Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 11/2017/TT-NHNN sửa đổi 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối kinh doanh

Số hiệu: 11/2017/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thời hạn Giấy phép thu chi ngoại tệ trong KD trò chơi điện tử

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, quy định mới về thời hạn của Giấy phép thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác bằng thời hạn hoạt động còn lại của một trong các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

- GCN đăng ký đầu tư hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp (DN), trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

- Văn bản của cơ quan NN có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Ngoài ra, trường hợp DN không có GCN đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và GCN đăng ký đầu tư hoặc GCN đăng ký DN hoặc văn bản cho phép của cơ quan NN không quy định cụ thể thời hạn kinh doanh thì:

Thời hạn của Giấy phép tối đa không quá 10 năm kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực thi hành.

Thông tư 11/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2017/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-NHNN NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2014 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (gọi tắt là Thông tư số 15/2014/TT-NHNN)

1. Điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam của người chơi;”

2. Việc thu, chi và thực hiện các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến đồng tiền của nước có chung biên giới thực hiện theo quy định tại Hiệp định thanh toán song phương giữa Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng trung ương các nước có chung biên giới. Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thu, chi và các hoạt động ngoại hối khác đối với đồng tiền của nước có chung biên giới cho doanh nghiệp theo phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này. Trình tự và thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này.”

2. Điểm b khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam của người chơi;”

3. Bổ sung Điều 9a như sau:

Điều 9a. Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

1. Doanh nghiệp gửi 02 (hai) bộ hồ sơ bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

2. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt, trường hợp hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được xác nhận bởi người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp.

3. Đối với thành phần hồ sơ là bản sao, doanh nghiệp được lựa chọn nộp bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.”

4. Khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Thông tư này làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Bản sao văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (đối với doanh nghiệp được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước khi Nghị định 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (đối với doanh nghiệp được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng sau khi Nghị định 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành);

d) Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

“3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước xem xét và cấp Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư này. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

4. Thời hạn của Giấy phép tối đa bằng thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Trường hợp doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản cho phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không quy định cụ thể thời hạn kinh doanh thì thời hạn của Giấy phép tối đa không quá 10 năm kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực thi hành.”

5. Điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm a, d khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Cấp lại Giấy phép:

a) Trường hợp Giấy phép bị mất, thất lạc, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các nguyên nhân khách quan khác, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư này;

2. Điều chỉnh Giấy phép:

b) Doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh nội dung Giấy phép làm thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

(i) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do đề nghị điều chỉnh theo mẫu tại Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư này;

(ii) Văn bản, giấy tờ chứng minh nội dung điều chỉnh phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều này (nếu có);”

3. Gia hạn Giấy phép:

a) Trong thời hạn tối thiểu là 30 (ba mươi) ngày trước khi Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp hết thời hạn, doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị gia hạn Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

(i) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư này;

(ii) Các giấy tờ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 10 Thông tư này;

d) Thời hạn của Giấy phép theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư này;”

6. Bổ sung khoản 5 vào Điều 14 như sau:

“5. Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, ngân hàng được phép đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tiền mặt của doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo hạn mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ quy định tại Điều 8 Thông tư này.”

7. Bổ sung khoản 8 vào Điều 15 như sau:

“8. Được mua ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp quy định tại Điều 5 Thông tư này trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 17; bổ sung khoản 4 vào Điều 17 như sau:

1. Thời hạn chuyển tiếp:

Các doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thu, chi ngoại tệ tiền mặt đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp có nhu cầu, doanh nghiệp làm thủ tục để chuyển đổi văn bản chấp thuận trước đây sang Giấy phép.”

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi:

a) Hồ sơ đề nghị chuyển đổi Giấy phép bao gồm:

(i) Đơn đề nghị chuyển đổi Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục số 08 đính kèm Thông tư này;

(ii) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(iii) Bản sao văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (đối với doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính chuyển đổi sang Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng);

(iv) Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

(v) Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác đã được cấp;

(vi) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước cấp văn bản chấp thuận theo mẫu tại Phụ lục số 09 đính kèm Thông tư này;”

“4. Thời hạn của Giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư này.”

Điều 2.

Thay thế Phụ lục 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 đính kèm Thông tư số 15/2014/TT-NHNN bằng Phụ lục 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 đính kèm Thông tư này.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng được phép, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017

2. Thông tư này bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản.

3. Trong thời hạn 6 (sáu) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi văn bản chấp thuận trước đây sang Giấy phép phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài về tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-NHNN./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC; Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

Phụ lục số 01

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

……, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố…

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-NHNN ngày ... tháng … nămcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………..

3. Số điện thoại………………………. Fax: ………………………………

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số… ngày…

5. Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số… ngày… (nếu có)

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số… ngày… (nếu có)

II. Nội dung xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 5 Thông tư số 15/2014/TT-NHNN và khoản 1 Điều 1 Thông tư số …/2017/TT-NHNN)

2. Ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-NHNN , Thông tư số …/2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/GP-NHNN

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP
Thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn lần thứ: …ngày…tháng…năm (nếu có)

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-NHNN ngày ... tháng … nămcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Xét đề nghị của … (tên doanh nghiệp) …,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Cho phép …… (tên doanh nghiệp)…..,

Địa chỉ: ………………………………………..

Điện thoại: …………. Fax: …………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số… ngày…

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số… ngày… (nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số… ngày… (nếu có)

được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

………..

2. Ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

Điều 2:

1. (Tên doanh nghiệp) ... chỉ được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

2. (Tên doanh nghiệp) … có trách nhiệm xác nhận số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi làm cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản.

3. Hàng quý, trước ngày 10 tháng đầu quý sau, (tên doanh nghiệp)… phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố… về tình hình thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác trong quý.

Điều 3:

1. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác có thời hạn đến….và thay thế Giấy phép số…ngày… do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp (nếu có).

Việc cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-NHNN và Thông tư số …/2017/TT-NHNN.

2. (Tên doanh nghiệp)… phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-NHNN, Thông tư số …/2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4:

1. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác có hiệu lực từ ngày ký.

2. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác được lập thành 06 (sáu) bản chính: (01) một bản cấp cho (tên doanh nghiệp)…; (01) một bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh; (04) bốn bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLNH3 (03).

THỐNG ĐỐC

Phụ lục số 03

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

……, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố…

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………...

Số điện thoại: …………………………. Fax: ………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số:…ngày …………

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số.... ngày…(nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số… ngày…… (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác số.... ngày……..

(Tên doanh nghiệp)…đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

1. Nội dung thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác tại Giấy phép đã được cấp:

a)

b)

………

2. Nội dung xin cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép:................................

3. Lý do xin cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép:……………………

(Tên doanh nghiệp)… xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung trong đơn và các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-NHNN , Thông tư số …/2017/TT-NHNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 04

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓNG, MỞ TÀI KHOẢN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố…

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………. Số Fax: …………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số….ngày….

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số… ngày… (nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số… ngày… (nếu có)

Địa chỉ: ………………………………………..

Điện thoại: …………. Fax: …………..

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)… xin báo cáo tình hình đóng, mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

1. Tài khoản chuyên dùng cũ mở tại ngân hàng … theo quy định tại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác số…: Đã đóng.

2. Tài khoản chuyên dùng mới mở tại ngân hàng… theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh số…: Đã mở.

3. Số dư ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng cũ chuyển sang tài khoản chuyên dùng mới:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 06

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

……, ngày … tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN TRÚNG THƯỞNG, TRẢ THƯỞNG BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT, ĐỔI ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………. Số Fax: …………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số…. ngày….

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số... ngày... (nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số…ngày… (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác/Văn bản chấp thuận hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)… xác nhận về số ngoại tệ trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước không chơi hết của người chơi như sau:

1. Thông tin về người chơi, số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

- Họ tên:

- Ngày sinh:

- Quốc tịch:

- Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp

- Số tiền trúng thưởng (quy USD) chưa khấu trừ thuế thu nhập/đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt/chuyển khoản (quy USD) đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền đổi từ đồng tiền quy ước không chơi hết (quy USD) bằng tiền mặt/chuyển khoản:

- Ngày trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

2. Giấy xác nhận này chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành và là cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Thông tư số…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 07

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Quý...Năm...

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố…

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………. Số Fax: …………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số…. ngày….

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số... ngày... (nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số…. ngày…. (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác/Văn bản chấp thuận hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)… xin báo cáo tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác trong Quý... Năm... như sau:

Đơn vị: USD

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Tiền mặt:

I. Định mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt (1)

II. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt bình quân trong Quý (2)

III. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt đầu kỳ

IV. Tổng thu ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Thu từ trò chơi điện tử có thưởng

2. Rút ngoại tệ tiền mặt từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

V. Tổng chi ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Chi trả cho người chơi

2. Nộp vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

3. Bán ngoại tệ tiền mặt cho ngân hàng được phép

VI. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt cuối kỳ

B. Tài khoản:

I. Số dư trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đầu kỳ

II. Tổng thu trong kỳ:

1. Nộp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ trò chơi điện tử có thưởng vào tài khoản

2. Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi

3. Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam

4. Thu từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

III. Tổng chi trong kỳ:

1. Chi trả cho người chơi

2. Chi rút ngoại tệ tiền mặt

3. Chi bán cho ngân hàng được phép

4. Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

IV. Số dư cuối kỳ

LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): Là mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ quy định tại Giấy phép

- (2): Là số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ bình quân được tính bằng tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của các ngày làm việc trong Quý chia cho tổng số ngày làm việc trong Quý.

Phụ lục số 08

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

……, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ

VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố…

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-NHNN ngày ...tháng …nămcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

(Tên doanh nghiệp)… đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………

3. Số điện thoại, email liên hệ:………………………. Số Fax: …………

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số…ngày…

5. Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số…ngày…(nếu có)

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số…ngày…(nếu có)

7. Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số.... ngày…

II. Các nội dung thu, chi ngoại tệ tiền mặt tại văn bản chấp thuận đã được cấp

1.

2.

………………

III. Nội dung xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 5 Thông tư số 15/2014/TT-NHNN và khoản 1 Điều 1 Thông tư số …/2017/TT-NHNN)

2. Ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ …

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

(Tên doanh nghiệp)… xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-NHNN , Thông tư số …/2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 09

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ

VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Từ năm…đến năm…

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố…

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………. Số Fax: …………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số… ngày…

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số... ngày... (nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số…ngày… (nếu có)

Văn bản chấp thuận hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

1. Tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài từ năm…đến năm...(thời điểm đề nghị chuyển đổi) của (tên doanh nghiệp)… như sau:

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Năm thứ nhất:

I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ (Quý 1 của năm báo cáo)

II. Tổng thu

III. Tổng chi

IV. Tồn quỹ cuối kỳ (Quý IV của năm báo cáo)

B. Năm thứ hai

I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ

II. Tổng thu

III. Tổng chi

IV. Tồn quỹ cuối kỳ

C. Năm thứ ba

D. Năm thứ tư

E. Năm thứ …

2. Dự kiến kế hoạch thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trong 03 năm tiếp theo:

Đơn vị: USD

Năm

Dự kiến thu

Dự kiến chi

Số dư

Năm thứ nhất

Tiền mặt

Chuyển khoản

Tiền mặt

Chuyển khoản

Tiền mặt

Chuyển khoản

Năm thứ hai

Năm thứ ba

LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THE STATE BANK OF VIETNAM
---------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 11/2017/TT-NHNN

Hanoi, August 30, 2017

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO THE CIRCULAR NO. 15/2014/TT-NHNN DATED JULY 24, 2014 PROVIDING GUIDANCE ON FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT FOR BUSINESS OF PRIZE-REWARDING ELECTRONIC GAMES FOR FOREIGNERS

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credits Institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Ordinance on Foreign Exchange No. 28/2005/PL-UBTVQH11 dated December 13, 2005 and the Ordinance No. 06/2013/UBTVQH13 dated March 18, 2013on amendments to the Ordinance on Foreign Exchange;

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2013/ND-CP dated July 29, 2013 on business of prize-rewarding electronic games for foreigners and the Government’s Decree No. 175/2016/ND-CP dated December 30, 2016 on amendments to the Government's Decree No. 86/2013/ND-CP dated July 29, 2013 on business of prize-rewarding electronic games for foreigners;

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the request of the Director of the Foreign Exchange Management Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Amendments to the Circular No. 15/2014/TT-NHNN dated July 24, 2014 providing guidance on foreign exchange management for business of prize-rewarding electronic games for foreigners (hereinafter referred to as Circular No. 15/2014/TT-NHNN)

1. Amendments to Point c Clause 1 and Clause 2 Article 5:

“c) Receive money via bank transfer from the gambler’s foreign account or foreign currency checking account opened at a licensed bank in Vietnam;”

”2. Collections, payments and other foreign exchange transactions concerning currencies of countries that border Vietnam shall be performed in accordance with provisions in bilateral payment agreements signed by and between the State Bank of Vietnam and central banks of such bordering countries. The State Bank of Vietnam shall issue a License to conduct collections, payments and other foreign exchange transactions concerning currencies of the countries that border Vietnam to gambling companies within the scope prescribed in Clause 1 of this Article. Procedures and formalities for issuance, Re-issuance, modification, renewal and revocation of the License shall be performed in accordance with regulations in Article 10, Article 11 and Article 12 herein.”

2. Amendments to Point b Clause 1 Article 6:

“b) Receive money via bank transfer from the gambler’s foreign account or foreign currency checking account opened at a licensed bank in Vietnam;”

3. Addition of the following Article 9a into Article 9:

“Article 9a. Rules for preparing application for License to conduct foreign currency collections, payments and other foreign exchange transactions

1. The gambling company shall by hand or by post send 02 (two) sets of application to the branch of the State Bank of province or central-affiliated city (hereinafter referred to as the provincial branch of the State Bank) where its business location is located.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. If any documents included in the application are copies, the gambling company must submit the copies from master registers or certified copies or copies enclosed with their originals for collation. If a copy is submitted together with its original for collation, the person in charge of collation shall assume responsibility to certify the accuracy of such copy with its original."

4. Amendments to Clause 1, Clause 3 and Clause 4 Article 10:

“1. When a company operating the prize-rewarding electronic game business wants to conduct foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions as prescribed herein, it must apply for a License. The application includes:

a) The application form for a License (using the template stated in the Appendix 01 enclosed herewith);

b) The copy of the Investment Certificate or Certificate of Business Registration;

c) The copy of the written approval for prize-rewarding electronic game business given by the competent authority or the copy of the Certificate of eligibility to operate prize-rewarding electronic game business in case the Investment Certificate or the Certificate of Business Registration does not include the prize-rewarding electronic game business content (if the company is allowed to operate prize-rewarding electronic game business before the date of entry into force of the Decree No. 86/2013/ND-CP) or the copy of the Certificate of eligibility to operate prize-rewarding electronic game business (if the company is allowed to operate prize-rewarding electronic game business after the date of entry into force of the Decree No. 86/2013/ND-CP);

d) The Regulation on internal control of foreign currency revenues and expenditures which is duly signed by the company’s legal representative.”

“3. Within duration of 30 (thirty) days from the receipt of the valid application, the State Bank of Vietnam shall consider issuing the License using the template stated in the Appendix 02 enclosed herewith. If an application is refused, the State Bank shall give a written notice specifying reasons of refusal.

If an application is insufficient or invalid, the State Bank shall give a written request for supplementation of the application to the company within 10 (ten) working days from the receipt of the application.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Amendments to Point a Clause 1, Point b Clause 2 and Points a, d Clause 3 Article 11:

“1. Re-issuance of a License:

a) If a License is lost or damaged due to natural disasters, fire or other objective reasons, the gambling company shall submit an application for re-issuance of a License which specifies reasons for license re-issuance using the template stated in Appendix 03 enclosed herewith;”

“2. Modification of a License:

b) The gambling company that wants to modify the contents of a License must submit an application for modification of a License. The application includes:

(i) The application form for modification of a License, which specifies reasons for license modification using the template stated in the Appendix 03 enclosed herewith;

(ii) Documents proving that contents requiring modification are conformable with regulations in Point a Clause 2 of this Article (if any);”

“3. Renewal of a License:

a) At least 30 (thirty) days before the expiry date of a License issued by the State Bank of Vietnam, the gambling company must carry out procedures for license renewal. The application includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(ii) Documents mentioned in Points b, c Clause 1 Article 10 herein;

d) The validity of License shall be in conformity with regulations in Clause 4 Article 10 herein;"

6. Addition of the following Clause 5 into Article 14:

“5. Within the scope of its foreign currency capacity, the authorized bank that meets gambling companies’ demand for foreign currency cash shall open specialized foreign currency accounts according to the limit of foreign currency cash in hand in conformity with regulations in Article 8 herein.”

7. Addition of the following Clause 8 into Article 15:

“8. Buy foreign currencies to serve its prize-rewarding electronic game business within the scope of foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions prescribed in Article 5 herein on the basis of presenting documents proving legal transactions.”

8. Amendments to Clause 1, Point a Clause 3 Article 17, and addition of the following Clause 4 into Article 17:

 “1. Transitional deadline:

Companies that are licensed by the State Bank of Vietnam to conduct collections and payments in foreign currency in connection with their prize-rewarding electronic game business for foreigners before the date of entry into force of this Circular shall continue implementing the written approvals given by the State Bank of Vietnam. In case of need, a gambling company may carry out procedures for conversion of the written approval for prize-rewarding electronic game business into a License.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 a) The application for conversion of a written approval into a license includes:

(i) The application form for conversion into a license (using the template stated in the Appendix 08 enclosed herewith);

(ii) The copy of the Investment Certificate or Certificate of Business Registration;

(iii) The copy of the written approval for prize-rewarding electronic game business given by the competent authority (if the Investment Certificate or the Certificate of Business Registration does not include the prize-rewarding electronic game business content) or the copy of the Certificate of eligibility to operate prize-rewarding electronic game business (if the company is granted a Certificate of eligibility to operate prize-rewarding electronic game business by Ministry of Finance in replacement of the written approval);

(iv) The Regulation on internal control of foreign currency revenues and expenditures which is duly signed by the company’s legal representative;

 (v) The written approval for conducting collections and payments in foreign currency cash and other foreign exchange transactions;

(vi) The report on foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions concerning the prize-rewarding electronic game business from the issued date of the written approval by the State Bank using the template stated in Appendix 09 herein;”

“4. The validity of a License shall be in conformity with regulations in Clause 4 Article 10 herein."

Article 2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Implementation responsibility

Chief of Ministry Office, Director of Foreign Exchange Management Department, heads of relevant units affiliated to the State Bank of Vietnam, Directors of branches of the State Bank in provinces or central-affiliated cities, Chairpersons of the Management Boards, Chairpersons of the Member Boards, General Directors (Directors) of authorized banks, and General Directors (Directors) of gambling companies shall be responsible for implementing this Circular.

Article 4. Implementation provisions

1. This Circular comes into force as from October 15, 2017.

2. This Circular abrogates Article 19 of the Circular No. 29/2015/TT-NHNN dated December 22, 2015 by the Governor of the State Bank of Vietnam on amendments to certain legislative documents by the State Bank of Vietnam providing for application components with copies certifying documents.

3. Within 6 (six) months from the date of entry into force of this Circular, any gambling companies fail to apply for conversion of written approvals into licenses must submit reports on specialized foreign currency accounts to the State Bank of Vietnam (via the Foreign Exchange Management Department) and branches of the State Bank in provinces or central-affiliated cities where their business locations are located in conformity with regulations in Article 6 of the Circular No. 15/2014/TT-NHNN./.

 

 

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Hong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2017/TT-NHNN ngày 30/08/2017 sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.972

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!