Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 64/2011/NĐ-CP thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Số hiệu: 64/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sựLuật Thi hành án hình sự.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (gọi chung là người bị bắt buộc chữa bệnh) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự.

Điều 3. Nguyên tắc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

1. Tuân thủ quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Kết hợp giữa quản lý với điều trị, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người bị bắt buộc chữa bệnh.

3. Bảo đảm tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt buộc chữa bệnh và ngăn ngừa họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Điều 4. Kinh phí bảo đảm cho việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

1. Kinh phí bảo đảm cho thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp, bao gồm: kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc điều trị y tế và quản lý người bị bắt buộc chữa bệnh; lập hồ sơ, trưng cầu giám định, tổ chức đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần, truy tìm người bị bắt buộc chữa bệnh bỏ trốn; chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc, điều trị y tế cho người bị bắt buộc chữa bệnh, giải quyết trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết.

2. Cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần được tiếp nhận sự tài trợ, giúp đỡ về vật chất của các tổ chức, cá nhân để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc quản lý, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bị bắt buộc chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

3. Định kỳ chi kinh phí cho từng hoạt động cụ thể do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn.

Chương 2.

ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

Điều 5. Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra

Trong giai đoạn điều tra, khi có nghi ngờ người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra đang thụ lý giải quyết vụ án phải trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Nếu Hội đồng giám định pháp y tâm thần kết luận người đó mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì cơ quan điều tra đang thụ lý giải quyết vụ án gửi đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cùng kết luận giám định cho Viện Kiểm sát cùng cấp.

Điều 6. Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn thi hành án

1. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang thi hành án tại Trại giam hoặc Trại tạm giam mà có nghi ngờ họ bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì Giám thị Trại giam, Giám thị Trại tạm giam đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi có Trại giam hay Trại tạm giam đang giam giữ người bị kết án tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với họ và quyết định việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

2. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang thi hành án tại Nhà tạm giữ mà có nghi ngờ họ bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh để đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với họ và quyết định việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Điều 7. Trưng cầu giám định pháp y tâm thần

Trình tự, thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Pháp lệnh Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương 3.

THI HÀNH BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

Điều 8. Đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần

1. Trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan điều tra đã, đang thụ lý, giải quyết vụ án có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, lực lượng Cảnh vệ tư pháp hoặc phối hợp với Trại tạm giam, Nhà tạm giữ (trong trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh đang bị giam giữ tại Trại tạm giam hoặc Nhà tạm giữ) đưa người bị bắt buộc chữa bệnh đến cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần nêu trong Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

2. Trong giai đoạn thi hành án, trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh đang chấp hành án tại Trại giam hoặc Trại tạm giam, thì Trại giam, Trại tạm giam có trách nhiệm tổ chức đưa họ đến cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần nêu trong Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ, thì Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi có Nhà tạm giữ có trách nhiệm tổ chức đưa người bị bắt buộc chữa bệnh đến cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần nêu trong Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

3. Cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần được Viện Kiểm sát hoặc Tòa án chỉ định có trách nhiệm tiếp nhận người bị bắt buộc chữa bệnh và hồ sơ kèm theo, lập biên bản giao nhận. Cơ quan có trách nhiệm đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần phải thông báo ngay cho thân nhân người bị bắt buộc chữa bệnh biết, trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh không có thân nhân hoặc không xác định được thân nhân thì thông báo cho chính quyền địa phương nơi người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Điều 9. Chế độ quản lý, điều trị đối với người bị bắt buộc chữa bệnh

1. Kể từ thời điểm người bị bắt buộc chữa bệnh, cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần có trách nhiệm quản lý và điều trị người bị bắt buộc chữa bệnh. Việc quản lý và điều trị người bị bắt buộc chữa bệnh được thực hiện như đối với những người bị bệnh tâm thần khác và không được phân biệt đối xử.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc xét duyệt, tuyển chọn, đào tạo cán bộ, nhân viên bảo vệ cho các cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần.

Điều 10. Giải quyết trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh trốn

Khi có người bị bắt buộc chữa bệnh trốn, cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần phải lập biên bản và thông báo ngay cho cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và gia đình của người bị bắt buộc chữa bệnh biết để phối hợp truy tìm; đồng thời, phải chủ trì tổ chức ngay các biện pháp để truy tìm như đối với người bị bệnh tâm thần khác và báo cho cơ quan Công an cấp tỉnh nơi có cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần biết để cùng phối hợp truy tìm.

Điều 11. Giải quyết trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết

1. Trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết, Thủ trưởng cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần phải báo ngay cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần đóng đến thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để xác định nguyên nhân chết; đồng thời, thông báo cho thân nhân người chết, thông báo cho cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và Viện Kiểm sát, Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; làm thủ tục khai tử với chính quyền cơ sở. Trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết là người nước ngoài, cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần phải thông báo cho Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an hoặc Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện của nước mà người đó mang quốc tịch.

2. Sau khi được cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần đóng đồng ý, cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần tổ chức việc mai táng theo quy định chung. Sau khi tổ chức việc mai táng, cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần phải gửi thông báo cho Viện Kiểm sát hoặc Tòa án đã ra quyết định bắt buộc chữa bệnh.

3. Trường hợp thân nhân của người bị bắt buộc chữa bệnh đề nghị cho nhận tử thi về mai táng và cam kết tự chịu chi phí, chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường thì cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần lập biên bản bàn giao tử thi cho họ.

Điều 12. Đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

1. Khi người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh, Thủ trưởng cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần thông báo cho cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh để yêu cầu Hội đồng giám định pháp y tâm thần tiến hành giám định về tình trạng bệnh của người đó.

2. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y tâm thần về việc người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh, cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đề nghị Viện Kiểm sát hoặc Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ra quyết định đình chỉ việc thi hành biện pháp này. Sau khi nhận được quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh phải thông báo ngay cho cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần và thân nhân của người bị bắt buộc chữa bệnh.

3. Sau khi nhận được quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh của Tòa án, cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh phải đến nhận người bị bắt buộc chữa bệnh. Trường hợp Viện Kiểm sát ra quyết định đình chỉ, thì khi nhận quyết định đình chỉ, thân nhân của người bị bắt buộc chữa bệnh phải đến nhận người đó. Việc giao nhận phải lập biên bản, trong đó ghi rõ thời gian chữa bệnh tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Sau 15 ngày kể từ ngày cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần nhận được Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh mà cơ quan có trách nhiệm hoặc thân nhân của người bị bắt buộc chữa bệnh không đến nhận người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh và cũng không có thông tin gì khác thì cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần làm thủ tục xuất viện bình thường cho người bị bắt buộc chữa bệnh.

Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm đến nhận người, nhưng không đến hoặc đến không đúng thời hạn nêu trên, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4. Trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh đã chấp hành xong hình phạt và khi họ đã khỏi bệnh, cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần tiến hành thủ tục xuất viện cho họ tương tự người bệnh bình thường khác.

Điều 13. Giải quyết sau khi đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Sau khi có Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, việc phục hồi các hoạt động tố tụng đã tạm đình chỉ, áp dụng biện pháp ngăn chặn, tiếp tục chấp hành hình phạt đối với người đã được đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh do cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án quyết định theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Tổ chức cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

1. Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương và Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 (Thường tín, Hà Nội) có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, điều trị những người bị bắt buộc chữa bệnh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực phía Bắc; Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, điều trị người bị bắt buộc chữa bệnh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên; Phân viện Giám định pháp y tâm thần phía Nam và Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, điều trị những người bị bắt buộc chữa bệnh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực phía Nam.

2. Số lượng giường bệnh tại các cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần quy định tại Khoản 1 Điều này do Bộ Y tế quy định.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 64/2011/ND-CP

Hanoi, July 28, 2011

 

DECREE

STIPULATING THE EXECUTION OF THE MEASURE OF COMPULSORY MEDICAL TREATMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the. Government;

Pursuant to the 1999 Penal Code and the 2009 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Penal Code;

Pursuant to the 2003 Criminal Procedure Code;

Pursuant to the 2010 Law on Execution of Criminal Judgments;

At the proposal of the Minister of Public Security,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Decree stipulates in detail the execution of the measure of compulsory medical treatment provided in the Penal Code, the Criminal Procedure Code and the Law on Execution of Criminal Judgments.

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to agencies and organizations competent and responsible for the execution of the measure of compulsory medical treatment, persons subject to this measure (referred to as persons subject to compulsory medical treatment) and other agencies, organizations and individuals involved in the execution of this measure under the Penal Code, the Criminal Procedure Code and the Law on Execution of Criminal Judgments.

Article 3. Principles of execution of the measure of compulsory, medical treatment

1. Compliance with the Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Law on Execution of Criminal Judgments and relevant laws: guarantee of the interests of the State and the rights and legitimate interests of organizations and individuals.

2. Combination between management and treatment, care for and rehabilitation of the health of persons subject to compulsory medical treatment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Funds for execution of the measure of compulsory medical treatment

1. Funds for the execution of the measure of compulsory medical treatment come from the state budget, including funds for construction of physical foundations, procurement of equipment and facilities to serve medical treatment and management of persons subject to compulsory medical treatment: compilation of dossiers, medical assessment, sending of persons to compulsory mental disease treatment establishments, search and pursuit for persons absconding during compulsory medical treatment; food, clothes, lodging, care and medical treatment for persons subject to compulsory medical treatment, and settlement of cases of death of persons during compulsory medical treatment.

2. Compulsory mental disease treatment establishments may receive financial and material assistance from organizations and individuals to support the management, treatment, care for and functional rehabilitation of persons subject to compulsory medical treatment in accordance with law.

3. Funding levels for each specific activity shall be guided by the Ministry of Public Security, the Ministry of National Defense, the Ministry of Finance, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Health.

Chapter II

REQUEST FOR APPLICATION OF THE MEASURE OF COMPULSORY MEDICAL TREATMENT

Article 5. Request for application of the measure of compulsory medical treatment at the stage of investigation

At the stage of investigation, if suspecting that a person having committed an act dangerous to the society has no penal liability capacity defined in Article 13 of the Penal Code, the investigative agency currently handling the case shall invite mental medical assessment. If the Council for Menial Medical Assessment concludes that such person suffers a mental disease or another disease that deprives him/ her of the perception or act control capacity, the investigative agency currently handling the case shall send a request for application of the measure of compulsory medical treatment together with the assessment conclusion to the same-level procuracy.

Article 6. Request for application of the measure of compulsory medical treatment at the stage of judgment execution

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. If suspecting that a convict who is serving his/her sentence in a custody house suffers a mental disease or another disease that deprives him/her of the perception or act control capacity, the criminal judgment execution agency of the district-level public security office shall report it to the criminal judgment execution agency of the provincial-level Public Security Department to propose the provincial-level people's court to invite mental medical assessment of such person and decide on the application of the measure of compulsory medical treatment.

Article 7. Invitation of mental medical assessment

The order and procedures for inviting menial medical assessment comply with the Criminal Procedure Code, the Ordinance on Judicial Assessment and guiding documents.

Chapter III

EXECUTION OF THE MEASURE OF COMPULSORY MEDICAL TREATMENT

Article 8. Sending of persons to compulsory mental disease treatment establishments

1. At the stage of investigation, prosecution or trial, the investigative agency that has handled or is handling the case shall organize in coordination with the criminal judgment execution and judicial assistance police force, the judicial police force or the detention camp or custody house (in case the person subject to compulsory medical treatment is currently held in a detention camp or custody house) the sending of the person subject to compulsory medical treatment to the compulsory mental disease treatment establishment stated in the decision on application of the measure of compulsory medical treatment.

2. At the state of judgment execution, if the person subject to compulsory medical treatment is serving his/her sentence in a prison or detention camp, the prison or detention camp shall organize the sending of such person to the compulsory mental disease treatment establishment stated in the decision on application of the measure of compulsory medical treatment. If the person is serving his/ her sentence in a custody house, the criminal judgment execution agency of the district-level public security office of the locality in which the custody house is located shall organize the sending of such person to the compulsory mental disease treatment establishment slated in the decision on application of the measure of compulsory medical treatment.

3. The compulsory mental disease treatment establishment designated by the procuracy or court shall receive the person subject to compulsory medical treatment and his/her file, and make a record of his/her receipt. The agency responsible for sending the person to the compulsory mental disease treatment establishment shall immediately notify his/her relatives thereof. If such person has no relatives or his/her relatives are unidentifiable, it shall notify the sending to the administration of the locality in which such person has registered for permanent or temporary residence.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. From the time of receiving a person subject to compulsory medical treatment, the compulsory mental disease treatment establishment shall manage and give medical treatment to such person like other mental patients without discrimination.

2. The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Public Security in. guiding the consideration, recruitment and training of security staffs for establishments in charge of compulsory mental disease treatment.

Article 10. Settlement of cases of persons absconding during compulsory medical treatment

When a person absconds during compulsory medical treatment, the compulsory mental disease treatment establishment shall make a record thereof and immediately notify it to the agency that has issued the decision on application of the measure, the agency that has requested the application of the measure and the absconding persons family for coordinated search and pursuit; and at the same time promptly take search and pursuit measures as applicable to other mental patients and notify the provincial-level Public Security Department of the locality in which it is located, for coordinated search and pursuit.

Article 11. Settlement of cases of death of persons during compulsory medical treatment

1. When a person dies during compulsory medical treatment, the head of the compulsory mental disease treatment establishment shall promptly notify it to the investigative agency and the procuracy of the province or centrally run city in which the establishment is located for taking measures as required by law to identify causes of the death: and at the same time notify it to the deceased's relatives and the agency that has requested the application of the measure and the procuracy or court that has decided on the application of the measure: and carry out death declaration procedures at the local administration. In case the deceased person is a foreigner, the establishment shall notify it to the criminal judgment execution management agency of the Ministry of Public Security or the Ministry of National Defense, and the Ministry of Foreign Affairs for notification to the representative mission of the country of which the deceased is a citizen.

2. After getting the approval of the investigative agency and the procuracy of the province or centrally run city in which the compulsory mental disease treatment establishment is located, the establishment shall hold a burial under general regulations. After the burial, it shall send a notice thereof to the procuracy or court that has decided on the application of the measure of compulsory medical treatment.

3. In case the relatives of the deceased person ask for receipt of his/her corpse for burial and commit to paying expenses and strictly observing the laws on security, order and environmental sanitation, the compulsory mental disease treatment establishment shall hand over the deceased’s corpse to his/her relatives and make a record thereof.

Article 12. Termination of execution of the measure of compulsory medical treatment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on the conclusion of the Council for Mental Medical Assessment on the full recovery of the person subject to compulsory medical treatment, the agency that has requested the application of the measure shall request the procuracy or the court that has issued the decision to apply the measure to issue a decision to terminate the execution of this measure. After receiving such decision, the agency that has requested the application of the measure shall immediately notify it to the compulsory mental disease treatment establishment and relatives of the person subject to compulsory medical treatment.

3. After receiving the court's decision to terminate the execution of the measure of compulsory medical treatment, the agency that has requested the application of the measure shall come to receive the person subject to compulsory medical treatment. In case the procuracy issues such decision, upon receiving such decision, the relatives of the person subject to compulsory medical treatment shall come to receive him/her. A record of the hand-over and receipt shall be made, clearly stating the period of medical treatment at the compulsory mental disease treatment establishment. After 15 days from the dale the compulsory mental disease treatment establishment receives a decision to terminate the execution of the measure of compulsory medical treatment, if the responsible agency or relatives of the person subject to compulsory medical treatment fail to come to receive such person who has fully recovered and give no reply, the establishment shall carry out normal procedures for discharging him/her.

If the agency responsible for receiving a person as mentioned above fails to come to receive such person or comes to receive such person after the above lime limit, its head shall take responsibility therefor before law.

4. If the person subject to compulsory medical treatment has completely served his/her penalty and fully recovered, the compulsory mental disease treatment establishment shall carry out procedures for discharging him/her like other normal patients.

Article 13. Settlement after termination of the execution of the measure of compulsory medical treatment

After a decision to terminate the execution of the measure of compulsory medical treatment is issued, the resumption of procedures already suspended, application of a deterrent measure to or continued serving of penalties by persons in favor of whom the measure of compulsory medical treatment is terminated shall be decided by the investigative agency, procuracy or court in accordance with relevant laws.

Article 14. Compulsory mental disease treatment establishments implementing the measure of compulsory medical treatment

1. The Central Mental Medical Assessment Institute and Central Mental Disease Hospital No. 1 (Thuong Tin, Hanoi) shall receive, manage and treat persons subject to compulsory medical treatment from provinces and centrally cities in the northern region: Da Nang Mental Disease Hospital (Da Nang city) shall receive, manage and treat persons subject to compulsory medical treatment from provinces and centrally cities in the central region and the Central Highlands; and the Southern Mental Medical Assessment Sub-Institute and Central Mental Disease Hospital No. 2 (Bien Hoa. Dong Nai) shall receive, manage and treat persons subject to compulsory medical treatment from provinces and centrally cities in the southern region.

2. The number of patient beds at compulsory mental disease treatment establishments mentioned in Clause 1 of this Article shall be prescribed by the Ministry of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree takes effect on September 15, 2011.

Article 16. Implementation responsibilities

1. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees and related agencies, organizations and individuals shall implement this Decree.

2. The Ministry of Public Security shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries and sectors in. examining, guiding and urging the implementation of this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 64/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32.372

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!