Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 09/2022/TT-NHNN quản lý ngoại hối kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài

Số hiệu: 09/2022/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Phạm Thanh Hà
Ngày ban hành: 12/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Thông tư 09/2022/TT-NHNN ngày 12/7/2022, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó, sửa đổi quy định đồng tiền quy ước trong hoạt động này.

Theo đó, đồng tiền quy ước hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được quy định như sau:

- Mệnh giá của đồng tiền quy ước ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi.

Doanh nghiệp thực hiện quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ.

- Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết vào ngày giao dịch của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.
 
Trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó.

(Hiện hành, theo Thông tư 15/2014/TT-NHNN thì tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ).

- Người chơi được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước tại doanh nghiệp và được sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2022/TT-NHNN .

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/9/2022 và thay thế Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014, Thông tư 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2022/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tchức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hi ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hi;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hi đi với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp).

2. Cá nhân được phép chơi tại Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi là người chơi).

3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép).

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Chương II

QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Điều 3. Nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ

Người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ và sử dụng số ngoại tệ trả thưởng như sau:

1. Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt:

a) Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam;

b) Được chuyển sngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép;

c) Được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này;

d) Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.

2. Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản:

a) Được chuyển số ngoại tệ trả thưng từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư này sang tài khoản thanh toán bng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép;

b) Được chuyển số ngoại tệ trả thưởng từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.

3. Người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Đồng tiền quy ước

1. Mệnh giá của đồng tiền quy ước ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đi. Doanh nghiệp thực hiện quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ. Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết vào ngày giao dịch của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ. Trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó.

2. Người chơi được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước tại doanh nghiệp và được sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Điều 5. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (sau đây gọi là Giấy phép) được thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước;

b) Thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò chơi điện tử có thưng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp của người chơi;

c) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán bng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam của người chơi vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp;

d) Chi ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản số tiền trả thưởng cho người chơi trúng thưng;

đ) Chi trả ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam hoặc chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi trong trường hợp người chơi không chơi hết đồng tiền quy ước;

e) Chi trả ngoại tệ chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp trong trường hợp người chơi sử dụng không hết số ngoại tệ đã chuyển từ nước ngoài vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp;

g) Các hoạt động ngoại hối khác: mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt; xác nhận số tiền trúng thưởng của người chơi.

2. Việc thu, chi và thực hiện các hoạt động ngoại hi khác liên quan đến đồng tiền của nước có chung biên giới thực hiện theo quy định tại Hiệp định thanh toán song phương giữa Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng trung ương các nước có chung biên giới. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Cấp Giấy phép đối với đồng tiền của nước có chung biên giới theo phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 6. Mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép phải mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để phục vụ hoạt động kinh doanh tại 01 Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ như sau:

1. Thu:

a) Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản trong trường hợp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước, từ máy trò chơi điện tử có thưng vượt mức tồn qutheo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

b) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam của người chơi;

c) Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này đđáp ứng nhu cầu chi trả thưởng, chi trả sngoại tệ còn lại quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tin mặt quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

2. Chi:

a) Chi trả vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài trong trường hợp người chơi trúng thưởng hoặc chơi không hết đồng tiền quy ước;

b) Chi trả số ngoại tệ còn lại vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi trong trường hợp người chơi không sử dụng hết số ngoại tệ đã chuyn từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp;

c) Chi rút ngoại tệ tiền mặt để duy trì lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

d) Chi bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép;

đ) Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

Điều 7. Điều chuyển ngoại tệ giữa tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được chuyển ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép.

2. Trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ và số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 6 Thông tư này, doanh nghiệp được chuyển ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ sang tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Điều 8. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt

1. Doanh nghiệp được duy trì một lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quhàng ngày để phục vụ hoạt động kinh doanh tại 01 Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưng (được ghi trên Giấy phép) trên cơ sở tính toán số ngoại tệ tiền mặt cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả ngoại tệ tiền mặt cho người chơi trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước.

2. Vào ngày làm việc tiếp theo ngày có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưng vượt mức tồn qu, doanh nghiệp phải nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 9. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Doanh nghiệp là đơn vị chấp nhận thẻ được chấp nhận thẻ tín dụng của người chơi để bán đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi điện tcó thưởng. Đồng tiền doanh nghiệp được nhận từ tổ chức thanh toán thẻ là đồng Việt Nam.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Điều 10. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

1. Hướng dẫn ngân hàng được phép và các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cp Giấy phép. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định tại Giấy phép và quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của ngân hàng được phép

1. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ, chứng từ do người chơi, doanh nghiệp xuất trình để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, chuyển ngoại tệ, xác nhận về sngoại tệ mang ra nước ngoài của người chơi theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

2. Lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan đến các giao dịch ngoại hối theo quy định tại Thông tư này và theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Phát hiện các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp hoặc của người chơi, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để có biện pháp xử lý.

4. Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Bán ngoại tệ cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Thông tư này.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp

1. Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá chuyển đổi giữa mệnh giá đồng tiền quy ước với đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ.

2. Thực hiện xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, cung cấp giấy tờ, chứng từ có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của số tiền trúng thưởng, trả thưng, số tiền đi từ đồng tiền quy ước do người chơi không chơi hết làm cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) ln trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

3. Xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng từ cho ngân hàng được phép khi thực hiện giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và giao dịch bán, chuyển ngoại tệ.

4. Thực hiện chế độ ghi chép, thống kê, lưu giữ chứng từ theo quy định liên quan của pháp luật.

5. Xây dựng Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau: quy trình thu, chi ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân có liên quan.

6. Chấp hành đúng quy định tại Giấy phép, quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định của pháp luật có liên quan.

7. Được mua ngoại tệ của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ, sdư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp quy định tại Điều 5 Thông tư này trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch hp pháp, hợp lệ.

Điều 13. Trách nhiệm của người chơi

Người chơi chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 (mười) tháng đầu quý sau, doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hi) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài về tình hình thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian chốt số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2022

2. Thông tư này thay thế các văn bản sau:

a) Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

b) Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng được phép, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưng dành cho người nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 15;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC; Vụ QLNH
.

KT. THNG ĐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phạm Thanh Hà

 

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư s09/2022/TT-NHNN ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

STT

Tên Phụ lục

Ký hiệu

1

Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài

Phụ lục số 01

2

Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước

Phụ lục số 02

3

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

Phụ lục số 03

 

Phụ lục số 01

TÊN NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

………, ngày tháng năm ……

 

GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Thông tư số .../2022/TT-NHNN ngày ... tháng ... năm ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Căn cứ Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước s... ngày... của doanh nghiệp ...

Ngân hàng .... xác nhận số ngoại tệ tiền mặt dưới đây cho Ông/Bà ...

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………

Hộ chiếu số: ………………………… cấp ngày ………………………… tại ………………..

- Số tiền bng s: ………………………………………………………………………………..

- Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

- Nguồn gốc ngoại tệ: …………………………………………………………………………….

Giấy xác nhận này chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

Ông/Bà ……………………………………… phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối trong việc mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.

 


Nơi nhận:
- Cá nhân được cấp Giấy xác nhận;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục số 02

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

………, ngày tháng năm ……

 

GIẤY XÁC NHẬN TRÚNG THƯỞNG, TRẢ THƯỞNG BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT, ĐỔI ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………… Số Fax: ………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số.... ngày....

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số... ngày... (nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số...ngày... (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác/Văn bản chấp thuận hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hi khác s... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xác nhận về số ngoại tệ trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước không chơi hết của người chơi như sau:

1. Thông tin về người chơi, số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

- Họ tên:

- Ngày sinh:

- Quốc tịch:

- Hộ chiếu số:                           Ngày cấp                                  Nơi cấp

- Số tiền trúng thưng (quy USD) chưa khấu trừ thuế thu nhập/đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt/chuyển khoản (quy USD) đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền đổi từ đồng tiền quy ước không chơi hết (quy USD) bng tiền mặt/chuyển khoản:

- Ngày trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

2. Giấy xác nhận này chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành và là cơ sở đngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Thông tư s...

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 03

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

………, ngày tháng năm ……

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
Quý...Năm...

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ...

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………… Số Fax: ………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư s.... ngày....

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưng số... ngày... (nếu có)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng s.... ngày.... (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hi khác/Văn bản chp thuận hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hi khác s... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xin báo cáo tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác trong Quý... Năm... như sau:

Đơn vị: USD

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Tiền mt:

I. Đnh mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt (1)

II. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt bình quân trong Quý (2)

III. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt đầu kỳ

IV. Tổng thu ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Thu từ trò chơi điện tử có thưởng

2. Rút ngoại tệ tiền mặt từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

V. Tổng chi ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Chi trả cho người chơi

2. Nộp vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

3. Bán ngoại tệ tiền mặt cho ngân hàng được phép

VI. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt cuối kỳ

B. Tài khoản:

I. Số dư trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đầu kỳ

II. Tổng thu trong kỳ:

1. Nộp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ trò chơi điện tcó thưởng vào tài khoản

2. Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi

3. Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam

4. Thu từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

III. Tổng chi trong kỳ:

1. Chi trả cho người chơi

2. Chi rút ngoại tệ tiền mặt

3. Chi bán cho ngân hàng được phép

4. Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

IV. Số dư cuối k

 

 

LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): Là mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ quy định tại Giấy phép

- (2): Là số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ bình quân được tính bằng tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của các ngày làm việc trong Quý chia cho tổng số ngày làm việc trong Quý.

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 09/2022/TT-NHNN

Hanoi, July 12, 2022

 

CIRCULAR

GUIDING FOREIGN CURRENCY MANAGEMENT IN THE BUSINESS OF PRIZE-WINNING ELECTRONIC GAMES INTENDED FOR FOREIGNERS

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and Law on amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Ordinance on Foreign Exchange dated December 13, 2005 and the Ordinance on amendment to the Ordinance on Foreign Exchange dated March 18, 2013;

Pursuant to Decree No. 121/2021/ND-CP dated July 27, 2021 of the Government on the business of prize-winning electronic games for foreigners;

Pursuant to Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At request of Director of Foreign Exchange Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular guides foreign currency management in the business of prize-winning electronic games intended for foreigners.

Article 2. Regulated entities

1. Enterprises engaging in the business of prize-winning electronic games intended for foreigners (hereinafter referred to as “enterprises”).

2. Individuals allowed to play at venues of prize-winning electronic games intended for foreigners (hereinafter referred to as “players”).

3. Commercial banks and foreign bank branches permitted to engage in and/or provide foreign exchange services in Vietnam (hereinafter referred to as “permitted banks”).

4. Other organizations and individuals related to the business of prize-winning electronic games intended for foreigners.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.FOREIGN CURRENCY MANAGEMENT IN THE BUSINESS OF PRIZE-WINNING ELECTRONIC GAMES INTENDED FOR FOREIGNERS

Article 3. Receipt and use of winnings in foreign currency

Players shall receive and use their winnings in foreign currency as follows:

1. In case the players receive their winnings in cash, they can:

a) sell the foreign currency to permitted banks for VND; or

b) wire their winnings to foreign countries via permitted banks; or

c) be verified by permitted banks to carry their winnings abroad in accordance with Clause 1 Article 11 hereof;

d) submit their winnings to their foreign currency checking accounts opened at permitted banks.

2. In case the players receive their winnings in foreign currency via wire transfer, they can:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) have their winnings in foreign currency transferred from specialized foreign currency accounts of enterprises to accounts of the players opened in foreign countries.

3. The players can authorize enterprises to contact permitted banks in order to submit foreign currency, make transactions in foreign currency, and apply for confirmation of carrying foreign currency abroad in accordance with this Circular.

Article 4. Token

1. Denominations of tokens shall be in VND or a convertible foreign currency. Enterprises shall convert tokens into VND or foreign currencies. Exchange rate shall rely on exchange rate publicly posted on transaction date of the permitted banks where enterprises open their specialized foreign currency accounts. In case transaction date is not a working day, exchange rate publicly posted on the previous transaction date shall prevail.

2. Players are allowed to convert remaining tokens and won tokens into foreign currencies or VND at enterprises and perform transactions mentioned under Article 3 hereof using the converted foreign currencies.

Article 5. Scope of foreign currency expenditure, revenue, and other foreign currency-related activities of enterprises

1. Enterprises obtaining the License to perform foreign currency expenditure, revenue, and other foreign currency-related activities (hereinafter referred to as “the License”) issued by the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as “SBV”) are allowed to:

a) collect foreign currency in cash generated from the sale of tokens;

b) collect foreign currency in cash from prize-winning electronic game machines which collect cash directly from players;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) pay cash or make wire transactions in foreign currency to winning players;

dd) pay cash or make wire transactions to foreign currency checking accounts of players opened at permitted banks in Vietnam or foreign accounts of the players if the players do not run out of tokens;

e) transfer the remaining foreign currency of the players which was previously deposited in specialized foreign currency accounts of enterprises to players’ accounts in foreign countries;

g) carry out other foreign currency-related activities: open and use specialized foreign currency accounts; maintain reserves of foreign currency cash; verify winnings of players.

2. Expenditure, revenue, and implementation of other foreign currency-related activities of a bordering country shall respect the Bilateral Payment Agreement between SBV and central banks of said bordering country. Enterprises shall obtain the License issued by SBV for currencies of bordering countries within the scope under Clause 1 of this Article.

Article 6. Opening and use of specialized foreign currency accounts

An enterprise obtaining the License issued by SBV must open one specialized account for each type of foreign currency at a permitted bank to serve a venue of prize-winning electronic games, and:

1. In case of collecting foreign currency:

a) Deposit cash into their accounts in case cash revenues in foreign currency generated from the sale of tokens and prize-winning electronic game machines exceed the cash reserves in accordance with Article 8 hereof;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Collect transactions made from foreign currency checking accounts of enterprises in accordance with Clause 2 Article 7 hereof in order to pay winnings and/or pay the unused foreign currency in accordance with Point a and Point b Clause 2 of this Article or serve cash withdrawal in foreign currency in accordance with Point c Clause 2 of this Article.

2. In case of making payments in foreign currency:

a) Deposit payments in players’ foreign currency checking accounts opened at permitted banks in Vietnam or players’ accounts in foreign countries if the players win or do not use all of their tokens;

b) Deposit remaining unused foreign currency which was previously transferred to specialized foreign currency accounts of the enterprise to players' foreign accounts;

c) Make cash withdrawal in foreign currency in order to maintain cash reserves in foreign currency in accordance with Clause 1 Article 8 hereof.

d) Sell foreign currency to permitted banks;

dd) Transfer to foreign currency checking accounts of enterprises in accordance with Clause 1 Article 7 hereof.

Article 7. Internal transfer of foreign currency between foreign currency checking accounts and specialized foreign currency accounts of enterprises

1. Enterprises are allowed to transfer foreign currency from specialized foreign currency accounts to foreign currency checking accounts opened at permitted banks.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 8. Foreign currency cash reserves

1. Enterprises must reserve a definite amount of foreign currency in cash for business use at any venue of prize-winning electronic games (which is stated on the License) on the basis of calculated cash in foreign currency required to make payout and pay foreign currency in cash to players for unused tokens.

2. On the working day following a day on which cash revenues in foreign currency generated from the business of prize-winning electronic games exceed the cash reserves, enterprises must submit the excess to their specialized foreign currency accounts opened at permitted banks in accordance with Article 6 hereof.

Article 9. Payments via credit cards

Enterprises that also act as merchants are allowed to accept players’ credit cards to sell tokens for prize-winning electronic games. The currency received from acquiring banks by enterprises shall be VND.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS RELATED TO THE BUSINESS OF PRIZE-WINNING ELECTRONIC GAMES INTENDED FOR FOREIGNERS

Article10. Responsibilities of branches of SBV in provinces and cities

1. Guide permitted banks and local enterprises to fully comply with this Circular and relevant law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Cooperate with relevant agencies, organizations, and individuals in implementing anti-money laundering measures in the business of prize-winning electronic games as per the law.

Article 11. Responsibilities of permitted banks

1. Inspect and control documents, instruments presented by players and enterprises to deposit foreign currency cash in accounts, transfer foreign currency, and confirm the foreign currency carried abroad by players using form under Appendix No. 1 attached hereto.

Confirmation of carrying foreign currency abroad is valid for only 30 days from the date of issue.

2. Keep documents and instruments relating to foreign currency-related transactions in accordance with this Circular and relevant law provisions.

3. Promptly discover violations of this Circular committed by enterprises or players and report to SBV branches of provinces and cities where the venues of prize-winning electronic games intended for foreigners of enterprises are located.

4. Adequately comply with this Circular, regulations on anti-money laundering, and relevant law provisions.

5. Sell foreign currency to enterprises in accordance with Clause 7 Article 12 hereof.

Article 12. Rights and responsibilities of enterprises

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Verify payout, winnings, exchange tokens for players using form under Appendix No. 2 attached hereto, provide relevant documents and instruments, assume legal responsibilities for the winnings, payout, and money converted from unused tokens which serve as the basis for permitted banks to confirm the carrying and transfer of foreign currency abroad, deposit foreign currency in accounts of players in accordance with Article 3 hereof.

Confirmation of payout, winnings, exchange of tokens for players is for a single use and valid for only 30 days from the date of issue.

3. Fully present documents and instruments to permitted banks when depositing cash foreign currency to specialized foreign currency accounts and when selling, transferring foreign currency.

4. Record, archive, and keep documents as per relevant law provisions.

5. Develop Regulations on management and internal control for foreign currency revenues and expenditure in the business of prize-winning electronic games intended for foreigners which must contain the following: procedures for making payment and expenses in foreign currency; procedures for controlling sources of foreign currency revenues and expenditure in a manner that conforms to regulations on anti-money laundering and guarantees safety for cash collected during business process; functions, tasks, and powers of relevant departments, individuals.

6. Strictly comply with the License, this Circular, regulations on anti-money laundering, and relevant law provisions.

7. Purchase foreign currency from permitted banks where enterprises open their specialized foreign currency accounts in case cash reserves and foreign currency balance in their specialized foreign currency accounts and foreign currency checking accounts are insufficient to pay or allow cash withdrawal of foreign currency for business purposes within the scope of foreign currency expenditure, collection and other foreign currency-related activities of enterprises under Article 5 hereof after presenting documents and instruments securing the legitimacy of the transactions.

Article 13. Responsibilities of players

Players are responsible for strictly complying with this Circular and relevant law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ORGANIZING IMPLEMENTATION

Article 14. Reports

On a quarterly basis, enterprises must produce physical reports on foreign currency expenditure, collection, and other foreign currency-related activities using form under Appendix No. 3 attached hereto and submit to SBV (Foreign Exchange Department) and SBV branches of provinces and cities where they locate their venues of prize-winning electronic games intended for foreigners in person or via post service before the 10th of the first month of the following quarter. Report data shall stretch from the 15th of the month preceding the reporting period to the 14th of the last month of the reporting period.

Article 15. Implementation

1. This Circular comes into force from September 1, 2022

2. This Circular hereby replaces following documents:

a) Circular No. 15/2014/TT-NHNN dated July 24, 2014 of the State Bank of Vietnam guiding foreign exchange management in the business of prize-winning electronic games intended for foreigners;

b) Circular No. NHNN dated August 30, 2017 of the State Bank of Vietnam on amendments to Circular No. 15/2014/TT-NHNN.

3. Chief of Office, Director of Foreign Exchange Department, heads of relevant entities affiliated to SBV, permitted banks, and enterprises providing prize-winning electronic games intended for foreigners are responsible for the implementation of this Circular./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Pham Thanh Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 09/2022/TT-NHNN ngày 12/07/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.165

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14