Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/2008/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Cao Minh Quang
Ngày ban hành: 02/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-------

Số: 22/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ MỸ PHẨM CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI, TỈNH TÂY NINH TẠI KHU THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI, TỈNH TÂY NINH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1956/UBND-KTTH ngày 19/5/2008 về việc ủy quyền kiểm định mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Y tế uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tây Ninh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm phối hợp với các cấp chính quyền của tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng để thực thi có hiệu quả công tác chống buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu và các hành vi buôn bán trái phép các sản phẩm mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên quan đến hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng mỹ phẩm do mình kinh doanh.

Điều 4. Việc đưa mỹ phẩm từ Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và thị trường nội địa để kinh doanh phải thực hiện theo quy định của Quy chế Quản lý mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Ông/bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang

 

THE MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 22/2008/QD-BYT

Hanoi, July 2, 2008,

 

DECISION

AUTHORIZING THE MANAGEMENT BOARD OF MOC BAI BORDER-GATE ECONOMIC ZONE, TAY NINH PROVINCE, TO PERFORM THE COSMETICS MANAGEMENT FUNCTION IN THE TRADE-INDUSTRY ZONE OF MOC BAI BORDER-GATE ECONOMIC ZONE,TAY NINH PROVINCE

THE MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Governments Decree No. 188/2007/ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;
Pursuant to the Governments Decree No. 179/2004/ND-CP of October 21, 2007, providing for state management of goods quality;
Pursuant to the Prime Minister s Decision No. 140/2007/QD-TTg of August 24, 2007, promulgating the Operation Regulation of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 236/QD-TTg of February 26, 2008, establishing, and defining the position and Junctions of, the Management Board of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province;
At the proposal of the Peoples Committee of Tay Ninh province in Official Letter No. 1956/UBND-KHTH of May 19, 2008, on authorization of cosmetics examination in the trade-industry zone of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province;

At the proposal of the director of the Drug Administration of Vietnam,

DECIDES:

Article 1. The Ministry of Health authorizes the Management Board of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province, to perform the cosmetics management function in the trade-jndustry zone of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province.

Article 2. The Management Board of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province, shall coordinate with the Health Service of Tay Ninh province in guiding, examining and inspecting cosmetics trading activities in the trade-industry zone of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3. Organizations and individuals trading cosmetics in the trade-industry zone of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province, shall declare cosmetics quality standards to the Management Board of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province, and shall commit to taking full responsibility for the quality of their traded cosmetics.

Article 4. The introduction of cosmetics from the trade-industry zone of Moc Bai border economic zone, Tay Ninh province, into other functional zones of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province, and the domestic market for sale must comply with the Regulation on cosmetics management, promulgated together with the Health Ministers Decision No. 48/2007/QD-B YT of December 31, 2007, and other concerned relevant documents.

Article 5.This Decision takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

Article 6. The director of the Office and the Chief Inspector of the Ministry of Health, the director of the Drug Administration of Vietnam, the director of the Health Service of Tay Ninh province and the head of the Management Board of Moc Bai border-gate economic zone, Tay Ninh province, shall implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF HEALTH
VICE MINISTER
Cao Minh Quang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2008/QĐ-BYT ngày 02/07/2008 về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.696

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!