Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2223/QĐ-BVHTTDL 2021 thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Số hiệu: 2223/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 02/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2223/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Công văn số 3471/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin cấp hằng năm cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Thi đua khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TV, TS.30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày   tháng   năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi là Đề án) trong giai đoạn 2021-2025.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động phát triển văn hóa đọc nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong Đề án, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

- Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, xây dựng lộ trình, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Đề án, kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017-2020; bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội.

- Gắn việc phát triển văn hóa đọc với triển khai các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có liên quan và gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức khác trong việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan chung tay phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Hình thức triển khai

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

 

1.1

Rà soát, hoàn thiện Quy chế Giải thưởng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Quyết định

Vụ Thư viện

Vụ Thi đua khen thưởng

2022

1.2

Rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý trong việc xây dựng môi trường đọc thuận lợi, chuẩn hóa mô hình phát triển văn hóa đọc, nâng cao chất lượng tài nguyên thông tin, sản phẩm và dịch vụ, công tác tuyên truyền và liên thông thư viện.

Văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Thư viện

Vụ Pháp chế

2022- 2025

2

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC

 

2.1

Tổ chức rà soát và xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc

 

a)

Tổ chức rà soát, nhân rộng mô hình phát triển văn hóa đọc trong hệ thống thư viện đã được triển khai.

Chương trình

Vụ Thư viện

Các đơn vị có liên quan

2022- 2025

b)

Tăng cường vốn sách cho xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ phát triển văn hóa đọc

Chương trình/Dự án

Vụ Thư viện

Các đơn vị có liên quan

2022- 2025

c)

Chỉ đạo xây dựng mô hình thư viện lưu động, thư viện kết hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã, nhà văn hóa-khu thể thao thôn (làng, ấp bản...) nhằm phát triển văn hóa đọc

Văn bản hướng dẫn

Vụ Thư viện

Cục Văn hóa cơ sở Các đơn vị có liên quan

2022- 2025

d)

Phát triển văn hóa đọc cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình

Vụ Văn hóa dân tộc

Vụ Thư viện, các cơ quan đơn vị có liên quan

2022- 2025

đ)

Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ

Chương trình

Vụ Đào tạo

Vụ Thư viện, các cơ quan đơn vị có liên quan

2022- 2025

e)

Phát triển văn hóa đọc trong gia đình.

Chương trình/ Văn bản hướng dẫn

Vụ Gia đình, Vụ Thư viện

Các cơ quan đơn vị có liên quan

2022- 2025

2.2

Đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động của các mô hình phát triển văn hóa đọc đối với cộng đồng đã triển khai

Chương trình + Kết quả báo cáo đánh giá tác động

Vụ Thư viện

Các cơ quan đơn vị có liên quan

2024- 2025

3

BIÊN SOẠN TÀI LIỆU; TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC LÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC

 

3.1

Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ năng, phương pháp đọc cho người sử dụng và công tác phát triển văn hóa đọc cho thư viện

 

a)

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc cho người sử dụng

Biên soạn tài liệu

Vụ Thư viện

Các cơ quan đơn vị có liên quan

2022- 2023

b)

Xuất bản, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc cho người sử dụng bằng tiếng dân tộc phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số

Xuất bản và phát hành

Vụ Văn hóa dân tộc

Các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số

2024- 2025

c)

Tài liệu hướng dẫn công tác phát triển văn hóa đọc cho thư viện

Biên soạn tài liệu

Vụ Thư viện

Các đơn vị có liên quan

2022- 2024

3.2

Tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển văn hóa đọc

Tập huấn

Vụ Thư viện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2022- 2025

4

TUYÊN TRUYỀN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC

 

4.1

Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Tổ chức sự kiện

Vụ Thư viện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hằng năm

4.2

Tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến

Tổ chức sự kiện

Vụ Thư viện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

4.3

Xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng

Tổ chức sự kiện

Vụ Thư viện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

4.4

Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng

Sự kiện, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, giao lưu, tọa đàm trực tuyến và các hình thức truyền thông khác

Vụ Thư viện

Báo Văn hóa, Trung tâm công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, các cơ quan, liên quan

5

XÃ HỘI HÓA, VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

 

 

 

 

 

Huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi vận động tài trợ

Thư ngỏ/ thư kêu gọi/ Chương trình

Vụ Thư viện

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

6

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC

 

6.1

Học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số quốc gia có mô hình phát triển văn hóa đọc phát triển

Công tác nước ngoài

Vụ Thư viện

Thư viện Quốc gia Việt Nam; và các cơ quan, đơn vị có liên quan

2023, 2025

6.2

Phát triển không gian đọc sách tại các phòng đọc, không gian đọc tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp và tại Lào

Chương trình/Đề án

Cục Hợp tác Quốc tế

Vụ Thư viện Thư viện Quốc gia Việt Nam;

2022, 2024

7.

KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Theo Kế hoạch hàng năm)

Đoàn công tác

Vụ Thư viện

Thư viện Quốc gia Việt Nam; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hằng năm

8. SƠ KẾT, TỔNG KẾT ĐỀ ÁN

 

8.1

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025

Hội nghị

Vụ Thư viện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2023

8.2

Tổng kết thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025

Hội nghị

Vụ Thư viện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2025

8.3

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án

Báo cáo

Vụ Thư viện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hằng năm

Tiến độ thực hiện các hoạt động của Đề án (đặc biệt là các hoạt động kiểm tra, giám sát, học tập kinh nghiệm, hội nghị...) có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19 và điều kiện cho phép theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thư viện

Là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Tham mưu Lãnh đạo Bộ ký kết chương trình phối hợp với các bộ, ngành về việc triển khai phát triển văn hóa đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Vụ Thư viện và các đơn vị khác bố trí ngân sách hằng năm đảm bảo triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Thư viện thực hiện công tác tuyên truyền; phê duyệt kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4. Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ

- Công đoàn Bộ phối hợp trong việc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc; xã hội hóa, vận động tổ chức, cá nhân có liên quan tài trợ, đóng góp cho hoạt động phát triển văn hóa đọc.

- Đoàn Thanh niên Bộ phối hợp lồng ghép hoạt động phát triển văn hóa đọc với các hoạt động phong trào thanh niên đặc biệt trong các hoạt động xây dựng tủ sách, phát triển các thư viện tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a) Các đơn vị được phân công căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được giao tại Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; hằng năm gửi báo cáo kết quả triển khai về Vụ Thư viện để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

- Quán triệt việc xây dựng văn hóa đọc trong công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công;

- Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức có liên quan đến phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin hằng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho các đơn vị./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2223/QĐ-BVHTTDL ngày 02/08/2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.066

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!