Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 24/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 16/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 16120/TTr-SLĐTBXH-PCTNXH ngày 09 tháng 12 năm 2013, của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 524/TTr-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2588/STP-VB ngày 19 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấp thuận thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở kiện toàn Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn.

1. Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn (sau đây gọi là Đội tình nguyện) là một tổ chức tự nguyện gồm những người là công dân đang cư trú hoặc làm việc trên địa bàn phường, xã, thị trấn tự nguyện tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại phường, xã, thị trấn. Đội tình nguyện được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Đội tình nguyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, chịu sự giám sát và được sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã, thị trấn.

3. Đội tình nguyện phối hợp hoạt động và được sự hỗ trợ của các ngành và cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phường, xã, thị trấn.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Đội tình nguyện thực hiện theo Điều 10 Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Điều 2. Số lượng, cơ cấu thành viên của Đội tình nguyện

1. Mỗi phường, xã, thị trấn chỉ thành lập 01 Đội tình nguyện.

2. Cơ cấu Đội tình nguyện gồm: 01 Đội trưởng, 01 hoặc 02 Đội phó và các thành viên.

3. Số lượng thành viên tối thiểu là 05 người, tối đa không quá 10 người và được bố trí như sau:

a) Đối với phường, xã, thị trấn dưới 15.000 dân thì bố trí 05 người bao gồm: 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và 03 thành viên;

b) Đối với phường, xã, thị trấn từ 15.000 đến 20.000 dân thì bố trí 07 người bao gồm: 01 Đội trưởng, 02 Đội phó và 04 thành viên;

c) Đối với phường, xã, thị trấn trên 20.000 dân thì bố trí 10 người bao gồm: 01 Đội trưởng, 02 Đội phó và 07 thành viên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định kinh phí hoạt động của Đội tình nguyện và chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội.

b) Chủ trì phối hợp với các Sở - ngành có liên quan, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện triển khai các hoạt động: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên của Đội tình nguyện; định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động của Đội tình nguyện, đề xuất các giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội tình nguyện.

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tình nguyện.

d) Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đồng gửi Sở Nội vụ) về tình hình, kết quả hoạt động của Đội tình nguyện và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tình nguyện tại phường, xã, thị trấn theo định mức được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành chức năng có liên quan rà soát tình hình nhân sự và năng lực thực hiện nhiệm vụ của thành viên Tổ cán sự xã hội tình nguyện để kiện toàn Đội tình nguyện theo quy định.

b) Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; đồng thời quyết định thành lập, bố trí cơ cấu, số lượng thành viên, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội tình nguyện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

c) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện: Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng gửi Sở Nội vụ) về kết quả hoạt động của Đội tình nguyện và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

d) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tình nguyện và quyết toán kinh phí hoạt động của Đội theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho phép thành lập Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quyết định số 138/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung, sửa đổi Điều 1 và Điều 2 của Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND .

3. Quyết định số 139/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng và các Ban của Thành ủy;
- Các Ban HĐND TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- Sở Nội vụ (2b);
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX-TC) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2014/QĐ-UBND thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.986
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122