Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 149/2005/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/2005/QĐ-TTG

Hà Nội; ngày 20 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cho phép thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu thực hiện thí điểm: từng bước cải cách hoạt động nghiệp vụ hải quan theo hướng phù hợp với chuẩn mực của hải quan hiện đại trong khu vực và thế giới; chuyển đổi từ thủ tục hải quan thủ công sang thủ tục hải quan điện tử; tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử.

2. Đối tượng doanh nghiệp và loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện thí điểm: Bộ Tài chính lựa chọn một số doanh nghiệp và loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu cần thiết để thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

3. Thời gian, địa điểm thực hiện thí điểm:

a) Giai đoạn I (năm 2005)

Tổ chức thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

b) Giai đoạn II (từ ngày 01/01/2006 đến ngày 30/8/2006)

- Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm giai đoạn I.

- Lựa chọn thêm một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có đủ điều kiện để thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

c) Giai đoạn 3 (từ tháng 9/2006 đến tháng 02/2007)

Tổng kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện thí điểm.

Điều 2.Thủ tục hải quan điện tử thực hiện thí điểm gồm các nội dung sau:

1. Thủ tục hải quan được thực hiện bằng các phương tiện điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.

2. Hồ sơ hải quan điện tử bảo đảm sự toàn vẹn, có khuôn dạng chuẩn và có giá trị pháp lý như hồ sơ hải quan giấy.

3. Thực hiện các quy định về việc người khai hải quan được tự khai, tự nộp thuế và các khoản thu khác. áp dụng hình thức nộp hàng tháng đối với lệ phí làm thủ tục hải quan.

4. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan trên cơ sở hồ sơ hải quan điện tử do doanh nghiệp gửi tới; quyết định thông quan dựa trên hồ sơ điện tử do doanh nghiệp khai; quyết định việc kiểm tra hải quan dựa trên kết quả phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu của hải quan và các nguồn thông tin khác.

Điều 3.Trách nhiệm của doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử:

1. Khai và thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

2. Tự khai và tự nộp thuế theo quy định của pháp luật về hải quan và thuế.

3. Nộp lệ phí hải quan hàng tháng.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và trung thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan, sự thống nhất về nội dung giữa hồ sơ hải quan giấy và hồ sơ hải quan điện tử.

5. Lưu giữ hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ có liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định (kể cả ở dạng giấy và dạng điện tử).

Điều 4.Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ tổ chức bộ máy chuyên sâu để thực hiện hiệu quả thủ tục hải quan điện tử:

1. Tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thí điểm thủ tục hải quan điện tử hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hải quan và thủ tục hải quan điện tử theo quy định của Quyết định này.

2. Theo dõi việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp tham gia thí điểm thủ tục hải quan điện tử; thông báo, nhắc nhở hoặc xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

3. Kiểm tra và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan.

4. Đào tạo và đào tạo lại nghiệp vụ hải quan phù hợp để thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ tin học trong hoạt động quản lý của hải quan.

Điều 5.Trách nhiệm của Bộ Tài chính:

1. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này; đề ra các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế tình trạng lợi dụng thủ tục hải quan điện tử để gian lận, trốn thuế.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan khác trong việc tổ chức thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

3. Chỉ đạo, kiểm tra cơ quan hải quan trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 3 Quyết định này.

4. Đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết cho việc triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử trong phạm vi cả nước.

5. Bảo đảm các điều kiện cần thiết về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Điều 6.Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp tham gia thí điểm thủ tục hải quan điện tử theo đề nghị của cơ quan hải quan; các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan hải quan xử lý các vướng mắc, những trường hợp vi phạm pháp luật về hải quan và các quy định tại Quyết định này.

Điều 7.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 149/2005/QD-TTg

Hanoi, June 20, 2005

 

DECISION

ON THE PILOT IMPLEMENTATION OF E-CUSTOMS PROCEDURES THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 29, 2001 Customs Law;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To permit the pilot implementation of e-customs procedures with the following major contents:

1. Objectives of the pilot implementation: To step by step renew customs operations in conformity with modern customs standards in the region and the world; to shift from manual customs procedures to e-customs procedures; to review and draw experience so as to perfect the process of e-commerce procedures. 

2. Enterprises and import and export goods entitled to the pilot implementation: The Ministry of Finance shall select some enterprises and categories of import and export goods, that meet requirements necessary for the pilot implementation of e-customs procedures.

3. Time and venue of the pilot implementation:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To organize the pilot implementation of e-customs procedures at the Customs Departments of Ho Chi Minh city and Hai Phong city.

b/ Phase II (from January 1, 2006 to August 30, 2006)

- To preliminarily review and evaluate the results of the pilot implementation in phase I.

- To select some other provincial/municipal Customs Departments qualified for the pilot implementation of e-customs procedures.

c/ Phase III (from September 2006 to February 2007)

To review, evaluate and report to the Prime Minister on the results of the pilot implementation.

Article 2.- Pilot implementation of e-customs procedures covers the following contents:

1. Customs procedures shall be carried out by electronic means through the electronic data processing system of customs offices.

2. The e-customs dossiers are ensured in their integrity with standardized forms and legal validity like paper customs dossiers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Customs offices shall carry out customs procedures on the basis of e-customs dossiers filed by enterprises; make decisions on customs clearance on the basis of e-dossiers declared by enterprises; make decisions on customs inspection based on the results of analyzing information from their database and other information sources.

Article 3.- Responsibilities of enterprises carrying out e-customs procedures:

1. To declare and carry out e-customs procedures through the e-customs data processing system.

2. To declare and pay taxes by themselves according to the provisions of law on customs and taxes.

3. To pay customs fees monthly.

4. To bear responsibility before law for the accuracy and truthfulness of declared contents, vouchers submitted or produced to customs offices as well as the consistency of contents between the paper customs dossiers and their e-customs dossiers.

5. To archive customs dossiers, accounting books and vouchers and other vouchers related to import or export goods already cleared from customs procedures for a duration of five years counting from the date of registration of customs declarations; to produce dossiers, supply relevant information and vouchers (in both paper and electronic forms) when so requested by customs offices according to regulations.

Article 4.- The General Department of Customs shall have to organize a specialized apparatus so as to efficiently carry out e-customs procedures:

1. To propagate and support enterprises engaged in the pilot implementation of e-customs procedures to understand and strictly comply with the provisions of law on customs and e-customs procedures provided for in this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To inspect and handle in time according to its competence acts of violating law on customs.

4. To provide suitable training and re-training on customs operations for pilot implementation of e-customs procedures. To step up the application of information technology to customs management activities.

Article 5.- Responsibilities of the Ministry of Finance

1. To promulgate documents guiding the implementation of this Decision; to work out measures to prevent and restrict the abuse of e-customs procedures for tax fraudulence or evasion.

2. To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Trade, the Ministry of Public Security, the Ministry of Post and Telematics, the Ministry of Transport and concerned ministries and branches in, organizing the pilot implementation of e-customs procedures.

3. To direct and inspect customs offices in organizing the realization of contents defined in Article 3 of this Decision.

4. To propose and promulgate mechanisms and policies necessary for the official implementation of e-customs procedures nationwide.

5. To ensure necessary conditions on information technology infrastructures, mechanisms and policies to encourage organizations and individuals to carry out e-customs procedures.

Article 6.- Agencies, enterprises and organizations shall have to supply information related to enterprises engaged in the pilot implementation of e-customs procedures at the request of customs offices; functional agencies shall coordinate with customs offices in settling problems and handling cases of violating the legislation on customs and the provisions of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies, and the presidents of the provincial/municipal People’s Committees shall have to implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 149/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.590

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!