Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP chế độ hóa đơn chứng từ hàng hóa nhập khẩu

Số hiệu: 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Lê Quý Vương, Nguyễn Thành Cung
Ngày ban hành: 08/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn chế độ hóa đơn với hàng hóa nhập khẩu

Từ ngày 01/07/2015, Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, hàng hóa của cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi bày bán tại các cửa hàng hoặc lưu kho thì phải có:

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (trường hợp cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố);

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn (trường hợp cửa hàng hạch toán độc lập hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính);

- Phiếu nhập kho (trường hợp hàng hóa lưu kho).

Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA .

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư liên tịch quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm: Hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu hoặc tại địa điểm khác (gọi chung là hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường); hướng dẫn xử lý vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh, mua, bán, vận chuyển, giao nhận hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được phép tiêu thụ tại Việt Nam (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu).

2. Cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đơn vị, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Điều 3. Thời hạn xuất trình hóa đơn, chứng từ

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển, đang bày bán, để tại kho, bến, bãi, điểm tập kết (trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này) thì cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật và Thông tư này ngay tại thời điểm kiểm tra.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu đang bày bán, để tại kho, bến, bãi thuộc quyền sử dụng (kho, bến, bãi có đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền) hoặc sở hữu của cơ sở đó thì việc xuất trình hóa đơn, chứng từ được thực hiện như sau:

a) Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải xuất trình bản sao hóa đơn, chứng từ có đóng dấu của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu để có căn cứ xác định hàng hóa nhập khẩu là hợp pháp;

b) Trong thời hạn 24 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu phải xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ bản chính chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật và Thông tư này. Trường hợp cuối thời hạn 24 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra nếu trùng vào thời gian nghỉ theo quy định thì việc xuất trình hồ sơ được thực hiện vào thời gian làm việc tiếp theo thời gian nghỉ và cơ quan kiểm tra phải ghi rõ thời gian, địa điểm yêu cầu xuất trình vào biên bản;

c) Tại thời điểm kiểm tra, nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ để có căn cứ xác định tính hợp pháp của hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan kiểm tra hàng hóa tiến hành tạm giữ hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật để xác minh tính hợp pháp của hàng hóa.

3. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa nhưng cơ quan kiểm tra có căn cứ xác định nguồn gốc của hàng hóa nhập khẩu không hợp pháp thì cơ quan kiểm tra thực hiện việc tạm giữ hàng hóa, đối chiếu hồ sơ, xác minh làm rõ nguồn gốc hàng hóa đó để xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu gây thiệt hại cho cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập khẩu vào nội địa

1. Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu do cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi vận chuyển từ cửa khẩu vào nội địa phải có hóa đơn, chứng từ theo từng trường hợp cụ thể sau:

a) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan khi vận chuyển phải có tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng;

b) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm hàng hóa nhập khẩu đưa về bảo quản, hàng hóa nhập khẩu vận chuyển về nơi làm thủ tục hải quan khác với cửa khẩu nhập thì khi vận chuyển từ cửa khẩu nhập vào nội địa phải có tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan chấp thuận theo quy định. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện đúng theo những nội dung phê duyệt của cơ quan Hải quan;

c) Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh nhập khẩu hàng hóa đăng ký tờ khai hải quan một lần hoặc nhập khẩu hàng hóa phải vận chuyển nhiêu lần, bằng nhiều phương tiện vận tải thì phải có bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu theo các trường hợp nêu tại điểm a, b khoản này và Lệnh điều động của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu. Lệnh điều động phải ghi rõ số lượng, chủng loại hàng hóa vận chuyển của tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày, tháng, năm, nơi đi, nơi đến, phương tiện vận tải, biển số phương tiện vận tải.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là hành lý của người nhập cảnh vào Việt Nam vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải khai hải quan và thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu. Khi vận chuyển hàng hóa vào nội địa phải có bản chính tờ khai hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan và bản chính biên lai nộp thuế nhập khẩu (nếu có).

3. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu thu mua gom hàng cư dân biên giới nhập khẩu (gọi là cơ sở thu mua gom) để vận chuyển vào nội địa Việt Nam thì phải có hóa đơn, chứng từ theo từng trường hợp cụ thể sau:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu thu mua gom trực tiếp vận chuyển hàng hóa vào nội địa để tiêu thụ phải có bản chính Bảng kê hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới có xác nhận của cơ quan Hải quan hoặc Bộ đội Biên phòng (nơi không có các lực lượng Hải quan, Kiểm dịch); bản chính Biên lai thu thuế hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu vượt định mức miễn thuế hoặc hàng hóa nhập khẩu ngoài danh mục hàng trao đổi cư dân biên giới (nếu có) để chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa mua gom. Bảng kê hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới theo mẫu do Bộ Tài chính hướng dẫn;

b) Trường hợp cơ sở thu mua gom bán hàng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh khác để vận chuyển vào nội địa thì cơ sở thu mua gom xuất hóa đơn bán hàng theo quy định và chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa. Cơ sở thu mua gom phải lưu giữ bản chính Bảng kê hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới có xác nhận của cơ quan Hải quan hoặc Bộ đội Biên phòng (nơi không có các lực lượng Hải quan, Kiểm dịch); bản chính Biên lai thu thuế hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu vượt định mức miễn thuế hoặc hàng hóa nhập khẩu ngoài danh mục hàng trao đổi cư dân biên giới (nếu có) để chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa.

4. Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu thì phải có tờ khai hàng hóa nhập khẩu được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan hàng hóa.

5. Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu phải có chứng từ theo từng trường hợp cụ thể như sau:

a) Trường hợp hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất vận chuyển và lưu giữ tại các địa điểm theo quy định pháp luật trong nội địa phải có tờ khai tạm nhập đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan và biên bản bàn giao hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất;

b) Trường hợp đăng ký tờ khai tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập và thực hiện việc tái xuất qua cửa khẩu khác cửa khẩu tạm nhập thì việc vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất phải có tờ khai tái xuất đã thông quan; khi vận chuyển đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, đúng tuyến đường, đúng thời gian, cửa khẩu xuất đã đăng ký. Trường hợp thay đổi cửa khẩu xuất đã đăng ký thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

6. Đối với hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng nhà nước quy định phải dán tem hàng nhập khẩu thì ngoài các hóa đơn, chứng từ áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể, các hàng hóa nhập khẩu này phải có tem hàng nhập khẩu dán vào hàng hóa theo quy định.

7. Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng nhập khẩu có điều kiện ngoài các hóa đơn, chứng từ quy định đối với hàng nhập khẩu còn phải kèm theo các giấy tờ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp các giấy tờ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đã nộp cho cơ quan Hải quan bản chính thì phải có bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu.

Điều 5. Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trong thị trường nội địa

1. Đối với hàng hóa của cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi bày bán tại các cửa hàng hoặc lưu kho thì phải có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (đối với trường hợp cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố), Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn (đối với trường hợp cửa hàng hạch toán độc lập hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính), Phiếu nhập kho (đối với trường hợp hàng hóa lưu kho).

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh không trực tiếp nhập khẩu vận chuyển, bày bán hoặc lưu kho phải có hóa đơn, chứng từ của cơ sở bán hàng theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (sau đây viết tắt là Nghị định số 51/2010/NĐ-CP).

3. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh điều chuyển hàng hóa nhập khẩu cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở kinh doanh đó đóng trụ sở hoặc điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc; xuất trả hàng từ đơn vị phụ thuộc về cơ sở kinh doanh; xuất hàng đi chào hàng; xuất hàng tham gia hội chợ, triển lãm thì phải có hóa đơn hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động.

4. Đối với hàng hóa là sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu tại chỗ; nguyên, phụ liệu của các hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc các hợp đồng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu được phép tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thì hóa đơn, chứng từ thực hiện như sau:

a) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển, lưu kho và bày bán tại cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố phải có bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;

b) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển, lưu kho và bày bán tại cửa hàng trực thuộc khác địa bàn hoặc cửa hàng trực thuộc cùng địa bàn hạch toán độc lập thì phải có bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn theo quy định;

c) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu bán cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác thì phải có hóa đơn theo quy định. Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công bán vào nội địa theo chỉ định của đối tác thuê gia công thì phải có tờ khai hải quan đã xác nhận thông quan theo quy định.

5. Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển bán thành phẩm, nguyên, nhiên, vật liệu để gia công lại tại cơ sở gia công khác thì phải có Hợp đồng gia công lại kèm theo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động.

6. Đối với hàng hóa nhập khẩu mua của cơ quan có chức năng bán hàng tịch thu thì phải có hóa đơn do cơ quan có chức năng bán hàng tịch thu lập trong đó ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trị từng loại hàng hóa.

7. Đối với hàng hóa nhập khẩu mua của cơ quan Dự trữ quốc gia phải có hóa đơn bán hàng của cơ quan Dự trữ quốc gia.

8. Đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng miễn thuế; hàng hóa miễn thuế bán trong các khu kinh tế cửa khẩu, nếu thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa thì hàng hóa khi lưu thông trên thị trường cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có chứng từ chứng minh hàng hóa đã được kê khai, bản chính biên lai thu thuế nhập khẩu.

Điều 6. Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính

1. Hàng hóa nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì hàng hóa nhập khẩu bị coi là hàng hóa nhập lậu:

a) Hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, điểm tập kết mà cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp trong thời hạn quy định tại Điều 3 Thông tư này;

b) Hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường có hóa đơn, chứng từ nhưng qua điều tra, xác minh của cơ quan chức năng xác định là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Hóa đơn không hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn được quy định tại các khoản 8, khoản 9 Điều 3 Chương I Nghị định số 51/2010/NĐ-CP;

c) Hàng hóa nhập khẩu do cơ sở sản xuất, kinh doanh thu mua gom hàng hóa trao đổi cư dân biên giới xuất hóa đơn bán hàng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh khác vận chuyển vào nội địa. Khi các cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc hàng hóa mà không có đủ chứng từ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu mua, bán, vận chuyển hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường vi phạm các quy định về hóa đơn, chứng từ tại Chương II Thông tư này nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan như sau:

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng hóa nhập lậu bị xử phạt theo Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng;

b) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hoặc có nhưng không đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Chương II Thông tư này do hỏa hoạn, mất, hỏng, rách và cơ sở sản xuất, kinh doanh đã làm thủ tục khai báo theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; đồng thời, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu chứng minh được nguồn gốc hàng hóa là hợp pháp (thông qua việc sao lại các chứng từ, hóa đơn từ các đơn vị phát hành) thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

c) Trường hợp các hành vi vi phạm các quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu, lưu thông trên thị trường mà dẫn đến các hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì bị xử lý truy thu thuế và xử phạt theo quy định tại Luật Quản lý thuế;

d) Các hành vi vi phạm các quy định về hóa đơn, chứng từ không thuộc các trường hợp nêu tại điểm a, b, c khoản này thì xử phạt theo các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan.

Điều 7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường thực hiện theo Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, lĩnh vực thuế hoặc lĩnh vực hải quan.

Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền xử phạt thì phải chuyển hồ sơ lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Khi chuyển hồ sơ phải thực hiện đúng thủ tục và chuyển đầy đủ tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc bị tịch thu (nếu có); đồng thời, thông báo cho tổ chức, cá nhân vi phạm biết. Cơ quan có thẩm quyền xử lý sau khi ra quyết định xử lý vi phạm phải thông báo kết quả xử lý cho cơ quan chuyển hồ sơ.

2. Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra giám sát của Cơ quan Hải quan thì xem xét, quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đơn vị có thẩm quyền khi kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường phải thực hiện theo đúng theo quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải lập biên bản, biên bản ghi rõ nội dung kiểm tra, dấu hiệu vi phạm pháp luật cần xác minh, làm rõ, các sai phạm phát hiện qua kiểm tra (nếu có); lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp phát hiện sai phạm.

3. Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu tờ khai hàng hóa nhập khẩu điện tử; cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế. Các cơ quan trong quá trình kiểm tra thực hiện việc kết nối điện tử để xác thực chứng từ (tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu, hóa đơn).

4. Các lực lượng kiểm tra phải tuân thủ các quy định về công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện hành chính về quyết định xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức có quyền tố cáo hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền xử lý. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và khởi kiện vụ án hành chính.

Trong khi chờ giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc chờ quyết định của Tòa án, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu vẫn phải thực hiện theo đúng quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 10. Nghĩa vụ phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ:

1. Cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các lực lượng kiểm tra trong việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh hàng hóa nhập khẩu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

2. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT - BTC - BCT - BCA ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

3. Trường hợp các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới kể từ ngày văn bản mới có hiệu lực thi hành.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để xem xét hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương


Nơi nhận:
- VP. TW Đảng, VP. Quốc hội, VP. Chủ tịch nước, VP. Chính phủ;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC;
- Các Bộ; Cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP. Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Công an, Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT: BTC, BCT, BCA, BQP.

MINISTRY OF FINANCE –MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE –MINISTRY OF PUBLIC SECURITY –MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP

Hanoi, May 08, 2015

 

JOINT CIRCULAR

INVOICES AND DOCUMENTS FOR IMPORTED PRODUCTS BEING SOLD ON THE MARKET

Pursuant to the Law on Tax administration, the Law on the amendments to the Law on Tax administration, and their guiding documents;

Pursuant to the Law on Customs and its guiding documents;

Pursuant to the Law on Commerce and its guiding documents;

Pursuant to the Law on Accounting and its guiding documents;

Pursuant to the Law on Value-added tax and Laws on amendments to the Law on Value-added tax; the Law on special excise duty and the Law on amendments to the Law on special excise duty; the Law on Corporate income tax and Laws on amendments to the Law on Corporate income tax; the Law on Export and import tax, and their guiding documents;

Pursuant to the Law on Actions against administrative violations and its guiding documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government's Decree No. 95/2012/NĐ-CP dated November 12, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government's Decree No. 106/2014/NĐ-CP dated November 17, 2014 on functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Public Security;

Pursuant to the Government's Decree No. 35/2013/NĐ-CP on functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of National Defense;

The Minister of Finance, the Minister of Industry and Trade, the Minister of Public Security, and the Minister of National Defense promulgate a Joint Circular on invoices and documents of imported goods being sold on the market.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular deals with invoices and documents of imported goods being sold on the market, including: goods in transit; goods displayed for sale; goods in warehouses, depots, manufacturing/trading facilities or other locations (hereinafter referred to as imported goods being sold on the market); guidance on actions against violations against regulations on invoices and documents of imported goods being sold on the market; rights and obligations of relevant organizations and individuals.

Article 2. Regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tax authorities, customs authorities, market surveillance authorities, polices authorities, the border guard, the coastguard, units and persons competent to carry out inspections and take actions against violations committed by sellers of imported goods being sold on the market.

3. Other organizations and individuals (hereinafter referred to as entities) related to invoices and documents for imported products being sold on the market.

Article 3. Deadline for presenting invoices and/or documents  

1. With regard to goods in transit, goods displayed for sale, goods kept in warehouses, depots, gathering points (except for the cases mentioned in Clause 2 of this Article), their traders and persons with relevant interests must present adequate invoices and/or documents proving the legitimacy of such goods as prescribed by law and this Circular at the time of inspection.

2. With regard to imported goods being displayed for sale, in a warehouse or depot under the trader’s right to use (the warehouse or depot is registered with a competent authority) or right to use, invoices and/or documents shall be presented as follows:

a) At the time of inspection, the trader and person with relevant interests and duties must present copies of invoices and/or documents bearing the trader’s seal to prove that the imported goods are legitimate;

b) Within 24 hours from the time of inspection, the trader must present the original invoices and/or documents to prove the legitimacy of goods as prescribed by law and this Circular. If the expiration of the 24-hour time limit is rest time as prescribed, invoices and/or documents shall be presented right after the rest time; the inspecting authority must write the time and location of document presentation on the record;

c) At the time of inspection, the trader fails to present the invoices and/or documents to prove the legitimacy of imported goods, the inspecting authority shall impound the goods as prescribed by law in order to verify their legitimacy.

3. If the trader presents adequate the invoices and/or documents proving the legitimacy of imported goods but the inspecting authority has good reasons to believe that the origins of such goods are illegitimate, they may impound the goods, compare documents, verify the origins of goods, and take legal responsibility for any damage caused for their manufacturer/seller.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SPECIFIC PROVISIONS

Article 4. Invoices and/or documents for imported products transported from the checkpoint of import to inland

1. If goods are directly imported by their manufacturers or seller, invoices and/or documents must be presented when they are transported from the border checkpoint to inland as follows:

a) If customs procedures for import have been completed, there must be a declaration of imported goods granted customs clearance or release by the customs authority;

a) In case customs procedures for import have been not completed and goods must be put into storage or moved to a customs post other than the checkpoint of import, there must be a declaration of imported goods approved by the customs authority when goods are transported from the checkpoint of import to inland. The trader must comply with the customs authority’s approval.

c) In case of an all-inclusive customs declaration, partial shipments, or use of multiple means of transport, it is required to have a copy of the import declaration according to the case mentioned in Point a and Point b of this Clause and the trader’s dispatch order. The dispatch order must specify the quantity, categories of goods transported, number and date of the import declaration, loading place, destination, means of transport, and its license plate.

2. Imported goods being luggage of people entering Vietnam that exceed the duty-free allowance must be declared to the customs and comply with regulations of law on taxation and management of imported goods. When goods are moved inland, it is required to have the original customs declaration bearing the certification of completion of customs procedures and original receipt for payment of import duty (if any).

3. With regard to imported goods being purchased from border residents by purchasing agents and transported to Vietnam’s inland area:

a) If imported goods are directly transported to inland for sale by the purchasing agent, it is required to have the original manifest of goods purchased from border residents which is certified by a customs authority or the border guard (if customs and quarantine authorities are not available); the original receipt for payment of import duty on goods exceeding the duty-free allowance or imported goods that are not on the list of goods purchased from border residents (if any) to prove the legitimate origins of goods purchased.  The form of manifest of goods purchased from border residents shall be provided by the Ministry of Finance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. With regard to imported goods sold at border markets, checkpoint markets, or markets in checkpoint economic zones, it is required to have import declarations granted customs clearance by the customs.

5. With regard to goods temporarily imported for re-export:

a) If goods temporarily imported for re-export are transported and kept inland as prescribed by law, it is required to have declaration of temporarily imported goods granted customs clearance by the customs and the note of transfer of goods temporarily imported for re-export;

b) If the declaration of re-export is registered at the Sub-department of Customs at the temporary import checkpoint and goods are re-exported through another checkpoint, it is required to have the declaration of re-export that is granted customs clearance when the goods are transported from the checkpoint of temporary import to the checkpoint of re-export; goods in transit must be kept intact; the route, time, and checkpoint of export registered must be adhered to.  If the checkpoint of export registered is changed, Clause 10 Article 61 of Circular No. 128/2013/TT-BTC dated September 10, 2013 of the Minister of Finance.

6. If imported goods must bear stamps of imported goods as prescribed by law, it is required to have the stamps fixed on goods in addition to invoices and/or documents for imported goods.

7. With regard to imported goods on the List of imported goods subject to conditions, the documents required by competent authorities must be presented in addition to invoices and/or documents for imported goods. If originals of documents required by competent authorities have been submitted to the customs authority, there must be certified true copies of such documents.

Article 5. Invoices and/or documents for imported products being sold inland

1. With regard to goods displayed for sale or stored by importers, it is required to have delivery notes (in case of stores not keeping independent accounting records in the same province), delivery notes or invoices (in case of stores keeping independent accounting records or stores not in the same province with the headquarter), or goods receipt note (if goods are stored in warehouses).

2. With regard to goods sold or stored by entities other than importers, it is required to have invoices and/or documents of the selling entities as prescribed in the Government's Decree No. 51/2010/NĐ-CP dated May 14, 2010 on invoices for goods sale and service provisions (hereinafter referred to as Decree No. 51/2010/NĐ-CP).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. With regard to goods being finished products imported domestically (sent by another manufacturer/processor in Vietnam as ordered by an overseas importer), raw materials and supplies under outward processing contracts or contracts for import of raw materials for manufacture of goods for export that may be sold in Vietnam:

a) If the manufacturer/processor of goods for export transport, store, or display them for sale at financially dependent stores in the same province, it is required to have the import declaration and delivery notes;

b) If the manufacturer/processor of goods for export transports, stores, or displays them for sale at affiliated stores in other provinces province or affiliated stores in the same province, it is required to have copies of the import declaration and delivery notes or invoices as prescribed;

c) In case the manufacturer/processor of goods for export sells them for another trader, it is required to have invoices as prescribed. With regard to raw materials imported serving processing contract, processed products sold inland at the request of the hirer, it is required to have the customs declaration granted customs clearance as prescribed.

5. If the manufacture/processor of goods for export transports semi-finished products, raw materials, fuel to other facilities for further processing, it is required to have the processing contract enclosed with the delivery note and dispatch order.

6. With regard to imported goods purchased from an agency competent to sell confiscated goods, it is required to have invoices issued by such agency, which specifies the quantity, category, and value of each type of goods

7. With regard to imported goods purchased from national reserve agency, it is required to have sale invoice issued by the national reserve agency.

8. With regard to goods being duty-free gifts, presents; duty-free goods sold within checkpoint economic zones that are repurposed or sold inland, the trader must have documents proving that such goods have been declared and the original receipt for payment of import duty when selling such goods on the market.

Article 6. Actions against administrative violations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Goods in transit; goods being displayed for sale; goods stored at warehouses, depots, gathering points that the trader fails to present invoices and/or documents proving their legitimacy as prescribed in Article 3 of this Circular;

b) Imported goods being sold on the market with invoices and/or documents that are concluded illegal or illegally used by competent authorities through investigation. Illegal invoices and illegally used invoices are specified in Clause 8 and Clause 9 Article 3 of Decree No. 51/2010/NĐ-CP;

c) Imported goods purchased from border residents by a purchasing agent who sells them to another entity to be transported to inland without adequate documents prescribed in Clause 3 Article 4 of this Circular.

2. Any manufacturer or trader of imported goods that trades, transports imported goods against regulations on invoices and/or documents in Chapter II of this Circular shall be liable to administrative penalties according to Decrees on penalties for administrative violations if their violations are not liable to criminal prosecution. Particularly:

a) Any entity that trades, transports, stores smuggled goods shall incur penalties according to Decree No. 185/2013/NĐ-CP dated November 15, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on trading, manufacture and trade of counterfeit goods, prohibited goods, and consumer protection;

b) In case imported goods are sold on the market without adequate or without invoices and/or documents as prescribed in Chapter II of this Circular because they are lost or damaged, if the trader has reported the loss/damage as prescribed in Decree No. 51/2010/NĐ-CP and is able to prove the legitimacy of goods origins (using copies of invoices and/or documents provided by issuers, they shall incur administrative penalties according to the Government's Decree No. 109/2013/NĐ-CP dated September 24, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on control of prices, fees, charges, and invoices;

c) If a violation against regulations on invoices and/or documents for imported goods being sold on the market leads to understatement of tax payable, overstatement of tax refund, or tax fraud, the trader has to pay tax arrears and incur penalties according to the Law on Tax administration;

d) Violations against regulations on invoices and/or documents that are not mentioned in Points a, b, c of this Clause shall incur penalties prescribed in relevant Decrees on administrative penalties.

Article 7. The power to impose penalties for administrative violations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The case that is beyond an agency’s power shall be transferred to a superior agency or a competent agency together with exhibits and vehicles impounded or confiscated (if any). The competent agency that handles the case must notify the transferring agency of the result.

2. The regulatory body that discovers administrative violations pertaining to imported goods under the supervision of a customs authority shall consider imposing administrative penalties or transfer the case to a competent authority as prescribed by regulations of law on administrative penalties.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 8. Responsibilities of inspecting authorities

1. Tax authorities, customs authorities, market surveillance authorities, polices authorities, the border guard, the coastguard, units and persons competent to carry out inspections and impose penalties for violations committed by sellers of imported goods being sold on the market must comply with this Circular and relevant regulations of law.

2. When inspecting goods being sold on the market, regulatory bodies and competent persons on duty must make records specifying the inspection contents, signs of violations that need verifying, violations discovered through inspection (if any); make administrative penalty record when discovering violations.

3. The Ministry of Finance shall develop a database of electronic import declarations and electronic invoices certified by tax authorities. Inspecting authorities shall connect with the database to verify documents (import declarations and invoices).

4. Inspectors must comply with regulations on inspection and control of goods being sold on the market and take legal responsibility for their acts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Traders must comply with regulations on invoices and/or documents for goods being sold on the market in this Circular and relevant regulations of law.

2. Traders of imported goods are entitled to file complaints, lawsuits, or denunciations against decisions on penalties for administrative violations. Every organization and individual is entitled to report illegal acts of competent persons. Procedures for settling complaints, denunciations, or lawsuits shall comply with regulations of law on complaints, denunciations, and lawsuits.

While pending settlement of complaints, denunciations, or Court’s decision, the trader must comply with the decision of the competent authority.

Article 10. Obligations to cooperate

Organizations and individuals have the obligation to:

1. Provide information, documents relevant to imported goods for competent authorities to facilitate inspection and imposition of penalties for violations against regulations on import and trade of imported goods.

2. Cooperate with regulatory bodies and inspecting forces in inspecting and taking actions against violations against regulations on import and trade of imported goods.

Article 11. Implementation

1. This Joint Circular comes into force from July 01, 2015.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. When the documents referred to in this Circular are amended or replaced, the new documents shall apply from their effective dates.

4. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Public Security, the Ministry of National Defense for consideration./.

 

PP MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
DEPUTY MINISTER
Do Thang Hai

PP THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

PP MINISTER OF DEFENSE
DEPUTY MINISTER
General Nguyen Thanh Cung

PP MINISTER OF PUBLIC SECURITY
DEPUTY MINISTER
General Le Quy Vuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công An và Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


87.330

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!