Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11/2008/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 11/2008/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 22/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11/2008/TT-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MUA BÁN ĐIỆN VỚI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Bộ Công Thương hướng dẫn lập hồ sơ và trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này hướng dẫn lập hồ sơ và trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài đối với từng dự án xuất nhập khẩu điện và áp dụng cho các đơn vị điện lực.

2. Khách hàng sử dụng điện ở khu vực biên giới mua điện trực tiếp với nước ngoài ở cấp điện áp 0,4kV không qua hệ thống điện quốc gia và sử dụng cho mục đích sinh hoạt hoặc kinh doanh, sản xuất có quy mô dưới 50kVA không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

II. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT MUA BÁN ĐIỆN VỚI NƯỚC NGOÀI

Việc mua bán điện với nước ngoài phải được phê duyệt về chủ trương. Phương án mua bán điện với nước ngoài phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt.

Hồ sơ mua bán điện với nước ngoài bao gồm:

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp 110kV trở lên

a) Tờ trình phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài của đơn vị điện lực.

b) Văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài.

c) Phương án mua bán điện với nước ngoài (05 bộ), bao gồm các nội dung sau:

- Mô tả sơ bộ hiện trạng lưới điện khu vực;

- Nhu cầu điện (công suất, điện năng, biểu đồ phụ tải năm, ngày điển hình) dự kiến mua hoặc bán với nước ngoài cho từng năm trong giai đoạn phù hợp với giai đoạn của Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia hoặc Quy hoạch phát triển điện lực địa phương được phê duyệt;

- Phương án đấu nối lưới điện giữa hệ thống điện Việt Nam với lưới điện phía nước ngoài sẽ mua hoặc bán điện:

+ Kế hoạch phát triển lưới điện khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Phương án đấu nối lưới điện bao gồm: công suất, điện năng, thời điểm dự kiến mua bán điện, điểm đấu nối, điểm đặt thiết bị đo đếm mua bán điện, cấp điện áp mua bán điện, thể hiện phương án mua bán điện trên bản đồ, sơ đồ lưới điện khu vực;

- Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư nếu có, các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái, phòng chống cháy nổ, an ninh, quốc phòng;

Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ khối lượng xây dựng, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án, phương án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và phân kỳ vốn đầu tư nếu có của phía Việt Nam;

- Kết luận và kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện.

d) Trường hợp đơn vị điện lực sử dụng lưới điện của một đơn vị quản lý lưới điện khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị này.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp đến 35kV trở xuống

a) Tờ trình phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài của đơn vị điện lực.

b) Văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài.

c) Phương án mua bán điện với nước ngoài (05 bộ), bao gồm các nội dung sau:

- Mô tả sơ bộ hiện trạng lưới điện khu vực;

- Nhu cầu điện (công suất, điện năng) dự kiến mua hoặc bán với nước ngoài cho từng năm trong giai đoạn phù hợp với giai đoạn của Quy hoạch phát triển điện lực địa phương được phê duyệt;

- Phương án đấu nối lưới điện giữa hệ thống điện Việt Nam với lưới điện phía nước ngoài sẽ mua hoặc bán điện:

+ Kế hoạch phát triển lưới điện khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Phương án đấu nối lưới điện bao gồm: công suất, điện năng, thời điểm dự kiến mua bán điện, điểm đấu nối, điểm đặt thiết bị đo đếm mua bán điện, cấp điện áp mua bán điện, thể hiện phương án mua bán điện trên bản đồ, sơ đồ lưới điện khu vực.

- Dự kiến sơ bộ khối lượng xây dựng, vốn đầu tư của phía Việt Nam;

- Kết luận và kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện.

d) Trường hợp đơn vị điện lực sử dụng lưới điện của một đơn vị quản lý lưới điện khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị này.

III. TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG MUA BÁN ĐIỆN VỚI NƯỚC NGOÀI

1. Đối với việc mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp 110kV trở lên

a) Đơn vị điện lực nộp Hồ sơ trình duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài cho Cục Điều tiết điện lực để thẩm định.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Điều tiết điện lực phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị điện lực về tính hợp lệ của Hồ sơ mua bán điện với nước ngoài.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực phải chủ trì tổ chức thẩm định và lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan về phương án mua bán điện với nước ngoài.

d) Trong trường hợp cần thiết, đơn vị điện lực phải giải trình hoặc tổ chức cho đơn vị thẩm định xem xét và đánh giá tại hiện trường.

đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ, ngành có liên quan đến phương án mua bán điện với nước ngoài, Cục Điều tiết điện lực phải hoàn thành báo cáo thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với việc mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp 35kV trở xuống

a) Đơn vị điện lực nộp Hồ sơ trình duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài cho Cục Điều tiết điện lực để thẩm định.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Điều tiết điện lực phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị điện lực về tính hợp lệ của Hồ sơ mua bán điện với nước ngoài.

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực phải hoàn thành báo cáo thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu điện có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, Sở CT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- Website Chính phủ, website Bộ CT;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, ĐTĐL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

THE MINISTRY OF POLICTICS
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 11/2008/TT-BCT

Hanoi, October 22. 2008

 

CIRCULAR

GUIDING THE ORDER OF AND PROCEDURES FOR ELECTRICITY PURCHASE AND SALE WITH FOREIGN PARTNERS

Pursuant to the Government's Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;
Pursuant to the December 3, 2004 Electricity Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 105/2005/ND-CP of August 17, 2005, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Electricity Law;
The Ministry of Industry and Trade guides the making of dossiers of, and the order of and procedures for, electricity purchase and sale with foreign partners as follows:

I. GOVERNING SCOPE AND SUBJECTS OF APPLICATION

1. This Circular guides the making of dossiers of, and the order of and procedures for. electricity purchase and sale with foreign partners applicable to electricity import and export projects and electricity units.

2. This Circular does not apply to electricity users in border areas that directly purchase electricity of a voltage of 0.4kV from foreign partners not through the national power grid for daily-life use or business and production activities consuming electricity at an output of under 50 kVA.

II. CONTENTS OF A DOSSIER OF REQUEST FOR APPROVAL OF ELECTRICITY PURCHASE OR SALE WITH A FOREIGN PARTNER

Electricity purchase and sale with foreign partners is subject to policy approval. Plans on electricity purchase and sale with foreign partners must be consistent with the approved electricity development planning.

A dossier of electricity purchase or sale with a foreign partner comprises:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2008/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.272

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.241.176