Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/2016/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Quyết định 18/2016/QĐ-TTg Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định về điều kiện, hồ sơ đề nghị, thủ tục cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ đã qua sử dụng thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu;…

 

1. Các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu được Quyết định 18 quy định như sau:

- Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức.

- Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng để làm thiết bị Điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất.

- Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài.

- Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng.

- Tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài để sửa chữa.

- Nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất.

2. Thẩm quyền cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu đối với các trường hợp tại Điều 4 Quyết định số 18/2016 của Thủ tướng.

- Việc cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu ngoài các trường hợp tại Điều 4 Quyết định 18/2016/TTg do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

3. Thủ tục cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

- Hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ TTTT.

- Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg quy định trong trường hợp người nhập khẩu cung cấp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Thông tin và Truyền thông có thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ TTTT có văn bản trả lời cho phép nhập khẩu. Trường hợp không cho phép, Bộ TT&TT có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

Quyết định 18 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP CHO PHÉP NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định s 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khu.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh:

Quyết định này quy định các trường hợp, Điều kiện, tiêu chí, thủ tục xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Danh Mục cấm nhập khẩu) theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết, thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

2. Đi tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu (sau đây gọi là người nhập khẩu) và cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng” là sản phẩm công nghệ thông tin được thiết kế và sử dụng để thực hiện những công việc đặc biệt trong các ngành sản xuất chuyên môn hoặc phục vụ trong phòng thí nghiệm, phòng đo kiểm, không phải là sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thông thường.

2. “Tân trang, làm mới” là các hoạt động sửa chữa, thay thế linh kiện, phục hồi chức năng và hình thức tương đương với sản phẩm mới cùng chủng loại.

3. “Sản phẩm công nghệ thông tin được tân trang, làm mới” là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng được sửa chữa, thay thế linh kiện, phục hồi chức năng, hình thức để có chức năng, hình thức tương đương và có chế độ bảo hành như sản phẩm mới cùng chủng loại. Sản phẩm tân trang, làm mới phải có nhãn hàng hóa bằng tiếng Việt ghi rõ là sản phẩm tân trang, làm mới hoặc bằng tiếng Anh có ý nghĩa tương đương.

4. “Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm” là hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tham gia thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm nhằm tạo mới hoặc nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm.

5. “Gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin” là dịch vụ trong đó tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện một hoặc nhiều quy trình nghiệp vụ cho khách hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thông qua phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông.

6. “Xử lý dữ liệu” là các hoạt động làm sạch, phân tích, chuyển đổi dữ liệu, xử lý hoàn chỉnh và báo cáo kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp.

Điều 3. Nguyên tắc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu

1. Hàng hóa đã qua sử dụng được nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về an toàn, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Không xem xét, cho phép nhập khẩu các hàng hóa đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

3. Hàng hóa đã qua sử dụng được nhập khẩu ngoài việc đáp ứng các Điều kiện, tiêu chí quy định tại Điều 5 Quyết định này, phải đáp ứng các quy định hiện hành về nhập khẩu hàng hóa.

Điều 4. Các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu

1. Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức.

2. Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng để làm thiết bị Điều khin, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất.

3. Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đi tác nước ngoài.

4. Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng.

5. Tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài để sửa chữa.

6. Nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chí đối với các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu

1. Người nhập khẩu là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Điều kiện, tiêu chí cụ thể đối với các trường hợp cho phép nhập khẩu quy định tại Điều 4 Quyết định này như sau:

a) Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức:

- Sản phẩm nhập khẩu chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của người nhập khẩu;

- Sản phẩm nhập khẩu phải là tài sản của tổ chức ở nước ngoài có mối quan hệ với người nhập khẩu thông qua sở hữu cổ phần, phần góp vốn hoặc liên kết khác.

b) Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng để làm thiết bị Điều khin, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phn hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất:

- Sản phẩm nhập khẩu chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của người nhập khẩu;

- Sản phẩm nhập khẩu phải là thiết bị, bộ phận cấu thành của hệ thống, dây chuyền sản xuất.

c) Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài:

Sản phẩm nhập khẩu phải tái xuất sau khi kết thúc hợp đồng sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài.

d) Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng:

- Sản phẩm nhập khẩu phải có hiệu quả sử dụng thực tế cho quá trình sản xuất;

- Sản phẩm nhập khẩu đã có thời hạn sử dụng không quá 03 (ba) năm kể từ ngày sản xuất đến ngày mở tờ khai nhập khẩu.

đ) Tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài để sửa chữa:

Sản phẩm công nghệ thông tin tái nhập khẩu phải chính là sản phẩm đã xuất khẩu trước đó.

e) Nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất:

- Sản phẩm nhập khẩu phải có chức năng, hình thức tương đương và có chế độ bảo hành như sản phẩm mới; có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật;

- Sản phẩm, linh kiện nhập khẩu chỉ được sử dụng với Mục đích thay thế cho các sản phẩm, linh kiện bị lỗi, hỏng của khách hàng trong nước, không được chuyển nhượng, bán lại;

- Sản phẩm, linh kiện hỏng được thu hồi sau khi thay thế cho khách hàng phải được tái xuất hoặc xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật;

- Định kỳ hàng năm, tổ chức, doanh nghiệp báo cáo số lượng nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này và bản sao Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 6. Thẩm quyền cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu

1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu đối với các trường hợp quy định tại Điều 4 Quyết định này.

2. Việc cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu ngoài các trường hợp quy định tại Điều 4 Quyết định này do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu

Hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu bao gồm:

1. Đơn đề nghị cho phép nhập khẩu của người nhập khẩu, trong đó ghi rõ các nội dung liên quan đến thông tin của người nhập khẩu, hàng hóa và cam kết tuân thủ Mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này. Đơn đề nghị cho phép nhập khẩu theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này: 01 (một) bản chính;

2. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư): 01 (một) bản sao có chứng thực, trường hợp nộp bản sao không có chứng thực thì khi nộp phải mang theo bản chính để đối chiếu.

3. Tài liệu cụ thể đối với các trường hợp quy định tại Điều 4 Quyết định này như sau:

a) Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức:

- Tài liệu kỹ thuật mô tả sản phẩm: 01 (một) bản sao;

- Tài liệu chứng minh sản phẩm công nghệ thông tin nhập khẩu là tài sản của doanh nghiệp nước ngoài có mối quan hệ với người nhập khẩu và được sử dụng làm phương tiện sản xuất của người nhập khẩu: 01 (một) bản chính;

- Tài liệu thể hiện nguồn gốc sản phẩm (hóa đơn, hợp đồng mua bán hoặc tài liệu tương đương): 01 (một) bản sao;

- Quyết định di chuyển tài sản của tổ chức: 01 (một) bản chính.

b) Nhập khu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng đlàm thiết bị Điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất:

- Tài liệu kỹ thuật mô tả sản phẩm: 01 (một) bản sao;

- Tài liệu chứng minh sản phẩm công nghệ thông tin nhập khẩu là thiết bị hoặc bộ phận cấu thành của hệ thống, dây chuyền sản xuất: 01 (một) bản chính;

- Tài liệu thể hiện nguồn gốc sản phẩm (hóa đơn, hợp đồng mua bán hoặc tài liệu tương đương): 01 (một) bản sao.

c) Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài:

- Tài liệu kỹ thuật mô tả sản phẩm: 01 (một) bản sao;

- Hợp đồng hoặc tài liệu khác thể hiện việc sử dụng sản phẩm vào Mục đích sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài: 01 (một) bản sao.

d) Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng:

- Tài liệu kỹ thuật mô tả sản phẩm: 01 (một) bản sao;

- Tài liệu chứng minh là sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng: 01 (một) bản chính;

- Tài liệu thể hiện nguồn gốc sản phẩm (hóa đơn, hợp đồng mua bán hoặc tài liệu tương đương): 01 (một) bản sao.

đ) Tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài để sửa chữa:

- Hợp đồng thực hiện dịch vụ sửa chữa: 01 (một) bản sao;

- Tài liệu thể hiện nguồn gốc sản phẩm (hóa đơn, hợp đồng mua bán hoặc tài liệu tương đương): 01 (một) bản sao;

- Hồ sơ xuất khẩu: 01 (một) bản sao.

e) Nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất:

- Tài liệu báo cáo về việc thiết lập hệ thống dịch vụ bảo hành, bảo trì cho khách hàng trong nước, trong đó nêu rõ các quy trình, công đoạn của hệ thống dịch vụ bảo hành, bảo trì: 01 (một) bản chính;

- Văn bản ủy quyền cho người nhập khẩu thay mặt thực hiện dịch vụ bảo hành, bảo trì, thay thế, sửa chữa, trong đó có Điều Khoản quy định về trách nhiệm của các bên (áp dụng đối với hình thức thuê bên thứ ba thực hiện dịch vụ): 01 (một) bản sao;

- Tài liệu của nhà sản xuất chứng minh đã dừng không sản xuất sản phẩm, linh kiện: 01 (một) bản sao.

Điều 8. Thủ tục cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu

1. Hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục cấm nhập khẩu gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Trong trường hợp người nhập khẩu cung cấp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Bộ Thông tin và Truyn thông có thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho phép nhập khẩu. Trường hợp không cho phép, Bộ Thông tin và Truyn thông có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn triển khai, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Quyết định này.

c) Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Thông tin và Truyn thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ,
quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch n
ước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH
(3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

(Tên tổ chc, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……., ngày tháng năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
THUỘC DANH MỤC CẤM NHẬP KHẨU

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

Fax: ……………………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………….

3. Hàng hóa nhập khẩu đề nghị nhập khu:

Tên hàng hóa: ……………………………………………………………………………………

Mã HS: ……………………………………………………………………………………………

Số lượng: …………………………………………………………………………………………

Mô tả hàng hóa(1): ……………………………………………………………………………….

4. Trường hợp nhập khẩu: ……………………………………………………………………..

...........................................................................................................................................

5. Địa Điểm nhập khẩu: …………………………………………………………………………

6. Hồ sơ kèm theo(2):

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật và của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhập khẩu, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu theo quy định)

_______________

(1) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 và 4 Điều 4 Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, phải nêu rõ xuất xứ, giá trị và Mục đích sử dụng của hàng hóa. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 3, 5 và 6 Điều 4 Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, phải nêu rõ xuất xứ, mã sản phẩm. Trong trường hợp hàng hóa bao gồm nhiều loại, người nhập khẩu có thể lập danh Mục kèm theo đơn và phải bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy định.

(2) Đối với từng trường hợp, hồ sơ được quy định tại Điều 7 Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

(Tên tổ chc, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……., ngày tháng năm …..

 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NHẬP KHẨU
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………….

3. Thời gian thực hiện:

Ngày bắt đầu: ……………………………………………………………………………………

Ngày kết thúc: ……………………………………………………………………………………

4. Báo cáo nhập khẩu theo Tờ khai Hải quan

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Đơn vị tính

Tờ khai nhập khẩu số, ngày

Số lượng

Trị giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CNG

 

 

5. Báo cáo số lượng đã sửa chữa, thay thế, tái xuất, tiêu hủy

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Đơn vị tính

Shóa đơn, hợp đồng

Số lượng

Trị giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CNG

 

 

 

 

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu theo quy định)

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness
--------------

No. 18/2016/QD-TTg

Hanoi, May 06, 2016

 

DECISION

ON CIRCUMSTANCES THAT ENABLE IMPORTATION OF USED INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS UNDER IMPORT PROHIBITION

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Information Technology Law dated June 29, 2006;

Pursuant to the Commercial Law dated June 14, 2005;

Pursuant to the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP dated November 20, 2013 on details of the implementation of the Commercial Law with regard to international trade in goods and agencies' sale, purchase, processing and transit of goods for foreign principals;

At the request of the Minister of Information and Communication,

Prime Minister issues the Decision on circumstances that enable importation of used information technology products under import prohibition.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Scope:

This Decision regulates circumstances, conditions, criteria and procedures under which the importation of goods shown in the list of used information technology products under import prohibition (referred to as the import prohibition list) is considered and approved according to the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP dated November 20, 2013 on details for implementation of the Commercial Law with regard to international trade in goods and agencies’ sale, purchase, processing and transit of goods for foreign principals.

2. Regulated entities:

This Decision applies to organizations and enterprises whose activities involve the importation of information technology products under the import prohibition list (referred to as the importers) and state management authorities concerned.

Article 2. Terminology

1. “Specialized information technology product" is designed and employed for special tasks in professional manufacturing sectors or used in laboratories or test chambers. It is not a consumer product for normal uses.

2. “Refurbishment” refers to repair and replacement of a product unit’s components and restoration of its functions and appearance to an equivalent state of a new product unit of the same model.

3. “Refurbished information technology product” refers to a used product unit that has undergone repair(s) and replacement of components and restoration of functions and visual aspects to attain the equivalent state of functionality, appearance and warranty on a new product unit of the same model. The label of a refurbished product must indicate its refurbished state in Vietnamese or in equivalent English.

4. “Software production” refers to legally compliant activities of organizations and enterprises in one or various phases of a software manufacturing process that creates or upgrades, modifies and completes software.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. “Data processing” refers to cleansing, analysis, conversion and exhaustive treatment of data and reporting of output specifically produced by information that a customer provides.

Article 3. Principles for importation of products under the import prohibition list

1. Used import products must adhere to relevant safety and quality regulations, standards and national technical regulations.

2. Used products that nations have publicly excluded due to obsolescence, poor quality or environment contamination are barred from importation.

3. Used import products, apart from their satisfaction of requirements and criteria as defined in Article 5 of this Decision, must conform to current regulations on importation of goods.

Article 4. Circumstances that enable importation of products under the import prohibition list  

1. Used information technology goods are imported under internal relocation of means of production in one single organization.

2. Used information technology goods are imported for control, operation and inspection of activities in one or all parts of a system or production line.

3. Used information technology goods are imported as a direct part of software production, business outsourcing through information technology or data processing for foreign partners.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Information technology goods with expired warranty time are re-imported after their overseas repairs.

6. Refurbished goods or components out of production are imported to replace or repair those being used domestically.

Article 5. Requirements and criteria for importation of products under the import prohibition list

1. The importer is an organization or enterprise established and operated according to the laws of Vietnam.

2. Requirements and criteria for each circumstance as defined in Article 4 of this Article:

a) Importation of used information technology goods under internal relocation of means of production in one single organization:

- Imports are solely and directly used for the importer's manufacturing activities;

- Imports must belong to a foreign organization bonded with the importer through share ownership, capital contribution or other manners.

b) Importation of used information technology goods for control, operation and inspection of activities in one or all parts of a system or production line:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Imports must be devices or constituents of the system or production line.

c) Importation of used information technology goods as a direct part of software production, business outsourcing through information technology or data processing for foreign partners:

Imports must be re-exported upon finalization of the contract for software production, business outsourcing through information technology or data processing for the foreign partner.

d) Importation of used specialized information technology products:

- Imports must produce actual effects on the manufacturing process;

- Imports were used in at most 03 (three) years from the production date to the date that an import declaration is lodged.

dd) Re-importation of information technology goods with expired warranty time after overseas repairs:

Information technology goods re-imported must be the same ones exported previously.

e) Importation of refurbished goods or components out of production to replace or repair those being used domestically:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Products and components imported are solely replacements of broken ones being used domestically and are not transferrable or re-sellable;

- Broken products or components retrieved upon their replacement must be re-exported or disposed as per the laws;

- Organizations and enterprises shall report the quantity of used information technology goods imported on annual basis as per Appendix II of this Decision. Such report, enclosed with copies of export and import declarations, shall be sent to the Ministry of Information and Communications.

Article 6. Authority to permit importation of products under the import prohibition list 

1. Minister of Information and Technology shall consider and approve the importation of products under the import prohibition list upon circumstances as defined in Article 4 of this Decision.

2. Prime Minister shall decide the importation of products under the import prohibition list as per the laws in circumstances not defined in Article 4 of this Article.

Article 7. Application for importation of products under the import prohibition list 

An application for importation thereof includes:

1. The importer's filled-out form of application for importation, which specifies the information on the importer, goods and undertakings of uses as per Article 4 of this Decision. The form of application for importation is available in Appendix I of this Decision: 01 (one) original;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Documents for each circumstance as defined in Article 4 of this Decision include:

a) Importation of used information technology goods under internal relocation of means of production in one single organization:

- The written description of product specifications: 01 (one) copy;

- Papers substantiating that the information technology goods imported belong to a foreign enterprise related to the importer and are used by the importer as means of production: 01 (one) original;

- Documents showing the origin of the goods (invoices, sale contracts or similar papers): 01 (one) copy;

- The organization’s decision on asset relocation: 01 (one) original;

b) Importation of used information technology goods for control, operation and inspection of activities in one or all parts of a system or production line:

- The written description of product specifications: 01 (one) copy;

- Papers substantiating that the information technology goods imported are devices or constituents of the system or production line: 01 (one) original;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Importation of used information technology goods as a direct part of software production, business outsourcing through information technology or data processing for foreign partners:

- The written description of product specifications: 01 (one) copy;

- Contracts or other papers indicating that the goods are used for software production, business outsourcing through information technology or data processing for foreign partner(s): 01 (one) copy;

d) Importation of used specialized information technology products:

- The written description of product specifications: 01 (one) copy;

- Papers substantiating that the information technology goods are specialized: 01 (one) original;

- Documents showing the origin of the goods (invoices, sale contracts or similar papers): 01 (one) copy;

dd) Re-importation of information technology goods with expired warranty time after overseas repairs:

- The contract for repair service: 01 (one) copy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Export documents: 01 (one) copy;

e) Importation of refurbished goods or components out of production to replace or repair those being used domestically:

- Reports on the establishment of the system of warranty and maintenance services for domestic customers, which specify procedures and stages of such system: 01 (one) original;

- Written mandate(s) to the importer for provision of services concerning warranty, maintenance, replacement and repair, which include a clause on parties' responsibilities (applicable to the outsourcing of services to a third party provider): 01 (one) copy;

- The producer's documents indicating its discontinuation of the product or component: 01 (one) copy;

Article 8. Procedures of approval for importation of products under the import prohibition list 

1. An application for importation of products under the import prohibition list shall be sent by post or by hand to the office of the Ministry of Information and Communications.

2. If the importer provides insufficient or invalid documents, the Ministry of Information and Communications shall, in 03 (three) working days, notify its demand for supplementations in writing.

3. In 05 (five) working days upon its receipt of full and valid documents, the Ministry of Information and Communications shall grant approval in writing. If rejecting the application, the Ministry of Information and Communications shall provide its justifications in writing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decision comes into force as of July 01, 2016.

Article 10. Implementation

1. Ministry of Information and Communications shall be responsible for:

a) Leading and cooperating with the Ministry of Finance and Ministry of Industry and Trade to provide guidelines and supervise the implementation of this Decision.

b) Leading and cooperating with relevant agencies to inspect importers as per this Decision on regular or ad-hoc basis.

c) Difficulties must be reported to the Ministry of Information and Communications, which summarizes and reports information to the Prime Minister for consideration.

2. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of governmental agencies, Chairpersons of provincial People’s Committees and entities concerned are responsible for implementing this Decision./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX I

THE FORM OF APPLICATION FOR IMPORTATION OF USED INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS UNDER IMPORT PROHIBITION
(Enclosed to the Prime Minister’s Decision No. 18/2016/QD-TTg dated May 06, 2016)

(Name of the organization or enterprise)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness
--------------

No. …………..

…….… [place], … … … [date]

 

THE APPLICATION FOR IMPORTATION OF USED INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS UNDER IMPORT PROHIBITION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Name of the organization or enterprise: …………………………………………………………………

Tax code: ………………………………………………………………………………………

2. Address: …………………………………………………………………………………………

Telephone: ………………………………………………………………………………………..

Fax: ……………………………………………………………………………………………….

Email: …………………………………………………………………………………………….

3. Goods to be imported:

Product name: ……………………………………………………………………………………

HS code: ……………………………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Product description(1): ……………………………………………………………………………….

4. Circumstance for import: ……………………………………………………………………..

...........................................................................................................................................

5. Location of import: …………………………………………………………………………

6. Documents enclosed(2):

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

I/ We undertake to implement precisely and adequately the laws and Ministry of Information and Communications’ regulations on importation and use of used information technology products./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Legal representative
(Sign, seal and write full name)

_______________

 (1) Specify the origin, value and uses of the goods under circumstances as defined in Section 1, 2 and 4, Article 4 of Prime Minister’s Decision No. 18/2016/QD-TTg dated May 06, 2016. Specify the origin and product code of the goods under circumstances as defined in Section 3, 5 and 6, Article 4 of Prime Minister’s Decision No. 18/2016/QD-TTg dated May 06, 2016. If the goods fall in various categories, the importer can enclose a list that contains all information as regulated.

 (2) Documents for each circumstance are defined in Article 7 of Prime Minister’s Decision No. 18/2016/QD-TTg dated May 06, 2016.

 

APPENDIX II

THE FORM OF REPORT ON QUANTITY OF USED INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS IMPORTED
(Enclosed to the Prime Minister’s Decision No. 18/2016/QD-TTg dated May 06, 2016)

(Name of the organization or enterprise)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness
--------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…….… [place], … … … [date]

 

REPORT ON QUANTITY OF USED INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS IMPORTED

To: Ministry of Information and Communications

1. Name of the organization or enterprise: …………………………………………………………………

Tax code: ………………………………………………………………………………………

2. Address: …………………………………………………………………………………………

Telephone: ………………………………………………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………………………………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Period:

Starting date: ……………………………………………………………………………………

Ending date: ……………………………………………………………………………………

4. Import report based on the Customs Declaration Sheet

No.

Product name

Product code

Unit

Customs declaration sheet no and filing date

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Value

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

5. Report on quantity of products repaired, replaced, re-exported or disposed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Product name

Product code

Unit

Invoice no, contract no

Quantity

Value

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TOTAL

 

 

 

 

Legal representative
(Sign, seal and write full name)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/05/2016 Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.819

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193