Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 49/2014/TT-NHNN chế độ báo cáo tài chính Hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng

Số hiệu: 49/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2007/QĐ-NHNN NGÀY 18/4/2007 VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 479/2004/QĐ-NHNN NGÀY 29/4/2004 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

1. Khoản 1, Khoản 4 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Chế độ này quy định về nội dung, phương pháp lập, trình bày và các nội dung khác có liên quan đến Báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là báo cáo tài chính) là các báo cáo được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán và các quy định của pháp luật liên quan để phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của tổ chức tín dụng. Hệ thống báo cáo tài chính bao gm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.”

“4. Chế độ báo cáo tài chính đối với qu tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) hướng dẫn tại một văn bản khác trên cơ sở vận dụng các quy định của Chế độ báo cáo tài chính này phù hợp với đặc thù hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.”

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Chế độ này, các từ ngữ dưới đây được hiu như sau:

1. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD).

2. Đơn vị TCTD: Là các đơn vị trực thuộc TCTD, bao gồm: Trụ sở chính/Trụ sở (sau đây gọi chung là Trụ sở chính), Sở giao dịch trong thời gian chưa chuyển đổi thành chi nhánh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

3. Công ty mẹ: Là TCTD có một hay nhiều công ty con.

4. Công ty con: Là công ty thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 30 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng.

5. Công ty liên kết của TCTD: Là công ty theo quy định tại Khoản 29 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng.

6. Tập đoàn TCTD bao gồm công ty mẹ là TCTD và (các) công ty con.

7. Báo cáo tài chính của TCTD: Là báo cáo tài chính được TCTD lập trên cơ sở tổng hợp s liệu trong toàn hệ thống TCTD (bao gm: Trụ sở chính, Sở giao dịch, các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc) đ phản ánh thông tin kinh tế, tài chính của TCTD.

8. Báo cáo tài chính hợp nhất: Là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của TCTD và báo cáo tài chính của (các) công ty con để phản ánh thông tin kinh tế, tài chính của tập đoàn TCTD.

9. Báo cáo tài chính tng hợp: Là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tổng hợp số liệu của các đơn vị kế toán trong cùng loại hình/cùng nhóm TCTD hoạt động và hạch toán độc lập với nhau đ phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính tng hợp của tt cả các đơn vị thành viên trong cùng một loại hình/một nhóm TCTD đó.

10. Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét: Là báo cáo tài chính giữa niên độ của TCTD, báo cáo tài chính giữa niên độ hợp nhất/báo cáo tài chính giữa niên độ tng hợp được TCTD lập vào quý II của năm tài chính và được soát xét bi tổ chức kim toán độc lập được chấp thuận.

11. Báo cáo điện tử: Là báo cáo th hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu điện tử được truyền qua mạng máy tính. Báo cáo điện tử phải có đầy đủ chữ ký điện tử của người đại diện theo pháp luật của TCTD và theo đúng ký hiệu, mã truyền tin, cấu trúc file theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”

3. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam về trình bày báo cáo tài chính, bao gồm: Hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng yếu và tập hợp, bù trừ, có th so sánh và các yêu cầu quy định bổ sung tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam về trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự và các quy định của pháp luật liên quan.”

4. Điểm b Khoản 1 Điều 6 được sửa đi, bổ sung như sau:

“b) Trường hợp các chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 89 Luật các tổ chức tín dụng thì chi nhánh đầu mối của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh có Tổng giám đốc (Giám đốc) được ngân hàng nước ngoài ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam) phải tng hợp số liệu các chi nhánh hoạt động tại Việt Nam để lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định tại Mục 3 Chương II Chế độ này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu báo cáo tài chính tổng hợp.”

5. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính năm

a) Báo cáo tài chính năm chưa kim toán

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của TCTD chưa kiểm toán chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm hợp nhất chưa kiểm toán chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán

TCTD phải gửi Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo kết quả của tổ chức kiểm toán độc lập (bao gồm: Báo cáo kiểm toán; thư quản lý và các tài liệu liên quan) chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của TCTD.

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ

a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp;

b) Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét

Ngoài các Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định tại điểm a Khoản này, TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải nộp:

- Báo cáo tài chính bán niên của TCTD đã được soát xét kèm theo toàn bộ Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính;

- Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được soát xét kèm theo toàn bộ Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính bán niên của TCTD là 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính trong trường hợp TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải lập Báo cáo tài chính bán niên hp nht hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp.

3. Báo cáo tài chính có kỳ lập khác

Trường hợp TCTD phải lập báo cáo tài chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Chế độ này thì TCTD phải nộp báo cáo tài chính theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước theo từng trường hợp.

4. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp báo cáo tài chính là ngày lễ, ngày Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày nộp báo cáo tài chính là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.”

6. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Nơi nhận báo cáo tài chính

Loại Báo cáo tài chính

Nơi nhận Báo cáo tài chính

Ngân hàng Nhà nước

Cơ quan tài chính

Cơ quan thuế

Cơ quan thống kê

1. Báo cáo tài chính giữa niên đ

þ

þ

þ

þ

2. Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét

þ

3. Báo cáo tài chính năm

a) Báo cáo tài chính năm chưa kim toán

þ

b) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán

þ

þ

þ

þ

4. Báo cáo tài chính có kỳ lập khác

þ

7. Điều 9 được sửa đi, bổ sung như sau:

Điều 9. Lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán

1. Bảng cân đối tài khoản kế toán là báo cáo kế toán phản ánh chi tiết tình hình tài chính và hoạt động của TCTD và/ hoặc đơn vị TCTD (Mẫu A01/TCTD).

2. Yêu cầu khi lập Bảng cân đối tài khoản kế toán

a) Trường hợp phát sinh các khoản thu nhập và chi phí từ các giao dịch giữa các đơn vị TCTD trong cùng hệ thống, TCTD cần phải gửi kèm bản thuyết minh về các khoản thu nhập và chi phí này khi lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán;

b) Riêng Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng 12 (hoặc tháng cuối cùng của kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật), các TCTD và các đơn vị TCTD lập và gửi báo cáo khi chưa kết chuyn thu nhập, chi phí đ xác định kết quả kinh doanh nhưng sau khi đã xử lý số dư các tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý, chênh lệch đánh giá lại tài sản cuối năm tài chính theo chế độ hiện hành;

c) Trường hợp TCTD là công ty mẹ: Ngoài việc lập và gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước còn phải nộp kèm Bảng cân đối tài khoản kế toán của các công ty con;

d) Bảng cân đối tài khoản kế toán được nộp về Ngân hàng Nhà nước bằng báo cáo điện tử.

3. Thời hạn lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán

Định kỳ hàng tháng, các TCTD và các đơn vị TCTD phải lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán vào ngày 07 tháng kế tiếp.

Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp Bảng cân đi tài khoản kế toán là ngày lễ, ngày Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.

4. Quy trình gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán về Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo quy trình gửi Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán quy định tại Điều 10 Chế độ này.”

8. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Quy trình nộp Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán

1. Quy trình nộp Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử cho Ngân hàng Nhà nước

a) Ngân hàng và TCTD phi ngân hàng

a.1. Trụ sở chính TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đặt tại các tỉnh phía Bắc, Ngân hàng hợp tác xã (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra) phải nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ tin học; các TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đặt tại các tỉnh phía Nam (từ thành phố Đà Nng trở vào) phải nối mạng truyền tin với Chi cục Công nghệ tin học tại thành phố Hồ Chí Minh để nộp các báo cáo: Bảng cân đối tài khoản kế toán của Trụ sở chính; Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD; Báo cáo tài chính;

a.2. Trụ sở chính các TCTD không thuộc đối tượng quy định tại điểm a.1 Khoản này phải nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) để nộp các báo cáo: Bảng cân đối tài khoản kế toán của Trụ sở chính; Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD và Báo cáo tài chính;

a.3. Sở giao dịch, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc TCTD hạch toán phụ thuộc phải nối mạng máy tính với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) đ nộp Bảng cân đi tài khoản kế toán của đơn vị TCTD;

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

b.1. Chi nhánh đầu mối của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) đ nộp các báo cáo: Bảng cân đối tài khoản kế toán của chi nhánh đầu mối và Báo cáo tài chính.

Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài có chi nhánh đu mối nhưng không phải là chi nhánh đầu mối phải nối mạng máy tính với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) đ nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD và Báo cáo tài chính.

b.2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thuộc đối tượng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Chế độ này phải nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) đ nộp các báo cáo: Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD và Báo cáo tài chính.

2. Quy trình nộp Báo cáo tài chính bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước

a) Các TCTD nộp Báo cáo tài chính năm chưa kim toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: mỗi loại 01 bản);

b) Các TCTD nộp Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và kết quả của tổ chức kiểm toán độc lập; Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét (đối với TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn) và Báo cáo tài chính có kỳ lập khác (nếu có) bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: mỗi loại 02 bản, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi TCTD đóng trụ sở chính: mỗi loại 01 bản).

3. Việc nộp báo cáo tài chính cho Cơ quan tài chính, Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê được thực hiện theo quy định pháp luật khác có liên quan và theo hướng dẫn của các cơ quan đó.

4. Quy trình nộp báo cáo trong nội bộ TCTD do TCTD hướng dẫn.

5. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước thay đổi hệ thống mạng truyền tin làm thay đi quy trình gửi và nhận báo cáo điện tử quy định tại Khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn quy trình nộp Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử phù hợp với s thay đi của hệ thống mạng truyền tin.”

9. Điều 11 được sửa đi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Trách nhiệm của TCTD

1. Người đại diện theo pháp luật của TCTD chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình bày Báo cáo tài chính đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và trung thực về các thông tin trên Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán của đơn vị mình.

2. TCTD, đơn vị TCTD có trách nhiệm:

a) Lập và gửi đầy đủ, kịp thời Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán theo đúng quy định của Chế độ này;

b) Ký, đóng dấu của đơn vị báo cáo đối với Báo cáo tài chính bằng văn bản theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện bảo mật khi xử lý truyền qua mạng máy tính Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử được mã hóa theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về truyền, nhận thông tin, báo cáo qua mạng;

d) TCTD, đơn vị TCTD nhận được tra soát Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán có sai sót của đơn vị nhận báo cáo, phải rà soát, kiểm tra lại và nếu có sai sót thì phải điều chỉnh lại ngay bằng cách hủy bỏ báo cáo có sai sót và lập báo cáo đúng để gửi lại cho đơn vị nhận báo cáo; hoặc TCTD, đơn vị TCTD tự phát hiện báo cáo của mình có sai sót phải chủ động điều chỉnh kịp thời và gửi lại cho đơn vị nhận báo cáo.

Khi gửi lại báo cáo đã điều chỉnh sai sót phải gửi kèm bản giải trình sai sót cần điều chỉnh (bằng file đối với bảng cân đối tài khoản kế toán, bằng văn bản và file đối với báo cáo tài chính) cho đơn vị nhận báo cáo.

3. Chi nhánh đầu mối theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Chế độ này phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về việc được ủy quyền là chi nhánh đầu mối.”

10. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Là đầu mối tiếp nhận Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử theo quy định tại điểm a.2, điểm a.3 và điểm b Khoản 1 Điều 10 Chế độ này; kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các báo cáo; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị gửi báo cáo đ chỉnh sửa, gửi lại và xử lý truyền tiếp về Cục Công nghệ tin học;

b) Là đầu mối tiếp nhận Báo cáo tài chính bằng văn bản theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 10 Chế độ này;

c) Đôn đốc các TCTD, đơn vị TCTD theo quy định tại điểm a.2, điểm a.3, điểm b Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 10 Chế độ này gửi đầy đủ, kịp thời Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán;

d) Khai thác số liệu và thông tin trên Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán; quản lý và lưu trữ các báo cáo theo quy định pháp luật;

đ) Thanh tra, giám sát việc thực hiện Chế độ này và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

2. Chi cục Công nghệ tin học

Là đầu mối tiếp nhận Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử của các TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đặt tại các tỉnh phía Nam theo quy định tại điểm a.1 Khoản 1 Điều 10 Chế độ này; kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các báo cáo; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị gửi báo cáo đ chỉnh sửa, gửi lại và xử lý truyền tiếp về Cục Công nghệ tin học.

3. Cục Công nghệ tin học

a) Là đầu mối tổ chức, tiếp nhận các Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán do các TCTD, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Công nghệ tin học truyền qua mạng truyền tin;

b) Kiểm tra tính chính xác về mặt số học trên các báo cáo điện tử; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị báo cáo đ chỉnh sửa, gửi lại và thông báo cho các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan;

c) Tổng hợp các chỉ tiêu trên các báo cáo theo nhu cầu khai thác và sử dụng của các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước;

d) Hướng dẫn các TCTD, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc truyền, nhận và khai thác dữ liệu báo cáo qua mạng truyền tin theo quy định;

đ) Đảm bảo truyền dẫn thông tin thông suốt, kịp thời, chính xác, an toàn và bảo mật; tổ chức lưu tr dữ liệu các báo cáo an toàn và bảo mật.

4. Vụ Tài chính- Kế toán

Chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Chế độ này.

5. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

a) Là đu mối tổ chức, tiếp nhận các Báo cáo tài chính bằng văn bản do các TCTD gửi; chia sẻ thông tin với các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ;

b) Kiểm tra tính chính xác về mặt số học trên Báo cáo tài chính bằng văn bản; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị báo cáo để chỉnh sửa, gửi lại và thông báo cho các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan; tổ chức lưu trữ dữ liệu các báo cáo an toàn và bảo mật;

c) Đôn đốc các TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a.1 Khoản 1 Điều 10 Chế độ này gửi đầy đủ, kịp thời Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán;

d) Thanh tra, giám sát việc thực hiện Chế độ này và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

6. Các Vụ, Cục và các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định đăng ký bằng văn bản với Cục Công nghệ tin học, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để khai thác các báo cáo của TCTD theo nhu cầu cụ thể và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo mật thông tin về báo cáo trong nội bộ đơn vị mình theo quy định của pháp luật.”

11. Điều 14 được sửa đi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Công khai báo cáo tài chính

1. Đối tượng công khai

a) Tất cả các TCTD phải công khai báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của tổ chức kim toán độc lập;

b) Các TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải công khai báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các TCTD khác tự nguyện công khai báo cáo tài chính giữa niên độ được lựa chọn mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược đ công khai.

2. Hình thức, nội dung và thời gian công khai báo cáo tài chính

a) Hình thức công khai

- Đối với báo cáo tài chính năm: Được đăng trên trang thông tin điện tử (website) hoặc tại nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh của TCTD và đăng trên 01 số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc;

- Đối với báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính bán niên: Được đăng trên trang thông tin điện tử (website) hoặc tại nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh của TCTD.

Khuyến khích các TCTD công khai báo cáo tài chính dưới các hình thức như phát hành ấn phẩm (báo cáo thường niên) của TCTD; và các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Nội dung công khai

TCTD phải công khai tối thiểu các nội dung sau: Báo cáo tài chính đã kiểm toán bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm; Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ. Các TCTD là công ty mẹ phải thực hiện công khai các biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất;

Khuyến khích các TCTD công khai đầy đủ các biu mẫu báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

c) Thời gian công khai

- Thời gian công khai báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày đối với các TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn, và chậm nhất là 120 ngày đối với các TCTD còn lại tính từ ngày kết thúc năm tài chính của TCTD.

- Thời gian công khai báo cáo tài chính giữa niên độ đối với các TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và chậm nhất là 45 ngày đối với TCTD còn lại kể từ ngày kết thúc quý.

d) Ngoài việc thực hiện công khai theo quy định tại điểm a, b, c Khoản này, TCTD là tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn, TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vn điều lệ còn phải thực hiện công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật liên quan.

3. TCTD có trách nhiệm trả lời chất vấn khi có yêu cầu của đối tượng sử dụng báo cáo tài chính (cơ quan quản lý nhà nước, c đông, khách hàng và các đối tượng khác) theo quy định của pháp luật.

4. Các trường hợp ảnh hưởng đến việc công khai báo cáo tài chính như hoãn công khai thông tin, không công khai một phần hoặc toàn bộ thông tin trên báo cáo tài chính, hoặc trường hợp khác phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công khai báo cáo tài chính theo các quy định tại Chế độ này, TCTD phải gửi bản xác nhận/Thông báo về việc đã công khai Báo cáo tài chính về Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).”

12. Điều 16 được sửa đi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Đối tượng lập báo cáo tài chính

Tất cả các TCTD đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính.”

13. Thay thế các mẫu biểu A01/TCTD, B02/TCTD, B02/TCTD-HN, B03/TCTD, B03/TCTD-HN, B04/TCTD, B04/TCTD-HN, B05/TCTD, B05/TCTD-HN, B02a/TCTD, B02a/TCTD-HN, B03a/TCTD, B03a/TCTD-HN, B04a/TCTD, B04a/TCTD-HN, B05a/TCTD, B05a/TCTD-HN, B02b/TCTD, B02b/TCTD-HN, B03b/TCTD, B03b/TCTD-HN, B04b/TCTD, B04b/TCTD-HN ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hệ thống tài khoản kế toán của các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Mục II- Hệ thống tài khoản kế toán (đã được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước) được sửa đi, bổ sung như sau:

Sửa đổi tên Tài khoản 8823 - “Chi dự phòng giảm giá chứng khoán” thành “Chi phí dự phòng rủi ro chứng khoán”.

Bổ sung Tài khoản 3929 - “Lãi phải thu khác từ chứng khoán”.

2. Tài khoản 341 - Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam và Tài khoản 345 - Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ (đã được sửa đổi tại Khoản 20 Điều 2 Thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Tài khoản 341 - Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam

Tài khoản 345 - Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng đ phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Công ty con là công ty thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 30 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng.

Hạch toán trên tài khoản này cần tuân theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất và các quy định sau:

1. Vốn đầu tư vào công ty con phải được phản ánh theo giá gốc, bao gồm Giá mua cộng các chi phí mua (nếu có), như: Chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, thuế và phí ngân hàng,...

2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hợp nhất kinh doanh của doanh nghiệp được xác định là bên mua trong trường hợp hợp nhất kinh doanh dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con được thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 về hợp nhất kinh doanh và Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực này.

3. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào từng công ty con theo mệnh giá, giá thực tế mua cổ phiếu, chi phí thực tế đầu tư vào công ty con.

4. Phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ công ty con (lãi cổ phiếu, lãi kinh doanh) của năm tài chính vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ. Cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty con được hạch toán vào tài khoản 78 - Thu nhập góp vốn, mua c phần.

5. Trường hợp góp vốn, đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ, TCTD phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm góp vốn. TCTD không được đánh giá lại vốn góp mua cổ phần, kể cả trường hợp chênh lệch tỷ giá đ ghi tăng (giảm) vốn góp.

Bên Nợ ghi:

- Giá trị thực tế khoản đầu tư vào công ty con tăng.

Bên Có ghi:

- Giá trị thực tế khoản đầu tư vào công ty con giảm.

Số dư Nợ:

- Giá trị thực tế khoản đầu tư vào công ty con hiện có.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết cho từng công ty con.”

3. Tài khoản 343 - Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam và Tài khoản 347 - Đầu tư vào công ty liên kết bằng ngoại tệ (đã được sửa đổi tại Khoản 20 Điều 2 Thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Tài khoản 343 - Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam

Tài khoản 347 - Đầu tư vào công ty liên kết bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị khoản đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư vào công ty liên kết và tình hình biến động tăng, giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết. Công ty liên kết của TCTD: Là công ty theo quy định tại Khoản 29 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng.

Hạch toán vào tài khoản này cần tuân theo một số quy định sau:

1. Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư được thực hiện theo phương pháp giá gốc. Khi kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp giá gốc, giá trị khoản đầu tư không được thay đổi trong suốt quá trình đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư mua thêm hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư đó hoặc nhận được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia.

2. Giá gốc khoản đầu tư được xác định như sau:

- Giá gốc của khoản đầu tư vào công ty liên kết bao gồm phần vốn góp hoặc giá thực tế mua khoản đầu tư cộng các chi phí mua như chi phí môi giới, giao dịch, thuế, phí,...(nếu có).

- Trường hợp góp vốn vào công ty liên kết bằng tài sản cố định, vật tư, hàng hóa thì giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị được các bên góp vốn thống nhất định giá. Khoản chênh lệch giữa giá trị ghi số và giá đánh giá lại được xử lý như sau:

+ Phần chênh lệch lớn hơn giữa giá trị đánh giá lại và giá trị ghi s/giá trị còn lại của tài sản cố định được ghi nhận vào thu nhập khác.

+ Phần chênh lệch nhỏ hơn giữa giá trị đánh giá lại và giá trị ghi sổ/giá trị còn lại của tài sản cố định được ghi nhận vào chi phí khác.

3. Kế toán phải mở s kế toán chi tiết theo dõi giá trị khoản đầu tư vào từng công ty liên kết. Căn cứ đ ghi số kế toán giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết như sau:

- Đối với các khoản đầu tư vào công ty c phn niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi s của nhà đầu tư được căn cứ vào số tiền thực trả khi mua c phiếu bao gồm cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua c phiếu và thông báo chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán về việc mua cổ phiếu của công ty liên kết đã thuộc phần sở hữu của nhà đầu tư;

- Đối với khoản đầu tư vào các công ty c phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi s được căn cứ vào giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu và giấy thu tiền bán c phiếu của công ty được đầu tư hoặc chứng từ mua khoản đầu tư đó;

- Đối với khoản đầu tư vào các loại hình doanh nghiệp khác việc ghi s được căn cứ vào biên bản góp vốn, chia lãi (hoặc l) do các bên thỏa thuận hoặc các chứng từ mua, bán khoản đầu tư đó;

- Nhà đầu tư chỉ được ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết khi nhận được thông báo chính thức của công ty liên kết về số c tức được hưởng hoặc số lợi nhuận được chia trong kỳ.

4. Trường hợp góp vốn vào công ty liên kết bằng ngoại tệ, TCTD phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm góp vốn. TCTD không được đánh giá lại vốn góp k cả trường hợp chênh lệch tỷ giá để ghi tăng/giảm vốn góp.

Bên Nợ ghi:

- Giá gốc các khoản đầu tư vào công ty liên kết tăng.

Bên Có ghi:

- Giá gốc khoản đầu tư giảm do nhận được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia.

- Giá gốc khoản đầu tư giảm do bán, thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư.

Số dư Nợ:

- Giá gốc khoản đầu tư vào công ty liên kết đang nắm giữ.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết cho từng công ty liên kết.”

4. Tài khoản 3599 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 2 Thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước) được sửa đi, bổ sung như sau:

“Tài khoản 3599 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Tài khoản này dùng để phản ánh việc TCTD lập, xử lý và hoàn nhập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật đối với các khoản nợ phải thu không được phân loại là tài sản có rủi ro tín dụng khó có khả năng thu hồi.

Bên ghi:

- Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí.

Bên Nợ ghi:

- Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

- Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập theo quy định.

Số dư Có:

- Phản ánh số dự phòng hiện có cuối kỳ.

Hạch toán chi tiết:

- Mở 01 tài khoản chi tiết.”

5. B sung vào Tài khoản 392 - Lãi phải thu từ đầu tư chứng khoán tài khoản cấp III sau:

Tài khoản 3929 - Lãi phải thu khác từ chứng khoán.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2015.

Điều 4. Tổ chức thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) TCTD chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Công báo;
- Bộ Tư pháp kiểm tra);
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ TCKT (4 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

Đơn vị báo cáo: …………

Địa chỉ: ……………………..

Mẫu số: - A01/TCTD

(Ban hành theo Thông tư s 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tháng …… năm ………..

A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Đồng Việt Nam (VND)

Tên tài khoản

Số hiu tài khoản

S dư đu kỳ

Số phát sinh

Số dư cuối kỳ

N

N

N

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tng cộng

B - CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Đồng Việt Nam (VND)

Tên tài khoản

Số hiệu tài khoản

Số dư đầu kỳ

S phát sinh

Số dư cuối kỳ

N

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng cộng


Lập bảng
(Ký, họ tên)


Trưởng phòng kế toán/
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

….., ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Yêu cầu của phần các tài khoản nội bảng là:

+ Tổng dư Nợ đầu kỳ

= Tổng dư Có đầu kỳ.

+ Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ

= Tổng số phát sinh Có trong kỳ.

+ Tổng dư N cuối kỳ

= Tổng dư Có cuối kỳ.

Đơn vị báo cáo: …………

Địa chỉ: ……………………..

Mẫu số: - B02/TCTD: đối với BCTC

               - B02/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất

(Ban hành theo Thông tư s 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT (áp dụng cho Bảng CĐKT)

Cách lấy số liệu đối với Bảng CĐKT hợp nhất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Tài sản

I

Tiền mặt, vàng bạc, đá quý

V.01

Dư Nợ (DN) tài khoản (TK) 101, 103, 104, 105

Tổng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT

II

Tiền gửi tại NHNN

V.02

DN TK 111, 112

Như trên

III

Tiền gửi và cho vay các TCTD khác

V.03

Tổng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT

1

Tiền gửi tại các TCTD khác

DN TK 131 → 136

2

Cho vay các TCTD khác

DN TK 201, 202, 203, 205

3

Dự phòng rủi ro (*)

(xxx)

(xxx)

Dư Có (DC) TK 139, DC TK 209

IV

Chứng khoán kinh doanh

V.04

Như trên

1

Chứng khoán kinh doanh (1)

Chênh lệch (DN-DC) TK 141, 142, 148, có thể bao gồm DN TK 121, 122, 123

2

Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh (*)

(xxx)

(xxx)

DC TK 129 (phần tương ứng với giá trị 121, 122, 123 xếp vào khoản mục chứng khoán kinh doanh), DC TK 149

V

Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

V.05

Chênh lệch (DN-DC) TK 486 (nếu DN > DC)

Như trên

VI

Cho vay khách hàng

V.06

Như trên

1

Cho vay khách hàng

V.06.1

DN các TK:
211 216; 221, 222; 231, 232; 241, 242; 251 → 256; 261 → 268; 271, 272, 273, 275; 281 → 285; 291 293

2

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)

V.06.2

(xxx)

(xxx)

DC TK 219, 229, 239, 249, 259, 269, 279, 289, 299

VII

Hoạt động mua nợ

V.07

1

Mua nợ

DN TK 371, 372

Như trên

2

Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ (*)

(xxx)

(xxx)

DC TK 379

Như trên

VIII

Chứng khoán đầu tư

V.08

Như trên

1

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)

Chênh lệch (DN-DC) TK 151 → 157, có thể bao gồm DN TK 121, 122, 123

2

Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

Chênh lệch (DN-DC) TK 161 → 164, có thể bao gồm DN TK 121, 122, 123

3

Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư (*)

(xxx)

(xxx)

DC TK 129 (phần tương ứng với giá trị TK 121, 122, 123 xếp vào khoản mục chứng khoán đầu tư), 159, 169

IX

Góp vốn, đầu tư dài hạn

V.09

1

Đầu tư vào công ty con

DN TK 341, 345

Không thể hiện trên Bảng CĐKT hợp nhất.

2

Vốn góp liên doanh

DN TK 342, 346

- Giá trị ghi sổ của khoản vốn góp được điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của bên góp vốn:

(i) trong lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN của công ty LD, LK;

(ii) khi vốn chủ sở hữu của công ty LD, LK thay đổi nhưng chưa được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty LD, LK (như đánh giá lại TSCĐ và các khoản đầu tư, chênh lệch tỷ giá quy đi ngoại tệ);

(iii) khi công ty LD, LK áp dụng các chính sách kế toán khác với bên góp vốn.

- Lấy số liệu từ hệ thống sổ kế toán phục vụ cho hợp nhất.

3

Đầu tư vào công ty liên kết

DN TK 343, 347

4

Đầu tư dài hạn khác

DN TK 344, 348

Tổng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT

5

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)

(xxx)

(xxx)

DC TK 349

Như trên

X

Tài sản cố định

1

Tài sản cố định hữu hình

V.10

Tổng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT

a

Nguyên giá TSCĐ

DN TK 301

b

Hao mòn TSCĐ (*)

(xxx)

(xxx)

DC TK 3051

2

Tài sản cố định thuê tài chính

V.11

Như trên

a

Nguyên giá TSCĐ

DN TK 303

b

Hao mòn TSCĐ (*)

(xxx)

(xxx)

DC TK 3053

3

Tài sản cố định vô hình

V.12

Như trên

a

Nguyên giá TSCĐ

DN TK 302

b

Hao mòn TSCĐ (*)

(xxx)

(xxx)

DC TK 3052

XI

Bất động sản đầu tư

V.13

Khoản mục này không thể hiện trên Bảng CĐKT của TCTD, nhưng được thể hiện trên Bảng CĐKT của các Công ty con của TCTD (áp dụng hệ thng TKKT các TCTD đ hạch toán) có chức năng kinh doanh bất động sản.

Tổng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT.

a

Nguyên giá BĐSĐT

DN TK 304

b

Hao mòn BĐSĐT (*)

(xxx)

(xxx)

DC TK 3054

XII

Tài sản Có khác

V.14

- Tổng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT.

1

Các khoản phải thu

V.14.2

DN TK 32, 351, 352, 353(a) (trừ TK 3535), 355, 3591, 3592, 36 (trừ TK 366(b)), 453 (Nếu DN)

2

Các khoản lãi, phí phải thu

DN TK 391, 392, 394, 395, 396, 397

3

Tài sản thuế TNDN hoãn lại

V.22.1

DN TK 3535

4

Tài sản Có khác

V.14

Chênh lệch (DN-DC) 31, DN TK 38 (trừ 386), 458 (nếu DN), Chênh lệch (DN-DC) TK 50, 51, 52, 56 (nếu DN > DC)

Trên Bảng CĐKT hợp nhất của tập đoàn, giá trị của khoản Li thế thương mại được và được xác định theo CMKT Việt Nam số 11- Hợp nhất kinh doanh

- Trong đó: Lợi thế thương mại

V.15

5

Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)

V.14.3

(xxx)

(xxx)

DC TK 3597, 3598, 3599, 386, 4892, 4899 (nếu nội dung kinh tế phù hợp)

Tổng tài sản Có

B

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

I

Các khoản nợ Chính phủ và NHNN

V.16

DC TK 401, 402, 403, 404

Tổng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT

II

Tiền gửi và vay các TCTD khác

V.17

Tổng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT

1

Tiền gửi của các TCTD khác

DC TK 411 → 414

2

Vay các TCTD khác

DC TK 415 419

III

Tiền gửi của khách hàng

V.18

DC TK 42

Như trên

IV

Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác

V.05

Chênh lệch (DC-DN) TK 486 (nếu DC > DN)

Như trên

V

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro

V.19

DC TK 441, 442

Như trên

VI

Phát hành giấy tờ có giá

V.20

Chênh lệch (DC-DN) TK 43

Như trên

VII

Các khoản nợ khác

V.22

Như trên

1

Các khoản lãi, phí phải trả

DC TK 491, 492, 493, 494, 496, 497

2

Thuế TNDN hoãn lại phải trả

V.22.2

DC TK 4535

3

Các khoản phải trả và công nợ khác

V.21

DC TK 45(c) (trừ TK 4535), 46 (trừ TK 466(d)), DC TK 481 485, 487, 488, Chênh lệch (DC-DN) TK 50, 51, 52, 56 (Nếu DC > DN)

4

Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công n tiềm n)

V.21

DC TK 4891, 4895, 4896, 4899 (nếu nội dung kinh tế phù hợp)

Tổng nợ phải trả

VIII

Vốn chủ s hữu

V.23

Tng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT.

1

Vốn của TCTD

a

Vốn điều lệ

DC TK 601

b

Vốn đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định

DC TK 602

c

Thng dư vốn cổ phần

DC TK 603 (nếu DN ghi bằng số âm)

d

Cổ phiếu quỹ (*)

(xxx)

(xxx)

DN TK 604

e

Cổ phiếu ưu đãi

DC TK 65

g

Vốn khác

DC TK 609

2

Quỹ của TCTD

DC TK 61

Như trên

3

Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3)

Chênh lệch (DC - DN) TK 63 (nếu DN ghi bằng s âm)

Bao gồm giá trị khoản mục này trên Bảng CĐKT của công ty mẹ, công ty con và giá trị của khoản điều chỉnh tương ng với phần s hữu của công ty mẹ trong công ty LD, LK (theo phương pháp vốn chủ sở hữu) khi vốn CSH (phần chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản) của công ty LD, LK thay đổi nhưng chưa được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty LD, LK.

4

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch (DC - DN) TK 64 (nếu DN ghi bng số âm)

5

Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế (3)

Chênh lệch (DC - DN) TK 69 (nếu DN ghi bằng số âm)

Bao gồm:

- Giá trị của khoản mục này trên Bảng CĐKT của công ty mẹ, công ty con;

- Loại trừ các khoản lãi/lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ tập đoàn; và

- Giá trị của khoản điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của Công ty mẹ theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

(i) trong li nhuận hoặc l sau thuế TNDN của công ty LD, LK;

(ii) khi công ty LD, LK áp dụng các chính sách kế toán khác với công ty mẹ.

6

Li ích của cổ đông thiểu số

Không thể hiện trên Bảng CĐKT

Việc xác định và ghi nhận lợi ích của cổ đông thiểu số thực hiện theo CMKT số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đu tư vào công ty con.

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT (áp dụng cho Bảng CĐKT) (4)

Cách lấy số liệu đối với Bảng CĐKT hợp nhất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Bảo lãnh vay vốn

TK 921

Tổng các khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT

2

Cam kết giao dịch hối đoái

VIII.39

TK 923

Cam kết mua ngoại tệ

TK 9231, 9233, 9236

Cam kết bán ngoại tệ

TK 9232, 9234, 9237

Cam kết giao dịch hoán đổi

TK 9235

Cam kết giao dịch tương lai

TK 9238

3

Cam kết cho vay không hủy ngang

TK 924

4

Cam kết trong nghiệp vụ L/C

TK 925

5

Bảo lãnh khác

TK 922, 926, 927, 928

6

Các cam kết khác

TK 929


Lập bảng
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

….., ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu có đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (xxx).

- Các cột 5, 6 là các cột hướng dẫn lấy số liệu để lập báo cáo tài chính, các TCTD không đưa các nội dung này khi lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đơn vị báo cáo: …………

Địa chỉ: ……………………..

Mẫu số: - B03/TCTD: đối với BCTC

- B03/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất

(Ban hành theo Thông tư s 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày ... tháng... năm …..

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT (áp dụng cho Báo cáo KQHĐKD)

Cách lấy số liệu đối với Báo cáo KQHĐKD hợp nhất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

VI.24

DC TK 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo KQHĐKD. Loại trừ thu nhập, chi phí, lãi phát sinh từ các giao dịch nội bộ, giữa các đơn vị trong cùng tập đoàn (nếu có).

2

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

VI.25

DN TK 801, 802, 803, 805, 809

I

Thu nhập lãi thuần

1-2

3

Thu nhập t hoạt động dịch vụ

DC TK 71

Như trên

4

Chi phí hoạt động dịch vụ

DN TK 81

II

Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ

VI.26

3-4

III

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

VI.27

Chênh lệch thu chi giữa số dư TK 72 và TK 82.

Như trên

IV

Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

VI.28

Chênh lệch thu chi giữa số dư TK 741 và TK 841 (phần của chứng khoán kinh doanh) trừ (-) tăng (giảm) dự phòng rủi ro chứng khoán tương ứng trong kỳ.

Như trên

V

Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

VI.29

Chênh lệch thu chi giữa số dư TK 741 và TK 841 (phần của chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán và chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn) trừ (-) [tăng (giảm) dự phòng rủi ro chứng khoán tương ứng trong kỳ không bao gồm chi phí dự phòng rủi ro trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành trong kỳ].

Như trên

5

Thu nhập từ hoạt động khác

DC TK 742, 748, 749, 79 (không bao gồm phần hoàn nhập dự phòng rủi ro hạch toán vào thu nhập khác).

Như trên

6

Chi phí hoạt động khác

DN TK 842, 843, 848, 849, 89

VI

Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác

VI.31

5-6

VII

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

VI.30

DC TK 78

Bao gồm cổ tức nhận được từ các khoản đầu tư ra ngoài tập đoàn không vượt quá 11% vốn điều lệ hoặc 11% vốn cổ phần có quyền biu quyết tại công ty nhận vốn góp.

Thể hiện phần được sở hữu trong tổng li nhuận hoặc lỗ của các công ty liên doanh, liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. K cả các điều chỉnh do áp dụng các chính sách kế toán khác nhau.

VIII

Chi phí hoạt động

VI.32

DN TK 831, 832, 85, 86, 87, 883; và {chênh lệch giữa DN TK 882 [(8822, 8827, 8829) phần chi phí dự phòng không thuộc rủi ro tín dụng, 8821, 8824, 8825, 8826] trừ (-) phần hoàn nhập dự phòng tương ứng đã hạch toán vào thu nhập khác}.

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo KQHĐKD.

IX

Li nhuận thun từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII

X

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

Chênh lệch {[DN các TK (8822, 8827, 8829) phần dự phòng rủi ro tín dụng không bao gồm dự phòng rủi ro tín dụng cho chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư] cộng (+) chi phí dự phòng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành trong kỳ trừ (-) phần hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng tương ng hạch toán vào thu nhập khác}.

Như trên

XI

Tổng lợi nhuận trước thuế

IX-X

7

Chi phí thuế TNDN hiện hành

DN TK 8331

Như trên

8

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Số dư TK 8332 (nếu DC ghi bằng số âm).

XII

Chi phí thuế TNDN

VI.33

7+8

XIII

Li nhuận sau thuế

XI-XII

XIV

Lợi ích của cổ đông thiểu số

XV

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Chỉ tiêu này được tính theo Chuẩn mực số 30- Lãi trên cổ phiếu.


Lập bảng
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

….., ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Cách lấy số liệu để lập Báo cáo kết quả kinh doanh (số dư Có/ Nợ các tài khoản Thu nhập/ Chi phí) là số dư của các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản kế toán sau khi đã xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản vào các tài khoản thu nhập, chi phí phù hợp nhưng chưa kết chuyển thu nhập, chi phí vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

- Các cột 5, 6 là các cột hướng dẫn lấy số liệu, TCTD không đưa các nội dung này khi lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đơn vị báo cáo: …………

Địa chỉ: ……………………..

Mẫu số: - B04/TCTD: đối với BCTC

- B04/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày ….. tháng …. năm ….

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

01

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được

Lãi dự thu đầu kỳ cộng (+) thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong kỳ trừ (-) Lãi dự thu cuối kỳ.

02

Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)

Lãi dự trả đầu kỳ cộng (+) Chi trả lãi và các khoản chi phí tương tự trong kỳ trừ (-) Lãi dự trả cuối kỳ.

03

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được

[Phí dự thu đầu kỳ cộng (+) thu nhập phí trong kỳ trừ (-) phí dự thu cuối kỳ] - [phí dự trả đầu kỳ cộng (+) Chi trả phí trong kỳ trừ (-) phí dư trả cuối kỳ].

04

Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)

Lãi/ (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cộng (+) Lãi/ (lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán cộng (+) Lãi/ (lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư.

05

Thu nhập khác

các khoản thu nhập khác trừ (-) chi phí khác đã thu/ đã chi trong k (ngoại trừ ch tiêu 06 - Mục I).

06

Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro

Số tiền thu được từ các khoản n đã được xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro đang theo dõi ngoại bảng được hạch toán vào thu nhập.

07

Tiền chi trả cho nhân viên và hot đng quản lý, công v (*)

Phải trả cho nhân viên đầu kỳ cộng (+) Chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ trong kỳ trừ (-) Phải trả cho nhân viên cuối kỳ.

08

Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)

Số thuế thu nhập thực nộp trong k (bao gm cả thuế còn nợ kỳ trước đã nộp kỳ này và số thuế nộp trước).

Lưu chuyn tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đi về tài sản và vốn lưu động

å (01¸08)

Những thay đi về tài sản hoạt động

09

(Tăng)/giảm các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD khác

Chênh lệch giữa số kỳ này với số kỳ trước của khoản mục tiền gửi, cho vay các TCTD khác, trên Bảng CĐKT (Trừ các khoản mục tiền gửi có đủ tiêu chuẩn nh vào tiền, tương đương tiền).

10

(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán

Chênh lệch giữa số dư nợ kỳ này với số dư nợ kỳ trước của TK tín phiếu Chính phủ và các GTCG ngắn hạn khác đủ điều kiện tái chiết khấu với NHNN, TK Chứng khoán kinh doanh, TK chứng khoán sẵn sàng để bán, TK chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn trên bảng CĐKT (Trừ các giấy tờ có đủ tiêu chuẩn tính vào tiền, tương đương tiền và các giao dịch không liên quan đến luồng tiền- nếu có).

11

(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác” trên Bảng CĐKT.

12

(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng

Chênh lệch giữa số dư nợ kỳ này và số dư nợ kỳ trước của các TK cho vay khách hàng trên Bảng CĐKT (không bao gồm các khoản dự phòng).

13

Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản

Số dự phòng sử dụng để bù đắp tổn thất trong năm.

14

(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động

Chênh lệch giữa số kỳ này với số kỳ trước của hai chỉ tiêu “Các khoản phải thu”; “Tài sản có khác”... trên Bảng CĐKT; điều chỉnh các khoản lãi/ (lỗ) do chênh lệch tỷ giá lũy kế không kết chuyển vào thu nhập/ chi phí; điều chỉnh các khoản lãi/ (lỗ) do đánh giá lại tài sản (không bao gồm các khoản lãi và phí phải thu).

Những thay đổi về công nợ hoạt động

15

Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu Các khoản nợ chính phủ và NHNN trên Bảng CĐKT.

16

Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu tiền gửi, tiền vay các TCTD khác trên Bảng CĐKT.

17

Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả tiền gửi của Kho bạc Nhà nước) trên Bảng CĐKT.

18

Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Phát hành giấy tờ có giá” trên Bảng CĐKT trừ(-) giấy t có giá dài hạn được tính vào hoạt động tài chính.

19

Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro

Chênh lệch gia số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu vốn tài tr, ủy thác đầu tư, cho vay trên Bảng CĐKT.

20

Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác

Chênh lệch giữa số kỳ này và số k trước của chỉ tiêu “Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác” trên Bảng CĐKT.

21

Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Các khoản phải trả”; Các khoản nợ khác”... trên Bảng CĐKT (không bao gồm các khoản phải trả cho nhân viên, lãi và phí phải trả).

22

Chi từ các quỹ của TCTD (*)

Căn cứ vào số tiền chi ra từ các quỹ trong k báo cáo (Tùy vào tính chất chi của từng qu TCTD đưa vào luồng tiền thích hp).

I

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

å (01¸22)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

01

Mua sắm tài sản cố định (*)

Số tiền đã chi ra mua sắm TSCĐ theo nguyên giá trong kỳ báo cáo tăng.

02

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Số tiền thu được từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ trong kỳ trên Bảng CĐTK và sổ kế toán chi tiết.

03

Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)

Số tiền chi ra từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ trong kỳ trên Bảng CĐTK và sổ kế toán chi tiết (bao gồm cả chi phí bù đắp cho giá trị còn lại).

04

Mua sắm bất đng sản đầu tư (*)

Số tiền đã chi ra mua bất động sản đầu tư theo nguyên giá trong kỳ báo cáo tăng.

05

Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư

Số tiền thu được từ bán, thanh lý, tài sản trong kỳ trên Bảng CĐTK và sổ kế toán chi tiết.

06

Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)

Số tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư cộng (+) giá trị còn lại bất động sản đầu tư.

07

Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)

Số tiền chi ra trong kỳ để đầu tư vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác).

08

Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)

Số tiền thu hồi về trong kỳ từ đầu tư vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác).

09

Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn

Số tiền thực thu phản ánh tiền cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia do đầu tư, góp vốn dài hạn.

II

Lưu chuyn tiền thuần từ hoạt động đầu tư

å (01¸09)

Lưu chuyn tiền từ hoạt động tài chính

01

Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu

Tiền thu góp vốn của CSH, vốn nhà nước cấp trong k, tiền thực thu về việc phát hành cổ phiếu.

02

Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc phát hành các giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có hoặc các khoản vay dài hạn khác.

03

Tiền chi thanh toán giấy t có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*)

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc phát hành các giấy t có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có hoặc các khoản vay dài hạn khác.

04

Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)

Số tiền chi cổ tức cho cổ đông, lợi nhuận đã chia trong năm.

05

Tiền chi ra mua c phiếu quỹ (*)

Số tiền ngân hàng thực tế bỏ ra để mua cổ phiếu qu.

06

Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc bán cổ phiếu quỹ.

III

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

å (01¸06)

IV

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

(I+II+III) và bằng số chênh lệch giữa (VII-VI-V)

V

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ

Chỉ tiêu “tiền và tương đương tiền cuối kỳ” của Báo báo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước.

VI

Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đi tỷ giá

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá của các khoản mục.

VII

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ

Số kỳ này của các chỉ tiêu “Tiền mặt tại quỹ”; “Tiền gửi tại NHNN”; cộng thêm Tín phiếu Chính phủ và các GTCG ngắn hạn khác đủ điều kiện tái chiết khấu với NHNN, Chứng khoán có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua; Tiền gửi tại các TCTD khác không kỳ hạn và đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày gửi.


Lập bảng
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

….., ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị báo cáo: …………

Địa chỉ: ……………………..

Mẫu số: - B04/TCTD: đối với BCTC

- B04/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày ….. tháng …. năm ….

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

01

Lợi nhuận trước thuế

Lấy từ Báo cáo kết quả kinh doanh.

Điều chỉnh cho các khoản:

02

Khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư

Số dư trong năm của TK 871.

03

Dự phòng rủi ro tín dụng, giảm giá, đầu tư tăng thêm/ (hoàn nhập) trong năm

Số dư trong năm của TK 882; số dự phòng rủi ro hoàn nhập trong năm được hạch toán vào thu nhập.

04

Lãi và phí phải thu trong kỳ (thực tế chưa thu)(*)

Lãi và phí phải thu hạch toán vào thu nhập trong kỳ trừ (-) phần thoái thu lãi và phí phải thu hạch toán vào chi phí.

05

Lãi và phí phải trả trong kỳ (thực tế chưa trả)

Lãi và phí phải trả hạch toán vào chi phí trong kỳ trừ (-) phần thoái chi lãi và phí phải chi.

06

(Lãi)/ lỗ do thanh lý TSCĐ

Chênh lệch số tiền thu được do bán thanh lý TSCĐ trừ (-) chi phí thanh lý trừ (-) giá trị còn lại đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

07

(Lãi)/ lỗ do bán, thanh lý bất động sản đầu tư

Chênh lệch số tiền thu được do bán, thanh lý bất động sản đầu tư trừ (-) chi phí thanh lý trừ (-) phần giá trị còn lại của bất động sản đầu tư.

08

(Lãi)/ lỗ do thanh lý những khoản đầu tư, góp vốn dài hạn vào đơn vị khác, lãi, cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia từ HĐ đầu tư, góp vốn dài hạn

Chênh lệch giữa số tiền thu được khi bán khoản đầu tư vào đơn vị khác với giá trị ghi sổ kế toán; cổ tức nhận được từ hoạt động đầu tư.

09

Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

Số kết chuyển vào kết quả kinh doanh cuối của kỳ báo cáo TK 63.

10

Các điều chỉnh khác

Dùng để điều chỉnh các khoản khác không thuộc hoạt động kinh doanh.

Những thay đi về tài sản và công nợ hoạt động

Những thay đi về tài sản hoạt động

11

(Tăng)/ Giảm các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD khác

Chênh lệch giữa số kỳ này với số kỳ trước của TK tiền gửi và cho vay các TCTD khác trên Bảng CĐKT (Trừ các khoản mục tiền gửi có đủ tiêu chuẩn tính vào tiền, tương đương tiền).

12

(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chng khoán

Chênh lệch giữa số dư nợ kỳ này với số dư nợ kỳ trước của khoản mục tín phiếu Chính phủ và các GTCG ngắn hạn khác đủ điều kiện tái chiết khấu với NHNN, TK chứng khoán kinh doanh, TK chứng khoán sẵn sàng để bán, TK chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn trên Bảng CĐKT (Trừ các giấy tờ có đủ tiêu chuẩn tính vào tiền, tương đương tiền và các giao dịch không liên quan đến luồng tiền-nếu có).

13

(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

Chênh lệch giữa số dư kỳ này và số dư kỳ trước của chỉ tiêu các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác trên Bảng CĐKT.

14

(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng

Chênh lệch giữa số dư nợ kỳ này và số dư nợ kỳ trước của các TK cho vay khách hàng trên Bảng CĐKT (không bao gồm khoản dự phòng).

15

(Tăng)/ Giảm lãi, phí phải thu

Chênh lệch giữa số dư kỳ này và số dư kỳ trước của chỉ tiêu các khoản lãi, phí phải thu trên Bảng CĐKT cộng (+) chỉ tiêu 04 - Mục I.

16

(Giảm)/ Tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản

Chênh lệch số dư kỳ này và số dư kỳ trước các TK dự phòng trừ (-) chỉ tiêu 03- Mục I.

17

(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động

Chênh lệch giữa số kỳ này với số kỳ trước của 2 chỉ tiêu “Các khoản phải thu”; “Tài sản có khác” trên Bảng CĐKT và các chỉ tiêu đã điều chỉnh ở khoản mục khác; điều chỉnh các khoản (lãi)/ l do chênh lệch tỷ giá lũy kế không kết chuyển vào thu nhập/chi phí; điều chỉnh các khoản (lãi)/ lỗ do đánh giá lại tài sản.

Những thay đổi về công nợ hoạt động

18

Tăng/ (Giảm) các khoản n chính phủ và NHNN

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu các khoản nợ Chính phủ và NHNN trên Bảng CĐKT.

19

Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD

Chênh lệch giữa số kỳ này và số k trước của chỉ tiêu tiền gửi, tiền vay các TCTD khác trên Bảng CĐKT.

20

Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu tiền gửi của khách hàng (gồm cả tiền gửi của Kho bạc Nhà nước) trên Bảng CĐKT.

21

Tăng/ (Giảm) các công cụ TC phái sinh và các khoản nợ tài chính khác

Chênh lệch giữa số kỳ này và số k trước của chỉ tiêu “Các công cụ TC phái sinh và các khoản nợ tài chính khác” trên Bảng CĐKT.

22

Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD phải chịu rủi ro

Chênh lệch giữa số ky và số kỳ trước của chỉ tiêu vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay trên Bảng CĐKT.

23

Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính)

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Phát hành giấy t có giá” trên Bảng CĐKT trừ (-) giấy tờ có giá dài hạn được tính vào hoạt động tài chính.

24

Tăng/ (Giảm) lãi, phí phải trả

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu các khoản lãi và phí phải trả trên Bảng CĐKT trừ (-) chỉ tiêu 05 - Mục I.

25

Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động

Chênh lệch giữa số kỳ này và số k trước của chỉ tiêu “Các khoản phải trả”; “Các khoản nợ khác” trên bảng CĐKT và các chỉ tiêu đã điều chỉnh ở khoản mục khác.

Lưu chuyn tiền thun từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập

å (01¸25)

26

Thuế TNDN đã nộp (*)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ báo cáo.

27

Chi từ các quỹ của TCTD (*)

Căn cứ vào số tiền chi ra từ các quỹ trong kỳ báo cáo (Tùy vào tính chất chi của từng quỹ, TCTD đưa vào luồng tiền thích hợp).

I

Lưu chuyn tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

å (01¸27)

Lưu chuyn tiền từ hoạt động đầu tư

01

Mua sắm TSCĐ (*)

Số tiền đã chi ra mua sắm TSCĐ theo nguyên giá trong kỳ báo cáo tăng.

02

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Số tiền thu được từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

03

Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)

Số tiền chi ra từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (bao gồm cả chi phí bù đắp cho giá trị còn lại).

04

Mua sắm bất đng sản đầu tư (*)

Số tiền đã chi ra mua bất động sản đầu tư theo nguyên giá trong kỳ báo cáo tăng.

05

Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư

Số tiền thu được từ bán, thanh lý, tài sản trong kỳ trên Bảng CĐTK và sổ kế toán chi tiết.

06

Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)

Số tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư cộng (+) giá trị còn lại bất động sản đầu tư.

07

Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)

Số tiền chi ra trong kỳ để đầu tư vào các Đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác).

08

Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)

Số tiền thu hồi về trong kỳ từ đầu tư vào các Đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác).

09

Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn

Số tiền thực thu phản ánh tiền cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia do đầu tư, góp vốn dài hạn.

II

Lưu chuyn tiền từ hoạt động đầu tư

å (01¸09)

Lưu chuyn tiền từ hoạt động tài chính

01

Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/ hoặc phát hành cổ phiếu

Tiền thu góp vốn của Chủ sở hữu, vốn nhà nước cấp trong kỳ, tiền thực thu về việc phát hành c phiếu.

02

Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc phát hành các giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có; các khoản vay dài hạn khác.

03

Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hn khác (*)

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc phát hành các giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vay dài hạn khác.

04

Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)

Số tiền chi cổ tức cho cổ đông, lợi nhuận đã chia trong năm.

05

Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ (*)

Số tiền ngân hàng thực tế bỏ ra để mua cổ phiếu quỹ.

06

Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc bán cổ phiếu quỹ.

III

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

å (01¸06)

IV

Lưu chuyển tiền thuần trong k

(I+II+III) và bằng số chênh lệch giữa (VII-VI-V)

V

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ

Chỉ tiêu “tiền và tương đương tiền cuối kỳ” của báo báo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước.

VI

Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đi tỷ giá

ảnh hưởng của thay đi tỷ giá của các khoản mục.

VII

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ

Số kỳ này của các chỉ tiêu “tiền mặt tại quỹ”; “tiền gửi tại NHNN”; cộng thêm tín phiếu Chính phủ và các GTCG ngắn hạn khác đủ ĐK tái chiết khấu NHNN, Chứng khoán có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua; tiền gửi tại các TCTD khác không kỳ hạn và đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày gửi.


Lập bảng
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

….., ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Cột 5 là cột hướng dẫn cách lấy số liệu chung nhất và không đưa nội dung cột này khi lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, phương pháp lấy số liệu để lập báo cáo có thể thay thế bằng cách lấy số liệu thu/ chi trên các tài khoản tiền và tương đương tiền.

- Chỉ tiêu (*) /() trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ là các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn(xxx).

- Các chỉ tiêu (4), (5), (6) của phần lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư về mua sắm, thu/ chi thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư không có trên báo cáo lưu chuyn tiền tệ của TCTD nhưng có trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các Công ty con của TCTD (áp dụng hệ thống tài khoản kế toán các TCTD để hạch toán) có chức năng kinh doanh bất động sản.

2. Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất:

- Các TCTD lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tương tự như việc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bổ sung thêm một số nguyên tắc kế toán hợp nhất sau:

* Các hoạt động mua và thanh lý công ty con: khi một công ty con thêm vào hay bt đi khỏi một tập đoàn trong năm tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất phải bao gồm cả luồng tiền của các công ty con này thực hiện trong giai đoạn mà báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm cả kết quả kinh doanh của các công ty con này. Tổng luồng tiền phát sinh từ mua hay thanh lý công ty con được phải được trình bày riêng biệt.

* Loại bỏ các giao dịch nội bộ tập đoàn

* Ảnh hưởng của tỷ giá.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp trực tiếp được lập trên sở hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và của các công ty con (Các báo cáo này cũng được lập thống nhất theo phương pháp trực tiếp) bằng cách cộng các khoản mục tương đương và loại ra các tác động của các lưu chuyn tiền tệ trong nội bộ tập đoàn.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được được lập theo phương pháp gián tiếp căn cứ vào bảng cân đối kế toán hợp nhất và các tài liệu liên quan đến hợp nhất báo cáo.

Đơn vị báo cáo: …………

Địa chỉ: ……………………..

Mẫu số: - B05/TCTD: đối với BCTC

- B05/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày ….. tháng …. năm ….
(hoặc Quý …. năm ……)

I. Đc điểm hot đng của TCTD

1. Giấy phép thành lập và hoạt động, thời hạn có giá trị

2. Hình thức sở hữu vốn

3. Thành phần Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên (Tên, chức danh từng người)

4. Thành phần Ban Tổng giám đốc/Ban Giám đốc (Tên, chức danh từng người)

5. Trụ sở chính …………; Số chi nhánh: ……….. Số công ty con: …………

6. Công ty con: Tên, giấy phép thành lập và hoạt động, tỷ lệ góp vốn vào Công ty con

7. Tổng số cán bộ, công nhân viên

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../ …../ ….. kết thúc vào ngày …../ ..../ ….

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Báo cáo về tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc các chuẩn mực kế toán quốc tế, trong đó nêu rõ các chuẩn mực áp dụng, các chính sách kế toán được xây dựng trong trường hợp không có hướng dẫn cụ thể trong hệ thống chuẩn mực vận dụng, những trường hợp không tuân thủ chuẩn mực và lý do.

- Chế độ và hình thức kế toán áp dụng.

- Các cơ sở đánh giá được sử dụng trong quá trình lập báo cáo tài chính và các ước tính kế toán quan trọng.

- Hợp nhất báo cáo (nếu có): Các đối tượng hợp nhất báo cáo tài chính.

- Cơ sở điều chỉnh các sai sót.

IV- Chính sách kế toán áp dụng tại TCTD

1. Chuyển đi tiền tệ: nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền và ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh.

2. Nguyên tắc thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính

3. Công cụ tài chính phái sinh và kế toán phòng ngừa rủi ro (nếu có)

Các TCTD 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan đến công cụ tài chính đi với việc hạch toán kế toán các giao dịch ngoại hối và các hợp đồng phái sinh phải thuyết minh nội dung khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam và ảnh hưởng của sự khác biệt đó đến thông tin trên báo cáo tài chính.

4. Kế toán thu nhập lãi, chi phí lãi và ngừng dự thu lãi

5. Kế toán các khoản thu từ phí và hoa hồng

6. Kế toán đối với cho vay khách hàng, hoạt động mua nợ

6.1. Kế toán đối với cho vay khách hàng

- Nguyên tắc ghi nhận khoản vay

- Các nguyên tắc phân loại nợ và đánh giá rủi ro tín dụng

- Cơ sở trích lập dự phòng rủi ro và xóa s các khoản cho vay không có khả năng thu hồi.

6.2. Kế toán hoạt động mua nợ

- Nguyên tắc ghi nhận khoản mua nợ

- Các nguyên tắc phân loại nợ và đánh giá rủi ro khoản nợ mua

- Cơ sở trích lập dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ

7. Kế toán các nghiệp vụ kinh doanh và đầu tư chứng khoán

7.1. Nguyên tắc phân loại chứng khoán kinh doanh, chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn

7.2. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

- Nguyên tắc ghi nhận giá trị chứng khoán kinh doanh.

- Nguyên tắc và phương pháp đánh giá mức độ rủi ro và trích lập dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh.

7.3. Nghiệp vụ đầu tư chứng khoán

- Nguyên tắc ghi nhận giá trị chứng khoán đầu tư (chứng khoán sẵn sàng đ bán và chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn).

- Nguyên tắc và phương pháp đánh giá mức độ rủi ro và trích lập dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư.

8. Kế toán TSCĐ vô hình

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

- Phương pháp và thời gian khấu hao TSCĐ vô hình

9. Kế toán lợi thế thương mại

- Nguyên tắc ghi nhận lợi thế thương mại

- Phương pháp và thời gian phân bố lợi thế thương mại

10. Kế toán TSCĐ hữu hình

- Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình;

- Phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích, hoặc tỷ lệ khu hao TSCĐ hữu hình.

11. Kế toán các giao dịch thuê tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản trong các giao dịch:

* Thuê hoạt động: khi TCTD là người đi thuê và khi là người cho thuê

* Thuê tài chính: khi TCTD là người đi thuê và khi là người cho thuê

- Phương pháp tính khấu hao tài sản đi thuê tài chính và phân bổ tiền thuê đối với tài sản thuê hoạt động.

12. Bất động sản đầu tư (đi với báo cáo tài chính hợp nhất)

- Nguyên tắc ghi nhận BĐS đầu tư

- Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư.

13. Tiền và các khoản tương đương tiền (khái niệm tiền và tương đương tiền)

14. Dự phòng, công nợ tiềm ẩn và tài sản chưa xác định

15. Kế toán các khoản nghĩa vụ đối với nhân viên

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại

17. Kế toán các khoản vốn vay, phát hành chứng khoán nợ, công cụ vốn

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Vốn vay; kỳ phiếu, trái phiếu phát hành; cổ phiếu ưu đãi; mua lại giấy tờ có giá do chính mình phát hành.

18. Vốn chủ sở hữu

- Phát hành cổ phiếu: chi phí phát sinh, thặng dư cổ phần (nếu có)...

- Cổ tức trả trên cổ phiếu thường

- Cổ phiếu quỹ

- Trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

19. Các hoạt động ủy thác chịu rủi ro của TCTD

20. Các điều chỉnh số liệu kế toán kỳ trước (Việc điều chỉnh vào các s liệu kỳ trước để đảm bảo khả năng so sánh trong trường hợp có những thay đi trong ước tính kế toán hoặc chính sách kế toán áp dụng)

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Ngoài các thông tin yêu cầu trong mục này, các TCTD có th trình bày bổ sung các thông tin khác phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại đơn vị.

1. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Tiền mặt bằng VND

...

...

Tiền mặt bằng ngoại tệ

...

...

Chứng từ có giá trị ngoại tệ

...

...

Vàng tiền tệ

...

...

Vàng phi tiền tệ

...

...

Kim loại quý, đá quý khác

...

...

Tổng

...

...

- TCTD trình bày về dự phòng giảm giá trích lập đối với vàng phi tiền tệ, kim loại quý, đá quý (số dự phòng; cơ sở trích lập).

2. Tiền gửi tại NHNN

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Tiền gửi thanh toán tại NHNN

...

...

- Bằng VND

...

...

- Bằng ngoại tệ

...

...

Tiền gửi phong tỏa (nếu có)

...

...

Tiền gửi khác

...

...

Tổng

...

3. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

3.1. Tiền gửi tại các TCTD khác

Tiền gửi không kỳ hạn:

...

...

- Bằng VND

...

...

- Bằng ngoại hối

...

...

Tiền gửi có kỳ hạn:

...

...

- Bằng VND

...

...

- Bằng ngoại hối

...

...

- Dự phòng rủi ro

(…)

(...)

Tổng

3.2. Cho vay các TCTD khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Bằng VND

...

...

Trong đó: chiết khấu, tái chiết khấu

...

...

- Bằng ngoại hối

...

...

Trong đó: chiết khấu, tái chiết khấu

...

...

- Dự phòng rủi ro

(…)

(...)

Tổng

Tổng tiền gửi và cho vay các TCTD khác

Phân tích chất lượng dư nợ cho vay, tiền gửi các TCTD khác:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Nợ đủ tiêu chuẩn

...

...

- Nợ cần chú ý

...

...

- Nợ dưới tiêu chuẩn

...

...

- Nợ nghi ngờ

...

...

- Nợ có khả năng mất vốn

...

Tổng

3.3. Cho vay các quỹ tín dụng nhân dân (áp dụng riêng đối với Ngân hàng Hợp tác xã)

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Bằng VND

...

...

- Mở rộng tín dụng

...

...

- Hỗ trợ khả năng chi trả

...

...

- Hỗ trợ khó khăn về tài chính

...

...

- Cho vay đặc biệt

- Dự phòng rủi ro

(…)

(…)

Trong đó: - Dự phòng chung

(…)

(…)

- Dự phòng cụ thể

(…)

(…)

Tổng

Phân tích chất lượng dư nợ cho vay đối với các QTDND:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Nợ đủ tiêu chuẩn

...

...

- Nợ cần chú ý

...

...

- Nợ dưới tiêu chuẩn

...

...

- Nợ nghi ngờ

...

...

- Nợ có khả năng mất vốn

...

Tổng

4. Chứng khoán kinh doanh

Cuối kỳ

Đầu kỳ

4.1. Chứng khoán Nợ

- Chứng khoán Chính phủ, chính quyền địa phương

...

...

- Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành

...

...

- Chứng khoán do các TCKT trong nước phát hành

...

...

- Chứng khoán Nợ nước ngoài

...

...

Tổng

4.2. Chứng khoán vốn (5)

- Chứng khoán vốn do các TCTD khác phát hành

...

...

- Chứng khoán vốn do các TCKT trong nước phát hành

...

...

- Chứng khoán vốn nước ngoài

...

...

4.3. Chứng khoán kinh doanh khác

4.4. Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh

(...)

(...)

Trong đó: - Dự phòng giảm giá

(...)

(...)

- Dự phòng chung

(...)

(...)

- Dự phòng cụ thể

(...)

(...)

4.5. Thuyết minh về tình trạng niêm yết của các chứng khoán kinh doanh

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Chứng khoán Nợ:

+ Đã niêm yết

...

...

+ Chưa niêm yết

...

...

Chứng khoán vốn:

+ Đã niêm yết

...

...

+ Chưa niêm yết

...

...

Chứng khoán kinh doanh khác:

+ Đã niêm yết

...

...

+ Chưa niêm yết

...

...

4.6. Thuyết minh về việc phân loại lại

Chứng khoán kinh doanh phân loại ra khỏi nhóm khi không còn nắm giữ với mục đích bán lại trong thời gian ngắn.

TCTD phải trình bày nguyên nhân và ảnh hưởng của việc phân loại lại trong tng tài sản, công nợ và nguồn vốn cũng như thu nhập và chi phí của TCTD.

5. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

Tổng giá trị của hp đng (theo tỷ giá ngày hiu lực HĐ)

Tổng giá tr ghi sổ kế toán (theo tỷ giá tại ngày lập báo cáo)

Tài sản

Công nợ

Ti ngày cuối kỳ

1

Công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

- Giao dịch kỳ hạn tiền tệ

- Giao dịch hoán đổi tiền tệ

- Mua Quyền chọn tiền tệ

+ Mua quyền chọn mua

+ Mua quyền chọn bán

- Bán Quyền chọn tiền tệ

+ Bán quyền chọn mua

+ Bán quyền chọn bán

- Giao dịch tương lai tiền tệ

2

Công cụ tài chính phái sinh khác

(TCTD phải liệt kê chi tiết theo bản chất từng công cụ tài chính phái sinh)

Ti ngày đầu kỳ

1

Công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

- Giao dịch kỳ hạn tiền tệ

- Giao dịch hoán đổi tiền tệ

- Mua Quyền chọn tiền tệ

+ Mua quyền chọn mua

+ Mua quyền chọn bán

- Bán Quyền chọn tiền tệ

+ Bán quyền chọn mua

+ Bán quyền chọn bán

- Giao dịch tương lai tiền tệ

2

Công cụ tài chính phái sinh khác

(TCTD phải liệt kê chi tiết theo bản chất từng công cụ tài chính phái sinh)

6. Cho vay khách hàng

6.1. Cho vay khách hàng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

...

...

Cho vay chiết khấu công cụ chuyn nhượng và các giấy tờ có giá

...

...

Cho thuê tài chính

...

...

Các khoản trả thay khách hàng

...

...

Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư

...

...

Cho vay đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

...

...

Cho vay theo chỉ định của Chính phủ

...

...

Nợ cho vay được khoanh và nợ chờ xử lý

...

Tổng

- Phân tích chất lượng nợ cho vay:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Nợ đủ tiêu chuẩn

...

...

Nợ cần chú ý

...

...

Nợ dưới tiêu chuẩn

...

...

Nợ nghi ngờ

...

...

Nợ có khả năng mất vốn

...

...

Tổng

- Phân tích dư nợ theo thời gian:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Nợ ngn hạn

...

...

Nợ trung hạn

...

...

Nợ dài hạn

...

...

Tổng

- Phân tích dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng và theo loại hình doanh nghiệp:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cho vay các TCKT

(Trình bày chi tiết theo loại hình doanh nghiệp do Tng cục Thng kê quy định)

...

...

Cho vay cá nhân

...

...

Cho vay khác

...

...

Tổng

- Phân tích dư nợ cho vay theo ngành: Các TCTD phân tích dư nợ cho vay theo chỉ tiêu ngành kinh tế do Tổng cục thống kê quy định.

6.2. Sự thay đi (tăng/giảm) của Dự phòng rủi ro tín dụng đối với dư nợ cho vay khách hàng

Dự phòng chung

Dự phòng
cụ thể

Kỳ này

- Số dư đầu kỳ

...

...

- Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/
(Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)

...

...

- Sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ

(...)

(...)

- Số dư cuối kỳ

...

...

Kỳ trước

- Số dư đầu kỳ

...

...

- Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/
(Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)

...

...

- Sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ

(...)

(...)

- Số dư cuối kỳ

...

...

7. Hoạt động mua nợ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Mua nợ bằng VND

...

...

- Mua nợ bằng ngoại tệ

...

...

- Dự phòng rủi ro

(...)

(...)

Tổng

TCTD thuyết minh giá trị nợ gốc, lãi của khoản nợ đã mua như sau:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Nợ gốc đã mua

...

...

- Lãi của khoản nợ đã mua

...

...

Tổng

8. Chứng khoán đầu tư

8.1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a. Chứng khoán Nợ

- Chứng khoán Chính phủ, chính quyền địa phương

- Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành

- Chứng khoán Nợ do các TCKT trong nước phát hành

- Chứng khoán Nợ nước ngoài

b. Chứng khoán Vốn