Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 44/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3874/TTr-SXD ngày 09/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2017 và thay thế: Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
y ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Vụ pháp ch
ế BXây dựng;
- Cục Kiểm tra Văn bản
- B Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban thường vụ Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;

- Lưu: VT, HgP, CN, HM.
Huy_XDNĐ (22/11/2016)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Giấy phép xây dựng; quy mô và thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng có thời hạn; giấy tờ về quyền sử dụng đất; thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng.

Điều 2. Đối tưng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không phân biệt nguồn vốn (kể cả các công trình xây dựng thuộc Khu kinh tế Vân Phong, Khu công nghiệp).

Chương II

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 3. Giấy phép xây dựng

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hp quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Riêng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn quy định như sau:

- Đối với những điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch, tùy thuộc vào tình hình phát triển của từng khu vực, giao UBND huyện, thị xã, thành ph(gọi tắt là UBND cấp huyện) quyết định khu vực phải cấp giấy phép xây dựng.

- Đối với những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, thực hiện quản lý cấp phép xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình, giấy phép xây dựng được cấp cho một, một số hoặc tt cả các công trình thuộc dự án khi phân hạ tầng kỹ thuật thuộc khu vực xây dựng công trình đã được trin khai theo quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thm quyn phê duyệt.

Điều 4. Quy mô và thi hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng có thời hạn

Công trình, nhà ở riêng lẻ có thời hạn chỉ được xây dựng với quy mô không quá 02 tầng, tổng diện tích sàn không quá 250 m2 và có quy định thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Điều 5. Giấy tờ về quyền sử dụng đất được xem xét khi cấp giấy phép xây dựng

1. Trong thời gian chờ Trung ương ban hành quy định các loại giấy tờ hp pháp về quyền sử dụng đất để cấp phép xây dựng, tạm thời căn cứ vào một trong các giấy tờ sau để xem xét khi cấp giấy phép xây dựng:

a) Quyết định giao đất cho tổ chức, cá nhân kèm theo Bản đồ trích đo địa chính và Biên bản giao đất và cắm mốc định vị khu đất.

b) Sổ chứng nhận sở hữu nhà.

c) Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

e) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn nhà nước, vn huy động nhân dân đóng góp như mở rộng các tuyến hẻm, đu tư các tuyên chiếu sáng đường hẻm, hệ thống thoát nước hẻm..., khi xem xét cấp giấy phép xây dựng có thể không căn cứ vào các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 6. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp phép xây dựng đối với các công trình do Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong thực hiện thủ tục đầu tư tại Khu kinh tế và Khu công nghiệp.

2. Phân cấp cho Sở Xây dựng cấp phép xây dựng (ngoài Khoản 1 Điều này) đối với: Công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; nhà ở riêng lẻ trên các trục đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng - thành phố Nha Trang; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; công trình thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Riêng đối với các công trình (không bao gồm nhà ở riêng lẻ) trên các trục đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng - thành phố Nha Trang; các trục đường chính có lộ giới từ 35 m trở lên trong Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (Sân bay Nha Trang cũ) phải được y ban nhân dân tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc trước khi cấp phép xây dựng.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị, các điểm dân cư nông thôn theo Khoản 1 Điều 3, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa giới hành chính do mình quản lý trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dng thì cơ quan đó cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình tương ứng theo thẩm quyền.

5. Công trình, nhà ở riêng lẻ do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

6. y quyền cho Sở Xây dựng quyết định thu hồi giấy phép xây dựng cấp không đúng quy định của pháp luật.

7. Đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo làm thay đổi quy mô, tính chất công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo quy mô, tính chất công trình mới.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Xử lý chuyển tiếp

Những công trình đã khởi công xây dựng có liên quan đến nội dung trước khi quy định này có hiệu lực thì không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng; nhưng nếu chưa khởi công xây dựng thì phải đề nghị cấp giấy phép xây dng theo quy định này.

Những nội dung quy định khác không quy định chi tiết trong quy định này thực hiện theo các quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Điều 8. Trách nhiệm của các ngành, các cấp

1. Sở Xây dựng.

- Phổ biến hướng dẫn cụ thể những nội dung liên quan đến quy định này. Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, tổng hp báo cáo y ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng về công tác cấp giấy phép xây dựng định kỳ 6 tháng và 01 năm;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 6 của Quy định này.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về nhũng lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng có trách nhiệm trả li bằng văn bản vnhững nội dung thuộc chức năng quản lý của mình khi cơ quan cp giy phép xây dựng có yêu cu.

3. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định này đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp.

- Tổng hp tình hình cấp giấy phép xây dựng và thực hiện quy định này trên địa bàn báo cáo về Sở Xây dựng và y ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng và 01 năm.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 6 của Quy định này.

4. y ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.

- Tổng hợp tình hình cấp giấy phép xây dựng và thực hiện quy định này trên địa bàn báo cáo về Sở Xây dựng và y ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng và 01 năm.

- Ban hành quy định về các khu vực phải cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân cấp huyện.

- Tổ chức lập và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định để tiến tới phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị; thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở để quản lý và cấp giấy phép xây dựng.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 6 của Quy định này.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.635

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250