Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi 163/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hóa chất phân bón vật liệu nổ 2016

Số hiệu: 115/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

 

Theo đó, Nghị định số 115/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định như sau:
 
- Ngoài hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau: Tước quyền sử dụng có thời hạn các loại Giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định; đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, kinh doanh; hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm là hình phạt bổ sung chỉ được áp dụng đối với đối với một số trường hợp quy định.
 
- Về áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 115 chỉ rõ: Hình thức xử phạt cảnh cáo là hình thức xử phạt chính, chỉ áp dụng với hành vi vi phạm có quy định áp dụng xử phạt cảnh cáo. Bỏ quy định về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực vi phạm mà chỉ quy định hình thức phạt tiền là hình thức xử phạt chính và mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân. Tổ chức vi phạm bị phạt gấp hai lần mức phạt tiền của cá nhân.
 
- Nghị định số 115/NĐ-CP sửa đổi mức phạt đối với một số hành vi vi phạm; đồng thời, cũng bổ sung thêm một số hành vi vi phạm. Theo đó:
 
+ Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Phạt từ 5 đến 10 triệu đối với hành vi có xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng không đề nghị phê duyệt hoặc xác nhận; Phạt từ 10 đến 15 triệu đối với hành vi không xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. (Trước kia là phạt 5 đến 8 triệu nếu không xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất).
 
+ Bổ sung quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng nếu sử dụng Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất hóa chất không đáp ứng điều kiện về chuyên môn;
 
+ Bổ sung quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 7 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về Phiếu an toàn hóa chất;
 
+ Tăng mức phạt tiền là từ 10 triệu đến 50 triệu đồng nếu có hành vi vi phạm quy định về sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế (trước kia là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 đến 40 triệu).
 
+ Bổ sung nhiều quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về buôn bán, sử dụng, vận chuyển, nhập khẩu, khảo nghiệm, nhãn, quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
 
+ Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh phân bón.
 
- Về thẩm quyền xử phạt: Nghị định 115/2016 sửa đổi thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thanh tra, Công an nhân dân; đồng thời, bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt của một số đối tượng khác.
 
+ Theo đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền xử phạt đến 50 triệu đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp thay vì trước kia theo Nghị định 163/2013 là 100 triệu đồng.
 
+ Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, cấp sở và trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thanh tra chuyên ngành. Theo đó, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền phạt tiền đến 35 triệu đồng trong lĩnh vực hóa chất và đến 70 triệu đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp.
 
Nghị định 115/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/9/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2013/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT, PHÂN BÓN VÀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng

1. Ngoài hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, thử nghiệm phân bón; Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng; Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp;

b) Đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cất giữ hóa chất nguy hiểm, hoạt động của cơ sở hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF, hoạt động sản xuất phân bón, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp;

c) Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm quy định tại Nghị định nay là hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng đối với loại tang vật phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Điều 26 Luật xử lý vi phạm hành chính Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại Khoản 6 Điều 5, Khoản 6 Điều 14, Khoản 8 Điều 14a, Khoản 4 Điều 14b, Khoản 4 Điều 14d, Khoản 2 Điều 14e, Khoản 3 Điều 14g, Khoản 8 Điều 19, Khoản 2 Điều 20, Khoản 3 Điều 21, Khoản 4 Điều 24, Khoản 4 Điều 25 Nghị định này.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính

1. Hình thức xử phạt cảnh cáo quy định tại Nghị định này là hình thức xử phạt chính chỉ được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính có quy định hình thức xử phạt cảnh cáo và đối với cá nhân, tổ chức vi phạm có tình Tiết quy định tại Điều 22 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Hình thức phạt tiền quy định tại Nghị định này là hình thức xử phạt chính và mức tiền phạt quy định tại Nghị định này là áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 5 như sau:

3. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (không áp dụng đối với lĩnh vực xăng dầu và LPG) như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng không đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng và cất giữ hóa chất nguy hiểm.

4. Bổ sung Khoản 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ vào Điều 5 như sau:

4a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các đối tượng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất hóa chất không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất hóa chất theo quy định.

4b. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về Phiếu an toàn hóa chất như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đầy đủ các nội dung trong Phiếu an toàn hóa chất đối với hóa chất nguy hiểm theo quy định;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, nội dung sai lệch của hóa chất nguy hiểm trong Phiếu an toàn hóa chất;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không có Phiếu an toàn hóa chất mà vẫn đưa hóa chất nguy hiểm vào sử dụng, lưu thông trên thị trường.

4c. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện phân loại hóa chất trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật về ghi nhãn và phân loại hóa chất.

4d. Mức tiền phạt đối với hành vi sử dụng các đối tượng không được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất trong cơ sở sản xuất hóa chất; sử dụng các đối tượng tham gia vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm là hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp mà không được huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm theo quy định:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng dưới 20 người;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng từ 20 người đến dưới 50 người;

c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng từ 50 người đến dưới 100 người;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng từ 100 người trở lên.

4đ. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về đóng gói hàng công nghiệp nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp để vận chuyển như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trước khi đóng gói hóa chất nguy hiểm để vận chuyển chưa thử nghiệm, kiểm định phương tiện chứa theo quy định;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện yêu cầu về đóng gói hóa chất nguy hiểm theo mức quy định đã đưa vào vận chuyển.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Khoản 6 Điều 5 như sau:

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cất giữ hóa chất nguy hiểm từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường hợp gây mất an toàn, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người và môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất hóa chất đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4a Điều này;

b) Buộc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của hóa chất nguy hiểm trong Phiếu an toàn hóa chất; buộc thực hiện quy định về Phiếu an toàn hóa chất trước khi đưa hóa chất nguy hiểm vào sử dụng, lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4b Điều này;

c) Buộc thực hiện phân loại hóa chất theo quy định của pháp luật về ghi nhãn, phân loại hóa chất trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4c Điều này;

d) Buộc thực hiện quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất; huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4d Điều này;

đ) Buộc thực hiện quy định về đóng gói hàng công nghiệp nguy hiểm khi vận chuyển đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4đ Điều này.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

Áp dụng quy định tại Điều 8 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xử phạt các hành vi vi phạm về Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có Điều kiện.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

Áp dụng quy định tại Điều 7 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP để xử phạt các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sản xuất, sang chai, đóng gói hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế sau đây:

a) Hóa chất, chế phẩm không đúng tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận;

b) Hóa chất, chế phẩm không đúng xuất xứ đã đăng ký.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đưa hóa chất, chế phẩm đã quá thời hạn sử dụng vào sản xuất, sang chai, đóng gói.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sản xuất, sang chai, đóng gói hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế sau đây:

a) Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam;

b) Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế trong Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng tại Việt Nam.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của hóa chất, chế phẩm thuộc hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với hóa chất, chế phẩm vi phạm, tổ chức vi phạm không được phép nộp hồ sơ hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế;

b) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hoặc buộc tái chế hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế còn có khả năng tái chế đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này;

c) Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này khi gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.”

9. Bổ sung Điều 14a như sau:

“Điều 14a. Hành vi vi phạm quy định về buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi buôn bán: Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hết hạn sử dụng; hóa chất, chế phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận; hóa chất, chế phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam có khối lượng đến dưới 5 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hết hạn sử dụng; hóa chất, chế phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận; hóa chất, chế phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam có khối lượng từ 5 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 20 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm;

b) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng ở Việt Nam có khối lượng đến dưới 3 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hết hạn sử dụng; hóa chất, chế phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận; hóa chất, chế phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam có khối lượng từ 20 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 100 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm;

b) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 3 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 5 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm;

c) Tự ý sang chai, chiết lẻ hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế từ bao gói khối lượng lớn thành chai, gói nhỏ để buôn bán;

d) Người trực tiếp bán hóa chất, chế phẩm có hành vi bán và hướng dẫn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không đúng quy định.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hết hạn sử dụng; hóa chất, chế phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận; hóa chất, chế phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam có khối lượng từ 100 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 300 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm;

b) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng ở Việt Nam có khối lượng từ 5 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 10 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hết hạn sử dụng; hóa chất, chế phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận; hóa chất, chế phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam có khối lượng từ 300 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 500 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm;

b) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 10 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 20 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hết hạn sử dụng; hóa chất, chế phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận; hóa chất, chế phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam có khối lượng từ 500 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 1.000 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm;

b) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 20 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 30 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hết hạn sử dụng; hóa chất, chế phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận; hóa chất, chế phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam có khối lượng từ 1.000 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm trở lên;

b) Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 30 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 50 kilôgam (hoặc lít) thành phẩm.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi trả lại nhà sản xuất để tiêu hủy hoặc tái chế hóa chất, chế phẩm còn có khả năng tái chế đối với các hóa chất, chế phẩm hết hạn sử dụng, không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng quy định tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3, Điểm a Khoản 4, Điểm a Khoản 5, Điểm a Khoản 6 và Điểm a Khoản 7 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm, không có tên trong Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam, thuốc dưới dạng ống tiêm thủy tinh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1; Khoản 2; Điểm a, b, d Khoản 3; Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều này.”

10. Bổ sung Điều 14b như sau:

“Điều 14b. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn, bao gói.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng ở Việt Nam;

b) Sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không đúng nội dung hướng dẫn ghi trên bao gói gây nguy hiểm cho người, động vật và làm ô nhiễm môi trường.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hóa chất, chế phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều này;

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.”

11. Bổ sung Điều 14c như sau:

“Điều 14c. Hành vi vi phạm quy định về vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn về vận chuyển hóa chất, chế phẩm của phương tiện vận chuyển;

b) Vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hóa học chung với lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thuốc và các hàng hóa vật tư tiêu dùng khác;

c) Vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế trên các phương tiện giao thông công cộng.

2. Vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm; hóa chất, chế phẩm chưa có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như hành vi buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế quy định tại Điều 14a Nghị định này.”

12. Bổ sung Điều 14d như sau:

“Điều 14d. Hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nhập hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không đúng với tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế;

b) Nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hết hạn sử dụng; hóa chất, chế phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế trong Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng ở Việt Nam.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tái xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

13. Bổ sung Điều 14đ như sau:

Điều 14đ. Hành vi vi phạm quy định về khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế mới không đúng quy trình khảo nghiệm do Bộ Y tế ban hành.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng ở Việt Nam.”

14. Bổ sung Điều 14e như sau:

“Điều 14e. Hành vi vi phạm quy định về nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế có nhãn, nhãn phụ, tài liệu kèm theo có nội dung không đúng với giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; không đúng với nội dung ghi trong mẫu nhãn đã được chấp thuận khi xét duyệt đăng ký.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế có nhãn sai quy định hoặc buộc ghi lại nhãn theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.”

15. Bổ sung Điều 14g như sau:

“Điều 14g. Hành vi vi phạm quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không đúng theo giấy xác nhận quảng cáo do Bộ Y tế cấp.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không có giấy xác nhận quảng cáo do Bộ Y tế cấp.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đình chỉ việc quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

16. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 như sau:

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sản xuất hóa chất Bảng 3, hóa chất Bảng 2 không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 3, hóa chất Bảng 2;

b) Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 3, hóa chất Bảng 2 không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Chuyển nhượng Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 3, hóa chất Bảng 2 cho doanh nghiệp khác;

d) Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước cấm vũ khí hóa học;

đ) Không có giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia không phải là thành viên Công ước mà vẫn xuất khẩu hóa chất Bảng 3 với tổ chức, cá nhân của quốc gia này.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất hóa chất Bảng 3, hóa chất Bảng 2 mà không có Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 3, hóa chất Bảng 2; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 3, hóa chất Bảng 2 mà không có Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

17. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 như sau:

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Phát triển, sản xuất, chế biến, tiêu dùng, kinh doanh, sở hữu, tàng trữ, sử dụng các hóa chất độc và tiền chất của chúng, các hóa chất Bảng 1 không được phép;

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không khai báo hoặc khai báo không đúng thực tế sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ hóa chất Bảng 1 theo quy định;

b) Không nộp thông báo về xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất Bảng 1 theo quy định;

c) Không nộp khai báo về xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối trong nước đối với từng hóa chất Bảng 1 trong năm trước theo quy định;

đ) Không chấp hành việc kiểm chứng số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 do Tổ chức cấm vũ khí hóa học hoặc Bộ Công Thương phối hợp cùng Cơ quan quốc gia Việt Nam tiến hành.”

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, gia công phân bón, Giấy phép sản xuất, gia công phân bón

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xếp, để sản phẩm phân bón lẫn với nguyên liệu sản xuất tại nhà xưởng sản xuất phân bón;

b) Xếp, để sản phẩm phân bón tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất mà không kê lên kệ.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có nội quy sản xuất, quy trình vận hành, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo tại vị trí các dây chuyền sản xuất, nơi để nguyên liệu, sản phẩm trong nhà xưởng sản xuất.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không lưu mẫu sản phẩm của từng lô phân bón xuất xưởng theo quy định về thời gian bảo quản mẫu lưu, trừ các mẫu nguyên liệu là khí tự nhiên, khí đồng hành và nguyên liệu phụ trợ; không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm của từng lô phân bón sản xuất đã xuất xưởng.

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người không có trình độ chuyên môn một trong các chuyên ngành như lý, hóa, sinh học, nông nghiệp để sản xuất phân bón.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có thỏa thuận hoặc hợp đồng với phòng thử nghiệm được cơ quan có thẩm quyền chỉ định để đánh giá chất lượng phân bón hoặc có thỏa thuận hoặc hợp đồng nhưng không thực hiện thử nghiệm đánh giá chất lượng phân bón trước khi đưa phân bón ra kinh doanh.

6. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về Giấy phép sản xuất, gia công phân bón như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong Giấy phép sản xuất, gia công phân bón;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón; thủ tục đề nghị Điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón theo quy định nhưng vẫn sản xuất phân bón;

c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất gia công phân bón cho tổ chức khác mà không có Hợp đồng được ký kết giữa hai bên;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lại Giấy phép sản xuất, gia công phân bón theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón không đúng chủng loại phân bón được ghi trong Giấy phép sản xuất, gia công phân bón;

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, gia công phân bón ngoài địa Điểm ghi trong Giấy phép sản xuất, gia công phân bón;

g) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng Giấy phép sản xuất, gia công phân bón của cá nhân, tổ chức khác để sản xuất; sản xuất, gia công phân bón khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất, gia công phân bón;

h) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón khi cơ quan có thẩm quyền đã đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép sản xuất, gia công phân bón.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép sản xuất, gia công phân bón từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, e Khoản 6 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động sản xuất, gia công phân bón từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b, đ, g Khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.”

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Hành vi vi phạm yếu tố hạn chế trong sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vượt mức yếu tố hạn chế theo quy định đối với phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ khoáng, phân bón khoáng hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón hữu cơ sinh học, phân bón sinh học, phân bón vi sinh và phân bón lá, phân bón có chất giữ ẩm, phân bón có chất tăng hiệu suất sử dụng, phân bón có khả năng tăng miễn dịch cây trồng, phân bón có chất Điều hòa sinh trưởng, phân bón đất hiếm, phân bón cải tạo đất;

b) Sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vi phạm yếu tố độc hại (biuret, asen, cadimi, chì, thủy ngân, axit tự do) quy định tương ứng đối với từng loại phân bón vô cơ.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi để tiêu hủy phân bón nếu phân bón gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.”

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh phân bón

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi xếp phân bón lẫn với các loại hàng hóa khác hoặc không xếp phân bón lên kệ mà để phân bón tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất tại địa Điểm kinh doanh.

2. Hành vi vi phạm về kinh doanh phân bón đã bị đình chỉ sản xuất, đình chỉ tiêu thụ, mức phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị dưới 1.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

k) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

l) Phạt tiền từ 13.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

m) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp phân bón có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi phân bón đã bị đình chỉ sản xuất, đình chỉ tiêu thụ;

b) Buộc tiêu hủy phân bón bị đình chỉ sản xuất, đình chỉ tiêu thụ có chứa hàm lượng kim loại nặng, vi sinh vật gây hại và các chất độc khác vượt mức quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.”

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

“Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong Giấy phép nhập khẩu phân bón một trong các trường hợp: Để khảo nghiệm; chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí; chuyên dùng của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của công ty; phân bón sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam, làm quà tặng, làm hàng mẫu; phân bón tham dự hội chợ, triển lãm; phục vụ nghiên cứu khoa học; trong Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy phép nhập khẩu phân bón từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.”

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về lấy mẫu phân bón; phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định về lấy mẫu phân bón để đánh giá chứng nhận hợp quy hoặc phục vụ quản lý nhà nước, trong đó có phục vụ xử lý vi phạm hành chính:

a) Không hoặc chưa có chứng chỉ đào tạo về lấy mẫu phân bón đã thực hiện việc lấy mẫu phân bón;

b) Không áp dụng phương pháp lấy mẫu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo tiêu chuẩn quốc gia về lấy mẫu phân bón;

c) Không áp dụng phương pháp phân tích, thử nghiệm mẫu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn cơ sở được nhà sản xuất, nhà nhập khẩu công bố áp dụng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không công bố phương pháp lấy mẫu, phương pháp phân tích, thử nghiệm mẫu theo quy định hoặc không công bố phương pháp lấy mẫu, phương pháp phân tích mẫu theo tiêu chuẩn cơ sở đối với loại phân bón chưa có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia.

3. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về chứng nhận hợp quy, thử nghiệm phân bón:

a) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận hay chỉ định;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón đối với loại phân bón nằm ngoài phạm vi được chỉ định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc quyết định chỉ định từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này;

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ kết quả lấy mẫu phân bón, kết quả phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.”

23. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

“Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về khảo nghiệm phân bón

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định về khảo nghiệm phân bón, lưu giữ hồ sơ khảo nghiệm phân bón:

a) Không gửi đề cương khảo nghiệm phân bón đã được phê duyệt cho địa phương nơi khảo nghiệm để có căn cứ kiểm tra việc thực hiện khảo nghiệm phân bón;

b) Không lưu giữ hồ sơ khảo nghiệm phân bón đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp kết quả sai so với kết quả khảo nghiệm phân bón;

b) Không thực hiện khảo nghiệm phân bón hoặc thực hiện khảo nghiệm không đúng quy định nhưng vẫn cấp kết quả khảo nghiệm hoặc quyết định việc đưa phân bón vào sản xuất hoặc nhập khẩu.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định về Điều kiện để được thực hiện khảo nghiệm phân bón:

a) Không đáp ứng yêu cầu về nhân lực theo quy định mà cơ sở khảo nghiệm phân bón, cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu phân bón tự khảo nghiệm vẫn thực hiện khảo nghiệm, công bố kết quả khảo nghiệm phân bón;

b) Không có chức năng, nhiệm vụ khảo nghiệm phân bón hoặc nghiên cứu phân bón trong quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với cơ sở khảo nghiệm phân bón mà vẫn thực hiện khảo nghiệm, công bố kết quả khảo nghiệm phân bón;

c) Không có Giấy phép sản xuất phân bón (đối với cơ sở sản xuất phân bón) theo quy định mà cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu phân bón tự khảo nghiệm vẫn tổ chức thực hiện khảo nghiệm, công bố kết quả khảo nghiệm phân bón.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm phân bón đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2, Khoản 3 Điều này.”

24. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau:

Điều 38. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất; đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất; phạt tiền đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.”

25. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:

Điều 39. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất, 50.000.000 đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất; đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

5. Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Cục trưởng Cục Hóa chất, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục trưởng Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.”

26. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:

Điều 40. Thẩm quyền của Công an nhân dân

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp.

2. Trạm trưởng, đội trưởng Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Trưởng phòng An ninh thông tin có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.”

27. Bổ sung Điều 40a như sau:

Điều 40a. Thẩm quyền của Hải quan

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan, có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm d, đ, g, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm d, đ, g, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm d, đ, g, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.”

28. Bổ sung Điều 40b như sau:

Điều 40b. Thẩm quyền của Quản lý thị trường

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

3. Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương, Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất; phạt tiền đến 100.000.000 đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.”

29. Bổ sung Điều 40c như sau:

Điều 40c. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại Khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.”

30. Bổ sung Điều 40d như sau:

Điều 40d. Thẩm quyền của Cảnh sát biển

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

3. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

6. Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng trong lĩnh vực hóa chất; phạt tiền đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

7. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy chứng nhận trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.”

31. Bổ sung Điều 40đ như sau:

“Điều 40đ. Phân định thẩm quyền của Công an nhân dân, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành, Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng

1. Những người có thẩm quyền của cơ quan Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 40 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Những người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính về xuất khẩu, nhập khẩu, các dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12; Điểm a, b, d, đ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17; Điểm b, c, d, đ Khoản 1 Điều 18; Điều 23; Khoản 4, Điểm a Khoản 6 Điều 35 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 40a Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Những người có thẩm quyền của Thanh tra có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 39 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Những người có thẩm quyền của Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Điều 40c Nghị định này thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

5. Những người có thẩm quyền của Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Điều 40d Nghị định này thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.”

Điều 2. Bãi bỏ các quy định hiện hành

Bãi bỏ các quy định tại Điều 22, Điều 26, Điều 27, Điều 28 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2016.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn: TKV, Dầu khí, Hóa chất;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN(3b). M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 115/2016/ND-CP

Hanoi, July 08, 2016

 

DECREE

AMENDMENTS TO THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 163/2013/ND-CP DATED NOVEMBER 12, 2013 ON PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON CHEMICALS, FERTILIZERS AND INDUSTRIAL EXPLOSIVES

Pursuant to the Law on Government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Penalties for administrative violations dated June 20, 2013;

Pursuant to the Law on Chemicals dated November 21, 2007;

At the request of the Minister of Industry and Trade and the Minister of Agriculture and Rural development;

The Government promulgates a Decree on amendments to the Government's Decree No. 163/2013/ND-CP dated November 12, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives.

Article 1. Amendments to the Government's Decree No. 163/2013/ND-CP dated November 12, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 3. Penalties, remedial measures and rules for implementation

1. Apart from the primary penalties that are warnings and fines, depending on the nature and seriousness of the violations, the organization or individual that commits an administrative violation against regulations on chemicals, fertilizer and industrial explosives may incur one or some of the following additional penalties:

a) Suspension of the license to manufacture or sell chemicals on the List of chemicals restricted from manufacture and trade; suspension of the certificate of registration or decision on appointment of fertilizer-certifying or fertilizer-testing body; license to manufacture Schedule chemicals; license to manufacture fertilizers; license to use industrial explosives; certificate of industrial explosive activities;

b) Suspension of manufacture, trade or storage of hazardous chemicals; suspension of operation of the Schedule chemical, DOC chemical, DOC-PSF chemical facility; suspension of fertilize manufacture; suspension of industrial explosive activities;

c) Confiscation of exhibits and instruments for committing violations is considered an additional penalty and only applied to the exhibits specified in Article 26 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of the Government's Decree No. 81/2013/ND-CP dated July 19, 2013 on guidelines for implementation of the Law on Actions against administrative violations.

2. Rules for implementation of remedial measures are specified in Clause 2 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations.

Depending on the nature and seriousness of violations, one or some remedial measures specified in Clause 6 Article 5, Clause 6 Article 14, Clause 8 Article 14a, Clause 4 Article 14b, Clause 4 Article 14d, Clause 2 Article 14e, Clause 3 Article 14g, Clause 8 Article 19, Clause 2 Article 20, Clause 3 Article 21, Clause 4 Article 24, Clause 4 Article 25 shall be enforced.”

2. Article 4 is amended as follows:

“Article 4. Imposition of administrative penalties

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Fine is considered a primary penalty. The fines specified in this Decree are imposed upon administrative violations committed by individuals. The fine for the same violation committed by an organization is twice as much as that imposed upon an individual.”

3. Clause 3 Article 5 is amended as follows:

“3. Fines for violations against regulations on planning prevention of and response to chemical accidents, measures for prevention of and response to chemical accidents (not applied to petrol, oil and LPG):

a) A fine of from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure request a competent authority to approve or certify the plan for prevention of and response to chemical accidents or measures for prevention of and response to chemical accidents;

b) A fine of from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 VND shall be imposed for the failure to work out a plan or measures for prevention of and response to chemical accidents during the process of manufacture, sale and storage of hazardous chemicals.”

4. Clauses 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ are added to Article 5:

 “4a. A fine of from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for employment of an unqualified person as Technical Director or Deputy Technical Director or person in charge of chemical manufacture of a chemical factory.

4b. Fines for violations against regulations on chemical safety note:

a) A fine of from VND 1,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed for failure to write sufficient about hazardous chemicals on the chemical safety note;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine of from VND 5,000,000 to VND 7,000,000 shall be imposed for using or selling hazardous chemicals without a chemical safety note.

4c. A fine of from VND 7,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure to classify chemicals before using or selling chemicals according to regulations of law on labeling and classifying chemicals.

4d. Fines for employment of a person who is not trained in chemical safety in a chemical factory, employment of a person who is not trained in safe transport of dangerous industrial goods to transport of hazardous chemicals:

a) A fine of from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed if the violation involves fewer than 20 unqualified people;

b) A fine of from VND 5,000,000 to VND 8,000,000 shall be imposed if the violation involves 20 - 49 unqualified people;

c) A fine of from VND 8,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed if the violation involves 50 – 99 unqualified people;

d) A fine of from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed if the violation involves 100 unqualified people or more.

4dd. Fines for violations against regulations on packaging dangerous goods in industrial manufacture for transport:

a) A fine of from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for failure to inspect the containers before packaging hazardous chemicals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Clause 5 and Clause 6 of Article 5 are amended as follows:

“5. Additional penalties:

The manufacture, sale or storage of hazardous chemicals shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Clause 3 of this Article threaten or seriously harm human health and the environment.

6. Remedial measures:

a) Enforced compliance with professional requirements for chemical manufacture in case of the violation specified in Clause 4a of this Article;

b) Enforced provision of accurate and adequate information about hazardous chemicals on the chemical safety note; enforced compliance with regulations on chemical safety notes before using or selling chemicals in case of the violation specified in Clause 4b of this Article;

c) Enforced classification of chemicals before using or selling chemicals in accordance with regulations of law on labeling and classifying chemicals in case of the violation specified in Clause 4c of this Article;

d) Enforced provision of training in chemical safety and safe transport of dangerous industrial goods in case of the violation specified in Point 4d of this Article;

dd) Enforced compliance with regulations on packaging dangerous industrial goods for transport in case of the violation specified in Point 4dd of this Article.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8 of the Government's Decree No. 185/2013/ND-CP shall be applied to imposition of penalties for violations against regulations on certificates of eligibility for conditional manufacture or trading of chemicals.

7. Article 10 is amended as follows:

Article 7 of the Government's Decree No. 185/2013/ND-CP shall be applied to imposition of penalties for violations against regulations on business operation under business licenses.

8. Article 14 is amended as follows:

“Article 14. Violations against regulations on management of domestic and medical pesticides and germicides

1. A fine of from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for failure to comply with regulations on conditions for manufacturing or selling domestic or medical pesticides and germicides.

2. A fine of from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for manufacturing, bottling, packaging a domestic or medical pesticide or germicide where:

a) the pesticide or germicide does not meet registered standards which are approved by the Ministry of Health;

b) the origin of the pesticide or germicide is not consistent with the registered origin.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine of from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for manufacturing, bottling, packaging a domestic or medical pesticide or germicide where:

a) a Certificate of free sale in Vietnam of such pesticide or germicide has not been granted;

b) the pesticide or germicide is on the list of domestic and medical pesticides and germicides banned in Vietnam.

5. Additional penalties:

a) The certificate of pesticide or germicide registration shall be revoked in case of the violation specified in Clause 3 of this Article. Within 6 months from the day on which the revocation decision is issued, the violator may not submit any application or authorize another organization or individual to submit an application for registration of domestic or medical pesticide or germicide;

b) Exhibits shall be confiscated in case of the violation specified in Clause 4 of this Article.

6. Remedial measures:

a) Enforced destruction or recycling (if possible) of the pesticide or germicide in case of the violation specified in Point a Clause 2 of this Article;

b) Enforced destruction of the pesticide or germicide in case of the violation specified in Clause 3 and Clause 4 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Article 14a is added as follows:

 “Article 14a. Violations against regulations on selling domestic and medical pesticides and germicides

1. A fine of from VND 1,000,000 to VND 2,000,000 shall be imposed for selling less than 5 kilograms or 5 liters of an expired domestic or medical pesticide or germicide, a pesticide or germicide that does not meet registered standards approved by the Ministry of Health, a domestic or medical pesticide or germicide which is not granted a certificate of free sale in Vietnam.

2. A fine of from VND 2,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Selling from 5 to less than 20 kilograms or liters of an expired domestic or medical pesticide or germicide, a pesticide or germicide that does not meet registered standards approved by the Ministry of Health, a domestic or medical pesticide or germicide which is not granted a certificate of free sale in Vietnam.

b) Selling less than 3 kilograms or 3 liters of a domestic or medical pesticide or germicide that is banned in Vietnam.

3. A fine of from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Selling from 20 to less than 100 kilograms or liters of an expired domestic or medical pesticide or germicide, a pesticide or germicide that does not meet registered standards approved by the Ministry of Health, a domestic or medical pesticide or germicide which is not granted a certificate of free sale in Vietnam;

b) Selling from 3 to less than 5 kilograms or liters of a domestic or medical pesticide or germicide that is banned in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Selling and providing incorrect instructions to use the pesticides or germicides.

4. A fine of from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Selling from 100 to less than 300 kilograms or liters of an expired domestic or medical pesticide or germicide, a pesticide or germicide that does not meet registered standards approved by the Ministry of Health, a domestic or medical pesticide or germicide which is not granted a certificate of free sale in Vietnam;

b) Selling from 5 to less than 10 kilograms or liters of a domestic or medical pesticide or germicide that is banned in Vietnam.

5. A fine of from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Selling from 300 to less than 500 kilograms or liters of an expired domestic or medical pesticide or germicide, a pesticide or germicide that does not meet registered standards approved by the Ministry of Health, a domestic or medical pesticide or germicide which is not granted a certificate of free sale in Vietnam;

b) Selling from 10 to less than 20 kilograms or liters of a domestic or medical pesticide or germicide that is banned in Vietnam.

6. A fine of from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Selling from 500 to less than 1,000 kilograms or liters of an expired domestic or medical pesticide or germicide, a pesticide or germicide that does not meet registered standards approved by the Ministry of Health, a domestic or medical pesticide or germicide which is not granted a certificate of free sale in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A fine of from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Selling ≥ 1,000 kilograms or liters of an expired domestic or medical pesticide or germicide, a pesticide or germicide that does not meet registered standards approved by the Ministry of Health, a domestic or medical pesticide or germicide which is not granted a certificate of free sale in Vietnam;

b) Selling from 30 to less than 50 kilograms or liters of a domestic or medical pesticide or germicide that is banned in Vietnam.

8. Remedial measures:

a) Enforced recall and destruction or recycling (if possible) of the pesticide or germicide that is expired or fails to meet applied standards as specified in Clause 1, Point a Clause 2, Point a Clause 3, Point a Clause 4, Point a Clause 5, Point a Clause 6 and Point a Clause 7 of this Article;

b) Enforced destruction of the pesticide or germicide that is banned in Vietnam or not on the List of permissible or restricted domestic and medical pesticides and germicides in Vietnam and preparations in glass cylinders in case of the violation specified in Point d Clause 1; Clause 2; Points a, b and d Clause 3; Clause 4, Clause 5, Clause 6 and Clause 7 of this Article.”

10. Article 14a is added as follows:

 “Article 14a. Violations against regulations on use of domestic and medical pesticides and germicides

1. A warning fine of from VND 200,000 to VND 500,000 shall be imposed for using a domestic or medical pesticide or germicide against the instructions on its label or package.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of from VND 1,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Use of a domestic or medical pesticide or germicide that is banned in Vietnam;

b) Use of a domestic or medical pesticide or germicide against the instructions on its label or package in a manner that is dangerous to humans, animals and causes environmental pollution.

4. Remedial measures:

a) Enforced destruction of the pesticide or germicide in case of the violation specified in Clause 2 and Point a Clause 3 of this Article;

b) Enforced environmental pollution reduction in case of the violation specified in Point b Clause 3 of this Article.”

11. Article 14a is added as follows:

 “Article 14a. Violations against regulations on transport of domestic and medical pesticides and germicides

1. A warning or fine of from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Transporting a domestic or medical pesticide or germicide together with foods, beverages, drugs or other consumables;

c) Transporting a domestic or medical pesticide or germicide on a public transportation.

2. Penalties for transport of a domestic or medical pesticide or germicide which is banned or has not been granted a Certificate of free sale in Vietnam or an import license by the Ministry of Health are the same as those imposed upon the violations specified in Article 14a of this Decree.”

12. Article 14a is added as follows:

 “Article 14a. Violations against regulations on import of domestic and medical pesticides and germicides

1. A fine of from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for import of a domestic or medical pesticide or germicide that does not meet registered standards approved by the Ministry of Health.

2. A fine of from VND 15,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Import of a domestic or medical pesticide or germicide which has not been granted a Certificate of free sale in Vietnam or import license by the Ministry of Health;

b) Import of a domestic or medical pesticide or germicide which is expired or does not have a clear origin.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

a) Enforced re-export of the pesticide or germicide in case of the violation specified in Clause 1 of this Article;

b) Enforced re-export or destruction of the pesticide or germicide in case of the violation specified in Point a or b Clause 2 of this Article.”

13. Article 14dd is added as follows:

 “Article 14dd. Violations against regulations on experimenting domestic and medical pesticides and germicides

1. A fine of from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for experimenting a new domestic or medical pesticide or germicide against the procedures established by the Ministry of Health.

2. A fine of from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for testing a domestic or medical pesticide or germicide which is on the List of domestic and medical pesticides and germicides banned in Vietnam.”

14. Article 14e is added as follows:

 “Article 14e. Violations against regulations on labels of domestic and medical pesticides and germicides

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Remedial measures:

Enforced recall or relabeled of the pesticide or germicide having unconformable labels or in case of the violation specified in Clause 1 of this Article.”

15. Article 14g is added as follows:

 “Article 14g. Violations against regulations on advertising domestic and medical pesticides and germicides

1. A fine of from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for advertising a domestic or medical pesticide or germicide against the advertisement certificate issued by the Ministry of Health.

2. A fine of from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for advertising a domestic or medical pesticide or germicide without an advertisement certificate issued by the Ministry of Health.

3. Remedial measures:

Enforced suspension of the advertisement for the pesticide or germicide in case of the violation specified in Clause 1 and Clause 2 of this Article.”

16. Clause 2 and Clause 3 of Article 17 are amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Manufacture of a Schedule 3 or Schedule 2 chemical against the license to manufacture Schedule 3 or Schedule 2 chemicals;

b) Export or import of a Schedule 3 or Schedule 2 chemical against the export license or import license;

c) Transfer of the license to export or import Schedule 3 or Schedule 2 chemicals to another enterprise;

d) Export/import of a Schedule 2 chemical to/from an organization or individual of a country that is not a signatory to Chemical Weapons Convention;

dd) Export of a Schedule 3 chemical to a country that is not a signatory to the Convention without a certificate of end user issued by a competent authority of such country.

3. A fine of from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for manufacturing a Schedule 3 chemical or and Schedule 2 chemical without a license to manufacture Schedule 3 or Schedule 2 chemicals; exporting or importing a Schedule 3 chemical or and Schedule 2 chemical without a license issued by a competent authority.”

17. Point a Clause 1 and Clause 2 of Article 18 are amended as follows:

“1. A fine of from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Development, manufacture, processing, consumption, sale, ownership, storage, or use of toxic chemicals and precursors thereof, or banned Schedule 1 chemicals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to declare or correctly declare information about the manufacture, sale, processing, consumption or storage of Schedule 1 chemicals as prescribed;

b) Failure to submit the report on export or import of Schedule 1 chemicals as prescribed;

c) Failure to submit the last year's declarations of exported, imported and domestic distribution of each Schedule 1 chemical as prescribed;

dd) Failure to facilitate audit of reports on export/import of Schedule 1 chemicals by Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons or the Ministry of Industry and Trade in cooperation with a Vietnamese authority.”

18. Article 19 is amended as follows:

“Article 19. Violations against regulations on manufacturing and processing fertilizers, licenses for to manufacture or process fertilizers

1. A fine of from VND 1,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to separate fertilizers from raw materials in the fertilizer factory;

b) Placing fertilizers directly on the floor or ground instead of shelves.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of from VND 5,000,000 to VND 7,000,000 shall be imposed for failure to retain samples of each batch for a sufficient period of time, except for those of natural gas, associated gas and auxiliary materials; failure to retain documents about test result of each batch.

4. A fine of from VND 7,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for employing a person who does not have a degree in physics, chemistry, biology or agriculture to manufacture fertilizers.

5. A fine of from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for the failure to have an agreement or contract with a laboratory appointed by a competent authority to assess fertilizer quality or failure to have fertilizers undergone quality assessment before they are put up for sale.

6. Fines for violations against regulations on the license manufacture or process fertilizers:

a) A fine of from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for falsifying the License to manufacture or process fertilizers;

b) A fine of from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for manufacturing fertilizer without applying for reissuance of or adjustment to the license to manufacture fertilizers;

c) A fine of from VND 8,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for manufacturing or processing fertilizers for another organization without a contract between two parties.

d) A fine of from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for failure to return the license to manufacture or process fertilizers according to the decision on revocation issued by a competent authority;

dd) A fine of from VND 20,000,000 to VND 25,000,000 shall be imposed for manufacturing a fertilizer which is not specified in the license to manufacture or process fertilizers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) A fine of from VND 35,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for using another entity’s license to manufacture or process fertilizers to manufacture fertilizers; manufacturing or processing fertilizers without a license to manufacture or process fertilizers issued by a competent authority;

h) A fine of from VND 50,000,000 to VND 55,000,000 shall be imposed for carrying on manufacture of fertilizer while the business operation or license to manufacture or process fertilizers has been suspended.

7. Additional penalties:

a) The license to manufacture or process fertilizers shall be suspended for 1 – 3 months in case of the violation specified in Point a and e Clause 6 of this Article;

b) Manufacture or processing of fertilizer shall be suspended for 1 – 3 months in case of the violation specified in Point b, dd and g Clause 6 of this Article.

8. Remedial measures:

Enforced fulfillment with technical requirements for manufacture of fertilizers in case of the violation specified in Clause 4 of this Article.”

19. Article 20 is amended as follows:

“Article 20. Violations against restrictions on manufacturing, processing and trading of fertilizers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Manufacturing, processing or trading fertilizer beyond the restrictions on organic fertilizers, mineral-organic fertilizers, microorganism fertilizers, biological organic fertilizers, biological fertilizer, microorganism fertilizers, leaf fertilizers, fertilizers containing humectants, fertilizers containing enhancements, fertilizers that improves plant immunity, fertilizers containing growth regulators, fertilizers derived from rare earth, fertilizers for soil improvement;

b) Manufacturing, processing or trading fertilizers containing toxic substances (biuret, arsenic, cadmium, lead, mercury, free acid) according to regulations on each inorganic fertilizer.

2. Remedial measures:

Enforced recall and destruction of fertilizers that harm human, animal or plant health or the environment in case of the violation specified in Clause 1 of this Article.”

20. Article 21 is amended as follows:

“Article 21. Violations against regulations on fertilizer trading

1. A fine of from VND 1,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed for failure to separate fertilizers from other goods or placing fertilizers directly on the floor or ground instead of shelves at the trading location.

2. Fines for trading in fertilizers suspended from manufacture or sale:

a) A warning or fine of from VND 100,000 to VND 300,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at less than VND 1,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine of from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at from VND 2,000,000 to less than VND 3,000,000;

d) A fine of from VND 1,000,000 to VND 2,000,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at from VND 3,000,000 to less than VND 5,000,000;

dd) A fine of from VND 2,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at from VND 5,000,000 to less than VND 10,000,000;

e) A fine of from VND 3,000,000 to VND 4,000,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at from VND 10,000,000 to less than VND 20,000,000;

g) A fine of from VND 4,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at from VND 20,000,000 to less than VND 30,000,000;

h) A fine of from VND 5,000,000 to VND 7,000,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at from VND 30,000,000 to less than VND 40,000,000;

i) A fine of from VND 7,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at from VND 40,000,000 to less than VND 50,000,000;

k) A fine of from VND 10,000,000 to VND 13,000,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at from VND 50,000,000 to less than VND 70,000,000;

l) A fine of from VND 13,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed if the fertilizes are assessed at from VND 70,000,000 to less than VND 100,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Remedial measures:

a) Enforced recall of the fertilizers suspended from manufacture or sale;

b) Enforced destruction of the fertilizers containing heavy metals, microorganisms or other toxins beyond the limits and suspended from manufacture or sale in case of the violation specified in Clause 2 of this Article.”

21. Article 23 is amended as follows:

“Article 23. Violations against regulations on import of fertilizers

1. a) A fine of from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for falsifying the License to import fertilizers for experiment, use in a sports stadium or amusement part, use by a foreign-invested company for its manufacturing purpose, use in a foreign project in Vietnam, as a gift or sample, use in a fair or exhibition or scientific research; for falsifying the automatic import license for some types of fertilizers.

2. Additional penalties:

The license to import fertilizers shall be suspended for 1 – 3 months in case of the violation specified in Clause 1 of this Article.”

22. Article 24 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Taking fertilizer samples without a certificate of training in fertilizer sampling;

b) Failure to apply the sampling method prescribed by National Technical Regulation or international standard on fertilizer sampling;

c) Failure to apply the analysis or testing method prescribed by National Technical Regulation or international standard or a standard applied by the manufacturer or importer.

2. A fine of from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for failure to publish the sampling method, analysis or testing method as prescribed or under internal standards (if a national technical regulation or standard for the fertilizer is not available).

3. Fines for violations against regulations on conformity certification and fertilizer testing:

a) A fine of from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for running fertilizer quality analysis or testing without accreditation or appointment by a competent authority;

b) A fine of from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for running fertilizer quality analysis or testing of a type of fertilizer beyond the permissible scope.

4. Additional penalties:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Remedial measures:

The fertilizer sample analysis or testing result shall be invalidated in case of the violation specified in Clause 1 of this Article.”

23. Article 25 is amended as follows:

“Article 25. Violations against regulations on fertilizer experiment

1. A fine of from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to send the approved fertilizer experiment outlines to the local government as the basis for inspection of the fertilizer experiment;

b) Failure to retain fertilizer experiment documents properly.

2. A fine of from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Provision of a false fertilizer experiment result;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Conducting fertilizer experiment and publishing experiment result without satisfying personnel requirements;

b) Conducting fertilizer experiment and publishing experiment result without being licensed to conduct fertilizer experiment or fertilizer research according to the decision on establishment issued by a competent authority;

c) Conducting fertilizer experiment and publishing experiment result without a license to manufacture fertilizers (for fertilizer manufacturers).

4. Remedial measures:

Enforced invalidation of the fertilizer experiment result in case of the violation specified in Point b Clause 2 and Clause 3 of this Article.”

24. Article 38 is amended as follows:

“Article 38. The power to impose penalties of Presidents of the People’s Committees

1. Presidents of People’s Committees of communes are entitled to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a maximum fine of VND 5,000,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce remedial measures specified in Points a, b, c and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations.

2. Presidents of People’s Committees of districts are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 25,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 50,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

d) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, b, c, dd, e, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 50,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 50,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

d) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment;

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, b, c, dd, e, g, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree."

25. Article 39 is amended as follows:

“Article 39. The power to impose penalties of inspectors

1. Inspectors and persons appointed as chemical, fertilizer and industrial explosives inspectors in the performance of their duty are entitled to:

a) Issue warnings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce remedial measures specified in Points a, c and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations.

2. Chief Inspector of Provincial Departments, Directors of Provincial Food Safety and Hygiene Authorities, Directors of Provincial Crop Production and Plant Protection Authorities, Directors of Provincial Departments of Livestock Production and Veterinary Medicine, Directors of Provincial Departments of Fisheries, Directors of Provincial Farm Produce and Aquatic Product Quality Control Authorities affiliated to Provincial Departments of Agriculture and Rural development and holders of equivalent positions are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 25,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 50,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

d) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, b, c, dd, e, g, h, i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

3. Chiefs of inspectorates of provincial authorities and other regulatory bodies have the power to impose penalties specified in Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 35,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 70,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

d) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, b, c, dd, e, g, h, i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

5. Chief Inspectors of Ministries, ministerial agencies, Director of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality, Director of Directorate of Fisheries, Director of Vietnam Environment Administration, Director of Vietnam Chemicals Agency, Director of Industrial Safety Techniques and Environment Agency; Director of Department of Animal Health, Director of Plant Protection Agency, Director of Crop Production Authority, Director of Department of Livestock production, Director of National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department, Director of Agro – Forestry – Fishery processing and Salt Production Agency, Director of Drug Administration of Vietnam, Director of Health Environment Management Agency, Director of General Department of Preventive Medicine, Director of the Department food safety and hygiene and holders of equivalent positions are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 50,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 100,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, b, c, dd, e, g, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree."

26. Article 40 is amended as follows:

“Article 40. The power to impose penalties of the police

1. Police officers in the performance of their duty are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 500,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

2. Captains of police stations in the performance of their duty are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 1.500,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 2,500,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce remedial measures specified in Points a, c and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations.

4. Chiefs of police authorities of districts, managers of Internal Security Departments, Economic Security Departments, Cultural and Politic Security Departments, Information Security Departments, Social Order Departments, Investigation Departments, Corruption Departments, Drug Enforcement Departments, Road and Rail Transport Departments, Internal Waterways Departments, Environmental Crime Departments and High Technology Crime Departments are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 10,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 20,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

d) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Directors of provincial police authorities and Directors of Provincial Fire Departments are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 25,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 50,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

d) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, c, dd and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

6. Directors of Internal Security Agency, Economic Security Agency, Cultural and Politic Security Agency, Information Security Agency, Social Order Agency, Investigation Agency, Corruption Agency, Drug Enforcement Agency, Road and Rail Transport Agency, Internal Waterways Agency, Environmental Crime Agency and High Technology Crime Agency are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 50,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 100,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment;

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, c, dd and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.”

27. Article 40a is added as follows:

 “Article 40a. The power to impose penalties of the customs

1. Customs officials in the performance of their duty are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 500,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

2. Team leaders of Sub-department of Customs and Sub-departments of Post-Clearance Inspection are entitled to:

a) Issue warnings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Directors of Sub-departments of Customs, Sub-departments of Post-Clearance Inspection, team leaders of Provincial Customs Departments, smuggling prevention team leaders, customs procedures team leaders, leaders of customs control teams at sea and leaders of intellectual property right protection teams of the Smuggling Investigation and Prevention Department of the General Department of Customs are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 25,000,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

dd) Enforce remedial measures specified in Points d, dd, g and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

4. Director of the Smuggling Investigation Department, Director of the Post-clearance Inspection Department affiliated to the General Department of Customs, Director of Provincial Customs Departments are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 50,000,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Enforce remedial measures specified in Points d, dd, g and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

5. The Director of the General Department of Customs is entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 50,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 100,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment;

d) Enforce remedial measures specified in Points d, dd, g and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.”

28. Article 40a is added as follows:

 “Article 40n. The power to impose penalties of market surveillance authorities

1. Market surveillance officials in the performance of their duty are entitled to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a maximum fine of VND 500,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

2. Leaders of market surveillance teams are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 25,000,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce remedial measures specified in Points a, dd, e, g, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

3. Director of Market Surveillance Departments of Provincial Departments of Industry and Trade, managers of departments affiliated to Market Surveillance Agency are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 50,000,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, c, d, dd, e, g, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

4. Director of Market Surveillance Agency is entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 50,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 100,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment;

d) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, c, d, dd, e, g, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.”

29. Article 40c is added as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The border guard soldiers in the performance of their duty are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 500,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

2. Team leaders of the persons specified in Clause 1 of this Article are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 2,500,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

3. Captains of border guard stations, leaders of coastal guard teams, commanders of border guard at checkpoints and holders of equivalent positions are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 10,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 20,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Enforce remedial measures specified in Points a, c and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

4. Captains of provincial border guard command centers, commanders of coastal guard fleets affiliated to the Border Guard Headquarters are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 50,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 100,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

d) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment;

dd) Enforce remedial measures specified in Points a, c, dd and i Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.”

30. Article 40d is added as follows:

 “Article 40d. The power to impose penalties of the coastguard

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 1.500,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

3. Coastguard team leaders are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 5,000,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

3. Coastguard squad leaders and captains of coastguard stations are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 10,000,000 for violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives;

c) Enforce remedial measures specified in Points a, c and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 10,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 25,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce remedial measures specified in Points a, c, d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

5. Commanders of coastguard fleets are entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 15,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 50,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce remedial measures specified in Points a, c, d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 25,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 50,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment whose value does not exceed the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce remedial measures specified in Points a, c, d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Actions against administrative violations and Clause 2 Article 3 of this Decree.

7. Commander of Coastguard Headquarters is entitled to:

a) Issue warnings;

b) Impose a maximum fine of VND 50,000,000 for violations against regulations on chemicals; VND 100,000,000 for violations against regulations on fertilizers and industrial explosives;

c) Suspend violators’ operation, licenses and certificates specified in Clause 1 Article 3 of this Decree;

d) Confiscate exhibits and equipment used for violation commitment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31. Article 40dd is added as follows:

 “Article 40dd. Distribution of power of the police, customs, specialized inspectors, the coastguard and the border guard

1. Police officers have the power to impose penalties and enforce remedial measures for all administrative violations specified in this Decree specified within the power specified in Article 40 of this Decree and within the scope of their functions, tasks, and entitlements.

2. Customs officials have the power to impose penalties and enforce remedial measures for violations against regulations on export, import, services related to export and import of chemicals, fertilizers and industrial explosives specified in Point a Clause 2 Article 12; Points  a, b, d, dd Clause 2 and Clause 3 of Article 17; Points b, c, d, dd Clause 1 of Article 18; Article 23; Clause 4, Point a Clause 6 of Article 35 of this Decree within the power specified in Article 40a of this Decree and the scope of their functions, tasks, and entitlements.

3. Inspectors have the power to impose penalties and enforce remedial measures for all administrative violations specified in this Decree specified within the power specified in Article 39 of this Decree and within the scope of their functions, tasks, and entitlements.

4. The border guard officers have the power to impose penalties and enforce remedial measures for administrative violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives specified in Article 40c of this Decree and within the scope of their functions, tasks, and entitlements.

5. The coastguard officers have the power to impose penalties and enforce remedial measures for administrative violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives specified in Article 40c of this Decree and within the scope of their functions, tasks, and entitlements.”

Article 2. Abrogated regulations

Article 22, Article 26, Article 27, Article 28 of Decree No. 163/2013/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree comes into force from September 15, 2016.

Article 4. Responsibility for implementation

1. The Minister of Industry and Trade, the Minister of Agriculture and Rural development and the Minister of Health are responsible for monitoring and the implementation of this Decree.

2. Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of central-affiliated cities and provinces, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 115/2016/NĐ-CP ngày 08/07/2016 sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


49.785

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!