Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 37/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định quản lý giá dịch vụ nhà chung cư

Số hiệu: 37/2009/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 01/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 37/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá 11;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư, như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh : Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ đối với nhà chung cư và nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có phần diện tích là nhà ở (sau đây gọi chung là nhà chung cư); không bao gồm nhà chung cư xây dựng theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê; Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng : Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.

Điều 2. Nguyên tắc xác định giá dịch vụ nhà chung cư

1. Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường; nhưng phải phù hợp với thực tế kinh tế xã hội của từng địa phương và thu nhập của người dân từng thời kỳ và được trên 50% các thành viên trong Ban quản trị nhà chung cư thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Đối với nhà chung cư chưa thành lập được Ban quản trị thì giá dịch vụ nhà chung cư phải được trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư đã có thoả thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ thì thực hiện như thoả thuận đó.

2. Chi phí dịch vụ nhà chung cư trong giá dịch vụ nhà chung cư được thu, chi theo nguyên tắc tự thu, tự trang trải và công khai nhằm đảm bảo nhà chung cư hoạt động bình thường.

3. Các chi phí sử dụng nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác của từng căn hộ không tính trong giá dịch vụ nhà chung cư, mà do người sử dụng căn hộ trực tiếp chi trả với đơn vị cung cấp dịch vụ đó (nếu có hợp đồng sử dụng riêng) hoặc trả cho doanh nghiệp quản lý vận hành (nếu không có hợp đồng sử dụng riêng) theo khối lượng thực tế tiêu thụ và được tính toán cộng thêm phần hao hụt (nếu có).

4. Chi phí bảo trì là toàn bộ chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư; và không tính vào giá dịch vụ nhà chung cư.

5. Nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư (nếu có) được hạch toán theo đúng chế độ tài chính theo quy định của Bộ Tài chính và để bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư.

6. Đối với dự án nhà chung cư có sử dụng dịch vụ cao cấp không thuộc phần sở hữu chung (như tắm hơi, bể bơi, sân tennis hoặc các dịch vụ cao cấp khác) thì do người sử dụng dịch vụ cao cấp đó thoả thuận với doanh nghiệp quản lý vận hành; và không tính vào giá dịch vụ nhà chung cư.

Chương II

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ

Điều 3. Nội dung các chi phí cấu thành giá dịch vụ nhà chung cư

1. Nội dung dịch vụ nhà chung cư gồm các hoạt động cung cấp các dịch vụ như: điều khiển và duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung hoặc sử dụng chung nhà chung cư, bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường.

2. Giá dịch vụ nhà chung cư, bao gồm:

2.1. Chi phí dịch vụ nhà chung cư (gồm chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung của doanh nghiệp quản lý vận hành, chi phí cho Ban quản trị (nếu có));

2.2. Lợi nhuận định mức hợp lý;

2.3. Thuế giá trị gia tăng.

3. Nội dung các chi phí cấu thành giá dịch vụ nhà chung cư :

3.1. Chi phí dịch vụ nhà chung cư, bao gồm:

3.1.1. Chi phí trực tiếp :

a) Chi phí sử dụng năng lượng, nguyên, nhiên, vật liệu và các chi phí khác (nếu có) để phục vụ công tác vận hành nhà chung cư (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác);

b) Chi phí nhân công điều khiển và duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị nhà chung cư (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác);

c) Chi phí cho các dịch vụ trong khu nhà chung cư như: bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vư­ờn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác (nếu có) đ­ược xác định trên cơ sở khối l­ượng công việc cần thực hiện và mức giao khoán thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ;

d) Chi phí điện chiếu sáng công cộng, nước công cộng trong khu nhà chung cư;

e) Chi phí văn phòng phẩm, bàn ghế, phòng làm việc, chi phí điện, nước sinh hoạt và một số chi phí khác của bộ phận quản lý nhà chung cư.

3.1.2. Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp quản lý vận hành được phân bổ vào giá dịch vụ nhà chung cư, bao gồm:

a) Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương, chi phí BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và các khoản trích nộp khác từ quỹ lương trả cho bộ phận quản lý của doanh nghiệp :

- Chi phí tiền lương được xác định trên cơ sở định biên cán bộ công nhân viên và mức lương, phụ cấp lương, các khoản trích nộp khác từ quỹ lương theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Chi phí tiền công được xác định trên cơ sở hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với người lao động.

- Chi phí BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của cán bộ công nhân viên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Chi phí khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp quản lý vận hành. Việc trích, quản lý và sử dụng khấu hao TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính.

3.1.3. Chi phí cho Ban quản trị, bao gồm chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị.

3.2. Lợi nhuận định mức hợp lý cho doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư được tính tối đa là 10% chi phí dịch vụ nhà chung cư sau khi trừ đi khoản thu được từ kinh doanh, dịch vụ các diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

3.3. Thuế giá trị gia tăng: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Xác định giá dịch vụ nhà chung cư

Công thức xác định :

Trong đó :

Gdv - Giá dịch vụ nhà chung cư cho 1m2 diện tích sàn sử dụng thuộc sở hữu riêng của chủ căn hộ hoặc diện tích sàn sử dụng thuộc phần sở hữu riêng khác (đồng/m2/tháng) (đã bao gồm thuế GTGT);

Q – Tổng chi phí dịch vụ nhà chung cư hàng năm (đồng/năm) (chưa bao gồm thuế GTGT);

Tdv – Khoản thu được từ kinh doanh, dịch vụ các diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư hàng năm (nếu có) (đồng/năm);

S – Tổng diện tích sàn sử dụng thuộc sở hữu riêng của chủ căn hộ và diện tích sàn sử dụng thuộc phần sở hữu riêng khác (nếu có) (m2);

12 – Tổng số tháng tính giá sử dụng dịch vụ trong năm;

P – Lợi nhuận định mức hợp lý (đơn vị tính %);

K1 – Hệ số giảm giá do doanh nghiệp quản lý vận hành hỗ trợ giảm giá dịch vụ (nếu có);

K2 – Hệ số phân bổ giá dịch vụ nhà chung cư (đối với những diện tích sàn sử dụng ngoài mục đích ở như văn phòng, thương mại…) do Ban quản trị nhà chung cư quy định (nếu có);

T – Thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Điều 5. Xác định giá dịch vụ nhà chung cư không do doanh nghiệp quản lý vận hành

Đối với nhà chung cư không do doanh nghiệp quản lý vận hành thì chi phí dịch vụ nhà chung cư không bao gồm chi phí quản lý chung của doanh nghiệp quản lý vận hành được quy định tại khoản 3.1.2 điều 3 của Thông tư này.

Chương III

QUẢN LÝ GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ

Điều 6. Chủ đầu tư, doanh nghiệp quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm

1. Chủ đầu tư dự án nhà chung cư căn cứ mức thu tối đa (giá trần) hoặc khung giá dịch vụ do UBND cấp tỉnh quy định để tính toán hiệu quả khi lập dự án và lập phương án mức thu giá dịch vụ để làm cơ sở ký kết hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư, hợp đồng cung cấp dịch vụ nhà chung cư;

2. Doanh nghiệp quản lý vận hành chủ động tính toán, xác định giá dịch vụ nhà chung cư theo hướng dẫn tại Thông tư này để trình Chủ đầu tư (nếu có) hoặc đơn vị quản lý nhà chung cư làm cơ sở thông qua Ban quản trị nhà chung cư hoặc các hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư.

3. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc quản lý vận hành theo nội dung hợp đồng đã ký kết; nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành; trực tiếp thu hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp quản lý vận hành thu giá dịch vụ nhà chung cư.

Điều 7. Căn cứ điều chỉnh giá dịch vụ nhà chung cư

1. Điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương và thu nhập bình quân đầu người trong từng thời kỳ;

2. Quan hệ cung, cầu về số lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ nhà chung cư;

3. Sự biến động của giá cả thị trường hoặc sự thay đổi về cơ chế chính sách của Nhà nước làm tăng (giảm) 10% chi phí dịch vụ nhà chung cư và lợi nhuận hợp lý của doanh nghiệp quản lý vận hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh hướng dẫn, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

2.1. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chi phí hợp lý của các dịch vụ nhà chung cư để quy định mức thu tối đa (giá trần) hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư theo từng cấp nhà, hạng nhà chung cư, chất lượng dịch vụ và tình hình thực tế của địa phương để áp dụng trên địa bàn tỉnh; đồng thời báo cáo về Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

2.2. Căn cứ tình hình Ngân sách địa phương, thu nhập thực tế của người dân trong từng thời kỳ trên địa bàn và để khuyến khích người dân ở nhà chung cư nhằm tiết kiệm quỹ đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định việc hỗ trợ một phần giá dịch vụ nhà chung cư.

2.3. Quyết định hoặc uỷ quyền cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện phê duyệt giá dịch vụ nhà chung cư khi có tranh chấp về giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn.

2.4. Xem xét, rà soát điều chỉnh mức giá tối đa hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư cho phù hợp với tình hình thực tế.

2.5. Tổ chức, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, quản lý giá dịch vụ nhà chung cư

1. Doanh nghiệp quản lý vận hành có trách nhiệm :

a) Tổ chức quản lý, vận hành và cung cấp các dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, tạo lập nếp sống văn minh đô thị cho người dân sinh sống trong khu chung cư; đồng thời duy trì chất lượng, kiến trúc, cảnh quan, vệ sinh môi trường của khu nhà chung cư;

b) Tổ chức thu, chi, hạch toán giá dịch vụ nhà chung cư và các nguồn thu, chi khác đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm :

a) Giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp quản lý vận hành; đồng thời định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện việc thu, chi liên quan đến giá dịch vụ nhà chung cư nếu UBND cấp đó yêu cầu. Đồng thời, phải niêm yết công khai việc thu, chi giá dịch vụ nhà chung cư cho người dân biết theo định kỳ mỗi năm/1 lần hoặc báo cáo đột xuất nếu có trên 50% số hộ dân yêu cầu.

b) Kiểm tra các báo cáo thu, chi tài chính về quản lý vận hành do doanh nghiệp quản lý vận hành thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo với Hội nghị nhà chung cư theo quy định.

3. Trường hợp, giá dịch vụ nhà chung cư sau khi được tính đúng, tính đủ theo quy định ở Điều 2 cao hơn mức giá hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư do UBND cấp tỉnh ban hành mà được trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư hoặc được trên 50% thành viên trong Ban quản trị nhà chung cư nhất trí thông qua thì thực hiện theo mức giá và chất lượng dịch vụ như thoả thuận giữa doanh nghiệp quản lý vận hành và các hộ dân cư; đồng thời báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

4. Trường hợp xảy ra tranh chấp về giá dịch vụ nhà chung cư thì doanh nghiệp quản lý vận hành được tạm thu theo mức giá trần hoặc giá trong khung giá dịch vụ nhà chung cư do UBND cấp tỉnh ban hành cho đến khi giải quyết xong tranh chấp.

5. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác thực hiện xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư theo các quy định của Thông tư này.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Toà án ND tối cao; Viện kiểm sát ND tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, TCT Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
- Lưu VP,Vụ PC,Vụ KTXD(Th).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 37/2009/TT-BXD

Hanoi, December 01, 2009

 

CIRCULAR

GUIDING METHODS OF DETERMINING AND MANAGING CONDOMINIUM SERVICE CHARGES

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION

Pursuant to the XIth National Assembly's Housing Law No. 56/2005/QH11 of November 29, 2005;
Pursuant to the Government's Decree No. 17/ 2008/ND-CP of February 4, 2008. defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
The Ministry of Construction guides the methods of determining and managing condominium service charges as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. Scope of regulation: This Circular guides the methods of determining and managing service charges for condominiums and multi­story buildings serving mixed use purposes including residence (below collectively referred to as condominiums), excluding condominiums built under the Prime Minister's April 24, 2009 Decisions No. 65/2009/QD-TTg on a number of mechanisms and policies to build houses for lease to students of universities, colleges, professional secondary schools and vocational schools; No. 66/2009/QD-TTg on a number of mechanisms and policies to build houses for industrial park workers; and No. 67/2009/QD-TTg, on a number of mechanisms and policies to build houses for low-income earners in urban areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Principles of determining condominium service charges

1. Condominium service charges shall be determined on the principle of accurately and fully covering expenses, generating a reasonable profit for the management and operation of condominiums under normal conditions and taking into account practical socio-economic conditions of each locality and people's incomes in each period. These charges shall be approved by more than half of members of the condominium management board by a show of hands or casting secret ballots. For condominiums without a management board, condominium service charges shall be approved by more than half of households in the condominiums by a show of hands or casting secret ballots. If condominium service charges have been agreed in apartment purchase and sale contracts, the agreed charges apply.

2. Condominium service expenses included in condominium service charges shall be collected and paid on the principles of self-collection, self-financing and publicity to ensure the normal operation of condominiums.

3. Expenses for fuel, electricity, water, telephone, Internet and other services for each apartment shall not be included in condominium service charges but be paid by apartment users directly to service providers (if separate use contracts are available) or to condominium-managing and -operating enterprises (if such contracts are unavailable), based on the actually used volume added with a wastage (if any).

4. Maintenance expenses include all expenses for the renovation, maintenance, minor repair, medium repair, overhaul and extraordinary repair aiming to maintain the quality of condominiums. These expenses shall not be included in condominium service charges.

5. Revenues from other services on the areas under common ownership of condominiums (if any) shall be accounted under the Finance Ministry's financial regulations and used to offset condominium service expenses for reducing condominium service charges.

6. For projects on condominiums using high-class services not under common ownership (such as sauna, swimming pool, tennis courts or other high-class services), users of these services shall reach agreement with condominium-managing and -operating enterprises on the service charges, which shall not be included in condominium service charges.

Chapter II

METHODS OF DETERMINING CONDOMINIUM SERVICE CHARGES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Condominium services include operation and maintenance of equipment systems under common ownership or common use of condominiums; security, sanitation, garbage collection, flower-garden and tree tending, insect killing and other services, aiming to ensure the normal operation of condominiums.

2. Condominium service charges include:

2.1. Condominium service expenses (covering overheads, general management expenses of the condominium-managing and -operating enterprise, and expenses paid to the management board, if any);

2.2. Reasonable profit ratio;

2.3. Value-added tax.

3. Expenses constituting condominium service charges include:

3.1. Condominium service expenses, covering:

3.1.1. Overheads:

a/ Expenses for energy, raw materials, fuel and materials and other expenses (if any) for the operation of the condominium (such as lifts, water pumps, power backup, technical infrastructure facilities and other equipment);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Expenses for services within the condominium, such as security, environmental sanitation, garbage collection, flower-garden and tree tending, insect killing and other services (if any), which shall be determined on the basis of the workload to be performed and the package levels agreed in the service contract;

d/ Charges for public lighting electricity and common-use water within the condominium;

e/ Expenses for stationery, furniture, working offices, daily-life electricity and water and other expenses paid to the condominium management section.

3.1.2. General management expenses paid to the condominium-managing and -operating enterprise, which shall be included in condominium service charges, covering:

a/ Salaries, wages and salary allowances, social and health insurance premiums, trade union dues and other contributions from salary funds to the enterprise's management section:

- The salary expense shall be determined based on the prescribed payroll as well as levels of salaries, salary allowances and other contributions from salary funds under the State's current regulations;

- The wage expense shall be determined based on labor contracts or the collective labor agreement between the condominium-managing and -operating enterprise and employees;

- Social and health insurance premiums and trade union dues payable by officials and employees under the State's current regulations.

b/ Fixed asset depreciation expenses of the condominium-managing and -operating enterprise. The deduction, management and use of fixed asset depreciations comply with the Finance Ministry's regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. Reasonable profit ratio for the condominium-managing and -operating enterprise, which must not exceed 10% of condominium service expenses after subtracting revenues from providing services on the areas under the common ownership of condominiums (exclusive of value-added tax).

3.3. Value-added tax under the State's current regulations.

Article 4. Determination of condominium service charges

Formula:

Of which:

Gdv is the condominium service charge for 1 m2 of the used floor area under private ownership of the apartment owner or the used floor area under other private ownership (VND/m2/month) (inclusive of value-added tax);

Q is the total annual condominium service expenses (VND/year) (exclusive of value-added tax);

Tdv is the annual revenue from services provided on the areas under the common ownership of a condominium (if any) (VND/year);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12 is the total number of months in a year used for calculating service charges;

P is the reasonable profit ratio (%);

K1 is the coefficient of service charge reduction applied by the condominium-managing and -operating enterprise (if any);

K2 is the coefficient of distribution of condominium service charges (for the floor areas used for purposes other than residence, such as working offices, commercial activities, etc.), stipulated by the condominium management board (if any);

T is the value-added tax rate.

Article 5. Determination of service charges of condominiums without a managing and operating enterprise

For condominiums without a managing and operating enterprise, condominium service expenses exclude general management expenses paid to the condominium-managing and -operating enterprise under Clause 3.1.2, Article 3 of this Circular.

Chapter III

MANAGEMENT OF CONDOMINIUM SERVICE CHARGES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Condominium project investors shall, based on the maximum (ceiling) condominium service charge rates or brackets set by provincial-level People's Committees, calculate the efficiency upon formulating projects and plans on service charge rates for use as a basis for signing contracts on purchase and sale of condominium apartments or contracts on provision of condominium services.

2. Condominium-managing and -operating enterprises shall themselves calculate and determine condominium service charges under the guidance of this Circular and submit them to investors (if any) or condominium-managing units for obtaining approval of condominium management boards or households in condominiums.

3. Condominium management boards shall monitor and supervise the management and operation of condominiums under the terms of signed contracts; test before take-over, make payment to and liquidate contracts with condominium-managing and -operating enterprises; and directly collect or authorize condominium-managing and -operating enterprises to collect condominium service charges.

Article 7. Bases for adjustment of condominium service charges

1. National and local socio-economic development conditions and per-capita average income in each period;

2. Supply-demand for the quantity and quality of condominium services;

3. Market price fluctuations or changes in the State's mechanisms and policies, resulting in an increase (decrease) by 10% of condominium service expenses and reasonable profits of condominium-managing and -operating enterprises.

Chapter IV

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Construction shall assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches and provincial-level People's Committees in, guiding and regularly inspecting and supervising the implementation of this Circular.

2. Provincial-level People's Committees shall:

2.1. Set maximum (ceiling) condominium service charge rates or brackets suitable to each grade and class of condominiums and service quality for application in their localities, based on local practical conditions and reasonable expenses of condominium services; and concurrently report them to the Ministry of Construction for monitoring and inspection.

2.2. Consider and decide to provide partial supports for condominium service charges, based on the local budget capacity and actual incomes of people in their localities in each period, and with a view to encouraging people to live in condominiums for saving land funds.

2.3. Decide or authorize provincial-level Construction Departments or district-level People's Committees to approve condominium service charges in case of disputes related to condominium service charges in their localities.

2.4. Consider, review and adjust maximum condominium service charge rates or brackets to suit practical conditions.

2.5. Organize, direct, supervise and inspect the implementation of this Circular in their localities.

Article 9. Responsibilities of organizations and individuals involved in the determination and management of condominium service charges

1. Condominium-managing and -operating enterprises shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Collect, pay and account condominium service charges as well as other revenues and expenditures in a public and transparent manner under the State's regulations.

2. Condominium management boards shall:

a/ Supervise the performance of contracts by condominium-managing and -operating enterprises; and annually or extraordinarily report to provincial- and district-level People's Committees on revenues and expenditures related to condominium service charges upon request. At the same time, publicize the collection and payment of condominium service charges for people's information on an annual basis or extraordinarily report thereon upon request of more than half of households in condominiums.

b/ Examine financial statements on revenues and expenditures related to the management and operation of condominiums, made by condominium-managing and -operating enterprises under signed contracts, and report thereon to condominium conferences under regulations.

3. In case condominium service charges, accurately and fully determined under Article 2, are higher than condominium service charge rates or brackets promulgated by provincial-level People's Committees, which are approved by more than half of households in the condominium or more than half of members of the condominium management board, the charge rates and service quality agreed between the condominium-managing and -operating enterprise and households will be applied and reported to provincial-level People's Committees and the Ministry of Construction for monitoring and inspection.

4. In case there is a dispute over condominium service charges, the condominium-managing and -operating enterprise may temporarily collect these charges at the ceiling rate or a rate within the condominium service charge bracket promulgated by the provincial-level People's Committee until the dispute is completely settled.

5. Other organizations and individuals are encouraged to determine and manage condominium service charges in accordance with this Circular.

Article 10. Implementation provisions

1. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE MINISTER OF CONSTRUCTION
DEPUTY MINISTER
Tran Van Son

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.217
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228