Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1572/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 05/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1572/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYÊN VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐẾN NĂM 2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung sau:

I. YÊU CẦU, MỤC TIÊU

1. Yêu cầu

a) Thông tin, tuyên truyền bảo đảm lồng ghép với các chương trình, đề án khác có liên quan trên cơ sở tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, các hình thức tuyên truyền hiện có; khuyến khích các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các địa phương chủ động tham gia vào việc tuyên truyền;

b) Nội dung tuyn truyền bảo đảm chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực, đa dạng; phù hợp với từng đối tượng, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo, không ảnh hưởng đến bình đẳng giới, danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân bạo lực gia đình và các thành viên khác trong gia đình.

2. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và cộng đồng, bảo đảm đến năm 2020:

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tối thiểu 95% hộ gia đình và cộng đồng được tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình (chú trọng đối tượng trong độ tuổi kết hôn, đặc biệt là nam giới); về phúc lợi xã hội dành cho gia đình chính sách, gia đình nghèo và kiến thức, kỹ năng, phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi;

b) 100% phóng viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình tại các cơ quan báo chí có kiến thức về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình;

2. Truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam; kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình và xây dựng gia đình văn hóa; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các nội dung khác có liên quan.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với các đối tượng

a) Biên tập sổ tay, tài liệu và tập huấn cho phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình;

b) Biên tập, sản xuất, xây dựng bài viết, bản tin, phóng sự, phim ngắn về đường lối, chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi; về phúc lợi xã hội dành cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, kiến thức, kỹ năng, phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế.

c) Biên tập, sản xuất, xây dựng bài viết, bản tin, phóng sự theo các chuyên đề khác nhau cho đối tượng nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn có được kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Mở các chuyên mục, chuyên đề, chương trình tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên các kênh phát thanh, truyền hình quảng bá ở trung ương, địa phương;

b) Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, quảng cáo về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các báo, tạp chí in, báo điện tử.

IV. KINH PHÍ

1. Ngân sách trung ương bảo đảm đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của các Bộ, cơ quan Trung ương. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các Bộ, cơ quan Trung ương xây dựng dự toán kinh phí cần thiết, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ, cơ quan, gửi Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện.

2. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương. Các cơ quan, ban ngành ở địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Khuyến khích huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Đề án;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện nội dung a thuộc nhiệm vụ 1 của Đề án;

c) Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí ở Trung ương thực hiện nhiệm vụ 2 của Đề án;

d) Khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về nội dung, thông tin, tình hình triển khai xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình để thực hiện các hoạt động tuyên truyền;

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nội dung a thuộc nhiệm vụ 1 của Đề án.

3. Bộ Tài chính

Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền thuộc Đề án theo quy định của Luật Ngân sách.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ 1, 2 của Đề án đối với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;

b) Bảo đảm bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được phân công.

5. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ 1, 2 của Đề án.

6. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thực hiện Đề án thông qua việc lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các kênh thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang triển khai thực hiện liên quan đến việc xây dựng gia đình văn hóa và phòng chống bạo lực gia đình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).KN 128

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1572/QĐ-TTg ngày 05/09/2014 phê duyệt Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.365

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!