Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 32/CT-TTg 2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng

Số hiệu: 32/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sắp có hướng dẫn mới về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Theo đó:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Nghị quyết 42.

- Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn hoạt động mua bán nợ xấu của VAMC tại Nghị quyết 42.

Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42 phải được ban hành trước ngày 15/8/2017.

Cũng tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về giao dịch bảo đảm.

Chỉ thị 32/CT-TTg được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 19/7/2017.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/CT-TTg

Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi là Nghị quyết), trong đó quy định một số biện pháp xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn pháp lý hiện hành liên quan đến xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm các khoản nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng), tạo cơ chế xử lý đồng bộ, hiệu quả, khả thi để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu bảo đảm các tổ chức tín dụng tiếp tục phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.

Đtriển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện một số công việc sau đây:

I. MỤC TIÊU

Triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định tại Nghị quyết để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng; phát huy vai trò Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) trong xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém được Chính phủ phê duyệt xử lý theo phương án riêng).

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ TH

1. Chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện

a) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức quán triệt nội dung của Nghị quyết đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, VAMC.

- Các b, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán trit ni dung Nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chc thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động x lý nợ xấu xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xu của các t chc tín dụng, VAMC.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết.

Việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

b) Xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị quyết:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyn sử dụng đất, tài sản gn lin với đất theo quy định tại Nghị quyết.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn hoạt động mua bán nợ xấu của VAMC theo quy định tại Nghị quyết.

Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết phải ban hành trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

c) Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thực hiện:

- Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan thi hành án các cấp thực hiện các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, VAMC theo quy định tại Nghị quyết; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật các bản án liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã có hiệu lực pháp luật.

- Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế quán triệt, hướng dẫn chính sách liên quan đến thuế quy định tại Nghị quyết.

- Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các cấp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự khi tổ chức tín dụng, VAMC thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được xử lý theo quy định tại Nghị quyết.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyn quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyn nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị quyết.

- Chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết tại địa phương; đặc biệt là trách nhiệm hỗ trợ tổ chức tín dụng, VAMC trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên trong phạm vi toàn ngành, lĩnh vực và địa phương mình trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

d) Về xử lý nợ xấu liên quan đến ngân sách nhà nước:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách trung ương và nợ xấu của chương trình cho vay theo chỉ định của Chính phủ.

- Chính quyền địa phương có trách nhiệm lập phương án phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách địa phương.

2. Về thanh tra, giám sát, kiểm tra

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra tổ chức tín dụng, VAMC trong việc thực hiện Nghị quyết này;

b) Các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu tại khoản 1 Phn II Chỉ thị này đối với các đơn vị trực thuộc.

3. Về hoàn thiện pháp luật

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan rà soát và báo cáo Chính phủ về đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm trên cơ sở thực tiễn áp dụng các quy định tại Nghị quyết trước ngày 15 tháng 8 năm 2021;

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị điều hành của tổ chức tín dụng, đặc biệt là quản trị rủi ro; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đhạn chế nợ xấu phát sinh; tăng cường năng lực thanh tra, giám sát của hệ thống cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng;

c) Bộ Tư pháp có trách nhiệm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về giao dịch bảo đảm.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn và nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 9) gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp báo cáo Chính phủ;

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo của Chính phủ đtrình Quốc hội về kết quả xử lý nợ xấu hằng năm (trước ngày 01 tháng 10) và báo cáo tng kết thực hiện Nghị quyết (trước ngày 31 tháng 12 năm 2021), đồng thời gửi các bộ, ngành có liên quan để theo dõi, phối hợp thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, trường hợp phát sinh vướng mc kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 32/CT-TTg

Hanoi, July 19, 2017

 

DIRECTIVE

INITIATION OF RESOLUTION NO. 42/2017/QH14 OF THE NATIONAL ASSEMBLY ON PILOT SETTLEMENT OF BAD DEBTS OF CREDIT INSTITUTIONS

At the 3th session, the 14th National Assembly has passed Resolution No. 42/2017/QH14 on pilot settlement of bad debts of credit institutions (hereinafter referred to as Resolution), which stipulates certain settlement of bad debts and treatment of collateral tied to bad debts so as to solve issues and difficulties in applicable law in connection with settlement of bad debts and collateral of credit institutions, branches of foreign banks (hereinafter referred to as credit institutions), and create a synchronized, effective, and feasible mechanism to quickly settle the bad debts and enable credit institutions to promote their role as a leading capital channel, meeting the capital demand for business of the economy.

In order to promptly and effectively initiate Resolution No. 42/2017/QH14, the Prime Minister requests Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of People's Councils, Presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (provinces) shall direct and perform the following tasks:

I. OBJECTIVES

Initiate regulation of this Resolution in a timely and effective manner so as to quickly settle bad debts and collateral within scope of regulation of this Resolution, and direct initiation of preventative measures and minimize bad debt incurred and improve credit quality of credit institutions; promote the role of Vietnam Asset Management Company (VAMC) in settlement of bad debts; strive to bring the bad debt ratio in the credit system of the credit institutions system and NPLs sold to VAMC and NPLs to the credit rating agencies to under 3% (excluding bad debts of Weak commercial banks are approved by the government as their own option); strive to bring the non-performing loan ratio of the credit institutions system, bad debts sold to VAMC and bad debts which have been classified to under 3% (excluding bad debts of poor commercial banks which will have their bad debts settled according to discrete plans approved by the Government).

II. SPECIFIC TASKS AND MEASURES

1. Necessary preparations for initiation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- State Bank of Vietnam shall heighten awareness of credit institutions and VAMC of contents of the Resolution.

- Ministries, ministerial-level agencies, People’s Committees of provinces shall heighten awareness of agencies, units, officials, public employees in charge of settlement of bad debts and collateral of credit institutions, VAMC of contents of the Resolution.

- The Ministry of Information and Communications shall raise public awareness of this Resolution.

The propagation of Resolution must be completed before August 15, 2017.

b) Formulate and complete guiding documents of Resolution:

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall take charge and cooperate with relevant agencies in providing guidelines for register mortgage of land use right, property on land as prescribed in this Resolution.

- State Bank of Vietnam shall take charge and cooperate with relevant agencies in providing guidelines for bad debt purchase by VAMC as prescribed in this Resolution.

Guiding documents of Resolution must be promulgated before August 15, 2017.

c) Necessary preparations for implementation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Ministry of Finance shall direct tax authorities to heighten awareness of and provide guidelines for tax policies as prescribed in this Resolution.

- The Ministry of Public Security shall direct police authorities to keep social security and order every time a credit institution or VAMC exercises the right to seizure of collateral as prescribed in this Resolution.

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall direct competent registry to conduct procedures for assignment of  right to ownership or use of collateral to buyer, assignee as prescribed in this Resolution.

- Local governments shall direct and cooperate with relevant bodies in implementing this Resolution in administrative divisions; and particularly assist credit institutions and VAMC every time they exercise the right to seizure of collateral as prescribed in this Resolution.

Ministries, ministerial-level agencies, People’s Committees of provinces shall issue documents on guidelines for the above-mentioned contents under scope of the whole field, sector and administrative division before August 15, 2017.

d) Settlement of bad debts in respect of state budget:

- The Ministry of Planning and Investment shall take charge and cooperate with relevant agencies in formulating a plan for capital allocation to pay outstanding capital construction debts in respect of bad debts payable by central government budget and bad debts of the lending program as appointed by the Government.

- Local governments shall make plans for allocation of sources of funds to pay outstanding capital construction debt relating to bad debts payable by local government budget.

2. Inspection and supervision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Ministries, relevant agencies shall supervise and inspect their affiliates' performance of tasks assigned in Clause 1 Part II of this Directive.

3. Improvement of legal system

a) State Bank of Vietnam shall cooperate with the Ministry of Justice and relevant ministries in reviewing and reporting the Government improvement of legal system in terms of settlement of bad debts, collateral in consideration of practical application of this Resolution before August 15, 2021;

b) State Bank of Vietnam shall improve legal framework in terms of administration of credit institutions, particularly risk management; study and propose amendments to legislative documents in terms of credit grant of credit institutions to restrict bad debts; and enhance capacity of inspection and supervision of the system of Bank Supervision and Inspection Agency;

c) The Ministry of Justice shall improve and request the Government to promulgate decree(s) on secured transactions.

4. Implementation

a) Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of People's Councils, Presidents of People’s Committees of provinces shall implement this Resolution, their guiding documents and perform tasks assigned in this Directive. Annual report on implementation of the Resolution must be sent to the State Bank of Vietnam before September 15 in order for the State bank sends a consolidated report to the Government;

b) State Bank of Vietnam shall take charge and cooperate with relevant Ministries and agencies in send an annual report on settlement of bad debts and a consolidated report on implementation of Resolution to the Government, the Government shall then submit the former report to National Assembly (before October 1) and the latter report to the National Assembly (before December 31, 2021), and concurrently send them to relevant ministries for cooperation.

State Bank of Vietnam shall oversee, expedite, and inspect the implementation of the Resolution, any difficulties arising shall be reported to the Prime Minister for consideration./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 19/07/2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.730

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!