Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 92/1999/TT-BTC giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương bổ sung Thông tư 82/1997/TT-BTC

Số hiệu: 92/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 24/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 92/1999/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 1999 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 82/1997/TT/BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ÁP DỤNG GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

Nhằm khắc phục tình trạng vướng mắc phát sinh trong thực tế về giá tính thuế nhập khẩu, tạo thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp chủ động tính toán hiệu quả kinh doanh, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương như sau:

I. THAY THẾ MỤC I, PHẦN C NHƯ SAU:

"I- Đối với các mặt hàng không thuộc Danh mục các mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu, phải có đủ các điều kiện:

1. Hợp đồng mua bán ngoại thương bằng văn bản, có đầy đủ nội dung chủ yếu của một bản hợp đồng, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên hàng;

+ Số lượng;

+ Giá cả;

+ Phương thức thanh toán;

+ Địa điểm và thời hạn giao nhận hàng;

Các hình thức: điện báo, telex, fax, thư điện tử và các hình thức thông tin điện tử khác được in ra giấy, cũng được coi là hình thức văn bản.

Chào hàng và chấp nhận chào hàng bằng các hình thức văn bản cũng có hiệu lực như một hợp đồng thương mại nếu có đủ các nội dung chủ yếu của một bản hợp đồng được quy định trên đây.

Các nội dung ghi trong hợp đồng được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Thương mại.

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được thực hiện theo trình tự và thủ tục phù hợp với từng loại hợp đồng. Riêng về thời gian sửa đổi, bổ sung trong trường hợp này yêu cầu phải được ký kết trước khi bên bán hoàn thành thủ tục gửi hàng cho bên mua.

2. Thanh toán 100% trị giá lô hàng qua Ngân hàng: yêu cầu phải thể hiện rõ trong hợp đồng việc thanh toán 100% giá trị lô hàng nhập khẩu được thực hiện qua Ngân hàng Thương mại bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc bằng một loại ngoại tệ được hai bên thoả thuận theo đúng các phương thức thanh toán Quốc tế L/C, TTR, D/A, D/P.

Riêng đối với hàng hoá nhập khẩu bằng đường bộ, phải thực hiện phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) và loại ngoại tệ thanh toán là loại ngoại tệ tự do chuyển đổi."

3. Tổng cục Hải quan có quyền ấn định trị giá tính thuế nhập khẩu trong các trường hợp:

- Mặt hàng nhập khẩu không thuộc Danh mục quản lý giá tính thuế nhập khẩu, không đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng.

- Mặt hàng nhập khẩu không thuộc Danh mục quản lý giá tính thuế nhập khẩu, có đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng nhưng cơ quan quản lý thu thuế có đủ cơ sở xác định giá ghi trên hợp đồng không phù hợp với giá nhập khẩu thực tế và đơn vị nhập khẩu không chứng minh được giá nhập khẩu ghi trên hợp đồng là giá nhập khẩu thực thanh toán.

Việc ấn định trị giá tính thuế nhập khẩu phải được thực hiện theo quy chế thống nhất, chặt chẽ, khách quan, không gây ách tắc và tiêu cực trong việc giải phóng hàng.

II. THAY THẾ ĐIỂM 3, MỤC II, PHẦN C VỀ ĐIỀU KIỆN XEM XÉT THỰC HIỆN ÁP DỤNG GIÁ TÍNH THUẾ THEO HỢP ĐỒNG NHƯ SAU:

"3- Đơn vị, doanh nghiệp nhập khẩu và uỷ thác nhập khẩu không có nợ thuế thuộc diện cưỡng chế (có xác nhận của cơ quan Hải quan);"

III. THAY THẾ PHẦN D VỀ XỬ LÝ VI PHẠM NHƯ SAU:

"Trường hợp phát hiện có sự gian dối trong hợp đồng ngoại thương; không khai báo với cơ quan Hải quan khi có sự thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu vật tư đã được tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng ngoại thương hoặc vi phạm các quy định tại Thông tư này thì ngoài việc truy thu đủ thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), sẽ bị xử phạt về hành vi trốn lậu thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành và theo các quy định tại Nghị định số 22/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 sửa đổi, bổ sung Thông tư 45TC/TCT ngày 01/8/1996 của Bộ Tài chính".

IV. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/1999. Các điểm quy định tại Thông tư số 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 của Bộ Tài chính, nếu không trái với Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 92/1999/TT-BTC

Hanoi, July 24, 1999

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR NO. 82/1997/TT/BTC WHICH GUIDES THE APPLICATION OF IMPORT TAX CALCULATION PRICES UNDER FOREIGN TRADE CONTRACTS

In order to settle arising problems related to import tax calculation prices, and to create favorable conditions for units and enterprises to take initiative in calculating business efficiency, the Ministry of Finance hereby amends and supplements a number points of Circular No. 82/1997/TT-BTC of November 11, 1997 guiding the application of import tax calculation prices under foreign trade contracts as follows:

I. To replace Item I, Part C as follows:

"I. Goods outside the list of goods items with import tax calculation prices controlled by the State have to fully meet the following conditions:

1. Being under written foreign trade contracts with full major details of a contract, including the following:

+ Names of goods;

+ Quantity;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Mode of payment;

+ Place and time for goods delivery and receipt;

Telegraph, telex, fax, e-mail and other electronic communications forms, when printed on paper shall be considered written form of document.

Goods offers and acceptance of goods offers made in various written forms shall be effective as a trade contract, provided that they contains major details of a contract as stipulated above.

The details inscribed in the contracts shall be implemented in strict compliance with the Ministry of Trade�s regulations.

The supplement and/or amendment of contracts shall be effected according to procedures and order set for each type of contract. In these cases the supplement and/or amendment of time must be signed before the seller fills the procedures for goods shipment to the buyer.

2. The payment of 100% of the value of a lot of import goods via banks: it must be stated clearly in the contracts that the payment of 100% of the value of a lot of import goods shall be effected via a commercial bank, in a freely-convertible foreign currency or a kind of foreign currency agreed upon by the two parties. The payment must comply with international modes of payment such as L/C, TTr, D/A, D/P.

Particularly for goods imported by land, the letter of credit (L/C) payment mode must apply and the foreign currency used for payment must be a freely-convertible foreign currency."

3. The General Department of Customs is entitled to set the import tax calculation prices in the following cases:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Import goods outside the list of goods items with controlled import tax calculation prices, fully meets conditions for the application of tax calculation prices stated in the contracts; but the tax collection management agency has enough grounds to determine that the contractual prices are not compatible with the actual import prices while the importing unit fails to prove that the import prices stated in the contract are the actually-paid import prices.

The setting of import tax calculation prices must be effected in an uniform, strict and objective manner without causing any obstruction and negative phenomena in the release of goods.

II. To replace Point 3, Item II, Part C on conditions for being considered for application of contractual tax calculation prices as follows:

"3. Being a unit or enterprise undertaking the import or entrusted to undertake the import, that has paid all forcible taxes (with certification by the customs agency);"

III. To replace Part D on handling of violations as follows:

"If an enterprise is detected as having made a fraudulent foreign trade contract; having failed to declare to the customs agency any change in the use purposes of materials, and/or raw materials which have been taxed according to prices stated in the foreign trade contracts; or having violated the provisions of this Circular, besides having to pay the import tax and special consumption tax (if any) arrears, shall be sanctioned for tax evasion according to the provisions of the Law on Import and Export Taxes, the Law on Special Consumption Tax, the Government’s Decree No. 22/CP of April 17, 1996 on sanction against administrative violations in the field of tax, Circular No. 45/TC-TCT of August 1st, 1996 guiding the implementation of the Government’s Decree No.22/CP and Circular No. 128/1998/TT-BTC of September 22, 1998 amending and supplementing the Finance Ministry’s Circular No. 45/TC-TCT of August 1st, 1996."

IV. This Circular takes effect as from August 1st, 1999. Other provisions of Circular No. 82/1997/TT-BTC of November 11, 1997, which are not contrary to this Circular, are still in effect. In the course of implementation, if any difficulty arises, organizations and individuals are requested to report it promptly to the Ministry of Finance and the General Department of Customs for consideration and appropriate amendment and/or supplement.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 92/1999/TT-BTC ngày 24/07/1999 sửa đổi Thông tư 82/1997/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.247

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!