Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1909/QĐ-NHNN năm 2005 về việc các tổ chức tín dụng sử dụng một số loại trái phiếu trong các giao dịch tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1909/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1909/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI TRÁI PHIẾU TRONG CÁC GIAO DỊCH TÁI CẤP VỐN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nư­ớc Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà n­ước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
- Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà n­ước Việt Nam;
- Theo đề nghị của Vụ trư­ởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các tổ chức tín dụng là thành viên tham gia các giao dịch tái cấp vốn đ­ược sử dụng trái phiếu Chính phủ do Quỹ Hỗ trợ phát triển phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành (d­ưới đây gọi tắt là trái phiếu) trong các giao dịch tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nư­ớc, bao gồm các hình thức:

1. Mua có kỳ hạn trong nghiệp vụ thị tr­ường mở.

2. Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá.

3. Chiết khấu có kỳ hạn giấy tờ có giá.

4. Thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Điều 2. Các trái phiếu đ­ược sử dụng trong các giao dịch tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà n­ước theo quy định tại Điều 1 Quyết định này phải có đủ các điều kiện:

1. Phát hành bằng đồng Việt Nam.

2. Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm thanh toán trong tr­ường hợp trái phiếu bị rủi ro thanh toán.

3. L­ưu ký tại Ngân hàng Nhà n­ước.

4. Có thời hạn thanh toán còn lại dài hơn thời hạn thanh toán trong các giao dịch tái cấp vốn.

Điều 3. Các trái phiếu và giá trị của trái phiếu đ­ược tham gia trong mỗi lần (phiên) giao dịch tái cấp vốn do thủ trư­ởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nư­ớc Việt Nam quy định tại Điều 5 Quyết định này xem xét, công bố trư­ớc khi thực hiện giao dịch tái cấp vốn. Giá trị giao dịch của các trái phiếu đ­ược tham gia trong mỗi lần (phiên) giao dịch tái cấp vốn tối đa bằng 50% giá trị của giao dịch tái cấp vốn đó.

Điều 4. Giá trị trái phiếu tại thời điểm định giá trong các giao dịch tái cấp vốn đ­ược xác định bằng hình thức chiết khấu. Số tiền Ngân hàng Nhà nư­ớc mua, cho vay có đảm bảo bằng cầm cố, chiết khấu, thấu chi và cho vay qua đêm trái phiếu đ­ược tính nh­ư sau:

1. Đối với trái phiếu Chính phủ do Quỹ Hỗ trợ phát triển phát hành tối đa bằng 80% giá trị trái phiếu tại thời điểm định giá.

2. Đối với trái phiếu chính quyền địa phư­ơng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội phát hành tối đa bằng 70 % giá trị trái phiếu tại thời điểm định giá.

Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà n­ước:

1. Trư­ởng Ban điều hành nghiệp vụ thị tr­ường mở quyết định các trái phiếu và giá trị của các trái phiếu đối với từng phiên giao dịch nghiệp vụ thị tr­ường mở.

2. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà n­ước:

a. Ban hành quy trình nghiệp vụ cụ thể để thực hiện Quyết định này tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà n­ước và tại Ngân hàng Nhà n­ước Chi nhánh tỉnh thành phố đ­ược uỷ quyền thực hiện các giao dịch tái cấp vốn.

b. Quyết định các trái phiếu và giá trị của các trái phiếu đối với từng lần chiết khấu, thấu chi và cho vay qua đêm.

3. Vụ Tín dụng: Quyết định các trái phiếu và giá trị của các trái phiếu đối với từng lần cho vay có đảm bảo bằng cầm cố trái phiếu

4. Vụ Chính sách tiền tệ: Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn, vư­ớng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

5. Cục Công nghệ tin học ngân hàng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà n­ước xây dựng chư­ơng trình phần mềm tin học để thực hiện giao dịch tái cấp vốn bằng trái phiếu quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2006. Các tổ chức tín dụng sử dụng các trái phiếu trong các giao dịch tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nư­ớc thực hiện theo qui định tại Quyết định này và các qui định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước đối với từng hình thức tái cấp vốn có liên quan.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ tr­ưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ tr­ưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nư­ớc Việt Nam, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom Happiness
----------------

No. 1909/QD-NHNN

Hanoi, December 30, 2005

 

DECISION

ON THE USE OF SEVERAL TYPES OF BONDS BY CREDIT INSTITUTIONS IN REFINANCING TRANSACTIONS OF THE STATE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December 1997 and the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on the State Bank of Vietnam No. 10/2003/QH11 dated 17 June 2003;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December 1997; the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on Credit Institutions No. 20/2004/QH11 dated 15 June 2004;
- Pursuant to the Decree No. 52/2003/ND-CP dated 19 May 2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES:

Article 1. Credit institutions being participants to refinancing transactions shall be entitled to use Governments Bonds, which are issued by the Fund for Development Support, Bonds of the local governments, which are issued by the Peoples Committee of Hanoi city and Hochiminh city (hereinafter referred to as bonds) in the refinancing transactions of the State Bank, including the following forms:

1. Term purchase in open market operation

2. Lending secured by the mortgage of valuable papers

3. Term discount of valuable papers
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1909/QĐ-NHNN năm 2005 về việc các tổ chức tín dụng sử dụng một số loại trái phiếu trong các giao dịch tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.572
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91