Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 113/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi về thẩm định thiết kế xây dựng

Số hiệu: 113/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hồ sơ trình thẩm định TKXD triển khai sau thiết kế cơ sở

Nghị định 113/2020/NĐ-CP hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng (TKXD) triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng (GPXD).

Theo đó, hồ sơ trình thẩm định TKXD triển khai sau thiết kế cơ sở và đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng gồm:

- Hồ sơ theo Điều 29 Nghị định 59/2015/NĐ-CP :

+ Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 (Phụ lục II Nghị định 59);

+ Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng liên quan;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ;

+ Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, TKXD công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);

+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với hợp đồng;

+ Dự toán xây dựng công trình với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách;

- Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp GPXD theo Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP .

- Văn bản theo yêu cầu tại Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5, Điểm b Khoản 6 Điều 95; Khoản 4 Điều 96 Luật Xây dựng 2014 (nếu có).

Nghị định 113/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 18/9/2020 đến hết 31/12/2020.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM Đ KHOẢN 3 ĐIỀU 3 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (sau đây gọi tắt là Luật số 62/2020/QH14) đối với công trình xây dựng có yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng và được áp dụng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

2. Công trình xây dựng không thuộc phạm vi áp dụng quy định của Nghị định này gồm:

a) Công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

b) Công trình xây dựng áp dụng thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng theo đề nghị của chủ đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng với chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Thẩm quyền, nội dung, quy trình thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng

Thẩm quyền, nội dung, quy trình thẩm định hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (sau đây gọi tắt là thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở) và đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật số 62/2020/QH14 được quy định như sau:

1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 4 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).

2. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng bao gồm:

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP);

b) Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 5 năm 2017 quy định về các loại giấy tờ hợp pháp đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

c) Văn bản theo yêu cầu tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 95; khoản 4 Điều 96 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (nếu có).

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi tắt là cơ quan thẩm định) có trách nhiệm chủ trì thẩm định các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; gửi văn bản xin ý kiến phối hợp đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này (sau đây gọi tắt là cơ quan cấp phép xây dựng) về nội dung đánh giá việc đáp ứng các điều kiện cấp phép xây dựng của công trình xây dựng theo quy định tại các Điều 91, 92 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 và kiểm tra thực địa theo quy định khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; tổng hợp kết quả thẩm định và ý kiến xác nhận của cơ quan cấp phép xây dựng để kết luận về điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và miễn giấy phép xây dựng cho công trình.

4. Thời gian thẩm định và rà soát điều kiện cấp phép là thời gian thẩm định theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và thời gian thực hiện song song việc có ý kiến phối hợp của cơ quan cấp phép, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

a) Không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp I, cấp đặc biệt;

b) Không quá 35 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

c) Không quá 25 ngày đối với các công trình còn lại.

5. Quy trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và bổ sung các nội dung sau:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét, có văn bản yêu cầu chủ đầu tư nộp bổ sung hồ sơ trình thẩm định nêu tại khoản 2 Điều này (nếu cần) để làm cơ sở thực hiện thẩm định. Việc thẩm định chỉ được thực hiện khi cơ quan thẩm định nhận đủ các hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. Riêng đối với hồ sơ quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này, chủ đầu tư được nộp bổ sung trong quá trình thẩm định của cơ quan thẩm định;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm gửi văn bản kèm các hồ sơ có liên quan đến cơ quan cấp phép xây dựng công trình để lấy ý kiến xác nhận về điều kiện cấp phép xây dựng của công trình xây dựng, nội dung lấy ý kiến và hồ sơ gửi kèm theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định này. Trường hợp cơ quan thẩm định đồng thời là cơ quan cấp phép xây dựng, cơ quan này thực hiện toàn bộ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Sau khi nhận được văn bản xin ý kiến phối hợp của cơ quan thẩm định, cơ quan cấp phép xây dựng thực hiện việc kiểm tra thực địa về mặt bằng xây dựng công trình và hiện trạng thi công xây dựng của công trình, có văn bản xác nhận gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo nội dung yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến phối hợp;

d) Sau khi nhận được ý kiến của cơ quan cấp phép xây dựng, cơ quan thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và kết luận về điều kiện cấp phép xây dựng công trình; thông báo Kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng theo Phụ lục II của Nghị định này, kết quả thực hiện thủ tục cần được gửi đồng thời đến cơ quan cấp phép xây dựng để theo dõi, quản lý việc thực hiện đầu tư xây dựng;

đ) Trường hợp đến thời hạn phải hoàn thành công tác thẩm định theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP mà chủ đầu tư chưa nộp bổ sung văn bản theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này, cơ quan thẩm định thông báo kết quả thẩm định theo các nội dung thẩm định quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Đối với hồ sơ thiết kế xây dựng đủ điều kiện phê duyệt, tại văn bản thông báo kết quả thẩm định, cơ quan thẩm định yêu cầu chủ đầu tư gửi bổ sung văn bản đến cơ quan cấp phép xây dựng để được rà soát, đánh giá các điều kiện cấp phép theo quy định tại khoản 3 Điều này để được miễn giấy phép xây dựng. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của chủ đầu tư, cơ quan cấp phép xây dựng thông báo kết quả đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng theo Phụ lục III của Nghị định này.

6. Đối với công trình xây dựng thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm định dự toán xây dựng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, việc thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7. Đối với công trình xây dựng đã được cấp phép xây dựng và có yêu cầu thẩm định điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất và mục tiêu của dự án, nội dung văn bản xin ý kiến cơ quan cấp phép chỉ bao gồm nội dung kiểm tra về tình trạng thi công của công trình và nội dung liên quan đến việc điều chỉnh (nếu có), không yêu cầu rà soát, đánh giá các hồ sơ quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều này. Công trình xây dựng sau khi được thực hiện thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của Nghị định này thì không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Chủ đầu tư công trình xây dựng được đề nghị thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và rà soát, đánh giá các điều kiện cấp phép xây dựng công trình để được miễn phép xây dựng theo quy định tại Nghị định này hoặc thực hiện riêng hai thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP .

2. Chủ đầu tư công trình xây dựng chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ trình thẩm định và có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan thẩm định nêu tại thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây dựng

1. Cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thẩm định thực hiện nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định này là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13điểm c khoản 2 Điều 3 Luật số 62/2020/QH14.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phân cấp, ủy quyền thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, cơ quan cấp phép xây dựng là cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền.

2. Cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm có ý kiến phối hợp với cơ quan thẩm định theo nội dung tại Phụ lục I và có văn bản xác nhận gửi cơ quan thẩm định trong thời hạn quy định tại điểm c khoản 5 Điều 3 của Nghị định này hoặc có văn bản xác nhận về điều kiện cấp phép xây dựng công trình theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 3Phụ lục III của Nghị định này; chịu trách nhiệm về các nội dung xác nhận về điều kiện cấp phép xây dựng công trình.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan cấp phép xây dựng thực hiện việc thẩm định và đánh giá các điều kiện cấp phép xây dựng để miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Nghị định này.

Điều 7. Xử lý chuyển tiếp

Đối với công trình xây dựng đã được trình thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở song cơ quan thẩm định chưa ban hành thông báo kết quả thẩm định trước ngày Nghị định này có hiệu lực, việc thẩm định được tiếp tục thực hiện như sau:

1. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu được đánh giá về điều kiện cấp phép xây dựng để miễn giấy phép xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung hồ sơ theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 3 của Nghị định này, gửi văn bản xin ý kiến phối hợp cơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định này và tiếp tục thực hiện thẩm định theo quy định.

2. Trường hợp chủ đầu tư không có yêu cầu thực hiện theo khoản 1 Điều này thì việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP .

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

3. Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt và đánh giá đảm bảo các điều kiện cấp phép xây dựng để được miễn phép xây dựng theo quy định của Nghị định này thì không phải thực hiện quy trình về cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ; đối với các thủ tục hành chính khác mà trong thành phần hồ sơ có yêu cầu về giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu xuất trình giấy phép xây dựng khi xem xét giải quyết thủ tục./

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Nghị định số: 113/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

V/v lấy ý kiến phối hợp về đánh giá các điều kiện để miễn giấy phép xây dựng công trình

……, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép xây dựng)

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Tờ trình số .... ngày .... của ……… đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng (TKKT/TKBVTC) và dự toán xây dựng (nếu có) công trình ……… thuộc dự án đầu tư ………. tại địa điểm …………

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số.... ngày.... của Chính phủ quy định chi tiết về công tác thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và rà soát điều kiện để miễn giấy phép xây dựng kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Các căn cứ khác có liên quan …………………………………………………………

1. (Cơ quan thẩm định) đề nghị quý cơ quan cho ý kiến xác nhận về điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình với các nội dung sau:

a) Giấy tờ hợp pháp đất đai.

b) Hiện trạng thi công của công trình (chưa thi công xây dựng/đã thi công xây dựng đến...).

c) Các yêu cầu đặc thù liên quan đến địa điểm xây dựng công trình theo thực tế địa phương (bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh) (nếu có).

2. Hồ sơ được gửi kèm theo bao gồm:

a) Tờ trình thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư.

b) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

c) Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

d) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành theo đặc thù của công trình theo điểm c khoản 1 Phụ lục này.

Đề nghị quý cơ quan có ý kiến bằng văn bản, gửi về (cơ quan thẩm định) trước ngày....

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …….

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Nghị định số: 113/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình và đánh giá điều kiện cấp phép để miễn giấy phép xây dựng công trình

……, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: ……………………………..

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Tờ trình số .... ngày .... của ……….. đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng (TKKT/TKBVTC) và dự toán xây dựng (nếu có) công trình thuộc dự án đầu tư ……………………………….

Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định;

Căn cứ kết quả thẩm tra thiết kế (TKKT/TKBVTC) và dự toán xây dựng (nếu có) của tổ chức tư vấn, cá nhân được (cơ quan thẩm định) giao (nếu có);

Căn cứ Văn bản số ……. ngày ……. của (Cơ quan cấp phép) về việc phối hợp đánh giá điều kiện cấp phép công trình;

Các căn cứ khác có liên quan ……………………………………………………………

Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

- Tên công trình ………………………………. Loại, cấp công trình …………………………………..

- Thuộc dự án đầu tư: ……………………………………………………………………………………..

- Chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………………………..

- Giá trị dự toán xây dựng công trình: ……………………………..……………………………………..

- Nguồn vốn: …………………………………………………………………………………………………

- Địa điểm xây dựng: ………………………………………..………………….…………………………..

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng (nếu có)

- Nhà thầu khảo sát xây dựng ……………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định.

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng.

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình, phòng chống cháy, nổ và các nội dung khác (nếu có).

4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định (nếu có).

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng (nếu có). Năng lực cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán xây dựng (nếu có).

2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước (thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, so với thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế hai bước hoặc so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước).

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình.

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình.

5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận.

6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có).

7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế (nếu có).

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN (NẾU CÓ YÊU CẦU)

1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế.

2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình.

3. Giá trị dự toán xây dựng là: ………………….. (giá trị dự toán ghi bằng chữ), trong đó:

- Chi phí xây dựng: ……………………………………………………………………………………….

- Chi phí thiết bị (nếu có): ………………………………………………….…………………………….

- Chi phí quản lý dự án: ………………………………………………….………………………………

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: ………………………………………………………………………

- Chi phí khác: …………………………………………………………………………………………….

- Chi phí dự phòng: ………………………………………………………………………………………

4. Nội dung khác (nếu có) ……………………………………………………………………………….

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP ĐỂ MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Ý kiến của cơ quan cấp phép xây dựng về các điều kiện cấp phép xây dựng công trình.

- Việc thực hiện các yêu cầu khác theo pháp luật có liên quan.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt thiết kế.

- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để miễn giấy phép xây dựng.

- Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan cấp phép;
- Lưu: …….

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC III

(Kèm theo Nghị định số: 113/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

CƠ QUAN CẤP PHÉP XÂY DỰNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

V/v thông báo kết quả đánh giá điều kiện cấp phép để miễn giấy phép xây dựng công trình

……, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………………………

Căn cứ các yêu cầu tại văn bản thông báo kết quả thẩm định số.... ngày...

Căn cứ văn bản bổ sung hồ sơ của chủ đầu tư (giấy tờ hợp pháp đất đai, các văn bản khác có liên quan);

Các căn cứ khác có liên quan …………………………………………………………………………..

Sau khi xem xét, (cơ quan cấp phép) thông báo kết quả đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng để miễn giấy phép xây dựng đối với công trình như sau:

- Giấy tờ hợp pháp về đất đai của dự án đầu tư xây dựng.

- Điều kiện về mặt bằng xây dựng, hiện trạng công trình xây dựng.

- Việc thực hiện các yêu cầu khác theo pháp luật có liên quan.

Kết luận:

- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện về các điều kiện cấp phép xây dựng để miễn phép xây dựng.

- Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan thẩm định;
- Lưu: …….

CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
---------------

No.: 113/2020/ND-CP

Hanoi, September 18, 2020

 

DECREE

ELABORATION OF POINT DD CLAUSE 3 ARTICLE 3 OF THE LAW ON AMENDMENTS TO CONSTRUCTION LAW REGARDING APPRAISAL OF CONSTRUCTION DESIGNS IMPLEMENTED AFTER FUNDAMENTAL DESIGN AND CONSTRUCTION PERMIT EXEMPTION

Pursuant to the Law on Organization of Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Construction dated June 18, 2014;

Pursuant to the Law on Amendments to the Construction Law dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on amendments to Article 6 and Appendix 4 regarding the Classification of Trades and Industries subject to investment and business conditions in the Law on investment dated November 22, 2016;

Pursuant to the Law on amendments to some articles concerning planning of 37 laws dated November 20, 2018;

Pursuant to the Law on Architecture dated June 13, 2019;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government promulgates a Decree on elaboration of Point dd Clause 3 Article 3 of the Law on Amendments to the Construction Law regarding appraisal of construction designs implemented after fundamental design and construction permit exemption.

Article 1. Scope

1. This Decree elaborates on Point dd Clause 3 Article 3 of the Law No. 62/2020/QH14 providing amendments to the Construction Law (hereinafter referred to as the Law No. 62/2020/QH14) regarding the construction works subject to appraisal of construction designs following the fundamental design by specialized construction agencies and eligible for exemption from construction permit as prescribed in Clause 30 Article1 of the Law No. 62/2020/QH14.

2. Construction works which are not regulated by this Decree include:

a) Construction works exempted from the construction permit as prescribed in Clause 2 Article 89 of the Construction Law No. 50/2014/QH13;

b) Construction works applying procedures for appraisal of construction designs following the fundamental design and issuance of the construction permit upon the investor's request.

Article 2. Regulated entities

This Decree applies to investors, specialized construction agencies, construction management agencies and other organizations and individuals involving in the investment and construction of works.

Article 3. Power, contents and procedures for appraisal of construction designs following fundamental design and assessment of fulfillment of construction permit requirements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The power to carry out appraisal of construction designs following the fundamental design of specialized construction agencies conforms to the provisions in Clauses 9, 10 and 11 Article 1 of the Government’s Decree No. 42/2017/ND-CP dated April 05, 2017 providing amendments to the Government’s Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on management of construction projects (hereinafter referred to as “Decree No. 42/2017/ND-CP”).

2. A dossier submitted for appraisal of construction designs following the fundamental design and assessment of fulfillment of the construction permit requirements includes:

a) The documents prescribed in Article 29 of the Government’s Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on management of construction projects (hereinafter referred to as “Decree No. 59/2015/ND-CP”);

b) The documents proving the lawful origin of the land area for issuance of the construction permit as prescribed in Article 3 of the Government’s Decree No. 53/2017/ND-CP dated May 08, 2017 prescribing lawful land documents for issuance of construction permit;

c) The documents prescribed in Point b Clause 3, Point b Clause 5, Point b Clause 6 Article 95, Clause 4 Article 96 of the Construction Law No. 50/2014/QH13 (if any).

3. Specialized construction agencies competent to carry out appraisal of construction designs following the fundamental design as prescribed in Clause 1 of this Article (hereinafter referred to as “appraising agencies”) shall take charge of carrying out appraisal contents prescribed in Clause 1 Article 27 of Decree No. 59/2015/ND-CP, request the agencies competent to issue the construction permit as prescribed in Clause 1 Article 5 hereof (hereinafter referred to as “permit issuing agencies”) in writing to give their opinions about the fulfillment of construction permit requirements prescribed in Articles 91 and 92 of the Construction Law No. 50/2014/QH13 as amended in the Law on architecture No. 40/2019/QH14 and the field inspection prescribed in Clause 1 Article 102 of the Construction Law No. 50/2014/QH13, and consolidate appraisal results and opinions given by permit issuing agencies for reaching conclusions on approval for construction permit and grant of exemption from construction permit to construction works.

4. The time limit for appraisal and review of fulfillment of construction permit requirements is the appraisal time limit prescribed in Clause 8 Article 30 of Decree No. 59/2015/ND-CP and also the time limit for giving opinions by permit issuing agencies, commencing from the date of receipt of adequate and valid documents as prescribed in Clause 2 of this Article. To be specific:

a) A maximum of 45 days regarding appraisal of construction works of grade I or special grade;

b) A maximum of 35 days regarding appraisal of construction works of grade II or grade III;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Procedures for appraisal of construction designs following the fundamental design and assessment of fulfillment of construction permit requirements by specialized construction agencies shall comply with the provisions in Article 30 of Decree No. 59/2015/ND-CP, Clause 12 Article 1 of Decree No. 42/2017/ND-CP and the following provisions:

a) Within 05 working days from the date of receipt of the appraisal dossier, the appraising agency shall consider and request the investor in writing to submit additional documents as prescribed in Clause 2 of this Article (if necessary) as the basis for carrying out appraisal tasks. The appraisal shall be carried out only when the appraising agency receives adequate documents as prescribed in Point a Clause 2 of this Article. The investor may additionally submit the documents prescribed in Point b and Point c Clause 2 of this Article during the appraisal by the specialized construction agency;

b) Within 03 working days from the date of receipt of adequate appraisal dossier as prescribed in Point b and Point c Clause 2 of this Article, the appraisal agency shall send a written request, accompanied by relevant documents, to the permit issuing agency for its opinions about the fulfillment of construction permit requirements. The requested contents and accompanied documents are prescribed in Appendix I enclosed herewith. If the appraising agency is also the permit issuing agency, this agency shall take charge of performing all tasks prescribed in Clause 3 of this Article;

c) The permit issuing agency shall carry out the field inspection of the construction ground and current conditions of the construction works, and give written opinions to the specialized construction agency within 15 days from the receipt of the written request from the appraising agency;

d) After receiving written opinions from the permit issuing agency, the appraising agency shall consolidate results of appraisal of construction designs following the fundamental design and conclusions on the fulfillment of construction permit requirements, notify results of the appraisal of construction designs following the fundamental design and exemption from the construction permit as prescribed in Appendix II enclosed herewith, and also send the same to the permit issuing agency for monitoring and management of investment and construction works;

dd) Upon expiration of the time limit for appraisal prescribed in Clause 8 Article 30 of Decree No. 59/2015/ND-CP, if the investor fails to submit additional documents as prescribed in Point b and Point c Clause 2 of this Article, the appraising agency shall notify appraisal results according to the appraisal contents prescribed in Article 83 of the Construction Law No. 50/2014/QH13. With regard to satisfactory appraisal dossier, the appraising agency shall, through the written notification of appraisal results, request the investor to submit additional documents to the permit issuing agency for review and assessment of the investor’s fulfillment of construction permit requirements as prescribed in Clause 3 of this Article for being granted exemption from construction permit. Within 20 days from the receipt of documents additionally submitted by the investor, the permit issuing agency shall notify the results of assessment of fulfillment of construction permit requirements according to the provisions in Appendix III enclosed herewith.

6. With regard to construction works of which construction cost estimates must be appraised as prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 82 of the Construction Law No. 50/2014/QH13, the appraisal of construction cost estimates shall be carried out in accordance with the provisions of Decree No. 59/2015/ND-CP, as amended by the Decree No. 42/2017/ND-CP, and regulations on management of construction costs.

7. With regard to the construction works granted the construction permit and of which modified designs following the fundamental design must be appraised, the permit issuing agencies are requested to give their opinions about the field inspection of current conditions of the construction works and modified contents (if any) and are not required to review and assess the documents prescribed in Points b, c Clause 2 of this Article, provided that the land use purpose and project's objectives are unchanged. After the modified designs following the fundamental design of the construction works have been duly appraised as prescribed herein, the modification of the construction permit is not required.

Article 4. Rights and responsibility of investors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The investor of the construction works shall assume responsibility for the legitimacy and accuracy of documents included in the appraisal dossier as well as fulfillment of requirements imposed by the appraising agency in the notification of results of appraisal of construction design and assessment of fulfillment of construction permit requirements.

Article 5. Responsibility of permit issuing agencies

1. Permit issuing agencies shall cooperate with appraising agencies to perform the contents prescribed in Clause 3 Article 3 hereof and shall be competent to issue construction permit in accordance with the provisions of Article 103 of the Construction Law No. 50/2014/QH13 and Point c Clause 2 Article 3 of the Law No. 62/2020/QH14.

In case Provincial People’s Committees authorize or decentralize power to issue construction permit as prescribed in Clause 2 Article 103 of the Construction Law No. 50/2014/QH13, permit issuing agencies shall be the ones authorized or decentralized by the Provincial People’s Committees.

2. Permit issuing agencies shall give their opinions to appraising agencies as prescribed in Appendix I enclosed herewith and send their written opinions to appraising agencies within the time limit prescribed in Point c Clause 5 Article 3 hereof or their written certifications of fulfillment of construction permit requirements as prescribed in Point dd Clause 5 Article 3 and Appendix III enclosed herewith; assume responsibility for their certifications.

Article 6. Responsibility for implementation

Ministers and Provincial People’s Committees shall instruct and inspect specialized construction agencies and permit issuing agencies in carrying out appraisal of construction designs and assessment of fulfillment of construction permit requirements for granting construction permit exemption in accordance with the provisions herein.

Article 7. Transition

The appraisal of the construction works of which dossiers for appraisal of construction designs following the fundamental designs have been submitted but notifications of appraisal results are not provided by appraising agency before the effective date of this Decree shall be carried out as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. If the investor does not submit the request as prescribed in Clause 1 of this Article, the appraisal of the construction design following the fundamental design and issuance of construction permit shall comply with the provisions of the Construction Law No. 50/2014/QH13 and Decree No. 59/2015/ND-CP, as amended in Decree No. 42/2017/ND-CP.

Article 8. Implementation

1. This Decree comes into force from the date on which it is signed to December 31, 2020 inclusively.

2. The Minister of Construction, Ministers of Ministries in charge of managing specialized construction works, and Chairpersons of Provincial People’s Committees are responsible for the implementation of this Decree.

3. With regard to construction works of which results of appraisal of construction designs following the fundamental design and assessment of fulfillment of construction permit requirements for granting construction permit exemption have been notified by specialized construction agencies as prescribed herein, the following of procedures for issuance of construction permit prescribed in Decree No. 59/2015/ND-CP, as amended in Decree No. 42/2017/ND-CP and Decree No. 100/2018/ND-CP is not required; competent authorities shall not request the presentation of construction permit when carrying out other administrative procedures for which document components include the construction permit./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 113/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39.503

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!