Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN6739:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2008 Ngày hiệu lực:
ICS:71.100.45 Tình trạng: Đã biết

VÍ DỤ 1

Cloflorocacbon 12

CCl2F2

CFC-12

VÍ DỤ 2

Hydrocloflorocacbon 22

CHClF2

HCFC-22

VÍ DỤ 3

Hydroflorocacbon 134a

CH2FCF3

HFC-134a

VÍ DỤ 4

Pecflorocacbon 116

CF3CF3

PFC-116

VÍ DỤ 5

Hydrocacbon 600a

CH3CH2CH2CH3

HC-600a

VÍ DỤ 6

Pecflorocacbon C318

PFC-C318

Có thể nhận dạng các hỗn hợp có các số hiệu đã ấn định bằng sự liên kết các tiền tố thành phần ký hiệu thích hợp của các thành phần riêng.

VÍ DỤ 7 (CFC/HFC-500).

Có thể nhận dạng các hỗn hợp không có các số hiệu đã ấn định khi sử dụng các tiền tố thành phần - ký hiệu thích hợp cho mỗi thành phần.

VÍ DỤ 8 HCFC-22/ HFC-152a/ CFC-114 [36/24/40]

5. Ký hiệu của môi chất lạnh và hỗn hợp môi chất lạnh

Xem các Bảng 1 đến Bảng 3.

Bảng 1 - Ký hiệu của môi chất lạnh

Số hiệu môi chất lạnh

Tiền tố thành phần Ký hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công thức hóa học

Khối lượng phân tử gam a g/mol

Điểm sôi chuẩn a 0C

Dãy Metan

R - 11

CFC

Tricloflorometan

CCl3F

137,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 12

CFC

Diclodiflorometan

CCl2F2

120,9

-30

R-12B1

BCFC

Bromclodiflorometan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

165,4

-4

R - 13

CFC

Clotriflorometan

CClF3

104,5

-81

R-13B1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bromtriflorometan

CBrF3

148,9

-58

R - 14

PFC

tetraflorometan (cacbon tetraflorua)

CF4

88,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 21

HCFC

Dicloflorometan

CHCl2F

102,9

9

R - 22

HCFC

Clodiflorometan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

86,5

-41

R - 23

HFC

Triflorometan

CHF3

70,0

-82

R - 30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

diclorometan (metylen clorua)

CH2Cl2

84,9

40

R - 31

HCFC

Cloflorometan

CH2ClF

68,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 32

HFC

diflorometan (metylen florua)

CH2F2

52,0

-52

R - 40

HCC

clorometan (metyl clorua)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50,5

-24

R - 41

HFC

florometan (metyl florua)

CH3F

34,0

-78

R - 50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Metan

CH4

16,0

-161

Dãy etan

R - 113

CFC

1,1,2-triclo-1,2,2-trifloetan

CCl2FCClF2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

48

R - 114

CFC

1,2-diclo-1,1,2,2-tetrafloroetan

CClF2CClF2

170,9

4

R - 115

CFC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CClF2CF3

154,5

-39

R - 116

PFC

Hexafloroetan

CF3CF3

138,0

-78

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HCFC

2,2-diclo-1,1,1-trifloroetan

CHCl2CF3

153,0

27

R - 124

HCFC

2-clo-1,1,1,2-tetrafloroetan

CHClFCF3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-12

R - 125

HFC

Pentafloroetan

CHF2CF3

120,0

-49

R - 134a

HFC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CH2FCF3

102,0

-26

R - 141b

HCFC

1,1-diclo-1-floroetan

CH3CCl2F

117,0

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HCFC

1-clo-1,1-difloroetan

CH3CClF2

100,5

-10

R - 143a

HFC

1,1,1-trifloroetan

CH3CF3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-47

R - 152a

HFC

1,1-difloroetan

CH3CHF2

66,0

-25

R - 170

HC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CH3CH3

30,0

-89

Dãy propan

R - 218

PFC

octafloropropan

CF3CF2CF3

188,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 225ea

HCFC

1,3-diclo-1,1,2,3,3-pentafloropropan

CClF2CHFCClF2

202,9

 

R - 227ea

HFC

1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

170,0

-16

R - 236fa

HFC

1,1,1,3,3,3-hexafloropropan

CF3CH2CF3

152,0

-1

R - 245fa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,1,1,3,3-pentafloropropan

CHF2CH2CF3

134,0

15

R - 290

HC

propan

CH3CH2CH3

44,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hợp chất hữu cơ mạch vòng

R - C318

PFC

octafloroxyclobutan

200,0

-6

Các hợp chất hữu cơ có hydrocacbon khác

R - 600

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

butan

CH3CH2CH2CH3

58,1

0

R - 600a

HC

2-metyl propan (isobutan)

CH(CH3)2CH3

58,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các hợp chất oxy

R - 610

 

etyl ete

CH3CH2OCH2CH3

74,1

35

R - 611

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HCOOCH3

60,0

32

Hợp chất sunfua

R - 620

 

d

d

d

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các hợp chất nitơ

R - 630

 

metyl amin

CH3NH2

31,1

-7

R - 631

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CH3CH2(NH2)

45,1

17

Các hợp chất vô cơ

R - 702

 

Hydro

H2

2,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 704

 

Heli

He

4,0

-269

R - 717

 

amoniac

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17,0

-33

R - 718

 

nước

H2O

18,0

100

R - 720

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Neon

Ne

20,2

-246

R - 728

 

Nitơ

N2

28,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 732

 

Oxy

O2

32,0

-183

R - 740

 

Acgon

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39,9

-186

R - 744

 

cacbon dioxit

CO2

44,0

-78 c

R - 744A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

nitơ oxit

N2O

44,0

-90

R - 764

 

sunfua dioxit

SO2

64,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các hợp chất hữu cơ không bão hòa

R - 1132a

HFC

1,1-difloroeten (viniliden florua)

CH2=CF2

64,0

-82

R - 1150

HC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CH2=CH2

28,1

-104

R - 1270

HC

propen (propylen)

CH3CH=CH2

42,1

-48

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b  Tên hóa học ưu tiên được kèm theo sau bởi tên thông thường trong ngoặc. Tên hóa học ưu tiên và công thức hóa học phù hợp với tài liệu tham khảo [4] và [5], xem thư mục.

c  Thăng hoa

d  Dự trữ cho sử dụng trong tương lai.

Bảng 2 - Ký hiệu môi chất lạnh của các hỗn hợp R400

Số hiệu môi chất lạnh

Thành phần danh nghĩa c
% khối lượng

Dung sai của thành phần
%

Điểm bắt đầu sôi/ Điểm đọng sương a 0C

R - 400

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

R - 401A

R - 22/152a/124 (53/13/34)

±2,0/+0,5 - 1,5/±1,0

-33,3/-26,4

R - 401B

R - 22/152a/124 (61/11/28)

±2,0/+0,5 - 1,5/±1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 401C

R - 22/152a/124 (33/15/52)

±2,0/+0,5 - 1,5/±1,0

-30,5/-23,8

R - 402A

R - 125/290/22 (60/2/38)

±2,0/+0,1 - 1,0/±2,0

-49,0/-46,9

R - 402B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±2,0/+0,1 - 1,0/±2,0

-47,0/-44,7

R - 403A

R - 290/22/218 (5/75/20)

+0,2-2,0/±2,0/±2,0

-47,8/-44,3

R - 403B

R - 290/22/218 (5/56/39)

+0,2-2,0/±2,0/±2,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 404A

R - 125/143a/134a (44/52/4)

±2,0/±1,0/±2,0

-46,2/-45,5

R - 405A

R - 22/152a/142b/C318 (45/7/5,5/42,5)

±2,0/±1,0/±1,0/±2,0 b

-35,9/-24,5

R - 406A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±2,0/±1,0/±1,0

-32,7/-23,5

R - 407A

R - 32/125/134a (20/40/40)

±2,0/±2,0/±2,0

-45,3/-38,9

R - 407B

R - 32/125/134a (10/70/20)

±2,0/±2,0/±2,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 407C

R - 32/125/134a (23/25/52)

±2,0/±2,0/±2,0

-43,6/-36,6

R - 407D

R - 32/125/134a (15/15/70)

±2,0/±2,0/±2,0

-39,5/-32,9

R - 407E

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±2,0/±2,0/±2,0

-42,9/-35,8

R - 408A

R - 125/143a/22 (7/46/47)

±2,0/±1,0/±2,0

-44,6/-44,1

R - 409A

R - 22/124/142b (60/25/15)

±2,0/±2,0/±1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 409B

R - 22/124/142b (65/25/10)

±2,0/±2,0/±1,0

-35,6/-27,9

R - 410A

R - 32/125 (50/50)

+0,5-1,5/+1,5-0,5

-51,4/-51,4

R - 410B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±1,0/±1,0

-51,3/-51,6

R - 411A

R - 1270/22/152a (1,5/87,5/11,0)

+0,0-1,0/+2,0-0,0/+0,0-1,0

-39,5/-36,6

R - 411B

R - 1270/22/152a (3/94/3)

+0,0-1,0/+2,0-0,0/+0,0-1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 412A

R - 22/218/142b (70/5/25)

±2,0/±2,0/±1,0

-38,0/-28,7

R - 413A

R - 218/134a/600a (9/88/3)

±1,0/±2,0/±0,0-1,0

-30,6/-27,9

R - 414A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±2,0/±2,0/±0,5/+0,5-1,0

-34,0/-25,8

R - 414B

R - 22/124/600a/142b (50,0/39,0/1,5/9,5)

±2,0/±2,0/±0,5/+0,5-1,0

-32,9/-24,3

R - 415A

R - 22/152a (82,0/18,0)

±1,0/±1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 416A

R - 134a/124/600 (59,0/39,5/1,5)

+0,5-1,0/+1,0-0,5/+0,1-0,2

-23,4/-21,8

R - 417A

R - 125/134a/600 (46,6/50,0/3,4)

±1,1/±1,0/+0,1-0,4

-38,0/-32,9

R - 418A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±0,5/±1,0/±0,5

-41,2/-40,1

a  Các nhiệt độ “điểm bắt đầu sôi” và “điểm đọng sương” không phải là một phần của tiêu chuẩn này, chúng được cung cấp chỉ để tham khảo. “Điểm bắt đầu sôi” được định nghĩa là nhiệt độ chất lỏng bão hòa của môi chất lạnh: mà nhiệt độ tại đó môi chất lạnh lỏng bắt đầu sôi lần đầu tiên. Điểm bắt đầu sôi của một hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi ở áp suất không đổi thấp hơn điểm đọng sương. “Điểm đọng sương” được định nghĩa là nhiệt độ hơi bão hòa của môi chất lạnh: mà nhiệt độ tại đó giọt cuối cùng của môi chất lạnh lỏng sôi. Điểm đọng sương của một hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi ở áp suất không đổi cao hơn điểm bắt đầu sôi.

b  Các dung sai của thành phần đối với tổng của R 152a và R 142b là (+0/-2).

c  Các thành phần của hỗn hợp được liệt kê một cách quy ước theo thứ tự tăng lên của điểm bắt đầu sôi thông thường.

d  sẽ được quy định.

Bảng 3 - Ký hiệu môi chất lạnh của các hỗn hợp R500 1)

Số hiệu môi chất lạnh

Thành phần danh nghĩa d % khối lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ đồng sôic 0C

Điểm bắt đầu sôi/ Điểm đọng sương a 0C

R - 500

R - 12/152a (73,8/26,2)

+1,0-0,0/+0,0-1,0

0

-33,6/-33,6

R - 501

R - 22/12 (75,0/25,0) b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-41

-40,5/-40,3

R - 502

R - 22/115 (48,8/51,2)

 

19

-45,2/-45,0

R - 503

R - 23/13 (40,1/59,9)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

88

-87,8/-87,8

R - 504

R - 32/115 (48,2/51,8)

 

17

-57,1/-56,2

R - 505

R - 12/31 (78,0/22,0) b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

115

 

R - 506

R - 31/114 (55,1/44,9)

 

18

 

R - 507A

R - 125/143a (50/50)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-40

-46,7/-46,7

R - 508A

R - 23/116 (39/61)

±2,0/±2,0

-86

-87,4/-87,4

R - 508B

R - 23/116 (46/54)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-46

-87,0/-87,0

R - 509A

R - 22/218 (44/56)

±2,0/±2,0

0

-49,8/-48,1

a  Các nhiệt độ “điểm bắt đầu sôi” và “điểm đọng sương” không phải là một phần của tiêu chuẩn này. “Điểm bắt đầu sôi” được định nghĩa là nhiệt độ chất lỏng bão hòa của môi chất lạnh: mà nhiệt độ tại đó môi chất lạnh lỏng bắt đầu sôi lần đầu tiên. Điểm bắt đầu sôi của một hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi ở áp suất không đổi thấp hơn điểm đọng sương. “Điểm đọng sương” được định nghĩa là nhiệt độ hơi bão hòa của môi chất lạnh: mà nhiệt độ tại đó giọt cuối cùng của môi chất lạnh lỏng sôi. Điểm đọng sương của một hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi ở áp suất không đổi cao hơn điểm bắt đầu sôi.

b  Thành phần chính xác của hỗn hợp đồng sôi này cần được nghiên cứu bổ sung thêm bằng thực nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d  Các thành phần của hỗn hợp được liệt kê một cách quy ước theo thứ tự tăng lên của điểm bắt đầu sôi thông thường.

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Ví dụ về ký hiệu chất đồng phân

Bảng A.1 minh họa ký hiệu của các chất đồng phân đối với dãy etan có ba chất đồng phân diclotrifloroetan.

Bảng A.1 - Chất đồng phân của dãy etan

Chất đồng phân

Công thức hóa học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

W2

W1-W2

R -123

CHCl2CF3

71,9

57,0

14,9

R -123a

CHClFCClF2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

73,4

17,9

R -123b

CCl2FCHF2

89,9

39,0

50,9

Trong đó Wlà tổng của khối lượng nguyên tử của halogen và của các halogen kết hợp với nguyên tử cacbon i.

Bảng A.2 minh họa ký hiệu của các chất đồng phân đối với dãy propan có chín chất đồng phân diclopentafloropropan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chất đồng phân

Công thức hóa học

Nhóm C2 a

W1

W2

W1-W3

R - 225aa

CF3CCl2CHF2

CCl2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39,0

18,0

R - 225ba

CHClFCClFCF3

CClF

55,5

57,0

1,5

R - 225bb

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CClF

73,4

39,0

34,4

R - 225ca

CHCl2CF2CF3

CF2

71,9

57,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R - 225cb

CHClFCF2CClF2

CF2

89,9

39,0

50,9

R - 225da

CClF2CHClCF3

CHCl

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

57,0

16,4

R - 225ea

CClF2CHFCClF2

CHF

73,4

73,4

0,0

R - 225eb

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHF

89,9

57,0

32,9

Trong đó W1 là tổng các khối lượng nguyên tử của halogen và của các halogen kết hợp với nguyên tử cacbon i.

a  Nguyên tử cacbon (thứ hai) trung tâm.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 6104 : 1996 (ISO 5149), Hệ thống máy lạnh dùng để làm lạnh và sưởi - Yêu cầu về an toàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[3] TCVN 5699-2-40 (IEC 60335-2-40), Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương ứng - An toàn - Phần 2-40: Yêu cầu cụ thể đối với các bơm nhiệt, máy điều hòa không khí và máy hút ẩm.

[4] International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Blue Book and Guide, Nomenclature of Organic Chemistry, “Blue book”, IUPAC, Pergamon Press, 1979. Edited by J.Rigaudy and S.P. Lkesney [ISBN 0-08-022369-9] (Sách xanh và hướng dẫn của Hiệp hội quốc tế về hóa học thuần túy và hóa học ứng dụng (IUPAC)). Thuật ngữ về hóa học hữu cơ “sách xanh” IUPAC, nhà xuất bản Pergamon, 1979, J.Rigaudy và S.P Lkesney biên soạn [ISBN.0-08-022369-9]).

[5] A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds. Blackwell Scientific Publications. 1993. Edited by R.Panico, W.H. Powell and J.C. Richer. [ISBN 0-632-03488-2] (Sách tra cứu về thuật ngữ các hợp chất hữu cơ của Hiệp hội quốc tế về hóa học thuần túy và hóa học ứng dụng (IUPAC) - Ấn phẩm khoa học của Blackwell, 1993 do R.Panico, W.H. Powell và J.C. Richer biên soạn [ISBN 0-632-03488-2]).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6739:2008 (ISO 817 : 2005) về Môi chất lạnh - Hệ thống ký hiệu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.790

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128