Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 32/2009/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn

Số hiệu: 32/2009/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 10/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2009.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Kiến trúc Quy hoạch TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 32/2009/TT-BXD

Hanoi, September 10, 2009

 

CIRCULAR

PROMULGATING VIETNAM BUILDING CODE ON RURAL RESIDENTIAL PLANNING

MINISTER OF CONSTRUCTION

Pursuant to the Government’s Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 providing guidelines on the implementation of certain Articles of the Law on Standards and Technical Regulations;

Pursuant to the Government's Decree No. 17/2008/ND-CP dated February 04, 2008 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

At the request of the General Director of the Department of Sciences, Technology and Environment.

REGULATION:

Article 1. Vietnam building code on rural residential planning No. QCVN 14:2009/BXD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Ministers and Heads of ministerial agencies and governmental agencies, Chairpersons of the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, and related organizations and individuals shall implement this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Cao Lai Quang

 

QCVN 14: 2009/BXD

VIETNAM BUILDING CODE- RURAL RESIDENTIAL PLANNING

 

TABLE OF CONTENTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scope of application

1.2. Interpretation of terms

1.3. Requirements for rural residential planning 

Chapter II. Spatial planning

2.1. Requirements for land parcels used for construction and expansion of rural residential areas

2.2. Land occupancy

2.3. Functional zones of rural residential areas

2.4. Planning on residential areas

2.5. Planning on communal central zones

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7. Planning on handicraft industry production zones and concentrated industrial clusters

2.8. Greenery planning

2.9. Planning on rural residential areas affected by natural disasters

Chapter III. Technical preparation planning

3.1. Height planning (planning on foundation leveling and filling)

3.2. Rainwater drainage planning

Chapter IV. Transport planning

Chapter V. Water supply planning

5.1. Water supply demands

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3. Norms for minimum water supply for handicraft industry production and concentrated industrial clusters

5.4. Water source

Chapter VI. Electricity supply planning

Chapter VII. Planning on wastewater drainage and management of solid wastes and cemeteries

7.1. Water drainage

7.2. Management of solid wastes

7.3. Cemeteries

Chapter VIII. Management provisions

Chapter IX. Implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Opening

QCVN 14: 2009/BXD, Vietnam Building Code on Rural Residential Planning is compiled by the Institute of Architecture, Urban and Rural Planning, submitted for approval by the Department of Sciences, Technology and Environment and promulgated by the Ministry of Construction according to the Circular No. …32../2009/TT-BXD dated September 10, 2009.

QCVN 14: 2009/BXD, Vietnam Building Code on Rural Residential Planning is promulgated for the purpose of serving the project on pilot establishment of new communal rural model as guided by the Government in the Document No. 3896/VPCP-KTN dated June 10, 2009.

 

VIETNAM BUILDING CODE- RURAL RESIDENTIAL PLANNING

Chapter I.

GENERAL PROVISIONS

1.1  Scope and regulated entities

Vietnam Building Code on Rural Residential Planning consists of regulations which must be complied with during the process of elaboration, evaluation and approval of the rural construction plans of one commune, in order to serve the pilot construction plans for new rural model during the process of agriculture and rural industrialization and modernization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2  Interpretation of terms

1.2.1. Rural residential planning

Means the spatial organization of the network of rural residential areas, infrastructure system and social infrastructure in a commune or a number of neighboring communes.

Rural residential planning includes the construction planning of a network of rural residential areas within a commune or a number of neighboring communes (they are also called general communal construction planning) and the construction planning of rural residential areas (they are also called detailed construction planning for communal centers, villages, hamlets, etc.).

1.2.2. Rural residential areas

Means concentrated residential areas where multiple households are connected with each other in production, daily life-activities and other social activities within a certain area, including: communal centers, villages and hamlets (hereinafter referred to as "villages"). Such areas are established according to their natural, economic, social and cultural conditions, as well as their customs, habits and other elements.

1.2.3. Technical infrastructure system

Includes the traffic system, communication system, energy supply system, public lighting system, water supply system, drainage system, waste treatment system, cemetery system and other works.

1.2.4. Social infrastructure system

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3  Requirements and contents of the rural residential planning

1.3.1. Rural residential planning must satisfy the following requirements:

- Comply with the current legal documents on construction planning.

- Comply with related legal regulations on protection of technical works, national defense works, historical and cultural relics, famous landscapes and environmental protection.

- Be suitable to the local characteristics in terms of:

+ Natural conditions: terrain, geology, hydrogeology, soil, water sources, environment, climate, natural resources and landscapes.

+ Economy situation and development potential.

+ Social conditions: population, customs, traditions, beliefs, etc.

- Ensure that the new construction or renovation of rural residential areas satisfies the requirements of National Standards for New Rural Areas and ensures a sustainable development.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Protect the landscapes and historical and cultural relics; protect and develop the national cultural identity; and satisfy the requirements for national defense and security.

- Reasonably use the investment capital, land and natural resources.

1.3.2. Contents of the planning on construction of the network of rural residential areas:

a. Analyze and evaluate the current state of natural conditions, society, economy and technical infrastructure of the commune, in order to determine the driving force for development and urbanization trend, estimate the population scale, predict about the use of vacant land for building each residential area and the difficulties or problems that may occur during the process of rural residential planning.

b. Arrange the network of concentrated rural residential areas. Build functional zones for the public work system and the production-serving work system.

c. Determine the network of technical infrastructure works connected between the concentrated rural residential areas, public works and production-serving works.

d. Determine the priority projects and resources for execution of such projects.

1.3.3. Contents of the planning on new construction of communal centers, concentrated rural residential areas and rural resettlement areas, including:

a. Specific economic and technical indicators shall be determined according to the requirements of the plan for development of local residential areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Propose solutions for land use planning and planning on technical and social infrastructure. Locate the land parcels according to their functions and scale which satisfy the requirements for development of each planning period and for environmental protection.

d. Determine the locations and scales of newly built public works, service works and environmental works, such as works for education, healthcare, sports, commerce and service, solid-waste collection points, solid-waste transit facilities and cemeteries of each rural residential area.

e. The priority projects of the communal centers and rural residential areas shall be elaborated in a plan.

1.3.4. Contents of the planning on construction and upgrade of communal centers and existing rural residential areas, include:

a. Determine the network of technical infrastructure works that need to be improved and upgraded.

b. Determine which work in rural areas, public work system and service system is required to be improved and upgraded. Set the requirements for land expansion. These contents must satisfy the standards for population scale, ecological landscapes, environment and boundary scope.

c. The expansion of communal centers or concentrated rural residential areas must be suitable to the population scale and development potential and resources of each period.

Chapter II.

SPATIAL PLANNING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.1. The land parcels used for construction and expansion of the rural residential areas are not located in the following areas:

- Areas where the environment is heavily polluted without waste treatment.

- Areas having bad climate conditions with whirl-wind.

- Areas with to-be-exploited natural resources or within archaeological sites.

- Areas where construction is banned (protection scope of technical infrastructure works, protection zones of historical and cultural relics, famous landscapes or defense works, etc.).

- Areas frequently flooded (over 3m deep), or affected by landslides or flash-floods.

2.1.2. The use of cultivation soil must be restricted, however, hill, mountain, knoll soil or soil with low cultivation productivity shall be used to build and expand rural residential areas.

2.2. Land occupancy

The land used for building the rural residential areas must be conformable with the specific local conditions; however, they shall not be lower than the numbers specified in Table 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Categories of land

Land occupancy (m2/person)

Residential land (household residential land lots)

≥ 25

Land for construction of service works

≥ 5

Land for transport and technical infrastructure

≥ 5

Public greeneries

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Agro-aqua-forestry land; land for industrial and handicraft industry activities or production-serving works 

Depends on the development plans of each locality.

2.3. Functional zones of rural residential areas

2.3.1. The rural residential areas of one commune shall include the following functional zones:

- Residential areas (including houses and works serving the communes).

- Communal centers.

- Production works and production-serving works.

- Communal infrastructure works.

- Communal social infrastructure works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Areas for other purposes (national defense, tourism, historical relics, etc.).

2.3.2. Requirements for functional sub-zones in the planning on rural residential areas:

- Save cultivation land (restrict the expansion of existing residential areas on agricultural land).

- Ensure convenient traffic, production, accommodation, rest, recreation and public activities.

- Protect the environment.

- Take advantage of the topographical conditions and natural landscapes in order to create a beautiful architectural spatial composition which is imbued with the identity of each region.

- Be compatible with the regional specific characteristics in terms of geographical position and nature (being in vicinities, remote and isolated areas, long-existing residential areas or new economic zones, etc.); local economic branches, as well as customs, habits and religions. 

2.4. Planning on residential areas

2.4.1. Selection of land zones used for construction of residential houses must satisfy the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure the development of population which is convenient for the organization of necessary public works, such as kindergartens, lower secondary schools, service establishments, etc.

- Be compatible with the land and topographical conditions; define boundaries based on the topographical conditions such as roads, ponds, lakes, canals, ditches, hills, mountains and land strips.

The area of the residential land for each household must comply with the local regulations on limits of residential land allocated to each household.

2.4.2. Each household land lot embraces land for:

- Main house and easement (kitchen, warehouse, ancillary production zone).

- Ancillary works (bathroom, restroom).

- Passage way, yard, place for storing straw, firewood, garbage and fence.

- Garden land, pond land, etc.

The composition of components in the land lot must ensure convenience for daily-life and production activities of the households, as well as creating a beautiful architectural appearance for the villages and hamlets.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5. Planning on communal central zones

Build main central zones and auxiliary central zones based on the specific conditions of each locality. In the central zone, the following main works shall be arranged:

- Head offices of communal agencies: People's Council, People's Committee, Party Committee, Public Security Section, Detachment, cooperatives, mass organizations (Peasants’ Association, Women’s Union, Elderly Association, Youth Union, Veterans’ Association, Fatherland Front, etc.)

- Communal public works: cultural house, club, heritage hall, library, kindergarten, primary school, elementary school, lower secondary school, commune health station, cultural and sport center, market, central service shop, telecommunication service point.

- For communes with population over 20.000 residents, upper secondary school must be planned.

a) Head offices of communal agencies

- Head offices of the communal People's Council, People’s Committee and their attached bodies; head offices of the communal Party Committee and mass organizations shall be located in one place for convenient transactions and economic use of land.

- The land area for the head offices of communal agencies must be at least 1.000 m2.

- The maximum use of the land area of communal agencies’ head offices in each region is specified below:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Mountainous and island areas: not exceeding 400 m2.

b) Kindergartens and preschools

Kindergartens and pre-schools shall be located right in or near residential areas and designed according to the specialized and national standards.

c) Schools

Each commune must be planned to have a primary school and a lower secondary school which are located near residential areas and in quiet places with good hygienic conditions, ensuring students' safe and convenient travel. Those schools must be designed according to specialized and national standards.

d) Health stations

- Each commune must have a health station with the family planning ward, community health ward, obstetrics ward, medical examination and treatment wards, professional ward (which do simple tests, prepare traditional medicines and sell medicines), traditional medicinal-herb garden or flower garden, in order to satisfy the preliminary healthcare requirements of the resident community.

- The communal health station must be located in a quiet, high and open-air place with abundant water source which is convenient for communication with residential areas. The minimum area of land for construction of a health station without or with traditional-herb garden is 500 m2 and 1.000 m2 respectively.

- The communal health station must be built according to the national standards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Communal cultural and sport centers include cultural house, club, heritage hall, exhibition or information room, library, meeting hall, broadcasting station, sport ground, ect. The land area of these centers must satisfy the standards issued by the Ministry of Culture, Sports and Tourism and communal cultural and sport institutions.

- A cultural house comprises indoor and outdoor recreation sections, places for artistic activities (singing, dancing, music, dramas, traditional opera, and reformed opera), information rooms and broadcasting stations of the commune. The minimum land area of a cultural house is 2.000 m2.

- A heritage hall or exhibition room for displaying historical objects and combat and production achievements of the locality must be built on an area of at least 200m2.

- A library must have a reading room of at least 15 seats to be built on an area of at least 200 m2.

- A meeting hall or a place for artistic performances must have at least 100 seats.

- Sport grounds (including multi-purpose sports ground, single-use sports grounds, sport buildings, swimming pools (if any)) must have a minimum land area of 4.000 m2.

e) Markets and service shops

- Each commune must have at least one market for trading the products used for people's daily-life activities. Such market must be designed according to the specialized standards.

- Markets must be located in places convenient for travel, and on high and easy-to-drain land zones.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Apart from private service shops, service shops organized by the commune must be located in the communal center.

g) Telecommunication service points

- Local residents must have access to basic postal telecommunication services (including Internet access).

- The land area for 01 point must be larger than or equal to 150 m2.

2.6. Planning on production works and production-serving works

2.6.1. The livestock breeding areas and handicraft industry zones must be planned and located in a place of which the distance satisfies the hygienic requirements. The distance from a residential house (only used for residential purposes) to the livestock breeding areas or handicraft industry zones must be larger than 200 m.

2.6.2. The concentrated production zones must be located near the main roads, inter-hamlet roads and inter-commune roads, in order to become convenient for people to travel to the fields and residential areas. However, these locations must be at the end of the major wind direction and the water source of concentrated residential areas.

2.6.3. Production-serving works such as warehouse of agricultural products, paddy warehouse, corn warehouse, warehouse of chemical fertilizer and insecticides, warehouse of farming tools and materials, rice mills, facilities for repair of farming tools, etc., must be located in places convenient for people to travel to interior fields. The distance between the warehouses of chemical fertilizers to residential areas must be no less than 100 m.

2.7. Planning on handicraft industry production zones and concentrated industrial clusters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Land (production of specialty paddy, crops, fruits), livestock breeding and aquaculture.

- Development of branches and trades, especially traditional ones such as production of foods for export and consumer goods.

- Development of construction materials industry; stone, sand and gravel exploitation, etc., food and food stuff processing, small mechanical engineering, etc.

- Conditions necessary for production: consumption market, capital raising capability; applicable technologies; technical infrastructure (transportation, electricity supply, water supply and drainage).

2.7.2. The concentrated handicraft industry zones must comply with land use and environment regulations according to the related current regulations.

2.7.3. When planning production works, the following requirements shall be satisfied:

- Handicraft industry production establishments which do not cause environmental pollution may be located in the residential areas or in household easements.

- Production works and production-serving works which have adverse impacts to the environment shall be located into production clusters, outside residential areas and near transport hubs.

- Between the production clusters and residential areas, there must be an isolation space as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Harmful establishment level II: ≥ 500m;

+ Harmful establishment level III: ≥ 300m;

+ Harmful establishment level IV: ≥ 100m;

+ Harmful establishment level V: ≥ 50m;

Note: Classification of harmful establishments is specified in Appendix 4.8 of Vietnam Building Code Volume 1 enclosed with the Decree No. 682/BXD-CSXD dated December 14, 1996 of the Ministry of Construction.

2.7.4. When relating concentrated industrial clusters with other functional zones of residential areas, the planning location shall be determined.

2.8. Greenery planning

2.8.1. The greenery system within rural residential areas includes:

- Public greeneries and flower gardens.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Isolation greeneries shall be planted around concentrated production zones or production works.

2.8.2. A planning on planting trees in rural residential areas must:

- Closely combine economic benefits (planting vegetables, fruit trees, timber trees and trees for protection, etc.) with the requirements for eco-environmental improvement, national defense and security.

- Combine with the planning on planting protection trees in paddy fields, coastal sand – shielding trees, anti-erosion trees, in order to create a communal greenery system.

- Create flower gardens in the central zone and in the land zone for construction of historical, cultural and religious works.

- Do not plant trees containing toxic resin or fly- or mosquito-attracting fruits, or thorny trees in health stations, schools, kindergartens or preschools; plant high trees with thick and large foliages which can clean the air.

- Plant herbs in the land zone of health stations. Plant trees in schools in service of teaching and learning.

2.9. Planning on rural residential areas affected by natural disasters

2.9.1. Planning on natural disaster prevention includes prevention of storms, floods, flash floods, mud floods, landslides and earthquakes, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.3. The planning on rural residential areas where floods occur must be combined with the local planning on river basins, water drainage system and irrigation system.

2.9.4. Compare and select the most effective method (between foundation elevation and embankment) for the planning on rural residential areas. If the foundation elevation method is applied, the foundation of works must be higher than the maximum regular flood level, especially for warehouses (which store chemical fertilizers, insecticides and rice seeds), schools, kindergartens, health stations, etc. The foundation level must be 0.3m higher than the annual maximum flood level.

2.9.5. In the flooded Mekong Delta region, the residential area planning must be closely combined with the irrigation and transport planning. Distribute the residential areas along the banks of Class I and Class II canals and roads.

2.9.6. As for the planning on rural residential areas where natural disasters occur, arrange emergency evacuation points and use the public works as shelters from the storms and floods. The foundation level must be 0.3m higher than the annual maximum flood level.

Chapter III.

TECHNICAL PREPARATION PLANNING

3.1. Height planning (planning on foundation leveling and filling)

The height planning for rural residential areas must satisfy the following requirements:

- Do not level and embank foundation when the location of the construction work is not yet determined and when there is no rainwater drainage planning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure that rainwater is drained quickly without causing erosion to the foundation of roads and works.

- Take advantage of the natural topographical conditions, limit volumes of land to be leveled or embanked; protect perennial trees and rich soil.

3.2. Rainwater drainage planning

- Rainwater drainage planning must be compatible with the irrigation drainage system.

- For rivers or streams running across residential areas, their banks must be renovated and reinforced to prevent landslides.

- Select an appropriate water drainage system.

- For residential areas located near hill or mountain sides, design canals for water flows from the top of hills or mountains, in order to prevent overflow into residential areas.

- Seek solutions to prevent and mitigate damage caused by flood.

Chapter IV.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1. The traffic road networks of rural residential areas include: the roads from suburban districts to communes, inter-commune roads, roads from communes to villages, side roads and roads from villages to the fields.

4.2. Planning on traffic road networks of rural residential areas must satisfy the following requirements:

- Conform to local (district, provincial) master plans, take over and develop existing road networks in response to current and future transport demands; interconnect with national, provincial and district road networks.

- Associate with master plans on irrigation systems, population and works for agricultural and rural modernization.

- Match existing and future means of transport.

- Ensure convenient connection with district and provincial road systems to create a complete road network.

- Ensure direct convenient connection between centers and population quarters, between population quarters and production zones and between residential areas.

- Make full use of existing conditions, be suitable to local terrains, reduce ground clearance compensation, volume of digging and embankment work, as well as the number of works to be built on a route.

- Road structure and surface width must be suitable to specific conditions of each commune and satisfy technical requirements for rural roads, as well as meeting current and future development demands.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. The road system from suburban districts to communes, inter-commune road system, and the road system from communes to villages must satisfy the technical standards for motorable roads level VI (the surface of the road must be ≥ 3,5m and the foundation of the road must be ≥ 6,5m).

4.4. Roads from hamlets to the fields must satisfy the requirements for agricultural mechanization, using light motor vehicles or non-motorized vehicles.

4.5. The minimum width of 01 lane for motor vehicles must be ≥ 3,5m.

Chapter V.

WATER SUPPLY PLANNING

5.1. Water supply demands

Water for supply to communal residential areas includes:

- Water for daily-life activities of inhabitants in the residential areas and water for public service works, such as kindergartens, schools, health centers, cultural houses and office buildings, etc.

- Water for poultry and cattle rearing farms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2. Norms for minimum water supply for daily-life activities

- When formulating a plan on concentrated water supply for rural residential areas, more than 70% of households must be provided with clean water and the following requirements must be satisfied:

+ Houses having bathroom fixtures and water supply and drainage pipes: ≥ 80 liters/person/day.

+ Houses only having water supply pipes and household water taps: ≥ 60 liters/person/day.

+ Water taken from public taps: ≥ 40 liters/person/day.

5.3. Norms for minimum water supply for handicraft industry production and concentrated industrial clusters

- The water supply for handicraft industry production must be: ≥ 8% of the domestic water.

- The volume of water supply for concentrated industrial clusters must be determined according to the industrial types and must be supplied for a minimum of 60% of the area.

5.4. Water source

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If the quality of water sources does not satisfy the hygiene standards for domestic water according to the regulations of the Ministry of Health, water treatment methods, which are suitable to each water source, must be provided. The underground water source must comply with the regulations on protection of underground water resources. Such regulations are enclosed with the Decree No. 15/2008/QD-BTNMT dated December 31, 2008.

- Water hygiene:

+ For underground water sources:

♦ Do not build any works that may cause water pollution in the areas within a radius of 20m from a well.

♦ Wells for household use must be far from toilets and animal breeding facilities.

♦ Select areas with good water sources for building public wells which must be built with high tiled walls.

+ For surface water: do not build works that may pollute water sources within 200m upstream and 100 downstream from the water supply point.

Chapter VI.

ELECTRICITY SUPPLY PLANNING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2. Planning on electricity network in rural residential areas shall be closely associated with transport and architectural planning. Electric transmission lines must not go through places storing inflammable and explosive substances.

6.3. Electricity supply system must satisfy the following requirements:

6.3.1. Load

- Demand for electricity supply for rural residential areas’ daily life must satisfy at least 50% of the norms for electricity supply for daily life of grade-V urban areas.

- Demand for electricity supply for public works in rural residential areas (communal and inter-communal centers) must be satisfied for more than 15% of the electricity demand of a commune or a number of neighboring communes.

- Electricity demand for production shall be determined based on the specific demand of each production establishment.

6.3.2. Road lighting systems for rural residential areas must be designed to reach level D for communal or inter-communal centers and the rate of roads being lighted must not be less than 50%.

6.3.3. Low-voltage stations must be installed at load centers or near the largest load, and at places where line installation is convenient, requires few road crossing and does not obstruct or cause danger to production and daily-life activities.

6.3.4. Medium – and low - voltage transmission lines must not be installed across ponds, lakes, swamps, high mountains, roads with large cross sections, and industrial production areas, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Safety corridor of the powerhead over line

Voltage  

Up to 22 kV

35 kV

66 – 110 kV

220 kV

500 kV

 

Insulated wire

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Insulated wire

Uninsulated wire

Uninsulated wire

Distance

1,0 m

2,0 m

1,5 m

3,0 m

4,0 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,0 m

b. Safety corridor of power stations without walls and fences:  

Voltage

Up to 22 kV

35 kV

Distance

2,0 m

3,0 m

Chapter VII. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Water drainage

- Concentrated rural residential areas must have drainage systems for rainwater and wastewater, in order to stop environmental pollution and ensure environmental hygiene.

- Make use of ponds, lakes and canals for drainage and natural cleaning of wastewater. Permit the use of rainwater drainage systems for drainage of wastewater which has been treated through septic tanks.

- Contaminated and hazardous wastewater from craft villages must be classified and treated in a separate sewerage system in accordance with environmental requirements before being discharged into receiving sources.

- At least 80% of supplied water must be collected for treatment.

Note: For the rural regions within midland and mountainous areas, the norms for collection of wastewater shall be reduced to ≥ 60% of the supply water.

7.2. Management of solid wastes

- Build hygienic toilets and do not discharge fecal matters directly into lakes, ponds or fishponds.

- Animal breeding facilities must be at least 5m away from dwelling houses and common roads and must be separated with trees. Manure and urines from animal breeding facilities and farms shall be collected and treated properly (burying or composting).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inorganic wastes from households shall be collected from villages to solid-waste collection points/solid-waste transit facilities and transported to solid-waste disposal area of a commune or communal clusters. Each village in lowland areas shall have one solid-waste collection point/solid-waste transit facility; each village of mountainous areas shall have from 02 to 03 solid-waste collection points/solid-waste transit facilities. Solid-waste transit facilities and solid-waste transport vehicles must satisfy the environmental hygiene requirements. The hygienic isolation space of each solid-waste collection point/solid-waste transit facility must be ≥ 20m.

- The hygienic isolation space from the solid-waste disposal area to residential areas must be ≥ 3.000m and to other works must be ≥ 1.000m.

7.3. Cemeteries

- The cemetery planning must be suitable to the use of vacant land; be suitable to the population distribution and the connection of technical infrastructure; and satisfy the current and future burial demand.

- New cemeteries must be located in peaceful and high areas without erosion and at least 500m away from residential areas.

- There must be a hygienic isolation space ≥ 100m between a grave of final burial and residential areas.

- The maximum land area for construction of each grave of first or one-time burial shall not exceed 5m2. The maximum land area for construction of each final burial shall not exceed 3m2.

- There must be appropriate pathways, trees and fences. There must be drainage ditches aside the main roads and pathways within the cemeteries.

- Trees with thick and large foliages shall be planted in the existing cemeteries that require to be upgraded. Also, the graves in these cemeteries shall be neatly arranged.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MANAGEMENT PROVISIONS

8.1. The elaboration, evaluation and approval of the planning and rural construction plans shall be carried out in accordance with the Law on Construction, the Government’s Decree No. 08/2005/ND-CP dated November 24, 2005 (hereinafter referred to as “Decree No. 08/2005/ND-CP) and the Decree No. 21/2009/TT-BXD dated June 30, 2009 of the Ministry of Construction, except for cases where the decisions from the Prime Minister are received.

8.2. The competent authority shall approve the construction plans in writing according to the regulations hereof and issue the Regulation on construction planning management.

8.3. The agency that provides counsel on elaboration of construction plans shall be responsible for the information about the research and the technical – economic calculation which is specified in the interpretation and drawing documents included in such approved construction plans. The composition and contents of the application for approval for rural construction plans are specified in the Appendix enclosed with the Circular No. 21/ 2009/TT-BXD dated June 30, 2009 of the Ministry of Construction.

Chapter IX.

IMPLEMENTATION

9.1. The organization or individuals related to the elaboration, evaluation, approval and management of the rural residential planning must comply with the regulations specified in this Building Code and other related law documents.

9.2. QCVN 14: 2009/BXD, Vietnam Building Code on Rural Residential Planning is promulgated for the purpose of serving the project on pilot establishment of new communal rural model as guided by the Government in the Document No. 3896/VPCP-KTN dated June 10, 2009.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.485

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!