Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 276/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 276/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Cnh phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư s30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải sửa đi, bsung một sđiều Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Qun lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điu chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hưng đến năm 2030,

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nht giai đoạn đến năm 2020, định hưng đến năm 2030;

Xét các Tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam s4257/TTr-CHK ngày 02/10/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số hạng mục công trình Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; s 5393/TTr-CHK ngày 09/12/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng công trình nhà ga hành khách T3 và các công trình phụ trợ nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

Theo đề nghị của Vụ tởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thm định số 98/KHĐT ngày 08/02/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021 - 2030 với các nội dung như sau:

1. Quy hoạch khu quản lý bay và thông tin dẫn đường:

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống radar thời tiết công nghệ Doppler phía Đông Bắc Cảng hàng không, tiếp giáp với Khu xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn, diện tích khoảng 1.600m2.

2. Quy hoạch khu phục vụ mặt đất:

Hệ thống sân đô tô: Nghiên cứu bố trí hợp khối tổ hợp sân đỗ ô tô và Nhà xe nhiều tầng với Nhà ga hành khách T3, quy hoạch các luồng ra, vào phù hp với diện tích đất mở rộng.

3. Quy hoạch văn phòng các cơ quan:

Quy hoạch bsung Đồn công an, bố trí tại khu vực bãi đ xe ô tô phía Đông Nhà ga hành khách T2, diện tích khoảng 300m2.

4. Quy hoạch các công trình phụ trợ Cảng hàng không:

- Điều chỉnh vị trí Khu xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn, Khu chế biến suất ăn về phía Đông vị trí quy hoạch hiện tại;

- Điều chỉnh công năng nhà xe ngoại trường phục vụ trực tiếp Nhà ga hành khách T3 thành bãi tập kết trang thiết bị mặt đất; điều chỉnh vị trí t phía Đông Nhà ga hành khách T3 sang phía Tây Nhà ga hành khách T3;

- Điều chỉnh vị trí Trạm xử lý nước thải từ phía Tây Nhà ga hành khách T3 sang phía Đông Nhà ga hành khách T3.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

- Nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định số 98/KHĐT ngày 08/02/2021 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư đquản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch;

- Tiếp tục rà soát, tính toán, cập nhật vị trí, quy mô, phạm vi, công nghệ,... các hạng mục của quy hoạch (nếu cần thiết), đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo sự kết nối, thống nhất với các công trình hạ tầng kthuật có liên quan trong khu vực;

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch các nội dung: Điều chỉnh vị trí đường lăn thoát nhanh W4A cách đầu 25R của đường cất hạ cánh 25R/07L khoảng 1.750m; Kết nối giao thông ra/vào Trạm radar hiện hu của Cảng hàng không với tuyến đường vành đai phía Đông Bắc; Ranh giới Nhà ga hành khách T1, T2 và các hạng mục liên quan khác đảm bảo phù hợp với quy mô, công suất khai thác theo quy hoạch được phê duyệt.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1942/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2018, số 3193/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Môi trường, Khoa học - Công nghệ, An toàn giao thông, Tài chính; Cục trưng các Cục: Quản lý xây dựng Chất lượng công trình giao thông, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thtướng Chính ph(để b/c);
- Các Phó Thtướng Chính ph b/c);
- Bộ trưng (đ b/c);
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC, XD, NN&PTNT, TN&MT, VHTT&DL, Công thương;
- UBND thành phHồ Chí Minh;
- Các Thứ trưng;
- Công an thành phố Hồ Chí Minh;
- Các TCT: Cảng HKVN, Quản lý bay VN;
- Cng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, Vụ KHĐT (05) TRUNGNQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 276/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190