chỉ ban đầu.

- Cuộc gọi được định tuyến chỉ sử dụng kiểu đấu nối được chỉ định trong tham số yêu cầu về phương tiện truyền dẫn, tức là phần bắt đầu với “trong phạm vi mạng nếu như…” cho đến “… tới kiểu đấu nối mới” là không áp dụng.

Tham khảo 2.1.1.4

Q.764.2.1.2.5

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế vào

R

Lưu ý:

Mục A) Lựa chọn mạch

- Mọi số địa chỉ bất kỳ nhận được nằm trong bản tin địa chỉ đến sau trong quá trình lựa chọn mạch cũng nằm trong bản tin địa chỉ ban đầu.

Mục B) Các tham số trong bản tin địa chỉ ban đầu

- Đoạn thứ hai không áp dụng

- Tham khảo 2.1.1.3

Q.764.2.1.2.6

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài đích

R

 

Q.764.2.1.2.7

Số chủ gọi đối với các cuộc gọi khai thác

R

 

Q.764.2.1.2.8

Số bị gọi đối với các cuộc gọi thử nghiệm và đo đạc thiết bị

R

 

Q.764.2.1.3

Số chủ gọi

R

 

Q.764.2.1.4

Bản tin đầy đủ về địa chỉ hoặc bản tin kết nối

R

 

Q.764.2.1.4.1

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài đích

R

Lưu ý:

Mục 1) 2) A) “Nếu có một chỉ thị rằng địa chỉ là không đầy đủ…”

- Không áp dụng

Q.764.2.1.4.2

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc gia trung gian

R

 

Q.764.2.1.4.3

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế đi ra

R

 

Q.764.2.1.4.4

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế trung gian

R

 

Q.764.2.1.4.5

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế vào

R

 

Q.764.2.1.4.6

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài xuất phát

R

 

Q.764.2.1.4.7

Thông qua đấu nối và dấu hiệu trả lời có sẵn tại tổng đài đích

R

 

Q.764.2.1.4.8

Bản tin đầy đủ về địa chỉ với thông tin khác

R

 

Q.764.2.1.4.9

Sự quay về của bản tin đầy đủ về địa chỉ trong khi phối hợp hoạt động

R

Lưu ý:

Mục E) là không áp dụng

Q.764.2.1.5

Tiến trình cuộc gọi (cuộc gọi cơ bản)

R

 

Q.764.2.1.5.1

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài đích

R

 

Q.764.2.1.5.2

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc gia trung gian, tổng đài quốc tế đi ra, tổng đài quốc tế trung gian và tổng đài quốc tế vào

R

 

Q.764.2.1.5.3

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài xuất phát

R

 

Q.764.2.1.6

Các bản tin thông tin

--

 

Q.764.2.1.6.1

Yêu cầu thông tin (dùng trong quốc gia)

R

Lưu ý:

Các yêu cầu về thông tin chỉ được gửi theo hướng ngược lại. Nếu một yêu cầu về thông tin nhận được theo hướng thiết lập cuộc gọi đi thì một bản tin đề nghị sẽ được gửi đi để trả lời với một chỉ thị rằng mọi thông tin là không thể đáp ứng.

Q.764.2.1.6.2

Gửi thông tin đề nghị (dùng trong quốc gia)

R

 

Q.764.2.1.6.3

Nhận bản tin đề nghị (dùng trong quốc gia)

R

Lưu ý:

Nếu nhận được thông tin hoặc chỉ thị yêu cầu mà không thể đáp ứng thì cuộc gọi sẽ bị xóa bỏ

Q.764.2.1.7

Bản tin trả lời

R

 

Q.764.2.1.7.1

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài đích

R

 

Q.764.2.1.7.2

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc gia trung gian

R

 

Q.764.2.1.7.3

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế đi ra

R

 

Q.764.2.1.7.4

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế trung gian

R

 

Q.764.2.1.7.5

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài quốc tế vào

R

 

Q.764.2.1.7.6

Các hoạt động được yêu cầu tại tổng đài đích

R

 

Q.764.2.1.7.7

Trả lời từ các đầu cuối tự động

R

 

Q.764.2.1.8

Kiểm tra liên tục

R

Kiểm tra liên tục trên cơ sở thống kê là không bắt buộc

Q.764.2.1.9

Tính cước

R

 

Q.764.2.1.10

Chuyển tiếp bản tin

R

 

Q.764.2.1.11

Lựa chọn mạng trung kế (dùng trong quốc gia)

NU

 

Q.764.2.1.12

Phân loại đơn giản

R

 

Q.764.2.1.12.1

Phối hợp hoạt động với Q.767 và sách xanh (phiên bản 1988) phần đối tượng sử dụng ISDN

--

 

Q.764.2.2

Thiết lập cuộc gọi không thành công

R

 

Q.764.2.2.1

Các hoạt động tại tổng đài khởi tạo một bản tin giải phóng.

R

 

Q.764.2.2.2

Các hoạt động tại tổng đài trung gian

R

 

Q.764.2.2.3

Các hoạt động tại tổng đài điều khiển

R

 

Q.764.2.2.4

Các âm và thông báo

R

Tham khảo 2.1.1.1

Q.764.2.2.5

Không hoàn thành địa chỉ

R

 

Q.764.2.3

Giải phóng cuộc gọi thông thường

R

 

Q.764.2.3.1

Giải phóng được khởi tạo bởi chủ gọi

R

 

Q.764.2.3.2

Giải phóng được khởi tạo bởi bị gọi

R

 

Q.764.2.3.3

Giải phóng được khởi tạo bởi mạng

R

 

Q.764.2.3.4

Việc lưu trữ và giải phóng của thông tin trong bản tin địa chỉ ban đầu

R

 

Q.764.2.4

Tạm dừng, tiếp tục

--

 

Q.764.2.4.1

Đình chỉ

R

Lưu ý:

Mục A) Các hoạt động tại tổng đài đích hoặc tổng đài phối hợp hoạt động.

Dựa trên việc tiếp nhận điều kiện on-hook trong tổng đài đích hoặc tín hiệu xóa ngược tại tổng đài phối hợp hoạt động, tổng đài sẽ gửi đi một bản tin đình chỉ (mạng) cho tổng đài trước và bắt đầu tại bộ tính giờ (T38)

Q.764.2.4.2

Tiếp tục

R

 

Q.764.2.4.3

Sự quá hạn của bộ tính giờ (T6) hoặc bộ tính giờ (T36)

R

 

Q.764.2.5

Các thủ tục báo hiệu cho kiểu kết nối cho phép rút lại

NU

 

Q.764.2.5.1

Các hoạt động theo hướng chuyển tiếp

--

 

Q.764.2.5.1.1

Các hoạt động tại tổng đài xuất phát

NU

 

Q.764.2.5.1.2

Các hoạt động tại tổng đài trung gian

NU

 

Q.764.2.5.1.2.1

Mạng kế tiếp có khả năng thực hiện sự rút lại

NU

 

Q.764.2.5.1.2.2

Mạng kế tiếp không có khả năng thực hiện việc rút lại

NU

 

Q.764.2.5.1.3

Các hoạt động tại tổng đài đích

NU

 

Q.764.2.5.2

Các hoạt động theo hướng về - việc rút lại được chỉ định trước khi trả lời

--

 

Q.764.2.5.2.1

Các hoạt động tại tổng đài đích

NU

 

Q.764.2.5.2.2

Các hoạt động tại tổng đài trung gian

NU

 

Q.764.2.5.2.2.1

Mạng kế tiếp có khả năng thực hiện việc rút lại

NU

 

Q.764.2.5.2.2.2

Mạng kế tiếp không có khả năng thực hiện việc rút lại

NU

 

Q.764.2.5.2.2.3

Các hoạt động tại tổng đài xuất phát

NU

 

Q.764.2.5.3

Các hoạt động theo hướng ngược – việc rút lại được chỉ định vào lúc trả lời

 

 

Q.764.2.5.3.1

Các hoạt động tại tổng đài đích

NU

 

Q.764.2.5.3.2

Các hoạt động tại tổng đài trung gian

NU

 

Q.764.2.5.3.3

Các hoạt động tại tổng đài xuất phát

NU

 

Q.764.2.5.4

Các hoạt động theo hướng về - việc rút lại không xảy ra

NU

 

Q.764.2.6

Thủ tục xác định trễ lan truyền

NU

 

Q.764.2.6.1

Thủ tục

NU

 

Q.764.2.6.1.1

Các hoạt động tại tổng đài khởi tạo

--

 

Q.764.2.6.1.1.1

Các hoạt động tham chiếu tới bộ đếm trễ lan truyền

NU

 

Q.764.2.6.1.1.2

Các hoạt động tham chiếu tới thông tin của cuộc gọi

NU

 

Q.764.2.6.1.2

Các hoạt động tại tổng đài trung gian

NU

 

Q.764.2.6.1.2.1

Các hoạt động tham chiếu tới bộ đếm trễ lan truyền

NU

 

Q.764.2.6.1.2.2

Các hoạt động tham chiếu tới thông tin của cuộc gọi

NU

 

Q.764.2.6.1.3

Các hoạt động tại tổng đài cuối

NU

 

Q.764.2.6.1.3.1

Các hoạt động tham chiếu tới bộ đếm trễ lan truyền

NU

 

Q.764.2.6.1.3.2

Các hoạt động tham chiếu tới thông tin của cuộc gọi

NU

 

Q.764.2.6.1.4

Tác động qua lại với những hệ thống báo hiệu khác

NU

 

Q.764.2.6.1.4.1

Phối hợp hoạt động từ các hệ thống báo hiệu hỗ trợ thủ tục tới các hệ thống báo hiệu không hỗ trợ thủ tục

NU

 

Q.764.2.6.1.4.2

Phối hợp hoạt động từ các hệ thống báo hiệu không hỗ trợ thủ tục tới các hệ thống báo hiệu hỗ trợ thủ tục

NU

 

Q.764.2.6.1.5

Các thủ tục không bình thường

NU

 

Q.764.2.7

Các thủ tục điều khiển tiếng dội

NU

 

Q.764.2.8

Các đặt tính của mạng

--

 

Q.764.2.8.1

Đặc tính thử lặp lại tự động

R

 

Q.764.2.8.2

Cô lập và giải cô lập kênh và nhóm kênh

R

 

Q.764.2.8.2.1

Các hoạt động khác khi nhận được bản tin cô lập

R

 

Q.764.2.8.2.2

Bản tin cô lập và giải cô lập nhóm kênh

R

 

Q.764.2.8.2.3

Các thủ tục cô lập nhóm kênh và cô lập không bình thường

R

 

Q.764.2.8.3

Sự hỏi đáp của nhóm kênh

--

 

Q.764.2.8.3.1

Vấn đề chung

NU

 

Q.764.2.8.3.2

Dịch trạng thái kênh

NU

 

Q.764.2.9

Các điều kiện không bình thường

--

 

Q.764.2.9.1

Chiếm đường theo hai chiều

--

 

Q.764.2.9.1.1

Khoảng không được bảo vệ

R

 

Q.764.2.9.1.2

Phát hiện việc chiếm đường theo hai chiều

R

 

Q.764.2.9.1.3

Hoạt động phòng ngừa

R

 

Q.764.2.9.1.4

Hoạt động được thực hiện khi phát hiện chiếm đường theo hai chiều

R

 

Q.764.2..9.2

Xử lý cảnh báo truyền dẫn đối với các kênh liên đài số

R

 

Q.764.2.9.3

Đặt lại các kênh và nhóm kênh

R

 

Q.764.2.9.3.1

Bản tin đặt lại kênh

R

 

Q.764.2.9.3.2

Các bản tin đặt lại nhóm kênh

R

 

Q.764.2.9.3.3

Các thủ tục đặt lại nhóm kênh không bình thường

R

 

Q.764.2.9.4

Thất bại trong quá trình cô lập/ giải cô lập

R

 

Q.764.2.9.5

Nhận các bản tin báo hiệu vô lý và không nhận ra được

R

Mục C)

II) Lưu ý:

Lỗi được phát hiện bởi chiều dài bản tin nhận được

Q.764.2.9.5.1

Xử lý các bản tin không mong đợi

R

 

Q.764.2.9.5.2

Yêu cầu chung khi nhận các tham số và bản tin báo hiệu không nhận ra được

R

Việc mã hóa chính xác các chỉ thị lệnh trong thông tin tương thích bản tin và thông tin tương thích tham số được trình bày trong phụ lục A của Prets 300 356-1

Q.764.2.9.5.3

Các thủ tục cho việc xử lý bản tin hoặc tham số không nhận ra được

R

 

Q.764.2.9.5.3.1

Các bản tin không nhận ra được

R

 

Q.764.2.9.5.3.2

Các tham số không nhận ra được

R

 

Q.764.2.9.5.3.3

Giá trị của tham số không nhận ra được

R

 

Q.764.2.9.5.4

Các thủ tục cho việc xử lý phản ứng xác định thông tin không nhận ra được đã được gửi đi

--

 

Q.764.2.9.5.4.1

Các tổng đài kiểu A

R

 

Q.764.2.9.5.4.2

Các tổng đài kiểu B

R

 

Q.764.2.9.5.5

Các thủ tục cho việc xử lý thông tin vô lý

R

 

Q.764.2.9.6

Không nhận được bản tin “Hoàn thành giải phóng” – Bộ thời gian T1 và T5

 

 

Q.764.2.9.7

Không nhận được trả lời cho bản tin yêu cầu thông tin

R

 

Q.764.2.9.8

Các điều kiện thất bại khác

--

 

Q.764.2.9.8.1

Không có khả năng giải phóng theo yêu cầu của bản tin Giải phóng

R

 

Q.764.2.9.8.2

Sự cố cuộc gọi

R

 

Q.764.2.9.8.3

Các điều kiện giải phóng không bình thường

R

 

Q.764.2.9.9

Khóa trung kế tạm thời TTB (dùng trong quốc gia)

NU

 

Q.764.2.9.9.1

Các thủ tục

NU

 

Q.764.2.10

ISUP Điều khiển tắc nghẽn

--

 

Q.764.2.10.1

Vấn đề chung

R

 

Q.764.2.10.2

Các thủ tục

R

 

Q.764.2.11

Điều khiển tắc nghẽn tự động

R

 

Q.764.2.11.1

Nhận bản tin Giải phóng có chứa tham số mức tắc nghẽn tự động

R

 

Q.764.2.11.2

Hoạt động được tiến hành trong khi quá tải

R

 

Q.764.2.12

Bản tin nhận dạng kênh không có thực (dùng trong quốc gia)

NU

 

Q.764.2.13

Điều khiển tính khả dụng của phần đối tượng sử dụng ISDN

--

 

Q.764.2.13.1

Vấn đề chung

NU

 

Q.764.2.13.2

Các thủ tục

NU

 

Q.764.2.14

Tạm dừng/tái thiết lập MTP

R

 

Q.764.2.15

Các bản tin quá dài

R

 

Q.764.A

Phụ lục A

Các bộ thời gian trong phần đối tượng sử dụng ISDN

R

Các bộ thời gian sau là không bắt buộc:

T3, T4, T28, T31, T32, T37 và T39

Q.764.B

Phụ lục B

Các hình trong phần Các thủ tục báo hiệu cho cuộc gọi cơ bản

R

 

Q.764.C

Phụ lục C

Các ví dụ về thủ tục báo hiệu điều khiển tiếng dội

NU

 

Q.764.D

Phụ lục D

Các ví dụ về thủ tục báo hiệu cho kiểu kết nối cho phép rút lại

NU

 

Q.764.E

Phụ lục E

Các cuộc gọi thử nghiệm

R

 

Q.764.F

Phụ lục F

Giá trị của nguyên nhân

R

Tham khảo phần chú thích trong Q.850

Q.764.G

Phụ lục G

Các thủ tục khởi động

R

Tổng đài sẽ phải vận hành giống như một tổng đài kiểu B

Q.764.ZA

Phụ lục ZA

Mã hóa thông tin tương thích cho các thủ tục của cuộc gọi cơ bản

--

 

Q.764.ZA.1

Thiết lập thành công cuộc gọi

R

 

Q.764.ZA.2

Chuyển thông tin dịch vụ từ xa của khách hàng

R

 

Q.764.ZA.3

Thông tin phân phối truy nhập

R

 

Q.764.ZA.4

Các thủ tục báo hiệu cho kiểu kết nối cho phép rút lại

NU

 

Q.764.ZA.5

Xác định trễ lan truyền

NU

 

Q.850

Sử dụng thông tin nguyên nhân và vị trí trong hệ thống báo hiệu thuê bao số và hệ thống báo hiệu số 7 phần đối tượng sử dụng ISDN

 

 

Q.850.1

Vấn đề chung

--

 

Q.850.1.1

Phạm vi 

--

 

Q.850.2

Nguyên nhân

--

 

Q.850.2.1

Định dạng

R

 

Q.850.2.2

Các mã được sử dụng trong các trường phụ của “nguyên nhân”

--

 

Q.850.2.2.1

Chỉ số mở rộng (EXT)

R

 

Q.850.2.2.2

Tiêu chuẩn mã hóa

R

Các mã đối với “chuẩn ISO/IEC” và “tiêu chuẩn đặc trưng cho vị trí nhận dạng” đúng cho các bit 6 và 7 là không bắt buộc

Q.850.2.2.3

Vị trí

R

 

Q.850.2.2.4

Khuyến nghị

NA

 

Q.850.2.2.5

Giá trị của nguyên nhân

R

 

Q.850.2.2.6

Chẩn đoán

R

 

Q.850.2.2.6.1

Mã hóa điều kiện

R

 

Q.850.2.2.6.2

Mã hóa nhận dạng mạng chuyển tiếp

NU

 

Q.850.2.2.6.3

Mã hóa chỉ thị CCBS

O

 

Q.850 Bảng 1

Thành phần và tham số thông tin nguyên nhân

R

 

Q.850.2.2.6.4

Mã hóa chuẩn đoán cuộc gọi bị Không chấp nhận

R

 

Q.850.2.2.6.5

Mã hóa đích mới/số thuê bao bị gọi (mới)

R

 

Q.850.2.2.6.6

Mã hóa nhận dạng phương tiện/tham số loại bỏ D

NU

 

Q.850.2.2.6.7

Mã hóa nhận dạng thuộc tính

NU

 

Q.850.2.2.6.8

Mã hóa kiểu kênh

NU

 

Q.850.2.2.6.9

Mã hóa tham số không tương thích

R

 

Q.850.2.2.6.10

Mã hóa số thứ tự bộ thời gian

NU

 

Q.850.2.2.6.11

Mã hóa kiểu bản tin

R

 

Q.850.2.2.6.12

Mã hóa tên tham số

R

 

Q.850.2.2.7

Định nghĩa nguyên nhân

--

 

Q.850.2.2.7.1

Lớp thường

R

 

Q.850.2.2.7.2

Lớp không có khả năng cung cấp tài nguyên

R

 

Q.850.2.2.7.3

Lớp không có khả năng cung cấp tùy chọn hoặc dịch vụ

R

 

Q.850.2.2.7.4

Lớp không thực hiện tùy chọn hoặc dịch vụ

R

 

Q.850.2.2.7.5

Lớp bản tin sai (tham số vượt ra ngoài phạm vi)

R

Nguyên nhân 91 sẽ không được phát sinh

Q.850.2.2.7.6

Lớp lỗi giao thức (bản tin không hiểu được)

R

 

Q.850.2.2.7.7

Lớp phối hợp hoạt động

R

 

Q.850.3

Các quy tắc chung cho việc xử lý trường định vị

R

 

Q.850.4

Xử lý thông tin nguyên nhân và vị trí tại giao diện quốc tế

R

 

Q.730

Các dịch vụ bổ trợ ISDN

--

 

Q.730.1

Vấn đề chung

--

 

Q.730.1.1

Vượt quá độ dài cực đại của bản tin

R

 

Q.730.1.2

Các phương tiện đặc trưng của mạng (tùy chọn quốc gia)

NU

 

Q.730.1.2.1

Gửi thông tin không đề nghị (dùng trong quốc gia)

NU

 

Q.730.1.3

Các thủ tục chung

--

 

Q.730.1.3.1

Kích hoạt dịch vụ (dùng trong quốc gia)

--

 

Q.730.1.3.1.1

Mô tả chung

NU

 

Q.730.1.3.1.2

Thủ tục kích hoạt dịch vụ

NU

 

Q.730.1.3.1.3

Các thủ tục báo lỗi

NU

 

Q.730.1.3.2

Truyền số cơ bản (dùng trong quốc gia)

NU

 

Q.730.1.3.3

Khả năng cung cấp dịch vụ khai thác từ xa ROSE (dùng trong quốc gia)

--

 

Q.730.1.3.3.1

Mô tả chung

NU

 

Q.730.1.3.3.2

Thủ tục khai thác từ xa trong phần đối tượng sử dụng ISDN

NU

 

Q.730.1.3.3.3

Chất lượng lỗi

NU

 

Q.730.1.3.3.4

Thư viện các giá trị về lối và khai thác

NU

 

Q.730.1.3.4

Thủ tục thông báo cơ bản

R

 

Q.730.1.3.5

Truyền số cơ bản

R

 

Q.730.1.4

Báo hiệu xuyên suốt

--

Phương pháp xuyên suốt là không bắt buộc

Q.730.1.4.1

Giới thiệu

--

 

Q.730.1.4.2

Phương pháp đi qua (dùng trong quốc gia)

NU

 

Q.730.1.4.3

Phương pháp SCCP

--

Phương pháp SCCP là không bắt buộc

Q.730.1.4.3.1

Tham chiếu cuộc gọi (dùng trong quốc gia)

NU

 

Q.730.1.4.3.2

Ghép chặt các đoạn kết nối

NU

 

Q.730.1.4.3.3

Dịch vụ phi kết nối (dùng trong quốc gia)

NU

 

Q.730.1.4.3.4

Dịch vụ định hướng kết nối

--

 

Q.730.1.4.3.4.1

Yêu cầu kết nối được gắn trong bản tin phần đối tượng sử dụng ISDN

NU

 

Q.730.1.4.3.4.2

Lớp giao thức của dịch vụ

NU

 

Q.730.1.4.3.4.3

Cơ chế ghép cặp

NU

 

Q.730.1.4.3.4.4

Giải phóng kết nối xuyên suốt phần ISUP

NU

 

Q.730.1.4.4

Chuỗi các kết nối báo hiệu xuyên suốt phần đối tượng sử dụng ISDN

NU

 

Q.730.1.4.5

Sử dụng chỉ số điều khiển giao thức (PCI)

NU

 

Q.730.1.4.6

Hoạt động của phương pháp đi qua (dùng trong quốc gia)

NU

 

Q.730.1.4.7

Hoạt động của phương pháp SCCP – các dịch vụ phi kết nối (dùng trong quốc gia)

--

 

Q.730.1.4.7.1

Thiết lập thành công kết nối báo hiệu xuyên suốt phần đối tượng sử dụng ISDN

--

 

Q.730.1.4.7.1.1

Thiết lập đồng thời kết nối báo hiệu xuyên suốt phần đối tượng sử dụng ISDN và kết nối vật lý

NU

 

Q.730.1.4.7.1.2

Thiết lập kết nối báo hiệu khi đường báo hiệu kênh kết hợp được thiết lập

NU

 

Q.730.1.4.7.2

Thiết lập kênh không thành công kết nối báo hiệu

NU

 

Q.730.1.4.7.3

Các trạng thái không bình thường

NU

 

Q.730.1.4.7.4

Giải phóng kết nối báo hiệu

--

 

Q.730.1.4.7.4.1

Giải phóng đồng thời kết nối vật lý và kết nối báo hiệu

NU

 

Q.730.1.4.7.4.2

Tham chiếu cuộc gọi bị phong tỏa

NU

 

Q.730.1.4.7.5

Truyền bản tin xuyên suốt

NU

 

Q.730.1.4.8

Khai thác phương pháp SCCP – dịch vụ định hướng kết nối

NU

 

Q.730.1.4.8.1

Thiết lập thành công kết nối báo hiệu xuyên suốt phần đối tượng sử dụng ISDN

NU

 

Q.730.1.4.8.2

Thiết lập không thành công kết nối xuyên suốt phần đối tượng sử dụng ISDN

NU

 

Q.730.1.4.8.3

Thiết lập không thành công kết nối vật lý

NU

 

Q.730.1.4.8.4

Giải phóng kết nối báo hiệu xuyên suốt phần đối tượng sử dụng ISDN (ISUP)

--

 

Q.730.1.4.8.4.1

Giải phóng đồng thời kết nối báo hiệu vật lý và ISUP

NU

 

Q.730.1.4.8.4.2

Giải phóng không đồng thời kết nối báo hiệu xuyên suốt ISUP và kết nối vật lý

NU

 

Q.730.1.4.8.5

Truyền bản tin xuyên suốt

NU

 

Q.730.1.4.9

Các thành phần giao diện giữa ISUP và SCCP (được gắn vào quá trình truyền)

NU

 

Q.730.1.5

Sơ đồ của các Khuyến nghị về dịch vụ

--

 

Q.730.1.6

Danh sách các dịch vụ bổ trợ

--

 

Q.730.1.7

Kết hợp các dịch vụ bổ trợ với các dịch vụ mạng và dịch vụ từ xa

--

 

Q.730.1.8

Định nghĩa các dịch vụ bổ trợ

--

 

Q.730. Phụ lục I

Nội dung các thành phần giao tiếp giữa ISUP và SCCP

--

 

Q.730.1.1

Nội dung các yêu cầu kiểu 1

NU

 

Q.730.1.2

Nội dung các yêu cầu kiểu 2

NU

 

Q.730.1.3

Nội dung trả lời

NU

 

Q.731

Mô tả giai đoạn 3 đối với các dịch vụ bổ trợ nhận dạng số thuê bao sử dụng hệ thống báo hiệu số 7

--

 

Q.731.1

Quay số vào trực tiếp (DDI)

--

 

Q.731.1.1

Định nghĩa

R

 

Q.731.1.2

Mô tả

--

 

Q.731.1.2.1

Mô tả chung

R

 

Q.731.1.2.2

Thuật ngữ riêng

R

 

Q.731.1.2.3

Đánh giá dựa trên khả năng ứng dụng cho các dịch vụ viễn thông

--

 

Q.731.1.2.4

Các định nghĩa trạng thái

--

 

Q.731.1.3

Các yêu cầu về khai thác

--

 

Q.731.1.3.1

Cung cấp/thu hồi

R

 

Q.731.1.3.2

Các yêu cầu đối với mạng xuất phát

--

 

Q.731.1.3.3

Các yêu cầu trong mạng

--

 

Q.731.1.3.4

Các yêu cầu đối với mạng đích

--

 

Q.731.1.4

Các yêu cầu về mã hóa

--

 

Q.731.1.5

Các yêu cầu báo hiệu

--

 

Q.731.1.5.1

Kích hoạt/giải kích hoạt/đăng ký

R

 

Q.731.1.5.2

Yêu cầu và các hoạt động

R

 

Q.731.1.5.2.1

Các hoạt động tại tổng đài nội hạt xuất phát

--

 

Q.731.1.5.2.1.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.1.5.2.1.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.1.5.2.2

Các hoạt động tại tổng đài chuyển tiếp

--

 

Q.731.1.5.2.2.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.1.5.2.2.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.1.5.2.3

Các hoạt động tại tổng đài cửa ngõ quốc tế đi

--

 

Q.731.1.5.2.3.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.1.5.2.3.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.1.5.2.4

Các hoạt động tại tổng đài cửa ngõ quốc tế đến

--

 

Q.731.1.5.2.4.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.1.5.2.4.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.1.5.2.5

Các hoạt động tại tổng đài nội hạt đích

--

 

Q.731.1.5.2.5.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.1.5.2.5.1.1

PABX tương tự

R

 

Q.731.1.5.2.5.1.2

Tổng đài PABX đa dịch vụ (ISPBX)

R

 

Q.731.1.5.2.5.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.1.6

Tương tác với các dịch vụ bổ trợ khác

R

 

Q.731.1.6.1

Đợi cuộc gọi (CW)

--

 

Q.731.1.6.2

Chuyển cuộc gọi (CT)

--

 

Q.731.1.6.3

Hiển thị nhận dạng kết nối (COLP)

R

 

Q.731.1.6.4

Hạn chế nhận dạng kết nối (COLR)

R

 

Q.731.1.6.5

Hiển thị nhận dạng chủ gọi (CLIP)

R

 

Q.731.1.6.6

Hạn chế nhận dạng chủ gọi (CILR)

R

 

Q.731.1.6.7

Nhóm đối tượng sử dụng khép kín (CUG)

--

 

Q.731.1.6.8

Cuộc gọi hội nghị (CONF)

--

 

Q.731.1.6.9

Quay số vào trực tiếp (DDI)

--

 

Q.731.1.6.10

Dịch vụ thay đổi hướng cuộc gọi (CDIV)

--

 

Q.731.1.6.10.1

Chuyển cuộc gọi bận (CFB)

--

 

Q.731.1.6.10.2

Chuyển cuộc gọi không có trả lời (CFNR)

--

 

Q.731.1.6.10.3

Chuyển cuộc gọi không điều kiện (CFU)

--

 

Q.731.1.6.10.4

Chệch hướng cuộc gọi (CD)

--

 

Q.731.1.6.11

Tự động trượt đường (LH)

--

 

Q.731.1.6.12

Dịch vụ gọi tay ba (3PTY)

--

 

Q.731.1.6.13

Báo hiệu đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng (UUS)

--

 

Q.731.1.6.13.1

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng, dịch vụ 1 (UUSI)

--

 

Q.731.1.6.13.2

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng, dịch vụ 2 (UUS2)

--

 

Q.731.1.6.13.3

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng, dịch vụ 3 (UUS3)

--

 

Q.731.1.6.14

Số kép của thuê bao (MSN)

--

 

Q.731.1.6.15

Giữ cuộc gọi (HOLD)

--

 

Q.731.1.6.16

Thông tin về cước (AOC)

--

 

Q.731.1.6.17

Đánh địa chỉ phụ (SUB)

--

 

Q.731.1.6.18

Thay đổi vị trí đầu cuối (TP)

--

 

Q.731.1.6.19

Hoàn thành cuộc gọi tới các thuê bao  bận (CCBS)

--

 

Q.731.1.6.20

Nhận dạng cuộc gọi có nội dung xấu (MCID)

--

 

Q.731.1.6.21

Tính cước cho bị gọi (REV)

--

 

Q.731.1.6.22

Ưu tiên và chen hàng nhiều mức độ (MLPP)

--

 

Q.731.1.6.23

Kế hoạch đánh số riêng (PNP)

--

 

Q.731.1.6.24

Thẻ thanh toán viễn thông quốc tế

--

 

Q.731.1.7

Tương tác với các mạng khác

--

 

Q.731.1.8

Các luồng báo hiệu

R

 

Q.731.1.9

Các giá trị của tham số (các bộ thời gian)

--

 

Q.731.1.10

Mô tả động

R

 

Q.731.2

Số kép của thuê bao (MSN)

R

 

Q.731.3

Hiển thị nhận dạng chủ gọi (CLIP)

--

 

Q.731.3.1

Định nghĩa

R

 

Q.731.3.2

Mô tả

--

 

Q.731.3.2.1

Mô tả chung

R

 

Q.731.3.2.2

Thuật ngữ riêng

--

 

Q.731.3.2.3

Đánh giá dựa trên khả năng ứng dụng cho các dịch vụ viễn thông

--

 

Q.731.3.2.4

Các định nghĩa trạng thái

--

 

Q.731.3.3

Các yêu cầu về khai thác

--

 

Q.731.3.3.1

Cung cấp/thu hồi

--

 

Q.731.3.3.2

Các yêu cầu tại mạng xuất phát

--

 

Q.731.3.3.3

Các yêu cầu trong mạng

--

 

Q.731.3.3.4

Các yêu cầu tại mạng kết thúc

--

 

Q.731.3.4

Các yêu cầu về mã hóa

R

 

Q.731.3.4.I

Các yêu cầu về mã hóa nếu không áp dụng kiểu kết nối đặc biệt

R

 

Q.731.3.4.II

Các yêu cầu về mã hóa nếu có áp dụng kiểu kết nối đặc biệt

R

 

Q.731.3.5

Các yêu cầu về báo hiệu

--

 

Q.731.3.5.1

Kích hoạt/giải kích hoạt/ đăng ký

--

 

Q.731.3.5.2

Yêu cầu và khai thác

--

 

Q.731.3.5.2.1

Các hoạt động tại tổng đài nội hạt xuất phát

--

 

Q.731.3.5.2.1.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.3.5.2.1.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.3.5.2.2

Các hoạt động tại tổng đài chuyển tiếp

--

 

Q.731.3.5.2.2.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.3.5.2.2.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.3.5.2.2.3

Các hoạt động tại cổng đài cửa ngõ quốc tế đi

--

 

Q.731.3.5.2.2.3.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.3.5.2.2.3.2

Các thủ tục ngoại lệ

R

 

Q.731.3.5.2.2.4

Các hoạt động tại tổng đài cửa ngõ quốc tế vào

--

 

Q.731.3.5.2.2.4.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.3.5.2.2.4.2

Các thủ tục ngoại lệ

R

 

Q.731.3.5.2.2.5

Các hoạt động tại tổng đài nội hạt đích

--

 

Q.731.3.5.2.2.5.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.3.5.2.2.5.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.3.6

Tương tác với các dịch vụ bổ trợ khác

--

 

Q.731.3.6.1

Đợi cuộc gọi (CW)

--

 

Q.731.3.6.2

Chuyển cuộc gọi (CT)

--

 

Q.731.3.6.3

Hiển thị nhận dạng đường kết nối (COLP)

--

 

Q.731.3.6.4

Hạn chế nhận dạng đường kết nối (COLR)

--

 

Q.731.3.6.5

Hiển thị nhận dạng thuê bao chủ gọi (CLIP)

--

 

Q.731.3.6.6

Hạn chế nhận dạng thuê bao chủ gọi (CILR)

R

 

Q.731.3.6.7

Nhóm khách hàng khép kín (CUG)

--

 

Q.731.3.6.8

Cuộc gọi hội nghị (CONF)

--

 

Q.731.3.6.9

Quay số vào trực tiếp (DDI)

--

 

Q.731.3.6.10

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi (CDIV)

--

 

Q.731.3.6.10.1

Chuyển cuộc gọi bận (CFB)

R

 

Q.731.3.6.10.2

Chuyển cuộc gọi không trả lời (CFNR)

R

 

Q.731.3.6.10.3

Chuyển cuộc gọi không điều kiện (CFU)

R

 

Q.731.3.6.10.4

Gọi chệch hướng (CD)

O

 

Q.731.3.6.11

Trượt đường tự động (LH)

--

 

Q.731.3.6.12

Dịch vụ cuộc gọi tay ba (3PTY)

--

 

Q.731.3.6.13

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng (UUS)

--

 

Q.731.3.6.13.1

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng, dịch vụ 1 (UUSI)

--

 

Q.731.3.6.13.2

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng, dịch vụ 2 (UUS2)

--

 

Q.731.3.6.13.3

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng, dịch vụ 3 (UUS3)

--

 

Q.731.3.6.14

Số kép của thuê bao (MSN)

--

 

Q.731.3.6.15

Giữ cuộc gọi (HOLD)

--

 

Q.731.3.6.16

Thông tin về cước (AOC)

--

 

Q.731.3.6.17

Đánh địa chỉ phụ (SUB)

--

 

Q.731.3.6.18

Thay đổi vị trí của đầu cuối (TP)

--

 

Q.731.3.6.19

Hoàn thành cuộc gọi tới thuê bao bận (CCBS)

--

 

Q.731.3.6.20

Nhận dạng cuộc gọi có nội dung xấu (MICD)

--

 

Q.731.3.6.21

Tính cước cho bị gọi (REV)

--

 

Q.731.3.6.22

Thứ tự và ưu tiên nhiều mức (MLPP)

--

 

Q.731.3.6.23

Kế hoạch đánh số riêng (PNP)

--

 

Q.731.3.6.24

Thẻ thanh toán viễn thông quốc tế

--

 

Q.731.3.7

Tương tác với các mạng khác

R

 

Q.731.3.8

Các luồng báo hiệu

R

 

Q.731.3.9

Các giá trị của tham số (các bộ thời gian)

--

 

Q.731.3.10

Mô tả động

R

 

Q.731.3.ZA

Mã hóa thông tin tương thích

R

 

Q.731.4

Hạn chế nhận dạng chủ gọi (CILR)

R

 

Q.731.4.1

Định nghĩa

R

 

Q.731.4.2

Mô tả

--

 

Q.731.4.2.1

Mô tả chung

R

 

Q.731.4.2.2

Thuật ngữ riêng

R

 

Q.731.4.2.3

Đánh giá dựa trên khả năng ứng dụng cho các dịch vụ viễn thông

--

 

Q.731.4.2.4

Các định nghĩa trạng thái

--

 

Q.731.4.3

Các yêu cầu về khai thác

--

 

Q.731.4.3.1

Cung cấp/thu hồi

--

 

Q.731.4.3.2

Các yêu cầu tại mạng xuất phát

--

 

Q.731.4.3.3

Các yêu cầu trong mạng

--

 

Q.731.4.3.4

Các yêu cầu tại mạng đích

--

 

Q.731.4.4

Các yêu cầu về mã hóa

R

 

Q.731.4.5

Các yêu cầu về báo hiệu

--

 

Q.731.4.5.1

Kích hoạt/giải kích hoạt/đăng ký

--

 

Q.731.4.5.2

Yêu cầu và khai thác

--

 

Q.731.4.5.2.1

Các hoạt động tại tổng đài nội hạt xuất phát

--

 

Q.731.4.5.2.1.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.4.5.2.1.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.4.5.2.2

Các hoạt động tại tổng đài chuyển tiếp

--

 

Q.731.4.5.2.2.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.4.5.2.2.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.4.5.2.3

Các hoạt động tại tổng đài cửa ngõ quốc tế đi

--

 

Q.731.4.5.2.3.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.4.5.2.3.2

Các thủ tục ngoại lệ

R

 

Q.731.4.5.2.4

Các hoạt động tại tổng đài cửa quốc tế vào

R

 

Q.731.4.5.2.4.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.4.5.2.4.2

Các thủ tục ngoại lệ

R

 

Q.731.4.5.2.5

Các hoạt động tại tổng đài nội hạt đích

--

 

Q.731.4.5.2.5.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.4.5.2.5.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.4.6

Tương tác với các dịch vụ bổ trợ khác

--

 

Q.731.4.6.1

Đợi cuộc gọi (CW)

--

 

Q.731.4.6.2

Chuyển cuộc gọi (CT)

--

 

Q.731.4.6.3

Hiển thị nhận dạng đường kết nối (COLP)

--

 

Q.731.4.6.4

Hạn chế nhận dạng đường nối (COLR)

--

 

Q.731.4.6.5

Hiển thị nhận dạng chủ gọi (CILP)

R

 

Q.731.4.6.6

Hạn chế nhận dạng chủ gọi (CILR)

--

 

Q.731.4.6.7

Nhóm khách hàng khép kín (CUG)

--

 

Q.731.4.6.8

Cuộc gọi hội nghị (CONF)

--

 

Q.731.4.6.9

Quay số vào trực tiếp (DDI)

--

 

Q.731.4.6.10

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi (CDIV)

--

 

Q.731.4.6.10.1

Chuyển cuộc gọi bận (CFB)

--

 

Q.731.4.6.10.2

Chuyển cuộc gọi không có trả lời (CFNR)

--

 

Q.731.4.6.10.3

Chuyển cuộc gọi không điều kiện (CFU)

--

 

Q.731.4.6.10.4

Gọi chệch hướng (CD)

--

 

Q.731.4.6.11

Trượt đường tự động (LH)

--

 

Q.731.4.6.12

Dịch vụ cuộc gọi tay ba (3PTY)

--

 

Q.731.4.6.13

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng (UUS)

--

 

Q.731.4.6.13.1

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng, dịch vụ 1 (UUSI)

--

 

Q.731.4.6.13.2

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng, dịch vụ 2 (UUS2)

--

 

Q.731.4.6.13.3

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng, dịch vụ 3 (UUS3)

--

 

Q.731.4.6.14

Số kép của thuê bao (MSN)

--

 

Q.731.4.6.15

Giữ cuộc gọi (HOLD)

--

 

Q.731.4.6.16

Thông tin về cước (AOC)

--

 

Q.731.4.6.17

Đánh địa chỉ phụ (SUB)

--

 

Q.731.4.6.18

Thay đổi vị trí của thiết bị đầu cuối (TP)

--

 

Q.731.4.6.19

Hoàn thành cuộc gọi tới thuê bao bận (CCBS)

--

 

Q.731.4.6.20

Nhận dạng các cuộc gọi có nội dung xấu (MICD)

R

 

Q.731.4.6.21

Tính cước cho bị gọi (REV)

--

 

Q.731.4.6.22

Thứ tự và ưu tiên nhiều mức (MLPP)

--

 

Q.731.4.6.23

Kế hoạch đánh số riêng (PNP)

--

 

Q.731.4.6.24

Thẻ thanh toán viễn thông quốc tế

--

 

Q.731.4.7

Tương tác với các mạng khác

R

 

Q.731.4.8

Các luồng báo hiệu

--

 

Q.731.4.9

Các giá trị của tham số (các bộ thời gian)

--

 

Q.731.4.10

Mô tả động

R

 

Q.731.4.ZA

Mã hóa thông tin tương thích

R

 

Q.731.5.5.2.5.1

Hoạt động thông thường

R

 

Q.731.5.5.2.5.2

Các thủ tục ngoại lệ

--

 

Q.731.5.6

Tương tác với các dịch vụ bổ trợ khác

--

 

Q.731.5.6.1

Đợi cuộc gọi (CW)

--

 

Q.731.5.6.2

Chuyển cuộc gọi (CT)

--

 

Q.731.5.6.3

Hiển thị nhận dạng đường kết nối (COLP)

--

 

Q.731.5.6.4

Hạn chế nhận dạng đường kết nối (COLR)

R

 

Q.731.5.6.5

Hiển thị nhận dạng chủ gọi (CLIP)

--

 

Q.731.5.6.6

Hạn chế nhận dạng chủ gọi (CILR)

--

 

Q.731.5.6.7

Nhóm khách hàng khép kín (CUG)

--

 

Q.731.5.6.8

Cuộc gọi hội nghị (CONF)

--

 

Q.731.5.6.9

Quay số vào trực tiếp (DDI)

--

 

Q.731.5.6.10

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi (CDIV)

--

 

Q.731.5.6.10.1

Chuyển cuộc gọi bận (CFB)

--

 

Q.731.5.6.10.2

Chuyển cuộc gọi không trả lời (CFNR)

--

 

Q.731.5.6.10.3

Chuyển cuộc gọi không điều kiện (CFU)

--

 

Q.731.5.6.10.4

Gọi chệch hướng (CD)

--

 

Q.731.5.6.11

Trượt đường tự động (LH)

--

 

Q.731.5.6.12

Dịch vụ cuộc gọi tay ba (3PTY)

--

 

Q.731.5.6.13

Báo hiệu từ đối tượng sử dụng đến đối tượng sử dụng (UUS)