Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 299/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 04/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2009/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC, ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 57/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đng giới;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ (có Kế hoạch triển khai thực hiện kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị được phân công thực hiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, Vụ BĐG.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2009/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2
99/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 03 năm 2010)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tới tất cả các đơn vị trong Bộ.

- Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thcủa các đơn vị trong việc triển khai và phối hợp trin khai thực hiện Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ và Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết s11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm bảo đảm các hoạt động được tiến hành đúng yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ và Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ phân công các đơn vị chủ trì trin khai thực hiện các hoạt động như sau:


STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành/trình

Sản phm/hình thức văn bản

1.

Tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị định thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tới các đơn vị liên quan (02 Hội nghị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)

Vụ Bình đng giới

Văn phòng Bộ, các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan

Quý I năm 2010

 

2.

Xây dựng, trình ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định tỷ lệ lao động nam, nữ được tuyển dụng phù hợp với từng loại lao động theo ngành, nghề; quy định nữ được quyền lựa chọn hoặc ưu tiên nữ trong tuyển dụng khi nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam.

Cục Việc làm

Các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm

Lồng ghép trong quá trình xây dựng, sửa đi và b sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

3.

Xây dựng, trình ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ và Quy định hỗ trdạy nghề cho lao động nữ khu vực nông thôn.

Tổng Cục Dạy nghề

Các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm

Lồng ghép trong các quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về dạy ngh

4.

Xây dựng, trình ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ trong một số nghề, công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại;

Cục An toàn lao động

Các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm

Lồng ghép trong các quá trình xây dng văn bản quy phạm pháp luật về An toàn lao động

5.

Xây dựng, trình ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định việc khuyến khích các cơ quan, tổ chức hỗ trợ lao động nữ khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi; tạo điều kiện cho lao động nam nghỉ hưởng nguyên lương và phụ cấp khi vợ sinh con.

Vụ Pháp chế

Vụ Bình đẳng giới và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2010

Báo cáo nghiên cứu đề xuất

6.

- Xây dựng bộ tài liệu nguồn về giới và bình đẳng giới;

- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên về giới và bình đng giới.

Vụ Bình đẳng giới

Vụ Tổ Chức cán bộ, Trường Đại học Lao động - Xã hội, và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2010

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch

7.

Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về giới, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu về bình đng giới

Vụ Bình đng giới

Vụ Pháp chế, Trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quan

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đ án

8.

Tiếp tục xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp.

Vụ Bình đẳng giới

Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan liên quan

Quý IV năm 2010

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

9.

Xây dựng mô hình thí điểm triển khai thực hiện bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ ở một số địa phương, cơ sở và tiến hành nhân rộng.

Vụ Bình đng giới

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Việc làm, Cục Bo trợ xã hội, Tổng Cục Dạy nghề, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và các đơn vị có liên quan

Quý II năm 2010

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đ án

10.

Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ các cấp.

Vụ Bình đẳng giới

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I năm 2010

Báo cáo rà soát

11.

Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ từ Trung ương đến đa phương, cơ sở.

Vụ Bình đẳng giới

Vụ Tổ chức cán bộ và Các đơn vị có liên quan

Quý II năm 2010

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch

12.

Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

Vụ Bình đẳng giới

Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học lao động xã hội và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

Đán và kế hoạch thực hiện trong năm 2010

13.

Tiếp tục tchức tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trvề công tác phụ nữ thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vụ Bình đẳng giới

Vụ Pháp chế và và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

Đán và kế hoạch tuyên truyền

14.

Xây dựng tài liệu tập huấn, truyền thông về giới và bình đẳng giới.

Vụ Bình đẳng giới

Các đơn vị có liên quan

Quý IV năm 2010

Tài liệu tập huấn, sách, ấn phẩm truyền thông

15.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, trong đó có Bộ luật Lao động đảm bảo phù hp với mục tiêu bình đẳng giới.

Vụ Pháp chế

Vụ Bình đẳng giới, Viện KHLĐXH và các đơn vị có liên quan

Quý I năm 2010

Báo cáo rà soát

16.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động đảm bảo phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

Vụ Pháp chế

Vụ Bình đẳng giới và các đơn vị có liên quan

Quý I năm 2010

Dự thảo Bộ Luật Lao động

17.

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các chương trình, đề án hỗ trợ đào tạo nghề hiện hành.

Tng cục Dạy nghề

Vụ Bình đẳng giới và các đơn vị có liên quan

Quý I năm 2010

Tờ trình Chính phủ về những đề xuất

18.

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động và xã hội thông qua việc lồng ghép giới vào các chỉ số giám sát đánh giá kết quả thực hiện của ngành để đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu thu thập hàng năm (trong 2010 stập trung vào một số chỉ skhả thi)

Vụ Kế hoạch - Tài Chính

Vụ Bình đẳng gii, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan

Quý IV năm 2010

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

19.

Xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015.

Vụ Bình đẳng giới

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và các đơn vị có liên quan

Quý IV năm 2010

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Bình đẳng giới là đơn vị thường trực giúp Bộ đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, cuối mỗi quý có Báo cáo với Bộ về tiến độ trin khai thực hiện.

2. Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề án hoặc kế hoạch cụ th đtriển khai thực hiện các nội dung công việc, đảm bảo đúng tiến độ đề ra trong Kế hoạch này; vào ngày 15 của tháng cuối quý, có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện về Bộ (qua Vụ Bình đẳng giới).

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Bộ (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 299/QĐ-LĐTBXH ngày 04/03/2010 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 48/2009/NĐ-CP quy định biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và Chương trình hành động giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước kèm theo Nghị quyết 57/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.821

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209