Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 16/2019/TT-NHNN phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Số hiệu: 16/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đoàn Thái Sơn
Ngày ban hành: 22/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tín phiếu NHNN có mệnh giá tối thiểu 100.000 đồng từ 09/12/2019

Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo đó:

- Tín phiếu NHNN có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng (quy định hiện hành, tín phiếu NHNN có mệnh giá là tối thiểu là 100 triệu đồng và các mức mệnh giá bằng bội số của 100 triệu đồng).

- Thời hạn tín phiếu NHNN do NHNN quyết định và không vượt quá 364 ngày (hiện hành, là có thời hạn dưới 1 năm)

- Tín phiếu NHNN được phát hành dưới hình thức ghi sổ (hiện hành, có thể phát hành theo hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ).

- Tín phiếu NHNN được phát hành với giá bán thấp hơn mệnh giá và được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu NHNN đến hạn thanh toán.

Thông tư 16/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2019, thay thế Quyết định 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các t chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Các t chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nưc) phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng Nhà nước.

2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách (sau đây gọi là tổ chức tín dụng).

3. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là giấy tờ có giá ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước phát hành đ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

2. Ngày thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là ngày tổ chức tín dụng phải chuyển tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước.

3. Ngày phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là ngày thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và là căn cứ để xác định ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán.

4. Thời hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là khoảng thời gian được tính từ ngày liền kề tiếp theo ngày phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các điều kiện, điều khoản cơ bản của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1. Đối tượng: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành cho tổ chức tín dụng có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Đồng tiền phát hành: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành, hạch toán và thanh toán bằng đồng Việt Nam.

3. Thời hạn: Thời hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quyết định và không vượt quá 364 ngày.

4. Mệnh giá: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có mệnh giá là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) hoặc bội số của 100.000 đồng.

5. Hình thức: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành dưới hình thức ghi sổ.

6. Lãi suất: Lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quyết định, phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

7. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành với giá bán thấp hơn mệnh giá và được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán.

Điều 5. Giá bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1. Giá bán một (01) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

G: Giá bán một (01) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;

MG: Mệnh giá tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;

L: Lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (%/năm);

t: Thời hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (số ngày).

2. Số tiền bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được xác định theo công thức sau:

GG = G x N

Trong đó:

GG: Số tiền bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;

G: Giá bán một (01) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;

N: Số lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành.

Điều 6. Phương thức phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành theo phương thức đấu thầu hoặc phương thức bắt buộc.

2. Phát hành theo phương thức đấu thầu:

Việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức đấu thầu được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về đấu thầu qua nghiệp vụ thị trưng mở.

3. Phát hành theo phương thức bắt buộc:

a) Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ và tình hình thực tế, Ngân hàng Nhà nước quyết định phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc đối với tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng phải thực hiện mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc theo Quyết định của Thống đc Ngân hàng Nhà nước;

b) Trường hợp cần thiết Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét mua lại trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc mua lại trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc.

Điều 7. Thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1. Tổ chức tín dụng thanh toán số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức đấu thầu thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ thị trường mở.

2. Tổ chức tín dụng thanh toán số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc như sau: Tổ chức tín dụng phải chuyển tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước vào tài khoản theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước trong ngày thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức tín dụng phải đảm bảo ghi đầy đủ thông tin trên lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

3. Vào ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh toán số tiền bằng mệnh giá tín phiếu Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng. Trường hợp ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì việc thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày nghỉ đó.

Điều 8. Chi phí phát hành, trả lãi tín phiếu

Chi phí phát hành và trả lãi tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng Nhà nước hạch toán vào chi phí nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 9. Sử dụng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Điều 10. Mua, bán, cầm cố tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1. Tổ chức tín dụng được mua, bán, cầm cố tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với nhau, phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước từ tổ chức tín dụng trên cơ sở thỏa thuận giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và tổ chức tín dụng.

Điều 11. Lưu ký tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nưc được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1. Việc xử lý đối với tổ chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức đấu thầu được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ thị trường mở.

2. Việc xử lý đối với tổ chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc được thực hiện như sau:

a) Đến cuối ngày thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) thực hiện tự động trích tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng biết;

b) Trường hợp tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước không đủ thanh toán số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu, tổ chức tín dụng phải chịu phạt chậm thanh toán đối với số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu theo mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng, số tiền phạt chậm thanh toán của từng ngày theo công thức sau:

Trong đó:

P: Số tiền phạt chậm thanh toán của từng ngày;

Gp: Số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu tính đến cuối ngày;

Lp: Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm tính số tiền phạt chậm thanh toán (%/năm);

c) Trong 05 ngày làm việc liền kề tiếp theo kể từ ngày thanh toán, hằng ngày Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) tự động trích nợ tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu và số tiền phạt chậm thanh toán chưa được thanh toán; thu số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu trước, thu số tiền phạt chậm thanh toán sau;

d) Hết thời hạn trích nợ tài khoản thanh toán quy định tại điểm c Khoản này:

(i) Tổ chức tín dụng không thanh toán đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

(ii) Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) thực hiện: hủy phần tín phiếu Ngân hàng Nhà nước chưa được thanh toán tính theo mệnh giá và được làm tròn lên theo bội số của mệnh giá tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; dừng tính số tiền phạt chậm thanh toán; đồng thời, tiếp tục tự động trích nợ tài khoản thanh toán hoặc thực hiện thu từ các nguồn khác (nếu có) của tổ chức tín dụng để thu đủ số tiền phạt chậm thanh toán;

đ) Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) thực hiện xác định số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu, số tiền phạt chậm thanh toán chưa được thanh toán vào cuối mỗi ngày làm việc và thực hiện tự động trích nợ tài khoản thanh toán để thu hồi số tiền trên vào ngày làm việc liền kề tiếp theo; đồng thời, thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng biết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Vụ Chính sách tiền tệ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước: khối lượng, lãi suất, thời hạn, ngày thanh toán, phương thức phát hành và các nội dung khác; mua lại trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc.

2. Sở Giao dịch

a) Thực hiện các trách nhiệm theo quy định hiện hành về đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước qua nghiệp vụ thị trường mở;

b) Đối với phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc:

(i) Thông báo về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc cho tổ chức tín dụng theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

(ii) Thực hiện phát hành, thu tiền bán, tính số tiền phạt chậm thanh toán, thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước khi đến hạn cho tổ chức tín dụng, hạch toán kế toán theo quy định;

(iii) Thực hiện việc xử lý trường hợp tổ chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này; Có văn bản gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng danh sách tổ chức tín dụng không thanh toán đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc ngay sau khi hết thời hạn trích nợ;

(iv) Đầu mối xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc;

c) Thực hiện việc lưu ký và các thủ tục về chuyển giao quyền sở hữu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; Đầu mối tham mưu trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cho phép Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam mở tài khoản lưu ký tín phiếu Ngân hàng Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước;

d) Tổng hợp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng gửi Vụ Chính sách tiền tệ kết quả phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước sau từng đợt phát hành.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Thông báo về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc cho tổ chức tín dụng theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

b) Thực hiện phát hành, thu tiền bán, tính số tiền phạt chậm thanh toán, thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc khi đến hạn cho tổ chức tín dụng, hạch toán kế toán theo quy định;

c) Thực hiện việc xử lý trường hợp t chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này; Có văn bản gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng danh sách t chức tín dụng không thanh toán đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc ngay sau khi hết thời hạn trích nợ;

d) Lập báo cáo về phát hành và thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc gửi Sở Giao dịch ngay sau từng đợt phát hành;

đ) Đầu mối xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc.

4. Vụ Tài chính - Kế toán

Hướng dẫn việc hạch toán kế toán đối với các giao dịch tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2019.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

3. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/9/2014 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Bảo Hiểm tiền gửi Việt Nam chịu trách nhim tổ chức thực hiện Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 15;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, CSTT (3 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đoàn Thái Sơn

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 16/2019/TT-NHNN

Hanoi, October 22, 2019

 

CIRCULAR

PRESCRIBING ISSUANCE OF BILLS OF STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on credit institutions dated June 16, 2010 and the Law on amendments to the Law on credit institutions dated November 20, 2017;

The Government’s Decree 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the request of the Director of the Monetary Policy Department;

The Governor of the State bank of Vietnam promulgates a Circular prescribing the issuance of bills of the State Bank of Vietnam.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular introduces regulations on the issuance of bills by the State Bank of Vietnam (“SBV”) for implementation of the national monetary policy.

Article 2. Regulated entities

1. SBV.

2. Commercial banks, foreign bank branches, finance companies, cooperative banks and banks for social policies (hereinafter referred to as “credit institutions”).

3. Deposit Insurance of Vietnam.

Article 3. Definitions

1. “SBV bill” means a short-term financial instrument issued by the SBV for the purpose of implementing the national monetary policy.

2. “settlement date” means the date on which the credit institution must make payment for the purchased SBV bills to SBV.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. “term of the SBV bill” means the amount of time between the date following the issuance date and the maturity date of a SBV bill.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Article 4. Terms and conditions of SBV bills

1. Eligible buyers: SBV bills are issued to credit institutions that have VND checking accounts opened at SBV.

2. Currency: SBV bills are issued, recorded and paid in VND.

3. Term: The term of SBV bills shall be decided by SBV and not exceed 364 days.

4. Face value: The face value of a SBV bill is VND 100,000 (one hundred thousand) or a multiple of VND 100,000.

5. Form: SBV bills are issued in book entry form.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. SBV bills are issued at a discount from the face value of the bill and the holder will be paid the face value when the bill matures.

Article 5. Price of SBV bills

1. The price of a SBV bill shall be calculated by adopting the following formula:

Where:

G: Price of a SBV bill

MG: Face value of the SBV bill;

L: Interest rate of the SBV bill (%/year);

t: Term of the SBV bill (number of days).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GG = G x N

Where:

GG: Total amount received from selling SBV bills;

G: Price of a SBV bill;

N: The number of SBV bills issued.

Article 6. Methods of issuance of SBV bills

1. SBV bills may be purchased through bidding or through a compulsory purchase process.

2. Issuance of SBV bills through bidding:

The issuance of SBV bills through bidding shall comply with SBV’s regulations on bidding through open market operations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Based on specific objectives of the monetary policy in each period and actual conditions, SBV shall decide to issue SBV bills to a credit institution through a compulsory purchase process. Credit institutions must purchase SBV bills through a compulsory purchase process according to the decision of SBV’s Governor;

b) SBV may consider repurchasing SBV bills offered through a compulsory purchase process before maturity. The repurchase of SBV bills offered through a compulsory purchase process shall be subject to the decision of SBV’s Governor.

Article 7. Settlement for SBV bills

1. Foreigners shall pay for SBV bills purchased through bidding in accordance with SBV’s regulations on open market operations.

2. Foreigners shall pay for SBV bills purchased through a compulsory purchase process as follows: The credit institution shall make payment for SBV bills to the account designated by SBV within the settlement date. The credit institution must provide sufficient information on the money transfer order at the request of SBV.

3. When SBV bills mature, credit institutions shall be paid the face value of SBV bills they hold. If the maturity date falls on a weekend or a public holiday, the payment for SBV bills shall be made on the following business day.

Article 8. Fees of issuance and interest payment

Fees of issuance and payment of interests of SBV bills shall be recorded as operating expenses of SBV.

Article 9. Use of SBV bills in transactions by SBV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Sale, purchase and pledge of SBV bills

1. A credit institution is entitled to purchase, sell or pledge SBV bills with another one in accordance with regulations of law.

2. Deposit Insurance of Vietnam is entitled to purchase SBV bills from a credit institution under an agreement which it enters into with that credit institution.

Article 11. Depository of SBV bills

SBV bills are deposited at SBV in accordance with SBV’s regulations on depository and use of financial instruments at SBV.

Article 12. Actions against credit institutions failing to make payment or making part payment of SBV bills

1. Actions against a credit institution that fails to make payment or makes part payment of SBV bills that it purchased through bidding shall be taken in accordance with SBV’s regulations on open market operations.

2. Actions against a credit institution that fails to make payment or only makes part payment of SBV bills that it purchased through a compulsory purchase process shall be taken as follows:

a) At the end of the settlement date, SBV (the Operations Center or a SBV's provincial branch) shall automatically get money from the checking account of the credit institution opened at SBV to the extent the purchase amount of SBV bills is fully paid and inform the credit institution in writing of such action;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where:

P: The late payment penalty per day;

Gp: The unpaid purchase amount of SBV bills at the end of settlement date;

Lp: The overnight rate adopted in interbank electronic payment according to SBV’s decision in effect at the time of calculation of the late payment penalty (%/year);

c) Within 05 business days after the settlement date, SBV (the Operations Center or a SBV's provincial branch) shall daily get money from the checking account of the credit institution opened at SBV until the purchase amount of SBV bills and late payment penalty are fully paid. The purchase amount of SBV bills shall be paid before the late payment penalty is paid;

d) Upon the termination of the time limit specified in Point c of this Clause:

(i) If the credit institution does not make full payment of the purchase amount of SBV bills, it shall incur administrative penalties in accordance with regulations on penalties for administrative violations in money and banking sector;

 (ii) SBV (the Operations Center or a SBV's provincial branch) shall cancel the number of unpaid SBV bills calculated according to the face value and rounded to the nearest multiple of the face value, suspend calculation of late payment penalty and continue collecting late payment penalty by getting money from the checking account or other fund sources (if any) of the credit institution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 13. Responsibility of units affiliated to SBV

1. The Financial Policy Department shall:

Take charge and cooperate with relevant units to request the SBV's Governor to make decisions on issues concerning the issuance of SBV bills such as volume, interest rate, term, settlement date, issuance method and other contents, and repurchase of SBV bills offered through a compulsory purchase process.

2. The Operations Center shall:

a) fulfill its duties according to applicable regulations on bidding for SBV bills through open market operations;

b) with regard to offering of SBV through a compulsory purchase process:

(i) inform credit institutions of purchase of SBV bills through a compulsory purchase process according to the decision of SBV's Governor;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(iii) take actions against credit institutions that fail to make payment or make part payment of SBV bills purchased through a compulsory purchase process as prescribed in Clause 2 Article 12 hereof; send the list of such credit institutions to the Bank Supervision and Inspection Agency immediately after debts are fully paid;

(iv) act as a contact point for dealing with any difficulties that arise in the course of issuance of SBV bills through compulsory purchase process;

c) fulfill depository duties and procedures for transfer of ownership of SBV bills to buyers; act as a contact point in providing advice for SBV's Governor in making decision to allow Deposit Insurance of Vietnam to open SBV bill depository account at SBV;

d) prepare and submit a consolidated report on each offering of SBV bills to SBV’s Governor and the Financial Policy Department.

3. Each SBV’s provincial branch shall:

a) inform credit institutions of purchase of SBV bills through a compulsory purchase process according to the decision of SBV's Governor;

bi) organize issuance, collect proceeds from the issuance, calculate penalty for late payment for SBV bills purchased by credit institutions through a compulsory purchase process, and make accounting records as regulated;

c) take actions against credit institutions that fail to make payment or make part payment of SBV bills purchased through a compulsory purchase process as prescribed in Clause 2 Article 12 hereof; send the list of such credit institutions to the Bank Supervision and Inspection Agency immediately after debts are fully paid by getting money from their checking accounts;

d) prepare and submit report on issuance and settlement for SBV bills issued through a compulsory purchase process to the Operations Center after completion of each issue;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The Department of Finance and Accounting shall:

Provide guidelines for accounting for SBV bill transactions.

Article 14. Effect

1. This Circular comes into force as from December 09, 2019.

2. This Circular supersedes the Decision No. 362/1999/QD-NHNN1 dated October 08, 1999 of the State Bank of Vietnam.

3. Clause 2 Article 13 of the Circular No. 24/2014/TT-NHNN dated September 06, 2014 is abrogated.

Article 15. Implementation organization

Chief of the Ministry’s Office, Director of the Monetary Policy Department, heads of units affiliated to SBV, Directors of SBV’s provincial branches, Chairpersons of the Boards of Directors, Chairpersons of the Boards of Members and General Directors (Directors) of credit institutions, Chairperson of Board of Directors and General Director of Deposit Insurance of Vietnam shall implement this Circular./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Doan Thai Son

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2019/TT-NHNN ngày 22/10/2019 quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.768

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!